Disiplin Affı Hangi Cezaları Kapsıyor, Hangilerini Kapsamıyor?

"Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı" 21/06/2006 tarihli Meclis Genel Kurulu birleşiminde kabul edilmiştir. Kanun Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayı ve Resmi Gazetede yayımının akabinde yürürlüğe girecek... memurlar.net olarak bugün, en çok sorulan konuyu cevaplıyoruz. Tasarı kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor? Ayrıntılar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2006 12:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KANUN HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Kanun, 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarını affetmektedir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş bulunan disiplin cezaları af kapsamındadır.

HANGİ CEZALAR AFFEDİLMİYOR

Üç ceza türü affedeilmemektedir. Bunlar şu şekildedir:

1- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile

2- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile (Bu madde hakim ve savcılara yöneliktir)

3- Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları (Bu madde polislere ve bekçilere yöneliktir)

4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tâbi personel,
af kapsamı dışındadır.

HANGİ MEMURLUKTAN ÇIKARMA CEZALARI AF KAPSAMINDA?

Kabul edilen kanun tasarısına göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları af kapsamı dışındadır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin (E) bendinde düzenlenmiştir. Bu bentte, "bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaya" Devlet Memurluğundan çıkarma cezası denmektedir. Bu cezada maddeye göre 11 halde verilmektedir.

Buna göre, 125'inci maddenin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı görevlerine son verilen personelin bu aftan yararlanabilmesi için, işledikleri fiil veya halin yukarıda belirtilen suçlardan olmaması gerekmektedir.
Örnek verecek olursak 125/E'ye göre bir siyasi partiye girmek memurluktan çıkarma cezası gerektirmektedir. Bu ceza af kapsamındadır. Ama rüşvet atığı gerekçesiyle 12/E'de yer alan "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fıkrasından ceza alanlar af kapsamı içinde değildir. Zira rüşvet suçundan dolayı verilen cezalar madde metninde af kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle 12/E'den dolayı verilen bir cezanın yukarıda belirtmiş olduğumuz filler kapsamında verilmemiş olması gerekmektedir.

BAŞÖRTÜSÜNDEN DOLAYI ATILANLAR AF KAPSAMINDA MI?

28 Şubat dönemi sonrasında kamu kurumlarında çalışan başörtülü memurların bir kısmı 657 sayılı Kanunun 125'inci maddesinin (E) bendi gereğince memuriyetten çıkarılmıştır. Bu çıkarılma cezası madde sayılan hallerden olmadığı için af kapsamındadır.

DİSİPLİN CEZASINA BAĞLI OLMAYAN İŞLEMLER AF KAPSAMINDA DEĞİL

Herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmayan işlemler kanun kapsamı dışındadır.

Bu çerçevede yer vermiş olduğumuz tasarı;
a- Görevinden çekilmiş sayılan,
b- Görev yeri değiştirilen,
c- İstifa eden,
d- Adaylık süresinde başarısızlığı nedeniyle görevine son verilen,
e- Disiplin cezası ile birlikte hakkında mali, idari ve adli tedbir uygulananları,
kapsamamaktadır.

AFTAN YARARLANMAK İÇİN MÜRACAAT ŞARTI VAR MI?

Aftan yararlanmak için müracaat şartına gerek yoktur. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacaktır.

AÇILAN DAVALAR NE OLACAK?

Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunacaktırr. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanacaktır.

KANUN NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Onaydan sonra Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Resmi Gazetede yayımladığı gün yürürlüğe girmiş olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz