Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 00:11, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 00:14
Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

DİYANET AKADEMİSİ MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenecek mesleki eğitimler, bu eğitimlerin hedef ve ilkeleri, planlama esasları, sınav ve değerlendirme usulleri, izinler, devam-devamsızlık durumları, eğitim programlan ve süreleri, eğitim takvimi, eğitim yerleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Diyanet Akademisi ile Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınanları ve mesleki eğitime ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7/A, 10/A ve 10/B maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ABYS: Akademi Bilgi Yönetim Sistemini,

b) Aday din görevlisi: 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesine göre Diyanet Akademisinde müezzin-kayyım, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve vaizlik mesleki eğitimine alınanları,

c) Akademi: Diyanet Akademisi merkez birimi ile taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşan birimleri,

ç) Akademi Başkanı: Diyanet Akademisi Başkanım,

d) Akademi Başkanlığı: Diyanet Akademisi merkez birimini,

e) Akademi merkezleri: Dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerini,

f) Başkan: Diyanet İşleri Başkanım,

g) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ğ) Danışman: Mesleki eğitime alınanların ilmi, mesleki, kültürel, sosyal ve kişisel yönde gelişimlerine rehberlik eden eğitim görevlisini,

h) Diyanet Akademisi müdürü: Akademi merkezleri müdürlerini,

ı) DNO: Bir dönem içindeki derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alman başarı notunun çarpımının, o dönemde alman tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilen dönem sonu ağırlıklı dönem not ortalamasını,

i) Dönem: Sınav süreleri dahil on beş haftadan oluşan güz, bahar ve yaz eğitim dönemlerinden her birini,

j) Eğitim takvimi: Akademi Başkanlığı tarafından her eğitim yılı için ağustos ayında ilan edilen mesleki eğitim takvimini,

k) Eğitim yılı: Eğitim takvimindeki güz, bahar ve yaz dönemlerinin toplamını,

1) GNO: Tüm dönemlerde alman derslerin, her birinin kredi değeri ile alman başarı notunun çarpımının, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen genel ağırlıklı not ortalamasını,

m) Kredi: Mesleki eğitimlerde verilen her bir ders için belirlenen değeri,

n) Kursiyer: Diyanet İşleri Başkanlığı kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden Diyanet Akademisinde verilen hizmet içi eğitim, kurs ve sertifika programlarına katılanlar ile memur kadrolarında bulunan personelden, din hizmetleri sınıfına atanmak için gerekli öğrenim şartını taşıyan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olanlardan, özlük hakları korunarak mesleki eğitime alınanları,

o) Mesleki eğitim: Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerine atama yapılıncaya kadarki dönemi kapsayacak şekilde verilen mesleğe yönelik eğitim ile kursiyerlere verilen mesleğe yönelik eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mesleki Eğitimin Hedefleri ve İlkeleri

Mesleki eğitimin hedefleri

MADDE 5- (1) Mesleki eğitimin hedefleri şunlardır:

a) Başkanlığın üstlenmiş olduğu tarihsel misyona uygun, kurum kültürü ve aidiyet bilincine, bir arada yaşama kültürüne sahip, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinen, birleştirici, bütünleştirici, kuşatıcı, temsil gücü yüksek, sosyal becerileri gelişmiş din görevlileri yetiştirmek.

b) Mesleki eğitime alınanları, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, İslami ilimlerle ilgili temel kaynaklardan ve güncel çalışmalardan yararlanabilme becerisine sahip kılmak.

c) Teorik ve pratik düzeyde donanımlı, toplumun dini konulardaki ihtiyaç ve beklentilerine sahih dini bilgi ile cevap verebilen görevliler yetiştirmek.

ç) Mesleki eğitime alınanlara, mesleki yeterlilik kazandırmak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.

d) Mesleki eğitime alınanların, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumasını sağlamak.

e) Mesleki eğitime alınanların, problemler karşısında mantıki tutarlılık ve eleştirel düşünceye dayalı çözümler üretebilme becerisini geliştirmek.

f) Mesleki eğitime alınanlara, İslam'ın evrensel ilkeleri ile güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak yurt içi ve yurt dışında din hizmeti sunabilme kabiliyeti kazandırmak.

g) Topluma din hizmeti sunarken kitle iletişim araçlarının önemini kavrayan ve bu araçları etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen personel yetiştirmek.

Mesleki eğitimin ilkeleri

MADDE 6- (1) Mesleki eğitimde esas alınacak ilkeler şunlardır:

a) Mesleki eğitimin, Başkanlığın vizyonu, misyonu, stratejik amaçları doğrultusunda ve bir plan dahilinde düzenlenmesi.

b) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği yapılması.

c) Mesleki eğitim yapılacak ortamların, eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması.

ç) Mesleki eğitimin, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması.

d) Mesleki eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için mesleki eğitim çalışmaları sırasında ve sonrasında değerlendirme yapılması.

e) Mesleki eğitime alınanların, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olmasına ve söz konusu bilgileri benimseyerek uygulamaya dönüştürmesine rehberlik edilmesi.

f) Mesleki eğitimlerde, din görevliliğinin bir meslek olmasının yanında toplumun manevi hayatının imar ve inşa edilmesindeki rolüne, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasındaki katkısına vurgu yapılması.

g) Topluma etkin bir din hizmetinin sunulmasında bilgi ve beceri kadar samimiyet, fedakarlık gibi manevi değerlerin gelişiminin öncelenmesi.

ğ) Kur'an ve sünnet temelinde İslam medeniyetinin geçmiş birikimini de dikkate alarak aşırılıklardan uzak, kuşatıcı bir dil ekseninde İslam'ın bir bütün olarak doğru anlaşılması için çalışmalar yapılması.

h) Dini istismar eden düşünce ve hareketlere karşı İslam'ın temel kaynaklarına ve prensiplerine bağlı çalışmalar yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Eğitim Programları, Süresi ve Uygulanması

Mesleki eğitim programları

MADDE 7- (1) Akademi merkezlerinde uygulanacak mesleki eğitim programları şunlardır:

a) Yüksek ihtisas eğitim programı.

b) İhtisas eğitim programı.

(2) Yüksek ihtisas eğitim programı ile ihtisas eğitim programlarının içeriği;

a) Mesleki eğitime alınanların yeterlikleri ve ulaşılması istenen kazanımlar,

b) Akademi Başkanlığı tarafından yapılacak ihtiyaç analizi çalışmaları, anket, ölçme ve değerlendirme raporları,

c) Akademi Eğitim Kurulu ile Diyanet Akademisi müdürleri ve eğitimde görev alanların görüşleri,

ç) Kişisel gelişim ve mesleki kimliğin oluşumuna etki eden, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri ilgilendiren hususlar,

göz önünde bulundurularak Akademi Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Başkan onayı ile uygulamaya konulur. Yüksek ihtisas eğitim programlan, ağırlıklı olarak Arapça ve Temel İslam Bilimleri alanında hazırlanır.

(3) Mesleki eğitim programlarında; eğitimin hedefi, konusu, yeri, süresi, yöntemi, eğitimde görev alacaklar ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

(4) Aday din görevlileri ve kursiyerlerden mesleki eğitim alanı;

a) Vaiz olanlara yüksek ihtisas eğitimi programı,

b) Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatip ve müezzin kayyım olanlara ihtisas eğitimi programı,

uygulanır.

(5) Akademi, eğitim programlarının amacına uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

Mesleki eğitim programlarının uygulanması ve dersler

MADDE 8- (1) Mesleki eğitim programlarının uygulama esasları, Akademi Başkanlığınca Akademi merkezlerine gönderilir.

(2) Mesleki eğitim programlarında, mesleki eğitim alanının özelliğine göre teorik derslerin yanında uygulamalı eğitim derslerine de yer verilir.

(3) Mesleki eğitimlerde ders süresi kırk beş dakika, teneffüs süresi on beş dakikadır. Dersler blok halinde de işlenebilir. Uygulama dersleri kesintisiz yürütülebilir.

(4) Derslerin hafta içinde yürütülmesi esastır. İhtiyaç halinde Akademi Başkanının onayı ile hafta sonu da mesleki eğitim yapılabilir.

Eğitim materyalleri

MADDE 9- (1) Mesleki eğitimlerde takip edilecek materyaller, Akademi Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile tespit edilir. Bu materyaller, eğitimde görev alacaklar ile alanında uzman kişilere hazırlatılabilir veya hizmet satın alma yoluyla temin edilebilir.

Mesleki eğitimin süresi

MADDE 10- (1) Mesleki eğitim, bir eğitim yılı içinde yer alan ve sınav haftaları da dahil olmak üzere her biri on beş haftadan oluşan güz, bahar ve yaz eğitim dönemlerinde verilir.

(2) Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı;

a) Vaiz olanlar için mesleki eğitim süresi sekiz dönemdir.

b) Kur'an kursu öğreticisi olanlardan; dört yıllık dini yükseköğrenim mezunlan için mesleki eğitim süresi iki dönem, diğerleri için üç dönemdir.

c) İmam-hatip olanlardan; dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup hafız olanlar için mesleki eğitim süresi iki dönem, diğerleri için üç dönemdir.

ç) Müezzin-kayyım olanların mesleki eğitim süresi iki dönemdir.

(3) Başkanlık, zorunlu hallerde ve ihtiyaç durumunda ikinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerini, 633 sayılı Kanunda yer alan asgari ve azami eğitim sürelerini aşmamak kaydıyla yeniden belirleyebilir.

(4) Kursiyerlerin mesleki eğitim süreleri, 633 sayılı Kanunda belirtilen asgari ve azami eğitim sürelerinin aşılmaması kaydıyla Akademi Başkanının teklifi ve Başkan onayı ile belirlenir.

Mesleki eğitim yerleri

MADDE 11- (1) Yüksek ihtisas eğitim programının dini yüksek ihtisas merkezlerinde; ihtisas eğitim programının dini ihtisas merkezlerinde uygulanması esastır.

(2) Mesleki eğitimin ilke ve hedefleri ile kurumsal ihtiyaçlar gözetilerek Akademi Başkamnın teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim yerlerinde değişiklik yapılabilir. Zorunlu hallerde kamu tesisleri başta olmak üzere Akademi merkezleri dışında da mesleki eğitim düzenlenebilir.

Eğitim takvimi

MADDE 12- (1) Eğitim takvimi, mesleki eğitimi kapsar, Akademi Başkanlığı tarafindan hazırlanarak her yıl ağustos ayında ilan edilir ve mesleki eğitim başlamadan önce Akademi merkezlerine gönderilir.

(2) Eğitim takviminde;

a) Mesleki eğitimin başlama ve bitiş tarihleri,

b) Güz, bahar ve yaz dönemi başlama ve bitiş tarihleri,

e) Mesleki eğitime ara verme tarihleri,

ç) Ara sınav ve dönem sonu sınavı haftaları,

d) Dini ve milli bayram tatilleri,

e) Diğer hususlar, yer alır.

(3) Akademi, eğitim takviminin, zamanında, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

(4) Mesleki eğitime, eğitim takviminde belirtilen tarihlerde ara verilir. Eğitim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Akademi Başkamnın teklifi ve Başkanın onayı ile mesleki eğitime ara verilebilir ve bu ara verme iki haftadan fazla olursa eğitim takvimi yeniden düzenlenir.

Uygulama eğitimi

MADDE 13- (1) Akademi merkezlerinde mesleki eğitime alınanların görevleri ile ilgili elde ettikleri bilgileri kalıcı hale getirmek ve becerileri kazandırmak amacıyla eğitim programlan kapsamında, danışman gözetiminde uygulama (staj) eğitimi gerçekleştirilir.

(2) Uygulama eğitimleri, Akademi Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Uygulama eğitimlerinin hafta içi yapılması esastır, ancak gerekli görülen hallerde hafta sonu da yapılabilir.

Mesleki eğitimin değerlendirilmesi

MADDE 14- (1) Mesleki eğitimlerin değerlendirmesi Akademi Başkanlığınca yapılır. Bu kapsamda eğitimlerin etkinliği ve verimliliği araştırılır. Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığmm tespitine yönelik etki analizleri yapılır.

(2) Eğitim programının etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesine yardımcı olmak ve gelecek eğitim dönemlerine katkı sağlamak üzere eğitim öncesinde, sürecinde ve sonrasında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak eğitimde görev alanlar ile eğitime alınanların görüş ve düşüncelerinin alınmasına yönelik anket, ders takibi, gözlem ve görüşme gibi ölçme ve değerlendirme araçları uygulanır ve sonuçlar raporlanır. Hazırlanan bu raporlar hizmete özel olup bir sonraki eğitimlere yönelik planlamalarda değerlendirmeye alınır.

(3) Eğitimin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemler ilgili daire başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Diploma

Mesleki eğitim süresince uygulanacak sınavlar ve uygulama esasları

MADDE 15- (1) Mesleki eğitime almanlar, eğitim süresi içinde yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulurlar. Bu sınav usulleri ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de uygulanabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı Akademi Başkanlığı tarafından belirlenir ve sınav haftasının başlamasından en az bir hafta önce duyurulur.

(2) Mesleki eğitim süresince uygulanacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınavı: Dönem içinde dersin eğitim görevlisi tarafından yapılan sınavdır.

b) Dönem sonu sınavı: Dönemde yer alan her bir ders için dönem sonunda sınav komisyonunca yapılan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Dönem sonunda başarısız olunan en fazla iki ders ile DNO bakımından başarısız sayılanların (70) puanın altındaki dersleri için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı, sonuçların ilanından itibaren on gün içinde yapılır. Dönem sonu başarı notu ile bütünleme sınavı notundan yüksek olan esas alınır. Değerlendirmelere göre başarısız olanların ilişiği kesilir.

ç) Mazeret sınavı: Ara sınavı, dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavlarına katılamayanlara, mazeretlerinin Akademi merkezleri tarafından kabul edilmesi halinde yapılan sınavdır. Bunlar, durumlarını mazeretin ortaya çıkmasını takip eden iş günü ilgili Akademi merkezlerine bildirmek zorundadır. Mazeretsiz olarak sınava girmeyen veya mazeretleri uygun görülmeyenler o sınavda başarısız sayılır.

d) Mezuniyet sınavı: Mesleki eğitimlerini tamamlayan aday din görevlileri ve kursiyerlerin mesleğe kabulü için girecekleri sınavdır.

(3) Her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır.

(4) Ara sınavı ve dönem sonu sınavları Akademi merkezleri tarafından yapılır, bu sınavlar gerekli görülmesi halinde Akademi Başkanlığı tarafından da merkezi olarak gerçekleştirilebilir. Merkezi sınavlar, dönemde yer alan derslerin tamamını veya bir kısmını kapsayabilir.

(5) Merkezi sınavların çoktan seçmeli test usulü olması halinde değerlendirme Akademi Başkanlığı tarafından; diğer ölçme araçlarının kullanıldığı merkezi sınavlarda ise değerlendirme, dersin eğitim görevlisi tarafından yapılır.

(6) Dönem sonu sınavları sınav komisyonunca yapılır. Sınav komisyonu; ilgili dersin eğitim görevlisi dahil toplam üç üyeden oluşur.

(7) Mezuniyet sınavı, Akademi Başkanlığı tarafından merkezi olarak gerçekleştirilir. Mezuniyet sınavında (70) ve üzeri puan alamayanlar GNO'ya bakılmaksızın başarısız sayılır. GNO'nun % 6O'ı, mezuniyet sınavının da % 40'ı esas alınarak aday din görevlisinin ve kursiyerlerin başarı puanı hesaplanır. Mezuniyet sınavına geçerli mazeretleri sebebi ile katılamayanlara bir ay içinde ikinci bir sınav hakkı verilir.

(8) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı Akademi Başkanlığı tarafından belirlenir. Akademi Başkanının onayı ile dini ve milli bayramlar dışında hafta sonu da sınav yapılabilir.

(9) Akademi Başkanlığı tarafından yapılacak tüm sınavlarda, soru hazırlama ve sınav komisyonları Akademi Başkanının onayı ile oluşturulur.

(10) Sınavın başladığı tarih, saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alman kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen tutanak düzenlenir.

(11) Sınavların Akademi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi halinde cevap anahtarları Akademi Başkanı onayı ile oluşturulacak komisyon tarafından, diğer hallerde ise ilgili dersin eğitim görevlisi tarafından oluşturulur.

(12) Sınav sonuçlan, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde duyurulur. Sınav sonuç listesi bir tutanakla idareye teslim edilir.

(13) Sınav belgelerinden cevap anahtarlan, cevap kağıtları, tutanaklar ve değerlendirme belgeleri iki yıl; yargı yoluna başvuranların evrakı ise iki yıldan az olmamak üzere dava sonuçlanıncaya kadar Akademi merkezleri tarafından saklanır.

(14) Sınav sonuçları Akademi merkezleri tarafından bir hafta içinde ABYS'ye girilir ve Akademi Başkanlığına gönderilir.

(15) Eğitim programlarında yer verilen sosyo-kültürel etkinlik ve mütalaa dersleri gibi alanlar sınavlara tabi olmayıp bu derslerin değerlendirme usul ve esasları Akademi Başkanlığı tarafından belirlenir.

Sınavların değerlendirilmesi ve puanlar

MADDE 16- (1) Sınavlarda değerlendirme, (100) tam puan üzerinden yapılır. Bütün derslerden başarılı sayılabilmek için DNO'nun en az (70) puan olması kaydıyla her bir ders için gereken başarı notu (60) puandır.

(2) Başan notunun hesaplanmasında ara sınavı sonucunun % 30'u, dönem sonu sınavı sonucunun % 70'i esas alınır. Kesirli notlar en yakın tam nota yuvarlanır.

(3) Bir ders için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanması halinde, sonuçların aritmetik ortalaması alınır.

(4) Bütünleme sınavı sonucunda da ilgili dersten başarısız olanlar ile DNO'su (70) puanı geçmeyenler ya da ikiden fazla dersten başarısız olanların durumu Akademi Başkanlığına bildirilir ve Akademi Başkanının onayıyla ilişikleri kesilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17- (1) Sınav sonuçlarına, ilanından itibaren üç iş günü içinde Akademi merkezlerine dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, merkezi sınavlarda Akademi Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonca, diğer sınavlarda ise ilgili dersin eğitim görevlisi ile iki üyeden oluşacak komisyonca incelenir ve sonuç en geç beş iş günü içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puanlar kesindir.

Sınav ücretleri

MADDE 18- (1) Soru hazırlama ve sınav komisyon üyeleri ile sınavlarda görev alanların ek ders ücretleri ilgili mevzuat hükümlerince ödenir.

Diploma

MADDE 19- (1) Akademiden başarı ile mezun olanlara, Akademi Başkanlığı tarafından hangi alana ilişkin mesleki eğitim programından mezun olduğunu gösterir "Diyanet Akademisi Diploması" verilir. Diplomada, Başkan ile Akademi Başkanının imzalan bulunur. Diplomanın şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenir.

(2) Akademi diploması zayi olanlara, talepte bulunmalan halinde mezun olduklan Akademi merkezi tarafından "Mezuniyet Belgesi" verilir.

(3) Akademide eğitim görenlere veya Akademiden mezun olanlara Diyanet Akademisi müdürünün imzasıyla not dökümü (transkript) verilir ve transkriptler ABYS'ye işlenir.

(4) Diyanet Akademisi diplomasının, mezuniyet belgesinin ve not dökümünün (transkript) şekli ve içeriği Başkanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Mesleki Eğitimle İlgili Diğer Hususlar

Mesleki eğitime alınacakların belirlenmesi

MADDE 20- (1) Aday din görevlisi ve kursiyer olarak mesleki eğitime alınacakların Akademiye giriş sınavı, Akademi Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanlık İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

(2) Kursiyerlerden, mesleki eğitim alanı olarak vaizliği tercih edenlerin giriş sınavlarının şekli, adaylarda aranacak şartlar, sınavlarda başanlı olanların Akademi merkezlerine yerleştirme işlemleri Akademi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Aday din görevlisi kartı

MADDE 21- (1) Aday din görevlilerine, Akademi merkezleri tarafmdan aday din görevlisi kartı verilir. Akademiden mezun olan, aynlan veya herhangi bir sebeple ilişiği kesilenlerin kartları geri alınır.

(2) Aday din görevlisi kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılamayacak hale gelmesi gibi durumlarda en kısa zamanda ilgili Akademi merkezinin bilgilendirilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda kart iptal edilerek yeni bir kart düzenlenir.

(3) Aday din görevlisi kartının şekli, içeriği, yer alacak bilgi ve benzeri hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Mesleki eğitimlerde görev yapacaklar

MADDE 22- (1) Mesleki eğitimlerde görev yapacaklar, Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda belirlenir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 23- (1) Mesleki eğitime alınanların, eğitim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak, ilmi, mesleki, kültürel, sosyal ve kişisel yönde gelişimlerine rehberlik etmek ve uygulama eğitimlerinde gözetmenlik yapmak üzere eğitim yılı başında Akademi merkezleri tarafından eğitimde görev alanlar arasından danışman görevlendirilebilir.

Eğitsel dosyalar

MADDE 24- (1) Mesleki eğitime alınanların bilgi, gelişim, ödev, sunum ve değerlendirme dosyaları, danışman tarafından Akademinin belirlemiş olduğu usul ve esaslar çerçevesinde tutulur.

Mesleki eğitim yerlerinin değiştirilmesi

MADDE 25- (1) Mesleki eğitime alınanların belgeye dayalı zorunlu eğitim yeri değişikliği istekleri değerlendirilerek, durumları uygun bulunanların eğitim yerlerinin değiştirilmesi, eğitim süreçleri ve dönemleri gözetilerek Akademi Başkanlığı tarafından yapılır.

İzinler

MADDE 26 - (1) Eğitim görevlileri, öğretmenler ve eğiticiler yıllık izinlerini, eğitim süreçleri dikkate alınarak eğitime ara verilen günlerde kullanabilirler.

(2) Kursiyerler, ilgili mevzuatında belirtilen izinlerini eğitim süreçleri dikkate alınarak eğitime ara verildiği günlerde kullanırlar.

(3) Aday din görevlileri bir dönemde en fazla beş gün mazeret izni kullanabilirler. Mazeret izinlerini bir defada veya ayrı ayrı kullanabilirler. Eğitime ara verilen günlerde izinli sayılırlar.

(4) Aday din görevlilerince doğum mazeretine binaen kullanılacak izinler hakkında 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi kıyasen uygulanır.

(5) Bu madde kapsamındaki izinler Diyanet Akademisi müdürü tarafından verilir.

Devam-devamsızlık

MADDE 27- (1) Mesleki eğitime alınanların eğitime katılmaları ve derslere devam etmeleri esastır. Mesleki eğitime almanlar, geçerli mazeretler dışında devamsızlık yapamazlar. Ders devam-devamsızlık durumları Akademi merkezleri tarafından takip edilir.

(2) Geçerli bir mazereti olsa dahi bir dönemde toplam yedi gün derslere devam etmeyen aday din görevlileri ve kursiyerler, eğitim hakkını kaybederler. Bu durumda olanların bir sonraki eğitim programına, ayrıldığı dönemin başından itibaren devam etmesine, bir defaya mahsus olmak üzere Akademi Başkanlığı tarafından karar verilebilir. Bu kişilerin bir sonraki eğitim programına başlayana kadar aday din görevlisi sıfatlan ile buna bağlı idari ve mali haklan askıya alınır.

Askerlik işlemleri

MADDE 28- (1) Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanlann askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir. Bu durumda olanlar askerlik erteleme taleplerini bağlı bulunduktan Akademi merkezlerine iletirler. Mesleki eğitime alman aday din görevlilerinin askerlikle ilgili iş ve işlemleri ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.

Kılık ve kıyafet

MADDE 29- (1) Mesleki eğitime alınanlann kılık ve kıyafet esasları, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülür. Kılık ve kıyafetlerin kurumsal kültür, üstlenmiş oldukları görev ve misyonu temsil edecek şekilde temiz, düzgün ve sade olması esastır.

ilişik kesme

MADDE 30- (1) Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde aday din görevlilerinin ve kursiyerlerin Akademi ile ilişikleri kesilir:

a) Belirlenen program süresi içinde mesleki eğitimlerin ve sınavların başarıyla tamamlanamaması.

b) Alım şartlarının kaybedilmesi veya bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması.

c) Atanılacak kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadığına karar verilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan (a) bendinin varlığı halinde, Diyanet Akademisi müdürü veya vekilinin bildirimi üzerine; (b) ve (c) bentlerinin varlığı halinde ise Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliğinde öngörülen usul çerçevesinde Başkanlık tarafmdan aday din görevlisinin ilişiği kesilir.

(3) Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde düzenlenen eylemlerden birinin mesleki eğitim süresi içinde kursiyer tarafmdan işlenmesi halinde mezkür yönetmelikte öngörülen usul çerçevesinde kursiyerin Akademi merkezindeki mesleki eğitimle ilişiği kesilir. Kursiyerlere verilecek disiplin cezaları hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Formlar

MADDE 31- (1) Akademide yürütülen mesleki eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, adayları bilgilendirmek, eğitimle ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla mesleki eğitim değerlendirme formu, anket formu, mazeret sınavı başvuru formu, sınav itiraz formu, genel dilekçe formu, danışman değişikliği formu, mezuniyet belgesi talep formu ve Akademi Başkanlığı tarafmdan belirlenen diğer formlar düzenlenerek internet ortamında erişime sunulabilir.

Diğer hususlar

MADDE 32- (1) Akademiye giriş sınavında başarılı olup yerleştirmesi yapılanlardan askerlik hizmeti veya doğum sebebiyle süresi içinde kaydını yaptıramayanlara;

a) Terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde,

b) Doğumdan sonraki sekiz haftanın bitiminden itibaren beş gün içinde, başvurmaları halinde takip eden eğitim döneminde kayıt hakkı verilir.

(2) Eğitim döneminde doğum yapanlara 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası gereğince kullandıkları iznin bitimini takiben beş gün içinde başvurmaları kaydıyla ilgili eğitim programında eksik kalan dersleri tamamlama hakkı verilir.

(3) Bu maddede belirtilen geçerli mazeretler dışında, sınavda başarılı olup her ne sebeple olursa olsun süresi içinde eğitime başlamayanlar mesleki eğitim haklarını kaybederler.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz