1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Disiplin kurulunun verdiği ceza, atamaya yetkili amirce hafifletilebilir mi?

03 Kasım 2011 09:22
+Aa- Yazdır

657 sayılı Kanunun 126. maddesi şu şekildedir: "Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler."

Burada görüleceği üzere disiplin kurulunun verdiği kararı disiplin amiri hafifletememektedir.

Ancak 657 sayılı Kanunun 135. maddesinde itiraz müessesesi yeniden düzenlenmiştir: Bu hükümler şu şekildedir:

"MADDE 135- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/113 md.)
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir"

Bu maddee görüleceği üzere, örneğin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesinde, yüksek disiplin kuruluna itiraz edilmektedir. Yüksek disiplin kurulu itirazı kabul ederse, disiplin amiri bu halde bir alt cezayı verebilmektedir.

Aşağıdaki Danıştay kararının bu çerçevede okunması gerekmektedir:

T.C. DANIŞTAY OnikinciDaire

Esas No : 2007/3136 Karar No :2010/191

Özeti : Alt ceza uygulaması ayrı bir disiplin cezası niteliğitaşımadığından, doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeyeyetkili olmayan Vali tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle verilen aylıktankesme cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan(Davacı): ...

Davalı sBolu Valiliği

İsteğin Özeti : Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilen 05.04.2007tarih ve E:2006/880, K:2007/350 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerletemyizen incelenerek, bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Erhan DEMİR

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiğidüşünülmektedir,

Danıştay Savcısı; Nazmiye KILIÇ

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlarıntemyizen incelenerek bozulabilrrıesi için, 2.577 sayılı İdari Yargılama UsulüKanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunmasıgerekmektedir.

Temyizdilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerdenhiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararınınonanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereğidüşünüldü:

Dava, ... şube müdürü olarak görev yapan davacının,657 sayılı Kanunun 125/C maddesi uyarınca 1./30 oranında aylıktan kesmecezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 23.02.2006 günlü ve 289 sayılı işleminiptali istemiyle açılmıştır.

Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nirı 05.04.2007 tarih veE:2006/880, K:2007/350 sayılı kararıyla; usulüne uygun olarak yapılansoruşturma sonucunda, davacının yetkili şube müdürü olarak imzaladığı pasaportmüracat formunda ilgilinin kadro derecesi 4 iken 2 olarak gösterildiği sabitolduğundan, geçmiş yıl sicillerinin iyi ve çok iyi olması göz önündebulundurularak, işlenilen fiilîn karşılığı olan kademe ilerlemesinindurdurulması cezasının bir altı olan aylıktan kesme cezası ilecezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddinehükrnedilmiştir.

Davacı; soruşturmanın yetkili olmayan ilköğretimmüfettişleri tarafından yapıldığını, maddi hata sonucu ilgilinin kadroderecesinin yanlış yazıldığını, hatanın fark edilmesi üzerine pasaportunilgiliye teslimi yapılmaksızın iptal edildiğini, tesis edilen işlemde hukukaaykırılık bulunduğunu öne sürmekte ve idare Mahkemesi kararının temyizenincelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 125/D-f maddesinde; gerçeğe aykırı rapor ve belgedüzenlemek kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerarasında sayılmış olup aynı maddenin son bölümünde ise, geçmiş hizmetlerisırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanmemurlar için, verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceğihüküm altına alınmış, aynı Kanununun 126 ncı maddesinde ise, "Uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademeilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplinkurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, il disiplinkurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Disiplinkurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur,cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içindebaşka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." kuralına yerverilmiştir.

Yukarıda sözü edilen düzenlemelerle uyarma, kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplincezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı, karara bağlanan budisiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı belirlenmiştir.Bu kapsamda, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığıhususu açık olmakla birlikte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasınıgerektiren eylem nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafındanönerilen cezayı değerlendiren yetkili disiplin kurullarının eylemi sabitgörmesi, fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar ve iyiveya çok iyi derecede sicil alanlar için bir alt ceza uygulanması yönündekanaate varması halinde; disiplin kurullarının bu yetkilerini kendilerininkullanacağı, verecekleri kararların ise Kanun'da belirtilen makamlar tarafındanonaylanacağı kuşkusuzdur.

Dosyanın incelenmesinden; davacının yapılan soruşturmasonucunda 657 sayılı Yasanın 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl kademeilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, İlMilli Eğitim Disiplin Kurulunca ise teklif uygun görülmekle birlikte, davacınıngeçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicillerinin olumlu olduğugözönüne alınarak, 15.02.2006 tarih ve 4 sayılı karar ile 657 sayılı Kanununun126. maddesi hükmü gereğince gerekli işlemin yapılması için disiplin dosyasınınValilik makamına gönderildiği, Valilik makamınca alt ceza uygulanarak davacının1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziye edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Kanunda öngörülen koşulların varlığıhalinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliğitaşımadığından, başka bir ifade ile asıl ceza yetkili disiplin kurulu veyadisiplin amiri tarafından uygun görülen ceza olduğundan, doğrudan kademeilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan vali tarafından altceza uygulanmak suretiyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ilecezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuruaçısından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından İdare Mahkemesince işinesasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanannedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 1. İdare Mahkemesinceverilen 05.04.2007 tarih ve E:2006/880, K:2007/350 sayılı kararın 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarıncabozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince veyukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmeküzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 22.01.2010 tarihindeoyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesinde, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından;kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdakidisiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirlerce, ildisiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde ise Valiler tarafındanverileceği, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinineyetkisinin olmadığı, cezayı kabul veya reddedeceği, ret halinde atamaya yetkiliamirlerin 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbest olduğu hükmebağlanmıştır.

Bu madde ile uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademeilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlartarafından verileceği ve hangi

makamlartarafından onaylanacağı açıkça ifade edilmiş, anılan maddede üst cezayı vermeyeyetkili olan makamın bir alt cezayı da verebileceği konusunda istisnai birhükme de yer verilmemiştir.

Bu kapsamda disiplin kurullarının ve yüksek disiplinkurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisinin bulunmadığı cezayı kabul veyareddedeceği kuşkusuzdur. Olayda, disiplin kurulunca şube müdürü olan davacıhakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durudurulması cezası uygungörülmekle birlikte geçmiş hizmetleri ve sicillerinin iyi olduğu gerekçesiyleteklif reddedilerek 657 sayılı Kanun'un 125/E maddesinden sonra gelen 2.paragrafında belirtilen hüküm gereğince gerekli işlemin yapılması için dosyanınbu cezayı vermeye yetkili olan Valilik makamına gönderildiği ve Valilikmakamınca alt ceza uygulanarak davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıylacezalandırıldığı anlaşılmış olup, tesis edilen işlemde yetki yönünden herhangibir hukuka aykırılık bulunmadığından işin esasına girilerek karar verilmesigerektiği gerekçesi ile aksi yöndeki karara katılmıyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:53 - Akıncı dizisindeki harita detayı, Azerbaycan halkını kızdırdı17:48 - İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 3.787 kişiye ceza yazıldı17:42 - Erdoğan duyurmuştu! İşte 'emekli ikramiyeleri' için 3 formül17:32 - İftar öncesi bilinçsiz alışveriş gıda israfını artırıyor17:24 - Havalar ısınınca meralar şenlendi17:22 - Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı
17:21 - Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor17:15 - Bakan Soylu'dan bayrağı öpen çocuklara sürpriz17:13 - Ölüm, askeri ve babasını aynı gün yakaladı17:11 - Esrarengiz kazanın ardından öldüresiye dövüldü17:07 - Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi17:05 - Marangozun pandemi sığınağı
17:03 - 'Hastalananların aşılanması varyantlara karşı koruyucu olacaktır'16:52 - Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti16:26 - 5 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulundu16:03 - Sosyal medyada satılan gıda ürünleri büyük risk taşıyor16:00 - 'Çarşamba gününe kadar çamur yağışları devam edecek'
15:57 - Tamir için gelen su tesisatçısı, köye koronavirüs bulaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam