Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Ekim 2021 10:04
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde teknisyen kadrosunda çalışan devlet memurunun göreve mazeretsiz olarak gelmemesi nedeniyle hakkında müstafi kararı uygulanmak için Rektörlüğe bildirimde bulunulmuştur.

Ancak, rektörlük ilgili hakkında müstafi kararı uygulamak yerine soruşturma başlatmış, bunun sonucunda adı geçen hakkında disiplin soruşturması yürütülerek devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiş ve cezanın işleme konulduğu tarihe kadar kişiye göreve gelmediği halde maaş ödenmiştir.

Sonuç olarak, kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen personel hakkında 657 sayılı Kanun'un çekilme ile ilgili hükmünün uygulanmaması ve . tarihinden, yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının işleme konulduğu . tarihine kadar göreve gelmeyen ve herhangi bir hizmet alınmayan ilgiliye maaş ödenmeye devam edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Sayıştay Dairesi yersiz maaş ödemekten dolayı oluşan kamu zararının Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinden alınması gerektiğine karar verdi.

SAYIŞTAY KARARI:

. Üniversitesi . Fakültesinde, teknisyen kadrosunda çalışmaktayken . tarihinden itibaren habersiz, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen .'ya, . yılı Mayıs ayına kadar maaş ödemesi yapıldığı anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yönetim örgütleri" başlıklı 51'inci maddesinde;

"a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 4'üncü Bölümünün;

"Çekilme" başlıklı 94'üncü maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır".

"Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98'inci maddesinde; "Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malullük .sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer."
hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince, bir yükseköğretim kurumu olan . Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir memurun kesintisiz 10 gün süreyle göreve gelmemesi durumunda ilgili kişinin çekilme isteğinde bulunmuş sayılması gerekmektedir. Çekilme istediğinde bulunan memurun memuriyeti kendiliğinden sona ermektedir.

Yine 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinin (E) fıkrasında yer alan ve devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiili, memurun bir yıl içinde aralıklarla toplam 10 gün göreve gelmemesi durumunda verilecek disiplin cezasını ifade etmektedir.

. Üniversitesi . Fakültesinde, . tarihinden itibaren mazeretsiz olarak göreve gelmeyen teknisyen .'nun, anılan Kanun'un 94'üncü maddesinin emredici hükmü gereği çekilme isteğinde bulunmuş sayılması gerekirken, adı geçen hakkında disiplin soruşturması yürütülerek devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiş, ancak cezanın işleme konulduğu . tarihine kadar ilgili kişiye maaş ödenmesine devam edilmiştir.

KAPAT [X]

657 sayılı Kanun'un "Deyimler" başlıklı 147'nci maddesinde,

"Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,
.İfade eder"

ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kamu zararı" başlıklı 71'inci maddesinde;

"(Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;
.
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
.
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
Esas alınır.
Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.
." hükümlerine yer verilmektedir.

Anılan hükümler uyarınca kesintisiz olarak 10 gün işe gelmeyen personel hakkında 657 sayılı Kanun'un çekilme ile ilgili hükmünün uygulanmaması ve . tarihinden, yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen devlet memurluğundan çıkarma cezasının işleme konulduğu . tarihine kadar göreve gelmeyen ve herhangi bir hizmet alınmayan ilgiliye maaş ödenmeye devam edilmesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Bu itibarla, . yılında oluşan . TL kamu zararının Harcama Yetkilisi . ve Gerçekleştirme Görevlisi .'a müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy Gerekçesi:Üye .'ın karşı oy gerekçesi:

KARŞI OY GEREKÇESİ 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 4. Bölümünün;
"Çekilme" başlıklı 94'üncü maddesinde;
"Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır".

"Memurluğun sona ermesi" başlıklı 98'inci maddesinde;
"Devlet memurlarının
a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malüllük . sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer." hükümleri ve

Aynı Kanun'un "Deyimler" başlıklı 147'nci maddesinde;
"Bu Kanunda geçen;
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,.
İfade eder" hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, kesintisiz 10 gün boyunca işe gelmeyen ve bu nedenle çekilme isteğinde bulunmuş sayılan, dolayısıyla memurluğu sona eren kişiye maaş ödenmesine devam edilmek suretiyle kamu zararı oluşmuştur.

Oluşan kamu zararından sorumluluk konusunda ise;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun;
"Atamalar" başlıklı 52'nci maddesinde yer alan;
"Atama esasları
...
c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır."

"Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı Dokuzuncu Bölümünün "Genel Esaslar" başlıklı 53'üncü maddesinde yer alan;

"a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin .; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

."

hükümleri gereğince, İdare Hukuku prensiplerinden usulde paralellik ilkesi gereği atamaya yetkili olanların memuriyeti sonlandırmakla da görevli ve yetkili olması gerektiğinden, hizmet alınmadan maaş ödeyenlerle birlikte memuriyeti sonlandırmakla görevli ve yetkili olanların da sorumluluğa dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, . Fakültesi Dekanlığı tarafından ilgili kişinin . tarihleri arasında, habersiz, izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün işe gelmediğine ilişkin Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yazılan yazıyı iade ederek, şartların oluşması halinde bile 657 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesinin uygulanmayacağını ve bu konuda herhangi bir teklif yapılmaması gerektiğini bildiren Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürü ile Personel Daire Başkanı'nın da sorumluluğa dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hem ödeme süresince görevde bulunan Fakülte Sekreteri, Dekan ve Rektör'e; hem de Dekanlık Makamının . yazısını iade ederek 657 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesinin uygulanmayacağını ifade eden Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Müdürü ile o tarihte görevde bulunan Personel Daire Başkanı'na da sorgu gönderilerek savunmaları alındıktan sonra düzenlenecek raporun Daireye intikaline kadar konunun hükümdışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

KARŞI OY GEREKÇESİ 2

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun;
"Atamalar" başlıklı 52'nci maddesinde yer alan;
"Atama esasları
...
c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır."

"Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı Dokuzuncu Bölümünün "Genel Esaslar" başlıklı 53'üncü maddesinde yer alan;
"a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin .; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.."

hükümleri gereğince, İdare Hukuku prensiplerinden usulde paralellik ilkesi gereği atamaya yetkili olanların memuriyeti sonlandırmakla da görevli ve yetkili olması gerektiğinden, hizmet alınmadan maaş ödeyenlerle birlikte ödeme süresince görevde bulunan Fakülte Sekreteri, Dekan ve Rektör'e de sorgu gönderilerek savunmaları alındıktan sonra düzenlenecek raporun Daireye intikaline kadar konunun hükümdışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz