4/C'li olarak çalışan öğretmenin 4/B'ye geçirilmesi gerektiğine dair Kırıkkale İd. Mah. kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2008 19:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KIRIKKALE
İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2007/6
KARAR NO : 2008/2

DAVACI:
VEKİLİ : AV. GÖKHAN COŞKUN
Cumhuriyet Cad. 12/1 - KIRIKKALE

DAVALILAR : 1- KIRIKKALE VALİLİĞİ - KIRIKKALE
2- MÎLLİ. EĞİTİM BAKANLIGT - ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Kısmi zamanlı bilgisayar öğreticisi olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanumı'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak veya 4/D maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 10.05.2007 tarih ve 8234 sayılı işlemin, ön lisans mezunu olmasının öğretmenlik yapmaya engel olmadığı, konuya ilişkin olarak Danıştay'da yürütmenin durdurulması kararı verildiği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

KIRIKKALE VALİLİĞİNİN SAVUNMASININ ÖZETİ : Önlısans mezunu olan davacının, belirlenmiş objektif kriterler doğrultusunda en az lisans mezunu olanların atanabileceği bir kadroya atanmaması yönündeki işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIN SAVUNMASININ ÖZETİ: Öğrenimi itibariyle öğretmen olarak atanmasına imkan bulunmayan davacının 657 sayih Kanun'un 4/D maddesi kapsamında sözleşmeli personel öğretmenliğe atanmasına imkan bulunmadığı gibi eğitim kurumlarında işçi statüsünde öğretmen istihdam edilmemesi nedeniyle herhangi bir kadroya atanmasının söz konusu olamayacağı nedenleriyle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kırıkkale İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü;

Dava, kısmi zamanlı bilgisayar öğreticisi olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mm 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak veya 4/D maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 10.05.2007 tarih ve 8234 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeleri, eğitim sisteminin genel yapısını, öğretmenlik mesleğini, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçlerini ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsayan 1739 sayılı Milli Eğilim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesinde; öğretmenliğin; Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğu, öğretmenlik mesleğine hazırlığın; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı, bu niteliklerin kazanılabılmesi için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanmasının esas olduğu, bu öğrenimin; lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenleneceği öngörülmüş; "Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi" başlıklı 45. maddesinde; öğretmen adaylarında; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak niteliklerin Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunacağı, öğretmenlerin, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçileceği, yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanlann ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli tedbirlerin alınacağı, hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda Öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebileceklerinin yönetmelikle düzenleneceği hükmü getirilmiştir.

04.03.2006 günlü ve 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin l. bendinin (ç) alt bendinde; öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri öğretmenliklerin, "alan" olduğu belirtilmiş; söz konusu bendin (k) alt bendinde; yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygjn eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişiler, "öğretmen" olarak tanımlanmış ve "Atama şartlan" başlıklı 6. maddesinin l. bendinin (a) alt bendinde yer alan; mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak biçimindeki koşul, özel şart olarak getirilmiştir, Anılan hükümde atıf yapılan 12.7.2004 günlü, 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının "Öğrenim durumu" başlıklı 6. maddesinde; öğretmenlerin, ek çizelgede belirtilen alanlar itibariyle ve bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçileceği hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarındaki İngilizce ve Bilgisayar öğretmeni ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak
03.11.2006 tarih ve 2006/11314 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel konumunda İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi istihdam edilmesine olanak sağlandığı ve 21.12.2006 tarih ve 2006/96 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi ile bunun uygulamaya konulduğu, bu uygulamanın iptali istemiyle açılan davada Danıştay 12. Dairesinin 14.03.2007 tarih ve E:2007/101 sayılı karan ile söz konusu Bakanlar kurulu Kararının ve Genelgenin yürütülmesinin durdurulduğu; sonrasında Millli Eğitim Bakanlığı'na İl Vailikleri'nce gönderilen 07.05.2007 tarih ve 2007/40 sayılı Genelge ile bu kapsamda çalışan kısmi zamanlı öğreticilerin sözleşmelerinin feshedilmesi gerektiğinin bildirildiği, bu kapsamda davacının sözleşmesinin de feshedildiği, davacının
03.05.2007 tarihli dilekçesiyle 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi veya 4/D maddesi kapsamında atanmasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun davacının önlisans mezunu olduğu ve sürekli işçi kadrosuna atanma talebinin geçici çalışan işçi statüsündeki kişileri kapsadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan düzenlemeye göre, öğretmen olabilmek için yüksek öğrenim görme yeterli sayılmış, lisans mezunu olma gibi koşula yer verilmemiş iken, bu koşul anılan Yönetmelik hükmü ve 119 sayılı Talım ve Terbiye Kurulu kararıyla getirilmiştir.

Bununla birlikte 04.03.2006 günlü ve 26098 sayılı Resmi Oazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddeleri ile 4. maddesinin 1. bendinin (ç) alt bendinde yer alan "lisans düzeyindeki" ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesi'nde E:2006/650 sayıyla kayıtlı açılan davada Yönetmeliğin 4. maddesinin I. bendinin (ç) alt bendinde yer alan "lisans düzeyindeki" ibaresi yönünden 02.10.2006 tarihinde yürütmenin durdurulması karan verilmiştir.

Olayda davacı yaptığı başvuruyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B veya 5620 sayılı Kanun uyarınca 4/D maddesi kapsamında atamasının yapılmasını istemekle birlikte 5620 sayılı Kanunun "kamuda geçici işçi pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına" atanmalarına ilişkin olduğu görüldüğünden, öncesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapan ve işçi sayılmayan davacının, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi uyarınca sürekli işçi kadrosuna atanması mümkün bulunmamaktadır.

Bunun yanında, davacının 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanma isteminin, Milli Eğitim Temel Kanununda lisans mezunu olma koşuluna yer verilmemesi, bu konuda alı hukuk normları olan Yönetmelik ve Kurul kararıyla çerçevenin daraltılmasının mümkün olamayacağı, kaldı ki Yönetmelik hükmünün de Danıştay kararıyla yürürlüğünün durdurulması karşısında önlisans mezunu olmanın söz konusu atamaya engel olamayacağı açık olduğundan, davacının diğer atama şartlarını değerlendirmek suretiyle atanıp atanamayacağı konusunda bir işlem tesis edilmesi gerekirken, yukarıda ortaya konulan gerekçeyle istemin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 68,40 YTL yargılama giderlerinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 350 YTL vekalet ücretinin davalı idareler tarafından davacıya ödenmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 12/03/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Hasan DEMİR
37791

Üye
Mustafa Yusuf ALPERTONGA
101764

üye
ERKAN CEYLAN
101835

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber