İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2022 00:05, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2022 10:48
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Soru : 1988-2000 yılları arasında 11 yıl 4c statüsünde devlet kadrosunda doktor olarak çalıştım 2000- 2006 yılları arasında 6 yıl 4b kapsamında özel muayenehanede çalıştım 2006 - 2015 yılları arasında 4a ya bağlı özel hastane SSK lı olarak doktorluk mesleğimi yürüttüm . 2015 yılımda 4a statüsünden yaşlılık aylığı almaya başlayarak emekli oldum. Bu güne kadar özel sektörde çalışmaya devam etmekteyim. 4cden emekli doktorlara ödenen ek ödemeyi almak amacıyla açıktan atama ile devlet hastanesinde çalışırsam 4 sene sonra tekrar emekli olmak istediğimde hangi statüden emekli olurum. Bu esnada sanırım emekli maaşım kesilecek. . Bilgilendirirseniz sevinirim.

Detaylar:

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği,

Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanmaları mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar (yedek subay, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluktan sayılan hizmetleri olanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra ilk defa memurluğa başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten önce de emeklilik hakkını kazanmaları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartı ile mümkün olabilmektedir.

Ancak, bu şartın istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumunda istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memur için 15 yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da vardır.

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.

Yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun, 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden, işçi statüsünden emekli olup emekli olduktan sonra memurluk statüsüne atananların işçi emekli aylıkları kesilir, memurluktan ayrıldıktan sonra işçi emekli aylığı yeniden ödenir ve memurluk statüsündeki hizmetleri aylık bağlanmasını mümkün kıldığında ise memurluk statüsünden ayrıca bir aylık bağlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu durumda olanlar için sonuç bağlamında, memur statüsünden emekli olmaya hak kazanıldığında müracaat ederek aylık bağlanma talebinde bulunulabilir veya azami çalışabilecekleri yaş haddinden zorunlu emeklilik beklenebilir ve hem işçi statüsündeki emekli aylığını ve hem de hizmet ve yaş olarak hak kazanılmış olması kaydıyla memur statüsünden aylık bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ayrı bir açıklama olarak da; kişiler şayet işçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle emekli aylıklarını kestirdikten sonra memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl kuralının işlemesi gerektiğini ve son 7 yıl içerisindeki hizmetlere göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılması gerektiğini ve tek bir statüden aylık ödenmesi değerlendirmekteyiz.

Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olması nedeniyle hakkınızda hem 5434, hem 506, hem de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini,

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği işçi emeklisi olsanız da açıktan doktor olarak kamuya atanabileceğinizi (bu konuda ilgili kurumla irtibata geçmenizi tavsiye edebiliriz),

Açıktan atama yapılmadan önce işçi emeklisi aylığınızı kestirmeniz halinde doktor olarak 4 yıl görev yapmanız halinde 5434 sayılı Kanuna göre hizmet + yaş koşullarını yerine getirmeniz şartıyla tek bir statüden yani memurluk statüsünden emekli olabileceğinizi,

Memurluk statüsünden emekli olduğunuzda doktorlar için verilen ilave ödemeden emeklilikte yararlanabileceğinizi,

İşçi statüsündeki emekli aylığınızı kestirmeden doktor olarak atamanızın yapılması halinde ise işçi emekli aylığınızın kesilmesi gerektiğini, doktor olarak en az 15 yıl hizmet ve 61 yaşınızı tamamlamanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın ödenmesi gerektiğini ve ilave ödemeden de yararlanmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber