Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Haziran 2022 00:03
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

REHBER ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ, YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMLERİNE BAĞLI OLARAK %5 ARTIRIMLI ÖDENİR Mİ?

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde rehberlik öğretmeni olarak görev yapanlara, yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak ek ders ücretinin %5 artırımlı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin MEB görüş yazısı.

MEB'in görüşü;

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesi kapsamında "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan rehberlik öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

MAHKEME; REHBER ÖĞRETMENLERDE FİİLEN DERSE GİRME GİBİ BİR KOŞUL ARANAMAZ

Bu bağlamda bir rehber öğretmen tarafından yüksek lisans mezunu olmasına rağmen ek ders ücretlerinin anılan okulda göreve başladığı tarih itibariyle %5 artırımlı olarak ödenmediğinden bahisle hak ettiği ek ders ücretlerinin %5 artırımlı olarak yeniden hesaplanarak eksik ödenen kısmın tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kaldığı ekonomik kayıplarının tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Davalı idare tarafından yüksek lisans yapan davacının ek ders ücretinin artırımlı olarak ödenmemesinin sebebinin ise; davacının fiilen derse girmemesi olarak gösterilmiştir.

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 2020/882 Esas No ve 2021/74 Karar No ve 21/01/2021 tarihli kararında;

"Ancak, rehberlik öğretmeni olarak görev yapan davacının işin doğası gereği fiilen ders görevinin olmayacağı, ek ders ücreti ödenirken de, rehber öğretmenler için; "her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saatinin ek ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödeneceği" düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu durumda, yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan davacı yönünden; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla lisans sonrası kendilerini geliştirmeleri, mesleki hayatlarına katkı sağlayabilmeleri adına yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiği sonuç ve kanaatine varılmakla, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; davacının, 06.12.2019 tarihli başvurusundan geriye doğru 60 gün içinde kalacak şekilde eksik ödenen ek ders ücretlerinin (mahrum kaldığı ekonomik kayıpların) davalı idare tarafından hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir." hükmünde bulunmuştur.

Dolayısıyla işinin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerden fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerekmektedir.

İŞTE MAHKEME KARARI;

İdari mahkeme burada "fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenler" tespit yapmıştır.

Aslına Milli Eğitim Bakanlığı yıllar önce fiilen derse girme fiilen derse girme imkanı bulunmayan okul yöneticilerin bu durumunu tespit ederek yazı ve genelgelerle sorunu ortadan kaldırmıştır.

KAPAT [X]

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddelerinde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 10. maddesindeki; "(1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararının 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6 saat" ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için "2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar" şeklinde uygulanır." hükümleri nedeniyle müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar 2 saat aylık karşılığı derse girmek zorundadırlar.

Fakat bu zorunluluk, yazı ve genelgelerle ortadan kaldırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 11707 sayılı 2007/19 nolu genelgesinin 2. maddesindeki açıklamalara göre; Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Açıklamalarda; Eğitim-öğretimin bütünlük içerisinde sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için yöneticilere aylık karşılığı ders görevi verilmesinde ders bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiği "ders bütünlüğü de dikkate alınarak" ifadesiyle vurgulanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı "Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri" konulu yazılarındaki; "İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bu yöneticilerden aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yerine getirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilmeleri mümkün olabilecektir." açıklamalarına,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.04.2009 tarih ve 36276 sayılı Kayseri Valiliğinehitaben yazılmış görüş yazılarındaki; "Bu çerçevede söz konusu yöneticilerin aylık karşılığı ders görevlerini, bu okulların 6- 8'inci sınıflarında ve/veya 1-5'inci sınıfların herhangi bir nedenle boş geçen derslerini dokutmak suretiyle yerine getirmeleri bu anlamda girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevini yerine getirmek üzere öğretmeni olan 1-5'inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına,

İstinaden İlköğretim okullarında görevli olup alanı "sınıf öğretmenliği" olan yöneticiler, alanları dışında olsa bile boş geçen derslerden müdür ve müdür başyardımcıları 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar, müdür yardımcıları haftada 6 maaş karşılığı, 6 saatini de ek ders ücreti karşılığı yerine getirebilirler.

Bu duruma göre okullarda boş geçen derslere; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları gireceklerdir.

Bu görüş yazıları ışığında; Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler mevzuatta yer almamasına rağmen bakanlık yazı ve genelgelerinde aylık karşılığı fiilen derse girme zorunlulukları ortadan kaldırılmıştır.

Dolayısıyla işinin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerden yüksek lisans / doktora yapmış olanlara, artırımlı ek ders ücreti ödemesin gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz