Perfüzyonist yetkisiyle çalışma yeniden düzenlendi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2012 11:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sağlıkla ilgili olarak Ak Partili Vekil Cevdel Erdöl tarafından Meclise sunulan kanun teklifiyle perfüzyonist yetkisiyle çalışma yeniden düzenlendi. Daha önce "son 1 yıl" olarak düzenlenen çalışma " son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre" olarak değiştirildi.

Teklif, Mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girebilecek.

İşte Kanun teklifinin ilgili maddesi.

MADDE 15- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; aşağıda sayılanlar, perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir:

a) Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar,

b) Üniversitelerin perfuzyon teknikerliği bölümünden mezun olmuş olanlar ile mezun olduktan sonra halen öğrenim görmekte olanlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar, ağız ve diş sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir:

Birinci ve ikinci fıkra kapsamında çalışma yetkisi kazanabilmek için, usûl ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri almak ve açılacak sınavlarda başarılı olmak şarttır. Bu madde gereğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar en geç 31/12/2012 tarihine kadar yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalarına devam edebilir."

Madde gerekçesi:

MADDE 15- 1219 sayılı Kanuna 6225 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci maddede, perfuzyonist ve ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak yetkilendirilecek kişilerden aranan iş tecrübesi bakımından Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla "bir yıldır çalışıyor olma" şartı getirilmiştir. Ancak bu kişilerin, eğitim almak için Bakanlığa yapmış oldukları başvurularda; son bir yıldan önce bu mesleği yapanlar ile askerlik, doğum vs. sebeplerle çalışmaya ara vermek zorunda kalanlar, Kanunun öngördüğü "bir yıldır çalışıyor olma" şartını yerine getirememiş olmakta ve kapsam dışında kalmaktadırlar. Oysa ki bu iki alanda insan gücüne ihtiyaç bulunmakta ve ayrıca bu durum hem kişilerin mağduriyetine sebebiyet vermektedir. Diğer taraftan, bu düzenlemenin halen üniversitelerin Perfuzyon Teknikerliği Önlisans Programlarında eğitimlerini sürdürmekte olan öğrencileri ve bu programlardan mezun olanları kapsamıyor olması sosyal ve hukuki bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Zira perfuzyonist olmak için bu eğitimi alan veya eğitime başlayan öğrencilerin bu kanuni düzenleme sonrasında meslek icra etme yetkisi kazanamamaları, idareye hâkim olan "güvenlik ve istikrar" ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Yapılması öngörülen bu değişiklik ile belirtilen mağduriyetlerin giderilmesi ve bu alandaki insan gücü ihtiyacımn karşılanması öngörülmüş, bu değişikliklere paralel olarak eğitim için yeni başvurular olacağından eğitim ve sınav için aynı maddede öngörülen süre de uzatılmıştır

Bu Habere Tepkiniz