Kamu Personelinin Maaş Unsurları

23/05/2005 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından hükümet üyelerine iki adet dosya dağıtılmıştır. Dosyalardan birincisini 6 bölüm halinde dün yayınladık. İkinci dosyayı ise bugün yayımlıyoruz. Bu dosyada mevcut sistemdeki kamu personelinin maaş unsurları detaylı olarak yer almaktadır. Yayınlayacağımız bu belgenin yapılacak akademik çalışmalarda yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2005 00:23, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ

>Kamu personeli aylık sistemi, zaman içerisinde yapılan düzenlemeler ile karmaşık bir hal almıştır. Bu durum, bir yandan kamu personelinin aylık unsurlarında çeşitliliklere yol açarken, diğer yandan ise özlük haklarının hesaplanmasında önemli farklılıklara ve zorluklara neden olmuştur.
>Kamu personelinin aylık ödeme unsurları, belirli bir unvan veya hizmet sınıfı ile herhangi bir kurum personeline zaman içerisinde gerek personel kanunlarında gerek teşkilat kanunlarında yapılan düzenlemeler sonucunda gereğinden fazla artmış durumdadır.

657 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında;
> Memur,
> Sözleşmeli Personel,
> Geçici Personel,
> İşçi/
istihdam edilmektedir.

MAAŞ UNSURLARI

657 S. KANUN TSK PER. AKADEMİK PER. HAKİM - SAVCI SÖZ. PER.
GÖSTERGE GÖSTERGE GÖSTERGE GÖSTERGE TEMEL ÜCRET
EK GÖSTERGE EK GÖSTERGE EK GÖSTERGE EK GÖSTERGE BAŞARI UCR.
TABAN TABAN TABAN TABAN KIDEM UCR.
KIDEM KIDEM KIDEM KIDEM FAZLA Ç AL.
YAN ÖDEME YAN ÖDEME ----- YAN ÖDEME Y.DİL
MAKAM MAKAM MAKAM ----- DİĞER
TEMSİL TEMSİL TEMSİL TEMSİL İKRAMİYE
GÖREV GÖREV GÖREV GÖREV  
AİLE A İ LE AİLE AİLE  
LOJMAN LOJMAN LOJMAN LOJMAN  
Y.DİL Y.DİL Y.D İ L Y.D İ L  
TAZMİNATLAR HİZMET TAZMİNATI ÜNV. ÖDENEĞİ YARGI Ö D.  
EK TAZMİNATLAR EK TAZMİNATLAR EK TAZMİNATLAR EK TAZMİNATLAR  
TAYIN BEDELİ TAYIN BEDELİ ----- ----- -----
FAZLA ÇALIŞMA ----- FAZLA ÇALIŞMA HSYK ÜYE TAZM.  
DÖNER SERM. ----- DÖNER SERM. ANY. Mh Rap. ÖD.  
EK DERS ----- EK DERS UYŞ . Mh . ÜYE ÖD.  
NÖBET ÜCRETİ ----- İD. GÖR. ÖD. UYŞ . Mh . Rap. ÖD.  
EMN. UÇUŞ .T. UÇUŞ ATL. DALIŞ TAZM. EĞT. ÖĞ R. ÖD. Y.H. TAZM.  
TSK SİV. MEM.T. EK TİM TAZM. GELİŞTİRME ÖD. ? -----
KİT. MEM. TAZ. ASAYİŞ TAZM. -----    
ÖZ. İD. ÖD. KIBRIS TAZM.      
KURUMSAL ÖD. -----      
DİĞER ------      

657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN GENEL MAAŞ UNSURLARI

1) GÖSTERGE AYLIĞI 9) TEMSİL TAZMİNATI 19) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
2) EK GÖSTERGE. AYLIĞI 10) GÖREV TAZMİNATI - EŞ İÇİN
3) TABAN AYLIĞI 11) EMNİYET UÇUŞ TAZMİNATI - ÇOCUK İÇİN
4) KIDEM AYLIĞI 12) VEKALET ÜCRETİ 20) EK TAZMİNAT
5) TAZMİNATLAR 13) TAYIN BEDEL İ -MAKTU
- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 14) NÖBET ÜCRETİ - GÖSTERGE
- EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI 15) FAZLA ÇALI ŞMA ÜCRETİ ; 21) DİĞER ÖDEMELER
- DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI - NİSPİ - EK DERS ÜCRETİ
- EMNİYET HİZM. TAZMİNATI -MAKTU - İKRAMİYE
- MÜLKİ İD. AM. ÖZEL HİZ. TAZ - SAAT BAŞI - YÖNETİM KUR. UY. ÜCRETİ
- DENETİM TAZMİNATI 16) LOJMAN TAZMİNATI - HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ
- ADALET HİZM. TAZMİNATI 17) YABANCI DİL TAZMİNATI - KARAPARA AK. YÖN. Ü CRET
- DİĞER TAZMİNATLAR 18) KURUMSAL ÖDEMELER - ÇOCUK MAH. ÖDENEĞİ
7) YAN ÖDEME AYLIĞI -EK ÖDEME - İL ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ
- İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI - TAZMİNAT - ORMAN / TAPU ARAZ İ ÖD.
- İŞ RİSKİ ZAMMI - TEŞVİK - DİĞER
- TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI - EK ÖZEL H İ ZM. TAZMİNATI  
- MALİ SORUMLULUK ZAMMI - DÖNER SERMAYE ÖDEMES İ  
8) MAKAM TAZMİNATI - DİĞER  

926 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN GENEL MAAŞ UNSURLARI

1) GÖSTERGE AYLIĞI
2) EK GÖSTERGE AYLIĞI
3) TABAN AYLIĞI
4) KIDEM AYLIĞI
5) HİZMET TAZMİNATI
6) UÇUŞ, ATLAYIŞ VE DALIŞ TAZMİNATI
7) YAN ÖDEME AYLIĞI
8) MAKAM TAZMİNATI
9) TEMSİL TAZMİNATI
10) GÖREV TAZMİNATI
11)ASAYİŞ TAZMİNATI
12) TAYIN BEDELİ
13) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
14) EK TAZMİNAT
15) LOJMAN TAZMİNATI
16) YABANCI DİL TAZMİNATI
17) DİĞER

2802 SAYILI KANUNUNA TABİ PERSONELİN GENEL MAAŞ UNSURLARI

1) GÖSTERGE AYLIĞI
2) EK GÖSTERGE AYLIĞI
3) TABAN AYLIĞI
4) KIDEM AYLIĞI
5) YARGI ÖDENEĞİ
6) YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI
7) TEMSİL TAZMİNATI
8) GÖREV TAZMİNATI
9) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
10) EK TAZMİNAT
11) LOJMAN TAZMİNATI
12) YABANCI DİL TAZMİNATI
13) RAPORTÖR ÖDENEĞİ
14) ÜYE ÖDENEĞİ
15) DİĞER

2914 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN GENEL MAAŞ UNSURLARI

1) GÖSTERGE AYLIĞI
2) EK GÖSTERGE. AYLIĞI
3) TABAN AYLIĞI
4) KIDEM AYLIĞI
5) ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
6) İDARÎ GÖREV ÖDENEĞİ
7) EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
8) GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
9) MAKAM TAZMİNATI
10) TEMSİL TAZMİNATI
11) GÖREV TAZMİNATI
12) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
13) EK TAZMİNAT
14) LOJMAN TAZMİNATI
15) YABANCI DiL TAZMİNATI
16) EK DERS ÜCRETİ
17) DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ

657 SAYILI KANUNA TABİ MEMURLARIN MAAŞ UNSURLARI

GÖSTERGE AYLIĞI
> Aylık gösterge ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasında esas teşkil eden "Aylık Gösterge Tablosu", 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.

EK GÖSTERGE AYLIĞI
> Ek gösterge ile aylık katsayısının çarpımı suretiyle bulunmaktadır. Ek göstergeler, 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde, kapsama tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin hizmet sınıfları, kadro unvanları, öğrenim durumları ve aylık alınan derecelerine göre düzenlenmiştir. Personelin tamamı ek göstergeden faydalanamamaktadır.

TABAN AYLIĞI
> 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l inci maddesinde düzenlenen ve aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan personele ödenen taban aylığı, taban aylık göstergesi (1.000) ile taban aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunmaktadır.

KIDEM AYLIĞI
> Her bir hizmet yılı için (en fazla 25 yıl) 20 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımından oluşmaktadır.

YAN ÖDEME AYLIĞI
Yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi gereğince ödenmesi öngörülen zamların kimlere ne miktarda ödeneceği ve diğer hususlar ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine yılda bir defa Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmaktadır.
Anılan Kanuna göre ödenmesi gereken zamlar:
> İş Güçlüğü Zammı,
> İş Riski Zammı,
> Mali Sorumluluk Zammı,
> Temininde Güçlük Zammı.

TAZMİNAT
En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) esas olan gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara (9500 x 40100), Kararnamede gösterilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Tazminat oranları, ödeme usul ve esasları ile diğer hususlar kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine yılda bir defa Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmaktadır.
Tazminatlar şunlardır:
> Özel Hizmet Tazminatı,
> Eğitim Öğretim Tazminatı,
> Din Hizmetleri Tazminatı,
> Emniyet Hizmetleri Tazminatı,
> Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı,
> Denetim Tazminatı,
> Adalet Hizmetleri Tazminatı,
> Diğer Tazminatlar.

MAKAM TAZMİNATI
> Makam tazminatı göstergesi ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan miktardır. Makam tazminatı, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinde düzenlenmiş olup, hangi kadro unvanlarına atananlara makam tazminatı ödeneceği ve bu ödemeye esas olacak gösterge rakamları anılan Kanuna ekli IV sayılı cetvelde belirlenmiştir.
> Makam tazminatı almaya müstahak görevlerde iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara da her ay T.C. Emekli Sandığınca makam tazminatı ödenmektedir.

TEMSİL TAZMİNATI
> Temsil tazminat göstergesi ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tazminat, 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, makam veya yüksek hakimlik tazminatı göstergeleri 7000 ve üzeri kadrolarda bulunanlara BKK ile tespit edilen gösterge rakamları üzerinden temsil tazminatı ödenmektedir.
> 2000/457 sayılı BKK'da 7.000 ve daha yüksek gösterge rakamı üzerinden Makam / Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenen kadrolarda bulunanlara temsil tazminatı verilmesi öngörülmüştür. Anılan Kanun ve Kararnamede temsil tazminatından faydalanacaklara hangi gösterge üzerinden ödeme yapılacağı, hangi maaş unsurlarının temsil tazminatından mahsup edileceği ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
> Aile yardımı ödeneği, aile yardımı ödeneği gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde düzenlenen aile yardımı ödeneği, evli bulunan Devlet memurlarına ödenmekte olup, eş ve çocuk yardımından oluşmaktadır.

LOJMAN TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin l inci maddesinde düzenlenen lojman tazminatı, ilgili personelin ek göstergelerine bağlı olarak farklı miktarlardadır. (2005 yılı Bütçe Kanunu ile lojman tazminatı ödemesi durdurulmuştur.)

YABANCI DİL TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde düzenlenen yabancı dil tazminatı, yabancı dil seviye tespit sınavı (KPDS) sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlara, başarı durumuna göre (A, B, C düzeyi) Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
> Aile yardımı ödeneği, aile yardımı ödeneği gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde düzenlenen aile yardımı ödeneği, evli bulunan Devlet memurlarına ödenmekte olup, eş ve çocuk yardımından oluşmaktadır.

LOJMAN TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin l inci maddesinde düzenlenen lojman tazminatı, ilgili personelin ek göstergelerine bağlı olarak farklı miktarlardadır. (2005 yılı Bütçe Kanunu ile lojman tazminatı ödemesi durdurulmuştur.)

YABANCI DİL TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde düzenlenen yabancı dil tazminatı, yabancı dil seviye tespit sınavı (KPDS) sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlara, başarı durumuna göre (A, B, C düzeyi) Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ
> 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve kanunlarında hüküm bulunan kurumların davalarını sonuçlandıran avukata / hukuk müşavirine vb. ne belirlenen gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktarda avukatlık vekalet ücreti ödenmektedir.

EMNİYET UÇUŞ TAZMİNATI
> 3160 sayılı Kanun uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan Pilot, Pilot Adayı ve Uçuş Ekibi Personeline Uçuş Tazminatı ödenmektedir. Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil Pilot ve Pilot Adaylarına Kıstas Aylığının (en yüksek Devlet memuru aylığı) % 70 i, Uçuş Ekibi personeline ise % 65 i üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları karşılığında gösterilen nispette Aylık Uçuş Tazminatı ödenmektedir.

TAYIN BEDELİ
2155 sayılı Kanun uyarınca;
> Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli askeri ve sivil personele,
> Bu kuruluşlarda görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe teşkilatındaki personele,
> Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki personele,
> MiT'te görevli sivil memurlara,
> Gümrük Muhafaza merkez ve il teşkilatındaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında ki personele,
> Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen Orman Muhafaza Memurları ile bunlara refakat eden şoförlere,
yılı bütçe kanunu ile belirlenen gösterge rakamıyla aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık tayın bedeli ödenmektedir.

NÖBET ÜCRETİ
657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesinde düzenlenmiştir. En az 25 yataklı tedavi kurumlarında;
> Normal, acil veya branş nöbeti tutarak,
> Bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık personeline,
> İzin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için,
Kanunda belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenmektedir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Kamu personeline normal mesai saatleri dışında yaptıkları veya peşinen yaptıkları varsayılan fazla mesaileri karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.
Fazla çalışma ücreti;
> Nispi Fazla Çalışma Ücreti: En yüksek Ddvlet memuru aylığının belli bir oranında,
> Maktu Fazla Çalışma Ücreti: Her ay itibarıyla belirli miktarda,
> Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: Yapılan her bir saat fazla çalışma için bütçe kanununda belirlenen saat başı çalışma ücreti ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,
olarak ödenmektedir.

NİSPİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENEN KURUMLAR
TBMM DİE BAŞKANLIĞI
CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
BAŞBAKANLIK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EHS PERSONEL İ ile ÇARŞ I ve MAHALLE BEKÇİ LERİ )
MGK GENEL SEKRETERLİĞİ TİKA BAŞKANLIĞI
MİT MÜSTEŞARLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
DPT MÜSTEŞARLIĞI ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GN. MD.
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KADININ STATÜSÜ GN. MD.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GN. MD.
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENEN KURUMLAR
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
VAKIFLAR GN. MD.
ORMAN GN. M D.
GENÇLİK ve SPOR GN. MD.
BASIN - YAYIN ve ENFORMASYON GN. MD.
HUDUT ve SAHİLLER SAĞLIK GN. MD.
SHÇEK GN. MD.
GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI
ATATRK KÜLTR DL ve TARH YÜKSEK KURULU BAŞKANLĞI ÖSYM
BAKANLIK ve GENEL MDRLKTE GREV YAPAN ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI İLE TELSİZ GÖREVLİLERİ

SAAT BAŞI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENEN KURUMLAR
ANAYASA MAHKEMESİ
YARGITAY
DANIŞTAY
YÜKSEK SEÇİM KURULU
ADALET BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
T.C. EMEKLİ SANDIĞI GN. MD.
SSK BAŞKANLIĞI
BAĞ - KUR GN. MD.
TÜRKİYE İŞ KURUMU
MAKAM HİZMETLERİNDE GÖREV YAPANLAR
YÜKSEK ÖĞRETİMİN İKİNCİ ÖĞRETİMİNDE GÖREV YAPANLAR
KİT'LERDE İSTİHDAM EDİLENLER
BÜTÇE KANUNUNUN (K) CETVELİNDE BELİRTİLENLER

EK DERS ÜCRETİ
> 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi gereğince kendilerine ek ders görevi verilenlere bir ders saati ücreti olarak belirlenen gösterge rakamıyla aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktarda ek ders ücreti ödenmektedir.
> Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurumların açtıkları hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev yapan öğretmen ve diğer görevlilere, haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında ders ve faaliyetlerin ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla (Müdür ve Müdür Yardımcıları ile bazı faaliyetler hariç) belli bir saate kadar ek ders ücreti ödenmektedir. Hangi eğitim ve öğretim kurumlarında ücretle okutulabilecek ders saati, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili kurumların teklifi üzerine BKK ile tespit edilmektedir.

EK TAZMİNAT (375 S- KHK - 28/A)
> 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/A maddesi gereğince sıkıyönetim veya OHAL ilan edilen bölgeler ile Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel harekat ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü EHS kadrolarında bulunan personel ile sözleşmeli uçuş personeline, askeri personele ve operasyonları sevk ve idare etmekle görevlendirilen diğer personele, Başbakan Onayı ile belirlenen gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek tazminat ödenmektedir.

EK TAZMİNAT (375 s. KHK - 28/B)
> 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/B maddesi gereğince personel kanunlarına tabi personelden OHAL Bölgesi ve mücavir iller ile Başbakan Onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere maktu ek tazminat ödenmektedir.

ÖZEL İDARE DERNEĞİ
> 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 28 ve 63 üncü maddeleri uyarınca valilere ve kaymakamlara, Kanunda öngörülen gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilmektedir.

KURUMSAL ÖDEMELER
> Teşkilat ya da ilgili kanunlara göre, bazı kurumların personeline genel ödemelerin dışında, değişik adlar altında, en yüksek Devlet memuru aylığının belirli bir oranında ilave ödeme yapılmaktadır.

KURUMSAL ÖDEME YAPILAN KURUMLAR
BAŞBAKANLIK (MÜFETTİŞLER) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
ADALET BAKANLIĞI TİKA BAŞKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. EMEKLİ SANDIĞI GN. MD.
TSK (SİVİL MEMURLAR) SSK BAŞKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI BAĞ - KUR GN. MD.
MEB ( ŞEF ve ÜZERİ ) TÜRKİYE İŞ KURUMU GN. MD.
SAĞLIK BAKANLIĞI HUDUT ve SAHİLLER SAĞLIK GN. MD.
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YURT - KUR GN. MD.
SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI DARPHANE ve DAMGA MATBAASI GN. MD.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI (UZM.) DEVLET METEOROLOJİ İŞ L. GN. MD.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI (UZM.) DHM İ GN.MD.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MİLLİ PİYANGO İDARES İ GN. MD.
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI KİT'LER (MEMURLAR)

DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİ
> Bünyesinde döner sermaye bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin bir kısmı, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili personel arasında paylaştın l maktadır. Özellikle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görev yapan personel ile üniversite hastanelerinde çalışanlara önemli ölçüde ödeme yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığında ilgili personele bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve tazminat toplamının, tabloda belirtilen oranlarına kadar döner sermaye ödemesi yapılabilmektedir

SAĞLIK PERSONELÎ SERBEST ÇALIŞMAYANLAR ( ° /o) SERBEST ÇALIŞANLAR (o/o)
PRATİSYEN HEKİM 500 250
UZMAN HEKİM 700 350
KLİNİK ŞEFİ ve YRD. 800  
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 150

DİĞER BAZI ÖDEMELER
> Orman-Arazi Ödeneği,
> Tapu ve Kadastro Ödeneği,
> Çocuk Mahkemesi Ödeneği,
> Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Ücret,
> İkramiye Ödemesi,
> Prim,
> Teşvik Ödemesi,
> Huzur Hakkı
> Diğerleri.

926 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN MAAŞ UNSURLARI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLGİLİ KANUNLAR UYARINCA

> Subay,
> Astsubay,
> Uzman Jandarma,
> Uzman Erbaş,
> Sivil Personel,
> Sözleşmeli Subay ve Astsubay,
istihdam edilmektedir.

GÖSTERGE AYLIĞI
> Aylık gösterge ile aylık katsayının çarpılması sonunda bulunan miktardır. TSK mensuplarının gösterge rakamları 926 sayılı Kanuna ekli cetvellerde belirlenmiştir. (Md. 137/Subay Ek - VI, Astsubaylıktan subay olanların Ek VII, Astsubay Ek VIII)

EK GÖSTERGE AYLIĞI
> Ek gösterge ile aylık katsayının çarpımı suretiyle bulunmaktadır. Ek göstergeler rütbe ve dereceye göre söz konusu Kanuna ekli (I) ve (III) sayılı cetvellerde belirlenmiştir. Uzman jandarmalara ise astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3 ü uygulanmaktadır.

TABAN AYLIĞI
KIDEM AYLIĞI

YAN ÖDEME AYLIĞI
> Yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpımıdır. 926 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi hükmü gereği yılda bir kez BKK ile düzenlenmektedir.

HİZMET TAZMİNATI
> Orgeneral aylığına esas olan gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara (9500x40100), tazminat oranının uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Hizmet Tazminatı 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinde askeri personelin rütbeleri (uçuş, atlayış ve dalış tazminatı ile yargı ödeneği alan askeri personel hariç) baz alınarak düzenlenmiştir.

TAYİN BEDELİ
TEMSİL TAZMİNATI
GÖREV TAZMİNATI
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
YABANCI DİL TAZMİNATI
LOJMAN TAZMİNATI
EK (TİM) TAZMİNAT (375 s. KHK-28/A)
EK TAZMİNAT (375 s. KHK-28/B)

UÇUŞ, ATLAYIŞ VE DALIŞ TAZMİNATI
>TSK'ya mensup pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adaylarına, 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenmektedir. Kıstas aylığın (en yüksek Devlet memuru aylığı); kanunda unvan/rütbe bazında belirtilen oranları üzerinden, yine aynı Kanuna ekli cetvelde hizmet yılları itibariyle belirlenen oranlarda, aylık upjş, atlayış ve dalış tazminatı ödenmektedir. Bu Kanun hükümlerine tabi personele, ayrıca 926 sayılı Kanuna göre hizmet tazminatı ödenmemektedir.

MAKAM TAZMİNATI
> Makam tazminatı göstergesi ile aylık katsayısının çarpımıdır. Gösterge rakamları 926 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesine istinaden ekli V sayılı cetvelde düzenlenmiştir.

ASAYİŞ TAZMİNATI
> 2692 sayılı Kanunun 16 ncı ve 2803 sayılı Kanunun 21 inci maddeleri uyarınca Sahil Güvenlik ile Jandarma Genel Komutanlıklarında görevli askeri personele en yüksek Devlet memuru aylığının belirli bir oranında asayiş tazminatı ödenmektedir.

KIBRIS TAZMİNATI
> 500 sayılı Kanunun l inci maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile genel ve katma bütçeli daire ve idareler, kamu iktisadi kurumları ve döney sermayeli kuruluşlar personeline bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının belirli bir oranında her ay tazminat ödenmektedir. Söz konusu personele ne oranda tazminat ödeneceği 2002/3698 sayılı BKK ile düzenlenmiştir.

2802 SAYILI KANUNU TABİ PERSONELİN MAAŞ UNSURLARI

Hakim ve Savcılar ile bu meslekten sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları bu Kanunda düzenlenmiştir.

GÖSTERGE AYLIĞI
2802 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre söz konusu personelin aylıklarının hesabında, memurların aylıklarına esas olan gösterge tablosu dikkate alınmaktadır.

EK GÖSTERGE AYLIĞI
Ek gösterge ile aylık katsayının çarpımıdır. Ek göstergeler, 2802 sayılı Kanuna ekli cetvelde, unvan, derece ve sınıf durumuna göre düzenlenmiştir.

TABAN AYLIĞI
KIDEM AYLIĞI

YARGI ÖDENEĞİ
2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi gereğince ilgili personele; kendi brüt aylıkları ile, bu Kanuna göre en yüksek brüt aylık tutarına, bu Kanunda belirtilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak miktardır.

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI
Yüksek hakimlik tazminat göstergesi ile aylık katsayının çarpımıdır. Bu tazminat 270 sayılı KHK ile düzenlenmiştir.

HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYE TAZMİNATI
2461 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca HSYK'nin Başkanı dışındaki asıl ve yedek üyelerine Kanunda belirtilen gösterge rakamıyla aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmektedir.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ÜYE ÖDENEĞİ
2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca toplantıya katılan Başsavcılara veya görevlendirecekleri Savcılara, Uyuşmazlık Mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine, katılacakları her toplantı günü için Kanunda belirtilen gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilmektedir.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ RAPORTÖR ÖDENEĞİ
2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörlerine Kanunda gösterilen gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR ÖDENEĞİ
2949 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinde görev yapan Raportörlere Kanunda belirtilen gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek ödenek verilmektedir.

TEMSİL TAZMİNATI
GÖREV TAZMİNATI
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
YABANCI DİL TAZMİNATI
LOJMAN TAZMİNATI
EK TAZMİNAT (375 s. KHK - 28/B)

2914 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARI

> Öğretim Üyeleri
>Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent.
> Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar
> Öğretim Yardımcıları
>Araştırma Görevlisi,
>Uzman,
>Çevirici,
> Eğitim - Öğretim Planlamacısı,
şeklinde sınıflandırılarak mali, sosyal hak ve yardımları anılan Kanunda düzenlenmiştir.

GÖSTERGE AYLIĞI
657 sayılı Kanunda öngörülen gösterge tablosundaki rakamlar esas alınmak suretiyle, bu rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır.

EK GÖSTERGE AYLIĞI
Ek Gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Ek göstergeler, 2914 sayılı Kanuna ekli cetvelde, unvan ve derecelere göre düzenlenmiştir.

TABAN AYLIĞI KIDEM AYLIĞI

MAKAM TAZMİNATI
Makam tazminatı gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Profesörler ile kazanılmış hak aylığı l inci derece olan doçentlere ödenmektedir.

ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince üniversite öğretim elemanlarına, en yüksek Devlet memuru aylığının belli bir oranında Üniversite Ödeneği verilmektedir.

İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince idari görev yapanlara almakta oldukları aylık brüt tutarlarının (gösterge+ek gösterge) belli bir oranında idari görev ödeneği ödenmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
> 2914 sayılı Kanunun ek l inci maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri oranında ödenmektedir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
> 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo- donomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil) tutarın beş katına kadar BKK ile belirlenen oranlarda geliştirme ödeneği ödenmektedir.

TEMSİL TAZMİNATI
GÖREV TAZMİNATI
YABANCI DİL TAZMİNATI
LOJMAN TAZMİNATI
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
EK TAZMİNAT (375 S. KHK-28/B)

EK DERS ÜCRETİ
2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince haftalık okutulması mecburi ders saati dışında okutulan dersler için öğretim elemanlarına normal öğretimde haftalık 20 saate kadar, ikinci öğretimde ise haftalık 10 saate kadar ek ders ücreti ödenmektedir. Yaz okullarında görev alan öğretim elemanları ile tezsiz yüksek lisans programlarında görev alan öğretim üyelerine ayrıca daha yüksek miktarda ek ders ücreti ödenmektedir.

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince her eğitim öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin bir kısmı, döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve diğer personel (memur) arasında paylaştırılmaktadır.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

3843 sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra yaptıkları fazla çalışma süreleri karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

399 SAYILI KHK'YE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞ UNSURLARI

KİT ve bağlı ortaklıklarda;
> Memur,
> Sözleşmeli personel,
> İŞÇİ,
olmak üzere üç tür istihdam şekli mevcuttur.
Memurlar ücret açısından 657 sayılı Kanuna tabidir. Sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti 399 sayılı KHK'nin 25/C maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunu ile belirlenmektedir. Yılın ikinci yarısında sözleşme ücretlerinin tavanını değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

SÖZLEŞME ÜCRETİ

Sözleşmeli personelin sözleşme Ücreti;
> Temel Ücret,
> Başarı Ücreti,
> Kıdem Ücreti, toplamından oluşmaktadır.

TEMEL ÜCRET
399 sayılı KHK'nin 26 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Temel ücret tutarları, YPK tarafından belirlenen azami miktarları geçmemek üzere*, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilmektedir.

BAŞARI ÜCRETİ
399 sayılı KHK'nin 27 inci maddesinde düzenlenmiştir. Sicil ve başarı değerlemesine göre, temel ücretin % 8 i, % 4 ü ve % 2 si oranında başarı ücreti ödenmektedir.

KIDEM ÜCRETİ
399 sayılı KHK'nin 28 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamına bağlı olarak temel ücretin % 2 si, % 3 ü, % 4 ü ve % 5 i oranında kıdem ücreti verilmektedir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
399 sayılı KHK'nin 30 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmeli çalışan personele zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere normal çalışma saatleri dışında yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanununda belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

YABANCI DİL TAZMİNATI
İlgili mevzuat uyarınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı sonucuna bağlı olarak temel ücretin belirli bir oranında, bilinen her yabancı dil için ödeme yapılmaktadır.

DİĞER ÖDEMELER
Sosyo - ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük illerdeki personele YPK Kararı ile belirlenen miktarda ilave ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle iştigal eden KiT'lerde çalışan personele de kendi mevzuatı çerçevesinde ilave ödemeler yapılabilmektedir.

NOT
Sözleşmeli personel, T.C. Emekli Sandığına tabi olup, söz konusu personelin emekli keseneği, emsali kadroda 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışan Devlet memuruna uygulanan kesinti gibidir.

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Bazı kurum ve kuruluşlarda, teşkilat kanunlarında belirtilen unvanlara ait kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, diğer Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın, kadro karşılığı sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir.
Sözleşmeli personelin özlük hakları, teşkilat Kanunlarındaki hükümler çerçevesinde her kurum için ayrı ayrı çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve bunlara dayanılarak hazırlanan hizmet sözleşmelerinde düzenlenmektedir.

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRAN KURUMLAR
TBMM
TAPU ve KADASTRO GN. MD.
BAŞBAKANLIK
GENÇLİK Ve SPOR GN. MD.
DPT MÜSTEŞARLIĞI
SHÇEK GN. MD.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
DEVLET METEOROLOJİ İŞL. GN. MD.
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
AİLE ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR GN. MD.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KADININ STATÜSÜ GN. MD.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GN. MD.
DİE BAŞKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BŞK.
BAZI BAKANLIK ve BAĞLI KURULUŞLARDAKİ AB UZMANLARI
BASIN YAYIN ve ENF. GN. MD.
MSB NATO POL BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞME ÜCRETİ
Teşkilat kanunlarındaki hükümler çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir.

İKRAMİYE
Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki Avrupa Birliği birimleri ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı hariç, diğer kurumlardaki personele Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye verilmektedir. Ayrıca, TBMM, Başbakanlık, DPT, Hazine, Dış Ticaret, Denizcilik, Savunma Sanayi müsteşarlıkları, Devlet Personel, Toplu Konut, Özelleştirme İdaresi, DİE başkanlıkları, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Kadının Statüsü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma genel müdürlükleri ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yapanlara ilgili Müsteşarm/Başkanm/Genel Müdürün teklifi ve Başbakanlık Onayı ile Haziran ve Aralık aylarında teşvik ikramiyesi ödenmektedir.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Sözleşmeli personele, sözleşme ücretlerine ilave olarak Yan Ödeme Kararnamesinde belirlenen oranlarda her ay ayrıca Özel Hizmet Tazminatı ödenmektedir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Başbakanlık ile DPT, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarında, Devlet Personel, Toplu Konut ve DİE başkanlıkları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde çalışan personele, en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden derecelerine göre farklı oranlarda nispi fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

* MAKAM TAZMİNATI
Sadece Başbakanlık Müsteşarına 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı cetvelde belirlenen makam tazminatının yarısı ödenmektedir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

657 SAYILI KAMtlNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personelin çalışma usul ve esasları ile tavan ücret 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. Buna göre, sözleşmeli çalıştırılacak personelin sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşmeli çalışan personelin özlük ve diğer hakları ve çalışma süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.

Sözleşmeli personele ödenebilecek ücretlerin tavanı, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Sözleşme süreleri bütçe yılı ile sınırlıdır.
Sözleşmeli çalışan personel, Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olup, söz konusu personelin sözleşme ücretinden % 14 oranında (işverenden % 19.5) prim kesilirken SSK Ücret tavanı ile tabanı göz önünde bulundurulur.

ÇEŞİTLİ TEŞKİLAT ACUNLARINA GÖRE tÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL
Teşkilat kanunları veya özel kanunlar uyarınca sözleşme ile çalıştırılan personeldir.

657 s. KANUNUN 4/C MADDESİNE GÖRE ÇALIŞAN GEÇİCİ PERSONEL
Geçici personel, 657 s. Kanunun 4/C maddesi gereğince, mevsimlik olduğuna Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde, belirtilen ücret ve sayı sınırları içinde, bir yıldan az süreli sözleşme ile çalıştırılan personeldir.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİ
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkili sunumu için 10.07.2003 tarih ve 4924 sayılı Kanun île Sağlık Bakanlığında, Kanunda gösterilen sayı ve pozisyon unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlanmıştır. Sözleşmeli personelin istihdam edileceği hizmet birimleri ve sayısı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilmektedir.

MALÎ HÜKÜMLER
Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretin 2,5 katını aşmamak üzere, Kanunda pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenmektedir.
Yapılacak başarı değerlendirmesi sonucunda başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere, bir aylık ücreti tutarında ve bir malî yılda iki defayı geçmemek üzere ödül verilebilmektedir.

Döner sermayeden de emsali kadrolu personele yapılan ödemeye kadar döner sermaye ödemesi yapılabilmektedir.
Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları ödeneği verilmektedir.

KATSAYILAR
Aylık Katsayı: Taban aylık göstergesi ile zamlar hariç, gösterge ve orana bağlı maaş unsurlarının tutarlara çevrilmesinde kullanılmaktadır.
Taban Aylık Katsayısı: Taban aylık göstergesinin tutara çevrilmesinde kullanılmaktadır.
Yan Ödeme Katsayısı: Yan ödeme puanlarının tutara çevrilmesinde kullanılmaktadır.
657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi gereğince, katsayılar üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Bütçe Kanunu ile tespit edilmektedir. Mali yılın ikinci yarısında bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNE TABİ MAAŞ UNSURLARI
GÖSTERGE AYLIĞI TAPU VE KADASTRO ÖDENEĞİ
EK GÖSTERGE AYLIĞI ÇOCUK MAHKEMESİ ÖDENEĞİ
TABAN AYLIĞI EK DERS ÜCRETİ
KIDEM AYLIĞI VEKALET ÜCRETİ
YAN ÖDEME AYLIĞI İKRAMİYE DEMELERİ
İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ
UYUŞMAZLIK MAHKEMES İ Ö D. SÖZLEŞME ÜCRETİ
ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ KURUMSAL ÖDEMELER
% ORMAN ARAZİ ÖDENEĞİ SAAT BAŞI FAZLA MESAİ ÜCRETİ (BAZILARI HAR İÇ )
DAMGA VERGİSİ
Aile Yard ı m ı Ö dene ğ i ile Ek Tazminat (375 S. KHK - 28/A - B) hariç , maaş unsurlarının tamamı DAMGA VERGİSİNE tabidir.

...

EMEKLİ KESENEĞİNE TABÎ MAAŞ UNSURLARI
GÖSTERGE AYLIĞI TABAN AYLIĞI
EK GÖSTERGE AYLIĞI KIDEM AYLIĞI
Ek göstergeye bağlı tazminatların, ek göstergesi
8400 ve daha yüksek olanlarda, % 240' ı
7600 (dahil) - 8400 arasında olanlarda, % 200' Ü
6400 (dahil) - 7600 arasında olanlarda, % 180' İ
4800 (dahil) - 6400 arasında olanlarda, % 150' si
3600 (dahil) - 4800 arasında olanlarda, % 130' u
2200 (dahil) - 3600 arasında olanlarda, % 70' i
Diğerlerinde, % 40' ı
EMEKLİ KESENEĞİ MATRAHINA dahildir.

EMEKLİ AYLIĞI
Memurların emekli aylığı;
> Emekli keseneği matrahına dahil unsurlar ile,
> Emekli keseneğine dahil olmayan bazı unsurlardan oluşmaktadır.
Emekli aylığı, emekli keseneği matrahına dahil unsurların toplamına ilgili personelin hizmet yılına bağlı oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.
Ayrıca, makam tazminatı öngörülen görevlerde iki yıl bulunduktan sonra (TSK personeli için iki yıl şartı aranmamaktadır) -emekliye ayrılanlara ise makam tazminatı ile bu tazminata bağlı temsil veya görev tazminatının tamamı emekli aylığına ilave olarak ödenmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber