Türkçe Öğretmenliğiyle İlgili Kargaşanın Nedeni...

MEB'in Türkçe öğretmenliğine yaptığı atamaları eline yüzüne bulaştırdığını dün belirtmiştik. Bugün bu konuya ilişkin belgeleri yayımlıyoruz. Personel Genel Müdürlüğünün ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına yazdıkları yazılar ile Talim ve Terbiye Kurulunun bu yazılara verdiği cevabı okumak için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2005 00:11, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: B. 08. 0.PGM.0.23. 01.01.40-09 Mayıs 2005
Konu: Öğretmen atamalan

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.

2003 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda uygulamaya konulan öğretmen atama ve yer değiştirme programlarında, öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinin bilgisayar ortamında internet vasıtasıyla yapılması, öğretmenliğe atanacakların Talim ve Terbiye Kurulu'nun alanlanna kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olanlar arasından seçilmesi ve bu şekilde öğretmenliğe atananların öğrenimleri itibarıyla atandıklan alanlarda görevlendirilmeleri, iller arası yer değiştirmelerinin de alanlarına açık olan iller olacak şekilde gerçekleştirilmesi ilkesi benimsenmiştir.

Norm kadro uygulamasına geçilmesi ve yukanda belirtilen planlamalar sonucu, ülke genelindeki eğitim kurumlarında öğretmen dağılımında dengeler kurulmaya başlanılmış ve çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilecek öğretmen ihtiyacı da yapılan atamalarla ve ek ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle karşılanabilir düzeye gelmiştir.

Diğer taraftan, yüksek öğretim kurumlarının öğretmenliğe kaynak olan bölümlerinden mezun olanların sayısı bazı alanlar dışında öğretmen ihtiyacını karşılar düzeye gelmiştir. Bu nedenle 2003 yılından sonra alan dışından (örneğin sınıf öğretmenliğinediğer alanlardan) atamalara son verilmiş, bu tarihten önce sınıf veya diğer alanlara atananların istekleriyle öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alan değişikliği yoluyla geçişleri sağlanmıştır. 2004 yılında bu kapsamda 6.000 öğretmenin alanı değiştirilmiştir.

Bununla birlikte öğretmen atama ve yer değiştirmelerinde yaşanan bâzı olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen hususlarda yeni düzenelemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/7/2004 tarih ve 119 sayılı Karar eki Esasların 13 üncü maddesinde "Öğretmenler, atandıkları alanın "Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan ve alan seçmeli dersleri olmak üzere eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın okuturlar." denilmektedir. Aynı Karar eki çizelge incelendiğinde; Türkçe Öğretmenliğine yüksek öğretim kurumlannın Türkçe Öğretmenliği bölümleri kaynak gösterilmesine karşılık, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Ögretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları bir çok dersin ortak olduğu ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerinin Türkçe derslerini okutmak üzere ilköğretim kurumlarına atanabilecekleri belirtilmektedir.

Bu noktadan hareketle yüksek öğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından mezun olanların Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yanında Türkçe Öğretmenliğine de atanabilmelerinin mümkün olup olamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. İlgi Yönetmelikle Anadolu Liselerine atanacak öğretmenlerin belirli koşullara bağlanması nedeniyle bu okullara ilk defa atama kapsamında atama yapılamamaktadır. Böyle olunca Anadolu statüsündeki ticaret meslek liselerinin öğretmen ihtiyaci ticâret meslek liselerinde görevli öğretmenlerin atanması veya görevlendirilmeleri yoluyla karşılanmaktadır.

Bu nedenle Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Konaklama işletmeciliği Öğretmenliği ile Büro Yönetimi Öğretmeniliği bölümlerinden mezun olanlann ticaret meslek liselerine meslek dersi ögretmeni olarak atanıp atanamayacagı hususunun yeniden değerlendirilmesi uygun olacaktır.

3. Yukarıdaki değerlendirmelerde değinilen hususlar çerçevesinde sınıf öğretmenliğindeki ihtiyacın büyük oranda karşılanmış olması ve bu kapsamda alan değişikliği yapılacak öğretmen sayısının az olduğu da dikkate alınarak, Talim ye Terbiye Kurulunun 12/7/2004 tarih ve 119 sayılı Karan eki Esasların 11 inci ve Geçici 2 nci maddesi doğrultusunda Kurulunuzca belirlenecek süre ve düzeyde hizmet içi eğitimden geçirilmeleri kaydıyla

a) Yüksek öğretim kurumlarının Eğitim Programları ve Öğrenimi, EğitimeYöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Halk Eğitimi bölümü mezunu sınıf öğetmenlerin Rehber öğretmen,

b) Yüksek öğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye ve Muhasebe bölümü mezunu sınıf öğretmenlerinin Muhasebe Grubu öğretmeni,

olarak alanlarının değiştirilip değiştirilmeyeceği hususundaki görüşünüzün bildirilmesini arz ederim.

Remzi KAYA
Genel Müdür


T.C.
MİLLÎ EĞÎTLM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.1Ö.02 47471
Konu ; Öğretmenliğe kaynak programlar 02 AĞUSTOS 2005

TALÎM VE TERBÎYE KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi ; a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kararı,
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 15.07.2005 tarih ve 866 sayılı yazısı.

Bilindiği gibi öğretmen alımına yönelik kılavuz, çalışmaları ilgi (a) karar ve bu karar eki çizelge çerçevesinde yürütülmektedir.

2005-2 atama dönemi için yayınlanacak olan kılavuzda da dikkate alınmak üzere aşağıda belirtilen hususlarda görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

İlgi (a) kararın 7 nci maddesinde öğretmenliğe; eğitim, fen, edebiyat, fen-edebiyal fakültelerinin ek çizelgede belirtilen programlarından mezun olanlar ile diğer yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer verilen programlarından mezun olanların atanması esastır denilerek aynı maddenin (b) fıkrasında İlköğretim Alan Öğretmenliklerine, yüksek öğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar,
"İlköğretim alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamadığı dönemlerde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları atanırlar." şeklinde ifadeye yer verilmiştir.

1- Burada yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği programı mezunları ifadesinin sadece eğitim fakültesi mezunlarını mı yoksa kaynak olan diğer fen ve fen edebiyat fakültelerini de kapsayıp kapsamadığı,

2- Bu bağlamda ilgi (b) yazınızla Türkçe Öğretmenliğine atanması uygun bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları ile birlikte Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunlarının da Türkçe Öğretmenliğine atanıp atanamayacağı ve bunların atamadaki öncelik sıraları,

3- İlköğretim Matematik Öğretmenliğine; Matematik Öğretmenliği, Matematik bölümü, Matematik- Bilgisayar bölümü, Matematik Mühendisliği bölümlerinden, mezun olanların ikinci öncelikle değerlendirilmek üzere başvuruda bulunup bulunamayacakları,

4- Daha önceki atama dönemlerinde Rehber Öğretmenliğine ataması yapılan Eğitimi Programları ve öğretimi, Eğitimi Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Halk Eğitimi Bölümü mezunlarının 2005 KPSS sınav kılavuzunda Rehber öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programları arasında yer aldığı, söz konusu bölümlerden mezun adayların 2005-KPSS'ye girdiği hususları da göz önüne alınarak 2005-2 atama döneminde Rehber Öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunup bulunamayacakları,

hususlarındaki görüşünüzün bildirilmesini arz ederim.

Remzi KAYA
Genel Müdür


T. C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İlköğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : B.0.08.İGM.0.08.01.01-320/
Konu : Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlannın Öğretmen Olarak Atanması 26/05/2005

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 119 sayılı Kararı

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programlan ilgi Karar ile belirlenmiştir.

1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretmen yetiştiren yüksek ögretim kurumlarındaki yeniden yapılanmada;

- Eğitim Fakülteleri bünyesindeki ortaöğretim alan öğretmenliği ile ilgili programlar 3,5+1,5= 5 yıllık tezsiz yüksek lisans,

- Ortaöğretim kurumlarına alan öğretmeni yetiştiren Edebiyat, Fen, Fen-Edebiyat fakülteleri ile Dil ve Tarih Coğrafya fakülteleri programları 4+1,5= 5,5 yıllık tezsiz yüksek lisans,
düzeyine getirilmiştir.

Bilindiği üzere, mevzuatı gereği her üniversitenin kuruluşunda temel olarak, Fen ve Edebiyat fakülteleri zorunlu olarak yer almaktadır. Üniversitelerimizin her biriyle yaşıt olan bu fakültelerimizin mezunları genel olarak ilköğretim sistemimizin öğretmen ihtiyacını karşılamakta iken son uygulamalarla bu durum gerilemiştir. Ayrıca, çeşitli karar ve uygulamalarla öğretmen yetiştirme konusu ve şekli karmaşık bir durum almış olup, tezsiz yüksek lisans programlarının her üniversitede açılmaması, lisans üstü eğitim sınavına bağlı olması, bu programın 1,5 yıllık süreye uzatılması, pedagojik formasyon programından fazla bir değişiklik arz etmemesi göz önüne alındığında, programı tamamlayamayan Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamında güçlükler ortaya çıkmıştır.

Bu sebeple, ilköğretimdeki Türkçe öğretmen-açığının giderilebilmesi bakımından 2005 yılından itibaren Fen-Edebıyat Fakülteleri ile Dil ve Tarih Çoğrafya-Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanların öğretmen olarak atanmaları için gerekli değerlendirmenin Kurulunuzca ivedilikle yapılmasını arz ederim.

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
Genel Müdür


T.C
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Sayı:
Konu: öğretmen Atamaları

15 Temmuz 2005

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 09/05/2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.40-1581/27795 sayılı yazı.
b) 26/05/2005 tarihli ve B.08.0.İGM.0.08.01.01-320/5413 sayılı yazı.
c)18/05/2005 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.02.03/05788 sayılı yazı.
d) 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Karan.
e) 27/01/2005 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.02.04/865 sayılı yazı.
f) Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.

İlgi (a), (b) ve (c) yazılar Kurulumuzda değerlendirildi.
1. Türkçe dersi öğretmen ihtiyacının giderilmesi amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunları ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının Türkçe dersi öğretmenliğine de atanabilmeleri doğrultusundaki önerinin;

a) Orta öğretim kurumlarımızın 4 yıla çıkarılması,
b) 2005-2006 Ders Yılından itibaren orta öğretim kurumlarımızın 9 .uncu sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi yerine okutulacak olan "Dil ve Anlatım" dersi ile "Türk Edebiyatı" dersinin haftalık saat sayılarında mevcut duruma göre getirilen artış,

dikkate alınarak 2005 Yılı atama dönemine mahsus olmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndaki puan üstünlüğü esasına göre kabulü, ancak, Pedagojik Formasyon/Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayamayanların, bu formasyonu tamamlamalarından sonra atanabilmeleri,

Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmeni olarak ataması yapılan/görevlendirilen Türkçe öğretmenlerinden durumları uygun olanların da branşlarının Türkçe olarak değiştirilerek bu branşla görev yapmalarının sağlanması,

2. Sadece Anadolu türü okullara atanabilen;
a) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği öğretmenliği,-
b) Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği,
c) Büro Yönetimi Öğretmenliği

mezunlarının, doğrudan ilgili okullara atanmalarını sağlamak amacıyla ilgi (f) Yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılması

3. Yüksek öğretim kurumlarının;
a) Eğitim Programlan ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Halk Eğitimi bölümü mezunu sınıf öğretmenlerinin Rehber öğretmen,
b) İşletme, İktisat, Maliye ve Muhasebe bölümü mezunu sınıf öğretmenlerinin Muhasebe Grubu öğretmeni
olarak branş değişiklikleri ile ilgili hususta ise ilgi (e) görüş doğrultusunda işlem yapılması uygun bulunmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

Bu Habere Tepkiniz