4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personelin emeklilik işlemlerinde iki bakanlık farklı hareket ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı; 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personeli, 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli ederken Sağlık Bakanlığı 65 yaşına kadar çalışmalarına izin veriyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 01:09
4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personelin emeklilik işlemlerinde iki bakanlık farklı hareket ediyor

"Emekliliği gelen 4/C'li, 4/B'ye geçiş sürecinde, emekli edilir mi?" başlıklı haberimizde Devlet Personel Başkanlığının 4/C'li personelin, 4/B'ye geçiş sürecinde yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanması halinde, emekliliğe sevk edilmesi gerektiğine karar verdiğini açıklamıştık.

İşte o yazı;

"4/C'den 4/B'ye aktarılan personel ne zaman emekli edilir?" başlıklı haberimizde ise 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personelin 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edildiklerine dair Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.07.2018 tarih ve 13263711 sayılı görüş yazılarına yer vermiştik.

İşte o görüş yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.04.2023 tarih ve 74148260 sayılı genel yazısında ise;

"Bakanlığımızın taşra teşkilatında sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli idari büro görevlisi olarak görev yapan personelden 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kadroya geçmeyenlerin emekliliklerini hak edenler bakımından yürütülecek işlemler hakkında tereddüte düşüldüğüne dair duyumlar alınmaktadır.

Bilindiği gibi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 9'uncu maddesinde; "... Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihle sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir. ..." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, anılan hüküm çerçevesinde iliniz emrinde görev yapan ilgili personelden kadroya geçmeyenlerin emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihlerin (EYT dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilerek bildirilen tarih itibarıyla sözleşmelerinin fesh edilmesi gerekmektedir."açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte o yazı;

Buna rağmen, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin 6. fıkrasında; "Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir..." hükmü bulunduğu, bu hüküm uyarınca daha önce 657 sayılı Kanunun 4/C. maddesi kapsamında geçici işçi olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli personel olarak atanan personelin yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarih itibarıyla ilişikleri kesilerek ayrılışları sağlandığı, ancak, kamuoyunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) uygulaması adıyla bilinen 7438 sayılı Kanun sonrasında yaş şartları dışındaki diğer şartları taşıyan personelin isteği halinde ilgili mevzuatta belirlenen gerekli yaşı beklemeden emekli olabilme hakkı getirildiği, bununla birlikte bu Kanunla sürekli işçilere tanınan "yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarih itibarıyla çalıştırılmama" kısıtlamasının kaldırılması hakkının, idari destek/idari büro görevlilerine tanınmadığı, bu uygulamayla 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçiş yapan sözleşmeli personelin (idari büro görevlisi, idari destek görevlisi) EYT ile getirilen hak ile birlikte yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihin öne çekildiği, ancak, bu statüdeki personelin EYT uygulaması öncesi tabi oldukları yaşa kadar çalışmak istedikleri, konu hakkında il Hukuk ve Muhakemat Birimince Bakanlığımız merkez teşkilatının görüşünün alınmasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarihli ve 249826 sayılı yazısı ile de konunun Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi uygun olacağının belirtildiği ifade edilerek 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçiş yapan sözleşmeli personelin (idari büro görevlisi, idari destek görevlisi) emeklilik işlemlerine esas yaşlılık veya malullük almaya hak kazandıkları tarihin tespitinde EYT uygulaması sonrası tabi oldukları yeni yaşın mı, yoksa EYT'nin isteğe bağlı bir uygulama olmasından hareketle emekli olmak istemeyen personelin EYT öncesi tabi oldukları yaşın mı? dikkate alınması gerektiği hususunda görüş istenmesi üzerine Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve bila sayılı mütalaasında;

"1/3/2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 95 inci madde ile "Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. ..." hükmü getirilmiş aynı Kanunun 2 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile Geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan "Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece istihdam süresine ilişkin sınırlama 375 sayılı KHK'nın Geçici 23 üncü ve Geçici 24 maddelerinin kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilenler için kaldırılmış olup, bu maddelerin kapsamında olmayanlar hakkında hüküm ifade etmeyecek; istihdam süresine ilişkin sınırlama getiren mevzuat hükümleri mevcut halleriyle uygulanmaya devam edecektir.

7438 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen Geçici 95 inci madde, maddede sayılan sosyal güvenlik kanunlarının geçici maddelerinin yaş şartı aranmaksızın uygulanmasına "talepte bulunmak" şartıyla imkan verdiğinden, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında bulunan personelin "talepte bulunmadıkları takdirde", "yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıklarından" söz edilemeyeceği, bu nedenle 7438 sayılı Kanundan faydalanmak istemeyen personelin yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıklarından bahisle ilişiklerinin kesilemeyeceği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.

İşte o mütalaa;

Bu yeni duruma ve kazanılan mahkeme kararlarına göre; 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personelin 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilip edilemeyeceklerine dair Milli Eğitim Bakanlığın yeni bir yazı yayınlaması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber