1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İLKSAN Üyeleriyle ilgili değişiklikler

İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklik Aralık 2008 tarihli ve 2615 Ek sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmıştır. İLKSAN tarafından çıkarılan İLKSAN Öğretmen Bülteninde yapılan değişikliklere ilişkin geniş bir açıklamaya yer verilmiştir. Bültende, ayrıca sandık üyelerinin haklarına ilişkin detaylı bilgiler yer almıştır.
03 Haziran 2009 11:52
Yazdır

İşte Mayıs 2009 tarihli İLKSAN Öğretmen Bülteninde yer alan açıklamalar

AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞEN VE YENİDEN DÜZENLENEN HUSUSLAR

İLKSAN, üyelerinden kesilen aidatları daha iyi hizmet vermek amacıyla yine üyelerine Sosyal Yardım adı altında en kısa sürede ulaştırmaktadır.

Bu anlamda; 1985'ten itibaren uygulamada bulunan Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bir kısım hükümlerinin güncelliğini kaybetmesi, bazı hususların belirlenmemiş olması ve karşılaşılan problemler nedeniyle yaklaşık 6.000 üyemiz ile yapılan anket çalışması sonucunda; üyelerin talepleri de dikkate alınarak, yeniden bir yönetmelik hazırlanmış, hazırlanan yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığının 26 Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenlenen yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan aksaklıklar ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda Yönetmeliğin bazı maddelerinde yeniden düzenlemeler yapılmış, Aralık 2008 tarihli ve 2615 Ek sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

En son yayımlanan ve 31.12.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde sırasıyla;

-Evlenme Yardımı ve Doğal afet yardımının fiilen aidat ödeyen üyeye yapılması,
-Doğal afet yardım miktarının üst sınırının belirlenerek, üyenin afete maruz kaldığı tarihteki kesilen son aidatının 24 katından fazla olamayacağı,
-Şehit yardımının müstakil bir maddede düzenlenmesi,
-Emekli yardımı ödeme şartının yıl ifadesinin, ay olarak belirlenmesi,
-Hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazandığı halde yaşlılık aylığı bağlanması için yaş şartını beklemek zorunda olan üyelere de emekli yardımı yapılabilmesi,
-Üyelere, ücretsiz izine ayrılmalarından itibaren 15 gün içerisinde izinli oldukları dönemlerde istemeleri hâlinde aidatlarını ödeyebilme hakkının tanınması,
-Aidat iadesi ödeme şartlarından olan 5 yıllık üyelik şartının 36 aya indirilmesi,
-Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatların, kendilerine aynen iade edileceği ve bu kapsamda bulunan kişilere kesilen aidatları karşılığında herhangi bir sosyal yardım ödemesinin yapılamayacağı,
-Sandık aidatlarının düzenli ve tam olarak kesilmesinden üyenin kendisi, görev yaptığı kurum amiri ile kurum amirince görevlendirilen ilgili memurun sıralı olarak sorumlu tutulması,
-Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erip, aidatları iade edilenlerden, yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların, geçmişe yönelik borçlanmalarının kabul edilmeyeceği, ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardım yapılacağı,
-Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde, aidatları iade edilmeyenlere, Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardım yapılacağı,
-Üyeye yapılan emekli yardımından ve ödenecek olan aidat iadelerinden, Sandığa ikraz borcu olanların bu borcunun alacaklarından mahsup edilmesi,
- İkraz borcu olan üyenin vefatı hâlinde kredi hayat sigortası kapsamında olanlar hariç olmak üzere kalan borç bakiyesinin ölüm yardımından mahsup edileceği, -Evlenme yardımı ödemelerinde üyenin vadesi geçmiş ikraz taksitleri ve/veya kesilmeyen aidatları varsa yapılacak ödemeden mahsup edilmesi,
-Üyelerden herhangi bir nedenle kesilmeyen aidatların tahsiline ilişkin esaslar belirlenerek, aidatlarını ödemeyenlere yapılacak sosyal yardım hesaplanmasında uygulanacak usul ve esasları,
-Kesilmeyen aidat borçlarının tahsilinde, Genel Müdürlük tarafından üyeye yapılan tebligat tarihinden itibaren 90 günden az olmamak üzere, birikmiş aidat borçlarının ödenmesi hususunun belirlenmesi,
-Üyelere yapılacak sosyal yardım ödemeleri ve aidat iadeleri için; İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen zaman aşımı süresi uygulanması ve sosyal yardımlarda sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamına çıktığı tarihin zaman aşımı başlangıcı olarak esas alınması,
gibi düzenlemeler yapılmıştır.

YENİ YÖNETMELİK ÜYELERİMİZE NELER GETİRMİŞTİR

Evlenme yardımında bir yıl şartı kaldırılarak, yerine evlendiği tarihte fiilen aidat ödemiş olması şartı getirilmiştir.

Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından emeklilik aylığı bağlanamayanlara, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla emekli yardımının ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Malûliyet ve ölüm yardımlarında; üyelik süresine bakılmaksızın emeklilik yardımı usul ve esaslarına göre yardım yapılacağı düzenlenmiştir.

Üyelik kapsamında iken 5 tam yıl (60 ay) aidat ödedikten sonra üyelikten ayrılanlara aidat iadesi yapılırken, bu uygulama 3 yıla (36 ay) indirilmiştir.

Üyelik kapsamında iken herhangi bir nedenle aidatları kesintiye uğrayanlara aidatlarını, borcun tespit edildiği tarihteki derece/kademesi dikkate alınarak borçlanmaları sağlanarak mağduriyetleri giderilmiştir.

Ücretsiz izin alan üyelerin istemeleri halinde, ücretsiz izine ayrıldıkları 15 gün içerisinde Sandığa müracaat ederek emsallerinde göre ücretsiz izin süresince aidat kesilmesi sağlanarak, üyeliklerinin devamı sağlanmıştır.

Sosyal yardım taleplerine ilişkin belgeler, daha önce üyenin bağlı bulunduğu İl/İlçe Mîlli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanırken; üyeye kolaylık sağlamak amacıyla bu belgelerin kurum amiri tarafından onaylanması yeterli görülmüştür.

SOSYAL YARDIM NEDİR? İLKSAN'ın aidatları karşılığında üyelerine sağladığı hizmetler bütünüdür. Bunlar; Emekli Yardımı, Evlenme Yardımı, Malûliyet Yardımı, Ölüm Yardımı, Şehit Yardımı, Doğal Afet Yardımı, İkraz ve Grup Ferdi Kaza Sigortası'dır.

EMEKLİ YARDIMI : (1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan, en az 120 ay Sandığa üye aidatı ödemiş olanlara bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır.
a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı toplamında yardım tutarı belirlenir.

(2) Sandık üyesi iken hizmet yılını ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara;
bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak yapılan emekli yardımıdır.

EVLENME YARDIMI : Sandık üyesi iken evlenen ve fiilen aidat ödeyen üyelere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardım olup, evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
? 01.01.2009 tarihi itibariyle evlenme yardımı tutarı 475,00 TL. olarak belirlenmiştir.
? Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.
Ayrıca; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

MALÛLİYET YARDIMI : Sandık üyesi iken malulen emekli olanlara; üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan yardımdır. Hesaplama sisteminde, emekli yardımı hesaplama usul ve esasları dikkate alınmaktadır. Malul (iş göremez) duruma düştüğünü belgeleyen ?Sağlık Kurulu Raporunun? gönderilmesi gerekmektedir.

ÖLÜM YARDIMI : Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan yardımdır. Hesaplama sisteminde, emekli yardımı usul ve esasları dikkate alınmaktadır.

ŞEHİT YARDIMI : Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılan yardımdır.Şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.
? 01.01.2009 tarihi itibariyle şehit yardımı tutarı 12.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.

DOĞAL AFET YARDIMI : Sandık üyesi iken ve fiilen aidat ödeyen üyelere; doğal afete maruz kalmaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardım olup, karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
Yardım miktarı her yıl Yönetim Kurulu'nca ve hasar oranlarına göre belirlenir.
Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

2009 yılında uygulanmak üzere 01.01.2009 tarihi itibariyle son aidatın:
Az hasarlı : 8 katı
Orta hasarlı: 16 katı
Ağır hasarlı : 24 katı olarak belirlenmiştir.

AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

1) Üyeliğinin devamı sırasında;

Aidatlarının düzenli olarak kesilmesinden sorumludurlar.

Sınıf öğretmeni iken askere giden asker öğretmenler; 1111 sayılı Askerlik Kanununun 27.07.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile eklenen 6 ncı madde hükümleri çerçevesinde üyelikleri devam ettiğinden dolayı, askerlik görevlerini asker öğretmen olarak yapanların bir aylık kıta hizmeti hariç aidatlarının askerlikleri boyunca kesilmesi gerekmektedir.

2) Üyeliğinin sona ermesi durumunda;
-Üyelik kapsamında ve toplam olarak en az 36 ay aidat ödeyenlere,
-120 ayını doldurmadan emekli olanlara,
-Daha önce emekli yardımı almış olanlara
birikmiş aidatları yüzde elli fazlası ile iade edilerek üyelikleri tasfiye edilir.

Sandık üyeliği sona erenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erdiğinden, bu durumda olanların üyeliklerini sürdürmeleri yasa gereği mümkün değildir. Buna rağmen aidat kestirenlere, bu aidatlarından dolayı herhangi bir yardım yapılması söz konusu değildir.

3) Yeniden üyelik kapsamında görev almaları durumunda;
Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erip, aidatları iade edilenlerden yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların, geçmişe yönelik borçlanmaları kabul edilmez. Ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardımdan faydalanırlar.

Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde, aidatları iade edilmeyenler; Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımdan faydalanırlar.

4) Üyenin müracaatı sırasında;
Aidat iadesi veya sosyal yardım talebinde bulunan üyeler; mağdur olmamaları için evraklarını eksiksiz ve bağlı bulunduğu kurum amirinden onaylı olmasına dikkat etmelidirler.

Yardımlarının havalesi cep mesajı (SMS) ile üyelerimize duyurulduğundan Cep telefon numaralarının doğru yazılması önemlidir.

5) Aidat iade ve sosyal yardımların havalesi;
12 Mart 2009 tarihi itibariyle üyelerin banka hesap numaralarına havale yapılacağından dolayı, banka şubesi ile hesap numaralarının okunaklı ve doğru olarak yazılması gerekmektedir.

6) Sandığa müracaat süresi;
Sosyal yardım ve aidat iadelerinde 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanmaktadır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamına çıktığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.
Üyelerin müracaatlarında bu süreye dikkat etmeleri gerekmektedir.

KİMLERDEN İLKSAN AİDATI KESİLMEKTEDİR

4357 Sayılı Kanunun 7117 Sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde sayılan;
Sınıf öğretmenleri,
Yardımcı ve stajyer sınıf öğretmenleri,
Arızalı çocuklara ilk tahsilini veren müesseselerin öğretmenleri.

Bunlar sırasıyla;
Eğitilebilir Zihin Engelliler sınıf öğretmenleri,
Öğretilebilir Zihin Engelliler sınıf öğretmenleri,
İşitme Engelliler sınıf öğretmenleri,
Görme Engelliler sınıf öğretmenleri,
Ortopedik Engelliler sınıf öğretmenleri,
Otistik Çocuklar Eğitimi sınıf öğretmenleridir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar;
Millî Eğitim Müdürleri,
Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,
Millî Eğitim Şube Müdürleri,
İlköğretim Müfettişleri,
İlköğretim Müfettiş Yardımcıları,
İlköğretim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar, (Sivil Savunma ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)
Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan her unvandaki memur ve tekniker, mühendis ve mimarlar (Sivil Savunma ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç);
Millî Eğitim Müdürlükleri kadrosunda bulunan Rehber Öğretmenler,
Bilim Sanat Merkezinde görevli sınıf öğretmenleri,
İlköğretim Okulları dışındaki eğitim kurumlarına atanan ve görev unvanı ?sınıf öğretmeni? olanlar,
Sandık işlerinde çalışan memurlar

Sandık üyesidir ve sayılan görev ve görev yerlerinde bulundukları sürece üyelikleri zorunlu olarak devam eder.

Bazı kuruluşlarca üyelerimizi bilgilendirmek ?!? amacıyla dağıtılan bildirilerde;

?1. derecenin 4.kademesinde bulunan bir üyenin aylık İlksan aidat kesintisi 26,63 TL olup, 25 yıl boyunca birikimi ise 7.989,00 TL olmaktadır.
Emekli olması halinde de İlksan'dan alacağı emekli yardımı 9.000,00 TL'ye tekabül etmektedir.? şeklinde bir bilgi verilmiştir.

Bu bilgi tamamen yanlış olup, üyenin yanlış yönlendirilmesine sebep olmaktadır.Eğer yukarıdaki rakamları baz alıp üyenin 25 yıl boyunca 26,63 TL aylık aidat ödediği dikkate alınarak sosyal yardım ödemesi hesaplanırsa; bu üyenin 25 yıllık birikimi 26,63x300(ay)=7.989,00 TL olacaktır.

Buna karşılık ise:
7.989,00 x %150 = 19.972,00 TL
26,63 x 100 = 2.663,00 TL
26,63 x 4 x 25 = 2.663,00 TL
Toplam 25.298,00 TL emekli yardımı alacaktır.

Bu yardım miktarı dikkate alındığında İlksan'ın üyesinin parasını en iyi şekilde değerlendirdiği ortaya çıkacaktır.

İlksan bu ödemelerini, 12 yıllık birikimi ile karşılamaktadır. 12 yıl önce Sandık eksi bakiye ile teslim alınmış, bugün bu noktaya gelmiştir.

Üyelerimizin bu hususları gözden uzak tutmamaları gerekmektedir.

İKRAZ

İLKSAN; İkraz Yönetmeliğinin Mayıs 2003 tarih ve 2548 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmasıyla; düşük faizli İkraz vermeye Ağustos 2003 tarihinde başlamıştır.

Ancak; ikrazın kullanımı ve geri ödemesi ile ilgili olarak ortaya çıkan yeni gelişme ve yöntemler, zaman içerisinde karşılaşılan problemler ve üyelerin talepleri de dikkate alınarak ikraz usul ve esaslarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş, bu konuda yeni bir düzenlemeye gitme gereği doğmuştur.

Bu nedenle; İkraz Yönetmeliğinin tamamında iyileştirme ve düzenleme yoluna gidilerek, yenilenen yönetmelik Aralık 2007 tarih ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak 26 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Son olarak, üyelerin ikrazı daha iyi şartlarda alabilmelerini sağlanmak amacıyla; İkraz Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yeniden yapılan değişiklik ve düzenlemeler Aralık 2008 tarih ve 2615 sayılı Ek Tebliğler Dergisinde yayımlanarak 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

İKRAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞEN VE DÜZENLENEN HUSUSLAR

İkraz kullanma şartlarında bulunan üyelik süresi ; 2003 yılında 10 yıl iken,
2004 yılında 5 yıla,
2006 yılında 3 yıla,
2008 yılında 2 yıla, yapılan ikinci bir düzenleme ile 1 yıla indirilmiştir.

Sandıktan daha önce ikraz alıp taksitlerindeki aksaklık sebebi ile icra-i takibe uğrayan borçlu ve kefilinin bir daha ikraz kullanma imkanını ortadan kaldıran uygulamaya son verilerek borç bitiminden 2 yıl sonra yeniden ikraz kullanma imkanı getirilmiştir.
2008 yılı içerisinde yapılan ikinci bir düzenleme ile haklarında icra takibi başlatılan kefiller için 2 yıllık bekleme süresi kaldırılmış ve borç bitiminden hemen sonra ikraz talebinde bulunabilmeleri sağlanmıştır.

İkraz kullanma şartlarında bulunan 2 Sandık üyesini kefil gösterme şartı 2004 yılında 1 kefile indirilmiştir.

2008 yılında ise üyenin kefilinin Sandık üyesi olma zorunluluğu kaldırılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan kişileri de kefil göstermelerine imkan verilmiştir.

İkraz kullanan üye borcunun tamamını ödemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren ikraz talebinde bulunabilmekte iken üyeye, borcunu bitirmiş yada faizli bakiye tutarının üçte ikisini ödemiş olması şartıyla aynı ay içerisinde yeniden ikraz kullanma imkanı getirilmiştir.

2008 yılı içerisinde yapılan ikinci bir düzenleme ile üyeye, taksitlerinin yarısından fazlasını ödemiş olması durumunda yeniden ikraz kullanabilme imkanı sağlanmıştır.

Üyelerimize verilen İkraz Evlenme halinde kullandırılacak ikraz ve Hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz olarak çeşitlendirilmiştir.

Evlenme halinde kullandırılacak ikraz ; Sandık üyesi iken evlenen ve evlenme yardımından feragat eden üyelere, Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan bir kişiyi müşterek ve müteselsil borçlu göstermeleri şartı ile bir defaya mahsus faizsiz 12 ay vadeli en son aya ait aidat miktarının 120 katı kadar ikraz verilir.

Hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz; Üyelere; kendisinin uzun süreli hastalık sebebiyle tedavi masraflarını karşılamak üzere, Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan bir kişiyi müşterek ve müteselsil kefil göstermeleri kaydıyla bir defaya mahsus 12 ve 24 ay vadeli en son aya ait aidat miktarının 150 katı kadar ikraz verilir.

İkraz kullanan üyenin ölümü halinde ikraz borcu ölüm yardımından tahsil edilmekte iken yapılan düzenleme ile üye kredi hayat sigortası kapsamına alınarak ikraz borcu sigorta şirketinden tahsil edilmekte ve Sandıktan alacağı sosyal yardım varislerine kesintisiz olarak ödenmektedir.

İkraz taksit vadeleri ;
2003 yılında 12 ay ,
2005 yılında 12, 18 ve 24 ay,
2008 yılında 12, 24 , 36 ve 48 ay olarak yeniden belirlenmiştir.
(48 ay vade seçeneği Yönetim Kurulunun 30.12.2008 tarih ve 45/2 sayılı gereğince ikinci bir Yönetim Kurulu Kararına kadar durdurulmuştur.)

İkraz miktarı;
2003 yılında net maaşın 3 katı iken,
Mart 2004 tarihinde son ödediği Sandık aidatının 200 katına , Kasım 2004 tarihinde 250 katına çıkarılmıştır.
2006 yılında, üyenin ödediği en son aya ait aidat miktarının; 12 ay için 250 katı,18 ay için 300 katı, 24 ay için
350 katı olarak değiştirilmiştir.
2008 yılında ise
12 aylık ikraz için 300,
24 aylık ikraz için 350 ,
36 aylık ikraz için 400 ,
48 aylık İkraz için 500 katı şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

İkraza uygulanacak faiz; her ödeme gününden bir önceki iş günü gerçekleşen en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredisi Faizlerinin aritmetik ortalamasından;
12 ay vade için %15,
24 ay vade için %10,
36 ay vade için %5 daha düşük,
48 ay vade de ise aritmetik ortalaması esas alınarak uygulanmaktadır.
Hastalık ve tedavi halinde kullanılacak ikrazın faiz oranı; aritmetik ortalamadan, 12 ay için % 30,
24 ay için % 20 daha düşük uygulanmaktadır.

İkraz ödemeleri ayda bir defa yapılmakta iken her ayın 8, 16 ve 22 sinde olmak üzere ayda üç defa olarak değiştiril-
miş; üyelerden gelen talepler üzerine İkraz ödeme günleri haftada iki gün olarak (Salı ve Perşembe ) yeniden düzenlen-
miştir.
Banka aracılığıyla yapılan ikraz ödemeleri, yeni düzenleme ile üyenin PTT'de açtıracağı posta çek hesabına havalesi yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Banka aracılığıyla yapılan ikraz ödemelerinde üyelerden 30,00 TL ücret ve komisyon alınmakta iken, PTT Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince; işlem masrafı 3,00 TL ye indirilmiş, Nisan 2009 tarihinden itibaren ise İş Bankası ile yapılan protokol gereğince, ikraz ödemeleri üyelerin şahsi hesaplarına EFT olarak gönderilecek ve bu işlem için sadece 1,00TL işlem masrafı alınacaktır.

İkraz taksitlerinin geri ödemeleri, üyelerin maaşlarından harcama birimleri tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanmıştır.

İkraz Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ve değişiklikler ile İLKSAN, daha fazla üyeye daha etkin hizmet vermeyi hedeflemiş ve bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda üye memnuniyeti ve ikraz kullanan üye sayısında aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere artış sağlamıştır.

YILLARA GÖRE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYISI VE MİKTARLARI

2008 yılında İkraz bütçesi için ayrılan 30.000.000,00TL'nın tamamı kullanılmış ve 8.000.000,00TL ilave
bütçe artırımı yapılmıştır. Üyelerimizin yoğun ikraz talebi doğrultusunda 2009 yılı için İkraz bütçesi
50.000.000,00TL'na çıkarılmıştır.

BANKALAR İLE İKRAZ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
( 05 / 05 / 2009 )
MİKTAR :10.000,00TL

İKRAZ HAYAT SİGORTASI

Sandıktan ikraz alan üyenin vefatı hâlinde, bu beklenmeyen üzücü olay karşısında üyelerimizin varislerinin mağdur olmaması için;
Genel Müdürlüğümüz ile AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında 30.10.2007 tarihinde 01.01.2008 tarihinden itibaren başlatılmak üzere sözleşme imzalanarak ikraz kullanan tüm üyelerimiz kredi hayat sigortası kapsamına alınmıştır.

İkraz kullanan ve kredi hayat sigortası kapsamına giren üyeler, primi üyelerden tahsil edilmek üzere kredi hayat sigortası kapsamında sigorta ettirilmişlerdir.
İkraz borcu bulunan üyenin ölümü halinde, üye kredi hayat sigortası kapsamında ise ikraz borcu ilgili sigorta şirketi tarafından tahsil edilmekte ve Sandıktan alacağı ölüm yardımı üyenin varislerine kesintisiz ödenmektedir.

Örneğin
5.000 TL için; 12 ,24 ve 36 ay vadelerde ödenen aylık prim tutarı 73 Kuruş,
10.000 TL için; 12 ,24 ve 36 ay vadelerde ödenen ortalama aylık prim tutarı 147 Kuruş'tur.

Sandıktan ikraz alan ve kredi hayat sigortası kapsamında iken vefat eden 3 üyenin ikraz borcu sigorta şirketinden tahsil edilerek, ölüm yardımı varislerine kesintisiz ödenmiştir.

Üyelerimizin sigortalı olması nedeniyle;
Sandıktan ikraz alan bir üyemiz trafik kazasında vefat ettiğinde varislerine; Sandıktan ölüm yardımı ,
Sigortalı olduğu için sigorta tarafından 5.000,00 TL.,
Kredi hayat sigortası tarafından teminat bedeli ödenmiş olacaktır.

Örneğin;
Faizli ikraz borcu 10.500 TL olan bir üyemiz, borcunun 6.500 TL'sini ödedikten sonra trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu üyemiz Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında bulunduğundan, HDI sigortadan 5.000 TL, Kredi Hayat Sigortasından 10.500 TL tahsil edilmiş, Sandık tarafından ölüm yardımı olarak ödenen 7.800 TL ile birlikte toplam; 23.300 TL'den ikraz borç bakiyesi olan 4.000 TL mahsup edilerek, bakiyesi 19.300 TL varislerine ödenmek üzere havale edilmiştir. Bu uygulama ile hem üyenin varislerinin hem de kefilinin mağduriyetleri önlenmiştir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
63 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
06:41 - Denetim çürükleri ayıklayacak06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı06:10 - Pahalı damacana yerine su arıtma05:15 - Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı04:53 - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği04:49 - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik04:48 - Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik04:44 - Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği01:41 - Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:10 - İBB'nin, açıktan 'müfettiş' atamasına dava açıldı
00:05 - 19 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mal Bildirimi elektronik ortamda istenebilir mi?00:04 - 657 sayılı Kanunda, ailenin güçlendirilmesi bağlamında, kısmi zamanlı çalışmanın önemi00:00 - Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!23:46 - İnterpol devreye girdi! Çalınan arabayı Gürcistan'da buldu23:41 - Yenikapı'ya kruvaziyer gemi limanı yapılacak23:36 - Fransa, okullarda Türkçe derslerini kaldırıyor23:31 - 186 milyon liralık vurgun: 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam