1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soru ve cevaplarla eğitim kurumlarına yönetici atamaları dosyası

22 Nisan 2008 23:50
Yazdır

Atama: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının yöneticiliklerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi ifade eder.

Aday: Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunanları ifade eder.

Değerlendirme Komisyonu: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına atanacak yöneticilerin seçimi amacıyla valiliklerde kurulacak komisyonunu ifade eder.

Eğitim Kampusu: Birden fazla eğitim kurumunun bulunduğu eğitim ünitelerini ifade eder.

Eğitim Kampusu Müdürü: İkinci görevinin yanında kampus içerisindeki ortak iş ve işlemleri koordine etmek üzere kampus içerisindeki eğitim kurumu müdürleri arasından görevlendirilecek müdürü ifade eder.

Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumları,

Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan kurumları, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya kadar geçen süre içerisinde görevlendirilenleri,

Müdür Yetkili Öğretmen: Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmeni ifade eder.

Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, kampus müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları ifade eder.

GENEL ŞARTLAR

Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel ilkeler nelerdir?

1-Atamalarda kariyer ve liyakat esas alınır.

2-Atamalarda norm kadro esasları göz önünde bulundurulur.

3-Atamalarda puan üstünlüğü dikkate alınır.

Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar nelerdir?

1-Yükseköğrenim görmüş olmak,

2- Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3- Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

4-Son üç yıllık hizmet süresi içinde, yöneticilik görevi olanların yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

5-Zorunlu çalışma yükümlülüğü gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak erteletmiş, tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

6-Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak şartı aranır.

7-Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak şartı aranır.

8-Turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak şartı aranır.

9-Diğer eğitim kurumlarına atanacaklarda ise atanacağı eğitim kurumunda Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak şartı aranır.

10-Anadolu statülü eğitim kurumları, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarında görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılır. Bu kurum yöneticiliklerine atanma şartlarını taşıyan aday bulunamaması durumunda diğer eğitim kurumlarında görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılanlar bu kurumların yöneticiliklerinden ayrılmaları halinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına atanırlar.

Atama yetkisi kimdedir?

Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.

Değerlendirme komisyonunu nasıl oluşturulur?

Değerlendirme komisyonu il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının ya da şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu şube müdürü, atama yapılacak eğitim kurumunun bulunduğu ilçenin millî eğitim müdürü, bir ilköğretim müfettişi ve (A) tipi bir eğitim kurumu müdürü olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Değerlendirme komisyonu; eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyip, gerekli şartları taşıyanları Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirerek değerlendirme sonuçlarını il millî eğitim müdürlüğüne sunar.

Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atamada Duyuru nasıl yapılacaktır?

Atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine; valiliklerce il genelinde ve her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılır.

Halen yöneticilik görevi yapanlar başvuruda bulunabilecekler mi?

Halen yöneticilik görevi yapanlar, bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla aynı yönetim kademesindeki duyurusu yapılan eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Daha üst ya da alt kademedeki eğitim kurumu yöneticilikleri için bulunduğu eğitim kurumunda iki yıl görev yapmış olma şartı aranmaz.

Birinci duyuruda adayı bulunmayan eğitim kurumları yöneticilikleri için hangi işlem yapılır?

Yöneticilikleri boş olduğu halde birinci duyuruda adayı bulunmayan eğitim kurumu yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarıyla sınırlı olmak kaydıyla ikinci bir duyuru daha yapılır. İkinci duyuru sonucunda da aday bulunamaması halinde genel şartları taşıyanlar arasından atamaya yetkili amirce atama yapılır. Bu şekilde atanmış olan eğitim kurumu yöneticilerinin yeniden ya da yer değiştirme suretiyle bir başka eğitim kurumuna atanabilme hakkını elde edebilmeleri için atanmış oldukları bu eğitim kurumunda yönetici olarak kesintisiz en az iki yıl görev yapmış olmaları zorunludur.

Eğitim kurumlarının yönetim kademeleri nelerdir?

Eğitim kurumları yönetim kademeleri şunlardır:

Birinci Kademe: Eğitim kurumu müdür yardımcılığı,
İkinci Kademe: Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı,
Üçüncü Kademe: C tipi eğitim kurumu müdürlüğü,
Dördüncü Kademe: B tipi eğitim kurumu müdürlüğü,
Beşinci Kademe: A tipi eğitim kurumu müdürlüğü.

Özel öğretim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler hangi kademe yöneticilikten sayılacaktır?

Özel öğretim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.

Bakanlığa bağlı yurt dışındaki okullarda müdür olarak geçirilen süreler hangi kademe yöneticilikten sayılacaktır?

Bakanlığa bağlı yurt dışındaki okullarda müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.

Kurucu müdür olarak geçirilen süreler hangi kademe yöneticilikten sayılacaktır?

Görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.

Müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler hangi kademe yöneticilikten sayılacaktır?

En az bir yıl olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.

Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylardan istenecek yöneticilik süreleri ne kadardır?

(C) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az bir yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir.

(B) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az iki yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir.

(A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacakların eğitim kurumu yöneticiliklerinde en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir.

Müdür başyardımcılığına atanma isteğinde bulunan adaylardan istenecek yöneticilik süreleri ne kadardır?

Boş bulunan müdür başyardımcılıklarına atanmak isteyenlerden bu Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanlar, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmaları gerekmektedir.

Müdür yardımcılığına atanma isteğinde bulunan adaylardan istenecek yöneticilik süreleri ne kadardır?

Her hangi bir süre bulunmamaktadır.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylar nasıl başvuruda bulunacaklardır?

Boş bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak isteyenlerden bu Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanlar, valiliklerce yapılacak duyuru üzerine Ek-1'deki Yöneticilik İstek Formu başvuruda bulunurlar.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylar kaç tercihte bulunacaklardır?

En fazla beş eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atanma isteğinde bulunan adaylar nasıl değerlendirilir?

Başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılır.

Müdür yardımcılığı, Müdür başyardımcılığı ve Müdürlüğe atama işlemi hangi esasa göre yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda adayların atamaları, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre yapılır.

Yöneticilik görevlerine atamalarda Puan eşitliği halinde öncelik sırası nedir?

Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda, puan eşitliği halinde sırasıyla;

1-Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

2- Başöğretmen,

3- Uzman öğretmen,

4- Yöneticilikteki hizmet süresi fazla,

5- Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla

olanlara öncelik verilir.

Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda yukarıdaki kriterlere göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde ise, bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaya öncelik verilir.

Diğer görevlerde bulunmuş olanların atanmaları nasıl olacaktır?

Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve (mülga) APK uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Halen bu görevlerde bulunanlar, duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere bu Yönetmeliğin 12, 13 ve 14 üncü madde hükümlerine göre valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla başvuruda bulunabilirler.

Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine atama nasıl olacaktır?

Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleşme sırasında birleştirilen eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapıyor olmak kaydıyla başvuruda bulunanlar arasından Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumları yöneticiliklerine atama nasıl olacaktır?

Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumlarına, önceki kurum yöneticileri, norm kadro esaslarına göre bir başka şart aranmaksızın atanır.

Eğitim kurumları kapatılanların atamaları nasıl olacaktır?

Statü değişikliğine bağlı olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumları kapatılanlar istekleri de dikkate alınarak bir başka şart aranmaksızın durumlarına uygun boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanırlar. Durumlarına uygun yöneticilik kadrosu olmayanlar ile yöneticilik görevine atanmak istemeyenler norm kadro esaslarına göre diğer eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Hangi durumlarda Yöneticilik görevi sona erer?

1-Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda bir yıldan daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin yöneticilikleri sona erer.

2?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri sona erer.

3?25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilikleri sona erer.

4-Görev yapmakta oldukları eğitim kurumları herhangi bir nedenle kapatılanların

yöneticilikleri sona erer.

Kapatılan eğitim kurumu yöneticileri hakkında ne işlem yapılır?

Görev yapmakta oldukları eğitim kurumları herhangi bir nedenle kapatılanların istekleri de dikkate alınarak başkaca bir şart aranmaksızın durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

Norm kadro fazlası olacak yöneticiler nasıl belirlenir?

Norm kadro fazlası yöneticiler bu Yönetmelik eki Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak belirlenir.

Norm kadro fazlası yöneticiler ne kadar süre görevinde kalır?

İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadroları düşen eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri iki öğretim yılı daha devam eder.

Gerekli süreyi bekledikten sonra yapılan yeni değerlendirmede de yine norm kadro fazlası olan yöneticilerin durumu ne olur?

Bu sürenin sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri sona erer. Bu şekilde yöneticilik görevi sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında norm kadro açığı olması durumunda istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, istekleri olmaması ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Yöneticilik görevinden kendi isteği ile ayrılanlar hakkında ne işlem yapılır?

Yöneticilik görevlerinden kendi isteği ile ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında norm kadro açığı olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Yöneticilik görevinden ayrılanlar ne kadar süre ile tekrar yöneticilik görevine başvuramaz?

Yöneticilik görevlerinden;

1- Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle ayrılmış olanlar

2- Branş değişikliği nedeniyle ayrılmış olanlar

3- Norm kadro fazlası olması nedeniyle ayrılmış olanlar

hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.

Hangi durumlarda yöneticilik görevlerinden alınılabilir?

Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucunda;

1- Görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin il içinde ya da il dışında, durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine atanırlar.

2- Yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

3- Sicil raporlarına göre son iki yıl sicili üst üste 76 puanın altında değerlendirilenlerin görev yerleri, bir alt yönetim kademesi olacak şekilde il içinde değiştirilebilir.

4- Yöneticiliğe atanma şartlarından herhangi birisini kaybedenler ile son iki yıl sicili üst üste olumsuz değerlendirilenler yöneticilik görevinden alınırlar.

Kurum tipi belirleme komisyonu nasıl kurulur?

Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerini belirlemek üzere il merkezlerinde; il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili şube müdürü, ilgili ilçe millî eğitim müdürü, bir ilköğretim müfettişi ile bir (A) tipi eğitim kurumu müdüründen olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulur. Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde de üyeleri valilikçe belirlenmek üzere Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulabilir.

Kurum tipleri nasıl belirlenir?

Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 deki Kurum Tipleri Tespit Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

Anaokullarında Kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

1- 35 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 30?34 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3- 30 dan az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

İlköğretim okulları, eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezlerinde Kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

1- 40 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 25?39 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3- 25 den az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

Liselerde Kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

1- 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 40?59 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3- 40 dan az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

1- 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 45?59 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3- 45 den az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, bilim sanat merkezleri, turizm eğitim merkezleri, iş eğitim merkezleri, iş okulları, otistik çocuklar eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarda kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Mevzuatına göre belirlenmiş görev alanlarındaki toplam nüfus;

1- 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 200.000 den az olan yerleşim merkezindekiler (B) tipi olarak tespit edilir.

Halk eğitimi merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinde kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Görev alanlarındaki toplam nüfus;

1- 50.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 50.000 den az olan yerleşim merkezindekiler (B) tipi olarak tespit edilir.

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Mevzuatına göre belirlenmiş görev alanlarındaki toplam nüfusu;

1- 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 200.000 den az olan yerleşim merkezindekiler (B) tipi olarak tespit edilir.

Öğretmen evi/öğretmen evi ve Akşam Sanat Okullarında kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

1- 90 ve daha fazla olanlar (A) tipi olarak tespit edilir.

2- 79?89 arasında olanlar (B) tipi olarak tespit edilir.

3- 79 dan az olanlar (C) tipi olarak tespit edilir.

Kurum tipi tespiti ne zaman yenilenir?

Bu tespitler her iki yılda bir yenilenir.

Yeni açılan eğitim kurumlarının Kurum tipi tespiti nasıl yapılır?

Yeni açılan eğitim kurumlarının tipleri, eğitim ve öğretime başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde belirlenir.

Tip belirlemede özel eğitim kurumlarına ilave kaç puan verilir?

Özel eğitim kurumu niteliği taşıyan eğitim kurumlarına ayrıca beş puan ilave edilir.

Doğrudan Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları hangi tipten sayılır?

Doğrudan Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları (A) tipi sayılır.

Kurum tipi tespit edilmeyen kurumlar hangi tipte değerlendirilir?

Herhangi bir nedenle eğitim kurumu tipi belirlenememiş olan eğitim kurumları (C) tipi olarak kabul edilir.

Mevcut kadrolu yöneticilerin durumu ne olacaktır?

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar görevlerine devam ederler.

Müdür yardımcılığı sınavını kazananların durumu ne olacaktır?

11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adaylar, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarındaki sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanırlar.

Puan verilecek kriterler ve puanlar ne kadardır?

Puan verilecek kriterler Puanı
  Öğretmenlikte Geçen Süreler Her Yıl İçin (Yöneticilikte Geçen Süreler Hariç) 0.1
Eğitimi Görmüş olduğu her bir yüksek öğrenimin her yılı için 1
Lisans Üstü Eğitimi Yüksek Lisans (Yönetim Alanında) 5
Yüksek Lisans (Diğer Alanlarda) 3
Doktora (Yönetim Alanında) 8
Doktora (Diğer Alanlarda) 5
Ödüller, Sicil, Ceza Sicil Ortalaması (Son Üç Yıl) 90 ve Yukarı Olanlar İçin 10
76?89 Arası Olanlar İçin 8
En Fazla Üç Adet Olmak Üzere Aldığı Ödüller Her Aylıkla Ödül İçin 8
Atamaya Yetkili Amirlerce Verilmiş Olan Her Takdir Belgesi için 5
Her Teşekkür Belgesi için 3
Aldığı Cezalar Her Uyarma, Kınama, İhtar ve Tevbih Cezaları İçin ?3
Har Aylıktan Kesme, Ders Ücretlerini Kesilmesi, Maaş Kesilmesi Cezaları İçin ?5
He Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Kıdem İndirilmesi Derece İndirilmesi Cezaları İçin ?8
Kariyer * Uzman Öğretmen Unvanlı Olanlar İçin 5
Başöğretmen Unvanlı Olanlar İçin 8
Ek Puan ** Atanmak İstediği Eğitim Kurumuna Branşı İtibariyle Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar İçin 5
Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Atanmak İsteyenler İçin 5
Yön. Hzm. Vekâleten Müdür Yardımcılığında geçen her yıl için 0.8
Asaleten Müdür Yardımcılığında geçen her yıl için 1
Vekâleten Müdür Baş Yardımcılığında geçen her yıl için 0.9
Asaleten Müdür Baş Yardımcılığında geçen her yıl için 1,1
Vekâleten Müdürlükte (A,B,C tipi) geçen her yıl için 1,2
Asaleten Müdürlükte (A,B,C tipi) geçen her yıl için 1,3
Eğitim Kurumu Yöneticiliklerinde Görevlendirme Olarak Geçen Sürelerin Her Yılı İçin 1

Açıklamalar

(*) Yüksek lisans ya da doktora yapmış olan uzman ve başöğretmenlere ayrıca puan verilmez.

(**) Meslek liseleri ve mesleki teknik ortaöğretim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar bakımından atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olanlara değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %10'u ayrıca ek puan olarak verilir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:19 - Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor18:14 - Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı18:09 - Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü18:04 - Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı18:00 - BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?17:56 - MSB: Bir askerimiz şehit oldu, 21 rejim hedefi vuruldu17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı
17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı17:14 - Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam