1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. Öğr. Üyesinin görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemde takdir hakkına dair BİM kararı!

İstinaf Mahkemesi, disiplin soruşturmalarına dayalı olarak doktor öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmamasına dair işlemi idarenin takdir yetkisinin yargı kararı ile zorlanamayacağına vurgu yaparak hukuka uygun buldu
21 Temmuz 2021 00:02
+Aa- Yazdır
Dr. Öğr. Üyesinin görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemde takdir hakkına dair BİM kararı!

Bir yükseköğretim kurumuna bağlı olarak doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan davacının disiplin soruşturması ve cezaları dikkate alınarak görev süresinin uzatılmamasına karar verilmesi sonucu dava süreci başlamıştır. İlk Derece Mahkemesi davacının, mahkeme kararları ile ortadan kaldırılan disiplin cezalarına dayanılarak tesis edildiğinden görev süresinin uzatılmamasına dair dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Davalı idare, davacının hakkında birçok şikayet bulunmasına rağmen soruşturmalara konu olabilecek fiil ve davranışlarda bulunmaya devam ettiği, kurumun çalışma ahengini ve kamu düzenini bozan hareketlerinin olduğu, görev yaptığı süre içerisinde farklı disiplin amirleri tarafından hakkında açılmış soruşturmaların devam ettiği ve bu soruşturmalar dolayısıyla iki defa açığa alındığı, bu nedenlerle de görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini gerekçe göstererek istinafa başvurusu yapmış, Bölge İdare Mahkemesi başvuruyu kabul etmiş ancak Danıştay 8 inci Dairesince karar bozulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan yeniden incelemede davacıya verilen disiplin cezalarının iptaline ilişkin kararlarının, fiillerin sübuta ermediği gerekçesiyle değil, disiplin soruşturmasının yürütülmesi veya cezaların verilmesine ilişkin usulü eksikliklerden kaynaklandığı; davacının iki defa görevden uzaklaştırıldığı, davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarına konu fiillerin niteliği ve davacının görevinde verimsiz olduğuna ilişkin iddialar ile dava konusu işlemi haklı kılacak kabul edilebilir somut sebepler bulunduğundan davalı idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullandığı, bu bağlamda davalı idarenin davacının görev süresini uzatmaya yargı kararıyla da zorlanamayacağından bozma kararına uymayarak kararında ısrar etmiştir.

ANKARA BİM, 4. İDD
Esas No.: 2020/2605
Karar No.: 2020/3019

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN
(DAVALI) ... Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ :..
KARŞI TARAF (DAVACI) :...
VEKİLİ:Av. ..
İSTEMİN ÖZETİ: Kastamonu İdare Mahkemesi'nce dava konusu işlemin iptali, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yönünde verilen 05/07/2018 gün ve E:2018/171, K:2018/834 sayılı kararın; davalı idare vekilince, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, davacı hakkında birçok şikayet dilekçesi bulunmasına rağmen soruşturmalara konu olabilecek fiil ve davranışlarda bulunmaya devam ettiği, kurumun çalışma ahengini ve kamu düzenini bozan hareketlerinin olduğu, görev yaptığı süre içerisinde farklı disiplin amirleri tarafından hakkında açılmış soruşturmaların devam ettiği ve bu soruşturmalar dolayısıyla iki defa açığa alındığı, bu nedenlerle de görev süresinin uzatılmamasına karar verildiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :İstinaf dilekçesine karşı cevap verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince, Dairemizin 15/03/2019 tarih ve E:2018/3536, K:2019/658 sayılı "davalı istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararın kaldırılmasına ve davanın reddine" ilişkin kararının, Danıştay 8. Dairesi'nin 03/06/2020 tarih ve E:2019/5761, K:2020/2188 sayılı kararı ile bozulması üzerine, 2577 sayılı Kanunun 50.maddesinin 3. fıkrası uyarınca bozma kararına uyulmayarak; anılan Kanunun 45. maddesi gereğince dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava; ... Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent doktor unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin .. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 18/12/2017 tarih ve 49/1 sayılı kararı üzerine tesis edilen 19/12/2017 tarih ve 4227 sayılı Rektörlük işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi tarafından, .. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent doktor unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapan davacının görev süresinin uzatılması istemiyle 13/11/2017 tarihinde başvuruda bulunduğu, anılan başvuru kapsamında Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı tarafından yeterli görülerek olumlu görüş verildiği, idarelerin kendi bünyelerinde çalışacak kamu görevlilerini seçme hususunda takdir yetkisine sahip oldukları, fakat dava konusu olayda davacının görev süresinin uzatılmamasının sebebinin daha önce geçirdiği disiplin soruşturmaları olarak gösterildiği, söz konusu soruşturmalar neticesinde verilen disiplin cezalarının ise çeşitli tarihlerde iptal edildiği, dolayısıyla dava konusu işlemin dayanağı olan disiplin cezalarının ortadan kaldırıldığı ve bunun dışında idare tarafından davacının yetersiz olduğu veya başka bir sebeple görev süresinin uzatılmamasının gerektiği yönünde beyanda bulunulmadığı, mahkeme kararları ile ortadan kaldırılan disiplin cezalarına dayanılarak tesis edilen görev süresinin uzatılmamasına dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırılığı saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin uğradığı zararın idarece tazmini gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun "Yardımcı Doçentliğe atama" kenar başlıklı 23.maddesinde, "a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

(Değişik:12/8/1986-KHK 260/1 md.) Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:

(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

c. (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.; Yeniden düzenleme: 18/6/2008-5772/3 md.) Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler." hükmü yer almıştır.

Anılan madde idarelere, kendi bünyesinde çalıştıracağı kamu görevlilerinin seçimi konusunda takdir yetkisi tanımış olup; söz konusu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması zorunludur.

İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin dayanağı disiplin cezalarının Mahkemelerince iptaline karar verildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, davacıya verilen disiplin cezalarının iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararlarının, fiillerin sübuta ermediği gerekçesiyle değil, disiplin soruşturmasının yürütülmesi veya cezaların verilmesine ilişkin usulü eksikliklerden kaynaklandığı; davacının iki defa görevden uzaklaştırıldığı, davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarına konu fiillerin niteliği ve davacının görevinde verimsiz olduğuna ilişkin iddialar ile Fakülte Yönetim Kurulu'nun davacının görev süresinin uzatılmaması yönündeki görüşü birlikte değerlendirildiğinde, davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemi haklı kılacak, kabul edilebilir sebepler bulunduğu, ayrıca, davacının görev süresinin uzatılması konusunda, davalı idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullandığı, bu kapsamda, davalı idarenin davacının görev süresini uzatmaya yargı kararıyla da zorlanamayacağı kanaatine varıldığından, dava konusu işlemde belirtilen sebeple hukuka aykırılık, aksi değerlendirme ile verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiş olup, Danıştay 8. Dairesinin, Dairemiz kararına yönelik bozma kararına uyulmayarak, yukarıda yer verilen gerekçelerle ısrar edilmesi zorunlu olmuştur.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay 8. Dairesinin anılan bozma kararına uyulmayarak, Dairemizin 15/03/2019 tarih ve E:2018/3536, K:2019/658 sayılı sayılı kararında ISRAR edilmesine, davalı idare vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 05/07/2018 gün ve E:2018/171, K:2018/834 sayılı kararının kaldırılmasına ve davanın reddine, mahkeme ve temyiz safhasına ait yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf safhasına ait toplam 43,50 TL yargılama gideri ile işbu kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00 TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine; artan tebligat avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde taraflara iadesine, 2577 sayılı Yasanın 50. maddesinin beşinci fıkrası gereğince (30) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 27/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:38 - Atatürk Barajına giren kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti, biri tedavi altında18:27 - Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı18:15 - TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu18:10 - Dalgıç kaymakamdan 'Atık' paylaşımı18:06 - İstanbul'da utandıran görüntü! Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı17:55 - Erdoğan: Arhavi'de hak sahiplerine ödemeler en kısa sürede yapılacak
17:40 - Tatil hayalleri suya düşen vatandaşlar otelin havuzunu bastı17:28 - Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu17:25 - Uygulanan aşı miktarı 65 milyon dozu geçti17:23 - 'Vatanıma faydam dokunsun' dedi Harvard'dan Türkiye'ye döndü17:21 - Özel üniversiteye ait kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı17:10 - Bakan Koca'nın paylaştığı güvercini tedavi eden 112 sağlık ekibi konuştu
17:04 - 'Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti' deyip şikayetçi oldu16:59 - Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı16:45 - RTÜK'ten 'medya kuruluşları yurt dışından fonlandı' iddialarına açıklama16:43 - Kuzenlerin 'dut ağacı sınırı geçti' kavgası kanlı bitti16:41 - 2 bin kişilik beldeye 50 bin kişi geldi: Başkan 'gelmeyin' dedi
16:35 - Trakya'da uygulanan aşı sayısı 1 milyon 865 bin doza yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Aşı olmayanların bazı kısıtlamalara tabi tutulmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam