MEB, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2011 16:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu (2011)nu yayımladı.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu Kılavuz; il içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak kadrolu öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

Yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_ogretmenlerinin_atama_ve_yer_degistirme_yonetmeligi.pdf

b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_ogretmenlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.pdf

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar//Egitim_Kurumlari/Egitim_Kurumlari_Yoneticileri_Yonetmeligi.pdf

ç) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_fen_sosyal_guzelsanatlar_spor_liseleri_yon.pdf

d) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı.

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf , http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

2. İLKELER

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde;

a) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

b) Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanının hesaplanmasında başvuruların son günü,

ç) Hizmet süresinin hesaplanmasında 15 Eylül tarihi

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak Haziran ve Ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilir. Ağustos ayında yapılacak il içi yer değiĢtirme iĢleminden sonra sıra listesinin geçerliliği sona erecektir.

3.2. 2011 yılı için 15 Eylül tarihi itibarıyla; bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.3. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvim'de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim'de değişiklik yapılabilecektir.

3.4. İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir (Norm fazlası olup ihtiyaç nedeniyle başka bir eğitim kurumuna görevlendirilenler hariç).

3.5. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlardan izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.6. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda döneceklerden görev süresinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.7. Haklarında yapılan soruşturma sonucu ile son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

3.8. Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde, il içinde aynı yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları arasında tercihte bulunmak zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerindeki tercihlerine atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.9. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden yer değiştirme şartlarını taşıyanların, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunlardan farklı yerlere atamaları yapılanlar ile yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3.10. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.11. İl içinde, herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.12. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup, ataması yapılamayan öğretmenler iller arası isteğe bağlı yer değiĢtirme baĢvurusunda bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yer değiştirmeleri iptal edilemeyeceğinden il içi atama sıraları iptal edilecektir.

3.13. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru yapamayacaklardır.

3.14. Bu Kılavuz'da olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacaktır. Bu husus, ilgililerce takip edilebilecektir.

3.15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

4.1. Başvuru

Kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;

 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu eğitim kurumunda en az 2 (iki)yıl süreyle görev yapanlar,

 Eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler ile ilgi (b) Yönetmelik'in 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın,

İl içi yer değiştirmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

4.2.Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Aylıksız izinli olarak askerlikte geçirilen süreler (asker öğretmenlik hariç) ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları sebebiyle görev yerleri istekleri dışında (soruşturma sonucu görev yerleri değiştirilenler hariç) idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilecektir.

Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.3. Yer Değiştirme İşlemleri

Yer değiştirme suretiyle atamalar, aynı eğitim kurumunu tercih edenler arasından hizmet puanı üstünlüğü, puanın eşit olması hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi üstünlüğü esasına göre EK-1 Takvim'de belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

5. ALAN DEĞİŞKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebileceklerdir.

Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.

Alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenler, öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan fen liseleri, sosyal bilimler liselerinin öğretmenleri ve bilim ve sanat merkezi öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenleri bu eğitim kurumları hariç Bakanlıkça açık ilan edilen diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

İller arasında görev yeri değişikliği yapılan öğretmenler, bu yer değiştirme sürecinde alan değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır.

Alan değiĢikliği gerçekleĢtirilen öğretmenlerin, alan değiĢikliğinin iptali istekleri dikkate alınmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri, Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak kılavuz / genelge hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

6. YENİ AÇILAN EĞİTİM KURUMLARINA ATAMA

Yer değiştirme döneminde eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme döneminde yapılacak atamalarla karşılanacaktır.

Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde duyurulmak ve il içinde yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41'inci maddesi kapsamındaki öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak öğretmenlerle karşılanacaktır.

Eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, yer değiştirme suretiyle atama döneminden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı olarak yapılacak atamalarla karşılanacaktır.

Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri Eylül ayının ilk haftası içinde tamamlanacaktır. Öğretmenlerin hizmet süresi 15 Eylül, hizmet puanı hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, yeni açılan eğitim kurumlarına başvuru yapamayacaklardır.

Eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı giderilemediği takdirde, zamana bağlı kalmaksızın genel ve özel hayatı etkileyen nedenler ile sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarıyla karşılanacaktır.

7. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ

Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde Elektronik Başvuru Formu'na http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

Başvuruların, başvurunun yapıldığı ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur.

8. BAŞVURU FORMU

8.1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Elektronik Başvuru Formu'na; ?kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb.? bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz, doğru olarak doldurulup doldurulmadığından birinci derecede öğretmen sorumludur. Bu nedenle Elektronik Başvuru Formu'ndaki bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir

8.2. Tercihler

İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde atanmak istediği eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla 10 (on) eğitim kurumu, tercihinde bulunabileceklerdir.

Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve BiliĢim Teknolojileri öğretmenleri aĢağıda gösterilen mezuniyet durumlarına göre;

a) İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını,

b) Matematik-bilgisayar bölümü, istatistik-bilgisayar bölümü, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği mezunları;

-İlköğretim okullarını,

-Liseleri (mesleki ve teknik liseler hariç),

Tercih edeceklerdir.

Bilişim teknolojileri alanında; bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği bölümü dışındaki mezunlar mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim alanlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden:

a) Fen ve sosyal bilimler liselerinden kadrolu olarak görev yapanlar (güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları hariç) fen ve sosyal bilimler liseleri dâhil tüm eğitim kurumlarını,

b) Güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında kadrolu olarak görev yapanlar, fen ve sosyal bilimler liseleri dâhil bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını,

c) Daha önce güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri istemeleri hâlinde güzel sanatlar ve spor liselerini,

Tercih edebileceklerdir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapanlar, (fen ve sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları hariç) bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

8.3. Onay Süreci ve Takibi

Elektronik Başvuru Formu'nu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, Başvuru Formu'ndaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, Yer DeğiĢtirme Takvimi'nde belirtilen baĢvuruların son günü çalıĢma saati bitimine kadar gerçekleĢtirilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.

8.4. BaĢvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan ?Elektronik Başvuru Formu? dışında bir belgeyle ve posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

 Gerekli şartları taşımadan,

 Gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

 İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

 Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

 Vekâlet olmadan başkasının adına,

Yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMALARIN YAPILMASI

İl içi yer değiştirme istekleri, tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, Bakanlıkça EK-1 Takvim'e göre sonuçlandırılacaktır.

10. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

10.1. Sonuçların Duyurulması

Yer değiştirme sonuçları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.

10.2. Görevden Ayrılma ve BaĢlama ĠĢlemleri

Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri EK-1 Takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.

10.3. Yer DeğiĢtirme ĠĢleminin Ġptali

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında; görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, bu Yönetmelik'te belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır.

Aylıksız izinli olup isteğe bağlı il içi yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerden 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlayamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

11. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

11.1. Ġl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

Ġl Millî Eğitim Müdürlüklerince;

a) Yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği hususunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuru yapılacaktır.

b) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; ?kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı vb.? bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

c) İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formları ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

ç) Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edilecektir. Bu bilgide hata görülmesi hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlık Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının illere göre gruplandırılmış ilgili iletişim adresine EK-2 BaĢvuru Ekranları ile Modüller (3), e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra Başvuru Formu onaylanacaktır.

d) Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuruda bulunanların mağdur olmaları önlenecektir.

e) Yer değiştirme suretiyle atamaları yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri, MEBBİS Atama Modülü'nden yapılacaktır.

f) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin MEBBİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

g) Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

ğ) İlçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan Elektronik Başvuru Formlarının başvuru süresi içinde uygun olanların onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere ait Elektronik Başvuru Formu ve yer değiştirmeye esas olan belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

Gerekli şartları taşımadığı hâlde, başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

11.2. Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak ĠĢlemler

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince;

a) Yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulacaktır.

b) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; ?kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı vb.? bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.

c) İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formları ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

2011 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 11

ç) Elektronik Başvuru Formu ile varsa ekleri kontrol edilerek bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin eksik belgelerinin başvuru süresi içinde tamamlanması sağlanacaktır.

d) Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

e) Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle onaylanmayan başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

f) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin MEBBİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

g) Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, başvuruda bulunanların mağdur olmaları önlenecektir.

ğ) Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen Başvuru Formları, başvuru süresi içinde onaylanarak, varsa ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler, aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

h) Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, gerektiğinde telefon ve faks yolu ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Gerekli şartları taşımadığı hâlde, başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

11.3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak ĠĢlemler

Eğitim Kurumu Müdürlüklerince;

a) Norm Kadro Modülündeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar bakımından kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve takvimi çerçevesinde güncellenmesi sağlanacaktır.

b) Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

c) Bu Kılavuz'da yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır.

ç) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi tamamlanarak öğretmenlerin mağdur olmaları önlenecektir.

d) Başvuru Formları ile varsa ekleri (Tüm belgelerin güncel olması gerekmektedir.) eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp onaylanarak, bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

e) İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

f) Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri, EK-1 Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır. Bunlardan atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları, ilişikleri kesilmeyerek en kısa sürede ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

g) Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan özlük dosyası, en geç 1 (bir) ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ  Duyuru Yapılması 15 Mayıs 2011 Tarihine Kadar
 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 20-27 Mayıs 2011
 Sıradan Atamaların 1. Kez Yapılması, Sonuçların İlan Edilmesi ve Kararnamelerin Gönderilmesi 01 Haziran 2011
 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Eğitim ve Öğretim Yılının Bitim Tarihinden (17/06/2011) İtibaren 10 Gün İçinde
 Sıradan Atamaların 2. Kez Yapılması, Sonuçların İlan Edilmesi ve Kararnamelerin Gönderilmesi 01 Ağustos 2011
 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması 01 Eylül 2011 Tarihinden Önce

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber