Memura Bir Derecedeki Eksiklik Hala Devam Ediyor

"Derece Verilmesi Hakkındaki Tasarı Eksik Düzenleniyor" başlıklı haberimizi 11.01.2005 tarihinde yayımlamıştık. Bu haberimizde; memura bir derece yasa tasarısının sadece kanun çıktığı sırada görevde bulunanlara uygulanacağını, kanun çıktıktan sonra memuriyete gireceklere bir derecenin uygulanmayacağını ve bu nedenle de bir derece talebinin önümüzdeki yıllarda yeniden gündeme geleceğini belirtmiştik. Bu çerçevede Plan ve Bütçe Komisyonundaki Sayın Vekillere bir öneride bulunmuştuk. Ancak, önerimiz komisyon toplantısında gündeme gelmiş olmasına rağmen, Plan ve Bütçe Komisyonunun tasarıya ilişkin raporuna göre, kabul edilmemiş görünmektedir. Ayrıntılar için başlığı tıklayın.

Haber Giriş : 02 Şubat 2005 16:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

"Derece Verilmesi Hakkındaki Tasarı Eksik Düzenleniyor" başlıklı haberimiz için tıklayın. Bu haberde hem tasarı metnine yer verilmiş hem de tasarıda yapılması gerekli değişikliğe ilişkin öneri sunulmuştur. Bu önerimiz Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında aşağıda görüleceği üzere gündeme gelmesine rağmen kabul görmemiştir. Ancak tasarı bu hafta Genel Kurula gelecektir. Genel Kurulda bu maddenin düzeltilmesi için Milletvekilleri tarafından öerge verilebilir. Umuyoruzki bu yanlış düzeltilir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 2/252, 2/21, 2/318 12.1.2005
Karar No.: 16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Komisyonun 12.1.2005 tarihinde yaptığı 27 nci birleşimde, verilen bir önergenin kabulü ile Komisyonun portföyünde yer alan (2/21), (2/252) ve (2/318) esas numaralı kanun tekliflerinin, İçtüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca gündeme alınmalarına, birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmelerine ve görüşmelere Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın (2/252) esas numaralı Kanun Teklifinin esas alınmasına karar verilmesi suretiyle, söz konusu kanun teklifleri üzerinde görüşmelere geçilmiştir.

Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın (2/21), Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın (2/252) ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın (2/318) esas numaralı kanun teklifleri incelendiğinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olarak çalışan kamu görevlilerine bir üst derece verilmesine yönelik düzenlemeler içerdiği anlaşılmaktadır.

Teklifler üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Memurlara geçmişte iki defa üst derece verildiği, sonradan işe başlayan kamu görevlileri açısından ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacıyla söz konusu kanun tekliflerinin hazırlandığı,
- Geçmişte üst derece verilmesi uygulamasından yararlanamayan kamu görevlilerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik olarak hazırlanan kanun tekliflerinin, memnuniyetle karşılandığı,
- Kanun tekliflerinin memnuniyetle karşılanmakla birlikte, kamu istihdam sistemi ile ilgili aksaklıkların geçici tedbirler yerine, köklü düzenlemeler ile yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı,
- 1979 ve 1991 yıllarında verilen bir üst derecenin, daha sonra kamuda işe başlayan kamu görevlileri açısından haksızlığa neden olduğu, bu düzenleme ile aynı sonuçlara yol açılmaması için bir üst derece uygulamasını sürekli hale getirecek düzenlemenin yapılmasının hakkaniyete daha uygun düşeceği,
şeklindeki görüş ve temennileri müteakip, teklifler ve gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek, Mustafa Çakır'ın (2/252) esas numaralı Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

(2/252) Esas Numaralı Teklifin;
- Çerçeve 1 inci maddesi; uygulamada tereddütlere yol açılmaması ve bütçe imkânları da dikkate alınarak 457, 458 ve 459 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile sırasıyla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen madde hükmü ile bir üst derece verilmesinden yararlanmamış olanlar ve bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunanlar ve bunlardan bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanması doğrultusunda birinci madde olarak düzenlenmesi suretiyle,
- Çerçeve 2 nci maddesi; 1 inci maddede yapılan düzenleme doğrultusunda, işlevsiz kaldığından madde metninden çıkarılması ve müteakip madde numaralarının teselsül ettirilmesi suretiyle,
-Yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi, yürürlük tarihinin yeniden düzenlenmesi suretiyle 2 nci madde olarak,
- Yürütmeye ilişkin 4 üncü maddesi, 3 üncü madde olarak aynen,
- Ayrıca, Teklifin başlığı, kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller doğrultusunda yeniden düzenlenmesi suretiyle,
Kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.


SAMSUN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ÇAKIR'IN TEKLİFİ
DEVLET MEMURLARI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tâbi olanlar dahil olmak üzere; 20.02.1979 tarihli 2182 sayılı Kanun ile 15.10.1991 tarihli 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden yararlananlar bulundukları derece ve kademeden bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın 1 (bir) üst derecenin aynı kademesine terfi ettirilir ve alt derecede bulunan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

EK GEÇİCİ MADDE 2. - 16.10.1991 tarihinden itibaren göreve başlayan ve 2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden faydalanamayanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın 2 (üst) derecenin aynı kademesine getirilir.

EK GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekli olanlar, malullük, vazife malûllüğü ile dul ve yetim aylıkları alanlar da aynı haklardan yararlandırılırlar.

MADDE 2. - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanuna göre aylık almakta olan personele de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık almakta olan personele verilen haklar aynen uygulanır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1. - 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar ile bunlardan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.

MADDE 2. - Bu Kanun, 15 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber