2004 yılı öğretmen yer değiştirme kılavuzu

Haber Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

A- İLGİLİ MEVZUAT VE İLKELER
1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu Kılavuz;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun,
c) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
e) Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Nitelikleri, Seçimi, Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik,
f) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,
g) Talim ve Terbiye Kurulunun 31.03.2003 tarih ve 4 sayılı Kararıyla değişik 01.06.2000 tarih ve 340 sayılı Karar eki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar, çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunacak öğretmenler için
hazırlanmıştır.

2. İLKELER
a) İl içinde yapılacak yer değiştirme başvuruları T.C. Kimlik Numarası ile http://ilsis.meb.gov.tr adresindeki, özür durumuna, isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler ile alan değişikliği başvuruları ise; T.C. Kimlik Numarası ile http://personel.meb.gov.tr adresindeki ?Elektronik Başvuru Formu? kullanılarak, Yer Değiştirme Takvimindeki (EK-1/Takvim) belirtilen süreler içinde, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan yapılacaktır.

b) Öğretmenlerin her tür yer değiştirme suretiyle atama ve alan (alan/branş) değişikliği işlemleri, alanlarına göre norm kadro açığı ve tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

c) Öğretmenlerin, İLSİS (İl Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi) veri tabanında kayıtlı özlük bilgileri doğrultusunda 30.09.2004 tarihi itibarıyla hesaplanan hizmet puanları dikkate alınacaktır.

B- YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA ÇEŞİTLERİ
Yer değiştirmek isteyen öğretmenler için hazırlanan bu Kılavuz aşağıda belirtilen Yer Değiştirme Suretiyle Atama Çeşitleri'ni kapsamaktadır.
1. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler
2. Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler
3. Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
3.1. Sağlık
3.2. Eş
3.3. Öğrenim durumu

1. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1.1. İl İçinde:
Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olup zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen illerde görev yapan öğretmenlerden 30.09.2004 tarihi itibarıyla bulundukları okul/kurum veya hizmet alanında en az 2 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar (norm kadro fazlası olan öğretmenler fazla bulundukları okul/kurum veya hizmet alanında çalışılması gereken 2 yıllık süre koşulu aranmadan) il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Bunlardan;
a) Görev yaptıkları hizmet alanı (büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları) içinde yer değiştirme isteğinde bulunacaklar en fazla 4 (dört) okul/kurum,
b) Görev yaptıkları hizmet alanı dışına atanma isteğinde bulunanlar en fazla 2 (iki) hizmet alanı (yerleşim yeri),
tercih etmek suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacaklar yukarıda belirtilen seçeneklerden yalnızca biri için tercihte bulunulacaktır.

Örneğin;
Ankara Balâ ilçesinin Ergin Köyü İlköğretim Okulunda görevli bir öğretmen 2 (iki) yıllık çalışma süresini tamamladığında;
- Ergin Köyü'nün bağımsız bir hizmet alanı olması nedeniyle Balâ ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı başka bir hizmet alanı olan Beynam Köyü'nü belirtmek suretiyle 2 tercih yapabilecek veya Çubuk ve Polatlı ilçe merkezleri şeklinde 2 farklı ilçe tercihinde veya Çubuk ilçe merkezi ile Ankara Büyükşehir Belediye sınırları şeklinde tercihte bulunabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus her bir yerleşim alanının bağımsız olarak değerlendirilmesi nedeniyle görev yapılan yer dışında en fazla 2 hizmet alanı tercihinde bulunulmasıdır. Okul/kurumların alanlara göre norm kadro açıkları belirlenecek ve http://ilsis.meb.gov.tr adresinde sıralı isim listeleri ilân edilecektir. Öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerindeki tüm iş ve işlemlerde İLSİS Personel Atama Modülü kullanılacaktır. Öğretmenlerin il içinde yer değiştirmeye esas sıra durumunu belirlemek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Yer Değiştirme Formunun EK-4/D bölümündeki hususlar dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenecektir. Görev yaptıkları hizmet alanı içindeki okul/kurumlara yer değiştirme isteğiyle başvuruda bulunanların sıralaması, tercih ettikleri okul/kurum bazında; görev yaptıkları hizmet alanı dışındaki hizmet alanlarına yer değiştirme isteğiyle başvuruda bulunanların sıralaması ise tercih ettikleri hizmet alanları bazında yapılacaktır. Her iki biçimde oluşturulacak sıra durumu http://ilsis.meb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Okul/kurumların öğretmen ihtiyacı bu sıradan karşılanacaktır. Sıra durumu oluşturulduktan sonra öğretmenlerin tercih değişikliği istekleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. Sıra listesi eğitim öğretim bütünlüğü dikkate alınarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olup dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyaçları bu sıra listesinde bulunan öğretmenlerden karşılanacaktır.

a) Okul/Kurum Sırası
Aynı hizmet alanı içindeki okul/kurumlar için yapılan yer değiştirme istekleri, alanlara göre norm kadro fazlası olanlarla norm kadro içinde olanlar yönüyle herhangi bir ayrım yapılmadan hizmet puanlarına göre birlikte değerlendirilerek sıra listeleri düzenlenecek ve yer değiştirmeleri bu sıra listeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.
Öğretmen fazlalığı olan hizmet alanlarına, diğer hizmet alanlarından yer değiştirme yapılmayacağı gibi, il emrine yeni verilmiş olanlardan da hiçbir biçimde atama yapılmayacaktır.

b) Hizmet Alanı Sırası
Aynı hizmet alanı içinde bulunan okul/kurumlar arasındaki yer değiştirme işlemleri sonuçlandıktan sonra alanlarında norm kadro açığı olan, hizmet alanı sırasında bulunan öğretmenler hizmet puanı esasına göre atanacaktır.

Herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere aynı hizmet alanı içindeki okul/kurumlardan sırada öğretmen varken hizmet alanı sırasına dayalı olarak diğer hizmet alanlarından hiçbir biçimde yer değiştirme yapılmayacaktır.

c) Görev Yeri Belirleme
Yer değiştirme suretiyle il emrine yeni atanan öğretmenlerin görev yerleri il içindeki yer değiştirme işlemleri tamamlandıktan sonra il merkezinden başlayarak, ilçe merkezi, belde ve köyler itibarıyla alanlar ile norm kadro açığı ve hizmet puanı esasına göre belirlenecektir.

Yeni görev yerleri belirlenen öğretmenlerin bilgileri İLSİS veri tabanına işlenecektir. Görevden ayrılma ve başlama işlemleri eğitim öğretim bütünlüğü dikkate alınarak
derslerin kesildiği tarihten sonra yapılacaktır.

1.2. İller Arasında:
a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan veya bu yükümlülükten muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini,
b) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü,
30.09.2004 tarihi itibarıyla tamamlayanlar yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabileceklerdir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde görevliyken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere ayrılanların askerlikte geçen süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğüne esas sürelerin hesabında değerlendirilecektir.

Örneğin;
a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinde öğretmen olarak görevliyken, muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere herhangi bir ile gidenlerin bu illerde geçen askerlik süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğüne esas sürelerin hesabında değerlendirilecektir.

b) Birinci hizmet bölgesi kapsamında bulunan illerde öğretmen olarak görevliyken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere gidenlerin askerlik süreleri hizmet sürelerine dahil edilmeyecektir.

Bulundukları görev yerinde, hizmet alanında (yerleşim yerinde) veya ilde yukarıda belirtilen süreleri tamamlama koşulu aranmadan;
1) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddî veya manevî zarara uğrayanlar ile özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme olanağının kalmadığını belgelendiren veya bu durumu bildirilenler,

2) Eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını olay tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde belgelendirenler,
3) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlar ile Futbol Federasyonunca Millî takımı antrenörü veya sporcusu seçildiği veya uluslararası düzeyde hakem olduğunu belgelendirenler,
yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler.

2. ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlik görevine ilk defa 11.06.2000 tarihinden sonra atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi öğretmenlerdir.
Bunlardan;
a) Birinci hizmet bölgesi kapsamında bulunan illerde görevli olanlar adaylıklarının kaldırılmış olması koşuluyla istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi kapsamındaki illere,
b) Zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi kapsamında bulunan illerde görevli olup, bulunduğu ilde 30.09.2004 tarihi itibarıyla en az 2 yıllık çalışma süresini dolduranlar ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi kapsamındaki illere,
yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
c) Birinci hizmet bölgesi kapsamında bulunan illerde, en az 3 yıllık çalışma süresini 30.09.2004 tarihi itibarıyla dolduran öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan hizmet bölgeleri kapsamındaki illere yer değiştirme suretiyle atanacaklardır.
d) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlardan bu bölgelere atanmak üzere elektronik başvuru formu doldurmayanlar Bakanlıkça uygun görülen zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan hizmet bölgeleri kapsamındaki illere yer değiştirme suretiyle atanacaklardır.

Hizmet bölgeleri ve bu bölgeler kapsamındaki iller Hizmet Bölgeleri Çizelgesinden (EK-2) görülebilecektir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler hakkında diğer hususlar:
a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin yer değiştirme için başvuru yapmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda olup başvuru yapmayanların elektronik başvuru formları okul/kurum müdürlüklerince doldurulacak, bu durum öğretmene yazılı olarak bildirilecektir.

b) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden biri zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya muaf ise diğer eş zorunlu çalışma yükümlülüğüne tâbi tutulmayacağından yer değiştirmesi için elektronik başvuru formu doldurulmayacaktır.

c) Özür durumuna bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olup zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler, özürlerinin devam ettiğini atama döneminde belgelendireceklerdir. Özürlerini belgelendiren öğretmenlerden elektronik başvuru formu doldurması istenmeyecektir.

d) Eş durumu özürüne bağlı olarak görev yerleri birinci hizmet bölgesi kapsamındaki illere değiştirilmiş olanlardan özürlerinin devam ettiğini belgelendirenler, 3 yıllık çalışma süresi sonunda eksik hizmetlerini tamamlamak üzere bulundukları ilin (D) ve (E) ilçe sınıfları içindeki hizmet alanlarına atanacaklardır.

e) Eşi şehit veya emekli olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaftır.
f) Özürlerini belgelendiremeyenlerden; eksik kalan hizmetleri bir yıldan fazla olanlar eksik hizmetlerini tamamlamak üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerindeki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda veya bilgisayar kur'ası yoluyla atanacaklardır.

3. ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenler; zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına veya bulundukları görev yerinde, hizmet alanında ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen koşullarda yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabileceklerdir.

3.1. Sağlık Durumu Özürü:
Öğretmenin kendisi, eşi veya yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarından birisinin kanser, verem, akıl hastalığı, organ nakli ve benzeri türde uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa yakalanması ve bu hastalığın öğretmenin bulunduğu yerde tedavisine olanak bulunmadığının Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre devlet veya üniversite hastanelerinden son 6 (altı) ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları koşuluyla sağlık durumu özürüne bağlı olarak il içinde veya iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.2. Eş Durumu Özürü:
a) Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kamu kurumunda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar (926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Kapsamına girenler dahil),
b) Eşi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlar için başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük 1 yıl içinde en az 240 gün ya da son 3 yıl içinde 480 gün sigortalı hizmeti olduğunu belgelendirenler,
c) Eşi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar için başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıl içinde en az 8 ay veya son 3 yıl içinde 16 ay sigortalı hizmeti olduğunu Bağ-Kur'dan alacakları belge ile belgelendirenler,
d) Eşinin emekliye ayrıldığını veya şehit olduğunu belgelendirenler,
e) İş yeri merkezi belli bir ilde olup ülke genelinde şubeler/bölgeler organizasyonu ile faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışanların öğretmen olan eşlerinin eş durumu özürüne bağlı yer değiştirme istekleri diğer belgelerle birlikte eşinin görev yaptığı (yer değiştirmek istediği) ildeki iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak belge ile belgelendirenler,
adaylık eğitimi süreçlerinden temel ve hazırlayıcı eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları koşuluyla eş durumu özürüne bağlı olarak il içinde veya iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler (Eşi şehit olanlar için temel ve hazırlayıcı eğitimi tamamlamış olma koşulu aranmaz).

3.3. Öğrenim Durumu Özürü:
Öğretmenlerin öğrenim durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için; öğretmenliğe atandığı alanda (Bakanlık kararnamesinde belirtilen alan) veya Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre belirtilen alanlar ile eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında lisansüstü öğrenime devam ettiğini belgelendirmeleri ve adaylıklarının kaldırılmış olması koşuluyla öğrenim durumu özürüne bağlı olarak il içinde veya iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Öğretmenin Yükseköğretim Kurumunun lisansüstü öğrenim programında kayıtlı ve ders döneminde olduğunu, devam zorunluluğu bulunduğunu belgelendirmesi gerekir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler için diğer hususlar:
Özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları yapılanlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, özürlerinin devam ettiğini yer değiştirme suretiyle atama döneminde belgelendirirler. Belgelendiremeyenler eksik hizmetlerini tamamlamak üzere eğitim öğretim bütünlüğü de dikkate alınarak yer değiştirme döneminde zorunlu hizmet bölgeleri kapsamındaki illere atanırlar.

Sağlık durumu özürüne bağlı olarak istedikleri illere tedavi olanağı veya öğretmen ihtiyacının bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayanlar, tedavi olanağı ve öğretmen ihtiyacı bulunan bir başka il emrine atanmak istediklerinde bu istekleri ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilir.

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler, eğitim öğretim bütünlüğü dikkate alınarak yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılacaktır. Başvurularda bu sürelere uygun zamanlarda kabul edilecektir.

Özür durumuna bağlı olarak yarıyıl ve yaz tatilinde iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin toplam hizmet puanlarına, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Yer Değiştirme Formunun EK-4/C bölümünde belirtilen özür durumlarının gerektirdiği puanlar da Bakanlıkça bilgisayar ortamında eklenerek, bulunacak puan üstünlüğü ve tercihlerine göre yer değiştirmeleri işleme alınacaktır.

Bunlardan; özür durumuna bağlı olarak yaz tatilinde yer değiştirmeleri yapılamayanların urumları yarıyıl tatilinde hizmet puanları İLSİS veri tabanında yeniden güncelleştirilerek değerlendirilecektir.

4. İHTİYAÇ FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ
Okul, kurum ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararları ve norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler ve görevli olduğu eğitim kurumunda alanı itibarıyla okutabileceği dersin bulunmaması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde bu fazlalık; özür durumları da dikkate alınarak ihtiyaç bulunan yerlere yer değiştirme suretiyle atama yapılarak giderilecektir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmelerde görev yerleri; istekli olanlardan, yoksa hizmet puanı en az olandan başlamak üzere ihtiyaç durumuna göre öncelikle bulundukları il içinde, il içinde ihtiyaç bulunmaması halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü de dikkate alınarak ihtiyaç bulunan diğer iller olacak şekilde belirlenecektir. Bu yer değiştirmelerde Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin diğer hükümleri uygulanmaz.

5. FEN LİSESİ VE HER TÜRDEKİ ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ
a) Her türdeki anadolu lisesi öğretmenlerinin il içi görev yeri değişikliği istekleri Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15'inci maddesi (a/1-2) bendi çerçevesinde değerlendirilip sıra listeleri (Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin İl İçi Yer Değişikliği Sıra Listesi) elektronik ortamda ayrıca oluşturularak atama işlemleri Bakanlıkça yürütülecektir.

b) Anadolu-Fen liselerinde görevli öğretmenler iller arası yer değişikliği için tercih ettikleri en fazla 5 (beş) ilin öncelikle anadolu liselerinde değerlendirmeye alınmasına rağmen alanında norm kadro açığı (kontenjan) bulunmaması veya hizmet puanı üstünlüğüne göre atanamaması durumunda; tercih ettiği illerde alanında norm kadro açığı doğrultusunda il emrine de yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

? Fen lisesi öğretmenleri; fen liselerine veya anadolu liseleri hariç diğer okul/kurumlara,
? Anadolu liseleri öğretmenleri; anadolu liselerine veya fen liseleri hariç diğer okul/kurumlara,
? Anadolu liselerinin Resim-Müzik Öğretmenleri; anadolu liselerine veya anadolu güzel sanatlar liseleri ve fen liseleri hariç diğer okul/kurumlara,
? Anadolu güzel sanatlar liselerinin Resim-Müzik Öğretmenleri; öncelikle anadolu güzel sanatlar liselerine veya fen liseleri hariç, anadolu liseleri ile diğer okul/kurumlara,
? Öğretimi Türkçe yapılan anadolu öğretmen liseleri ile anadolu güzel sanatlar liselerinin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenleri; bu iki tür okul/kuruma,
veya anadolu liseleri ile fen liseleri hariç diğer okul/kurumlara,
atanabileceklerdir.

6. ALAN (BRANŞ) DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
İl içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra ve öğretim yılı başlangıcı da dikkate alınarak alan değişikliği işlemleri Eylül ayında yapılacaktır.
Öğrenimlerine göre birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek olanlar ile yeni bir öğrenim görerek yeni bir alanda yetişen ya da öğrenimine uygun alanı dışındaki bir görevi yürütmekte olan öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması koşuluyla il içinde; 340 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre belirtilen lisans öğrenimine uygun alanda, alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri yürüttükleri alanda fazlalık, atanacakları alanda ise norm kadro açığına göre takvimde belirtilen süreler içinde dikkate alınır.

Bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde ihtiyaçtan fazla başvuru bulunması hâlinde hizmet puanı üstünlüğüne göre, hizmet puanının eşit olması hâlinde ise öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Değerlendirme sonucunda alan değişikliği uygun görülenlerin değişikliğe esas olan;
alanında valilik görevlendirme onayı (EK-3), il millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda kayda alınacaktır.

Alan değişikliğine ilişkin başvurular; il millî eğitim müdürlüklerince intranet üzerinden takvimde belirtilen süre içinde ?Alan Değişikliğine İlişkin Elektronik Başvuru Formu?na girilerek yapılacak, görevden ayrılma ve başlama işlemleri de bu takvime göre tamamlanacaktır. Başvurusu olduğu hâlde alan değişikliği işlemi bu Kılavuzun yayımına kadar gerçekleştirilemeyen öğretmenler yeniden başvuracaklardır. Alan değişikliği ile ilgili iş ve işlemler valiliklerin teklifleri doğrultusunda Bakanlıkça
yürütülecek ve kararnameleri valiliklere gönderilecektir. UYARI: Alan değişikliği için gerekli olan hizmetiçi eğitim kursun katılma istekleri kabul edilenlerin, söz konusu eğitime alınmış veya alınacak olsalar da bu isteklerinden vazgeçtiklerini kurumuna yazılı olarak bildirmedikleri sürece yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA İŞLEMLERİ
1. BAŞVURULAR

a) Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenler T.C. Kimlik Numarasını girerek; il içinde http://ilsis.meb.gov.tr, iller arasında ise, http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki ?Elektronik Başvuru Formu?nu kullanarak, takvimde belirtilen süreler içinde, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan yapacaklardır.

b) Öğretmenlerin başvurularının geçerli olabilmesi için; elektronik başvuru formunun çıktısı alınarak öğretmen tarafından imzalanacaktır. Başvurusu uygun görülenlerin formlarının ilgili bölümleri okul/kurum müdürlüklerince de imzalanarak varsa ekleri ile birlikte, ilçe millî eğitim müdürlüklerine süresi içinde ulaştırılacaktır. Onaylanan
elektronik başvuru formunun A Bölümü ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bırakılacak, B Bölümü ise öğretmene verilecektir.
Mevzuat hükümlerine göre başvurusu kabul edilen ve edilmeyenlerin listesi ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra, eğitim kurumu müdürlüklerince öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

c) İlgili mevzuatı çerçevesinde yurt dışında geçici olarak görevlendirilen öğretmenler ile hastalık ve aylıksız izin sürelerini (muvazzaf askerlik dahil) 30.09.2004 tarihine kadar bitirecek olanlar gerekli koşulları taşımaları kaydıyla yer değiştirme isteğinde bulunacaklar ve başvurularını internet ortamındaki yönteme göre yapacaklardır. Bu öğretmenler, başvurularını, vekâlet (noterden alınacak) verdikleri kişiler aracılığıyla da yapabilirler. Onay işlemleri için, elektronik başvuru formu ve eklerini kadrolu bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru süresi içinde kendileri veya vekâlet verdiği kişilerce ulaştıracaklardır. Bu durumdaki öğretmenler için; imzasız, vekâlet olmadan (zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar için okul/kurum müdürlüklerince doldurulacak formlar hariç) başkasının adına düzenlenmiş, gerçeğe aykırı bilgiler içeren elektronik başvuru formu ile posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacak, varsa yapılan herhangi bir işlem iptal edilecektir.

2. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a) Gerekli koşulları taşımadan,
b) İl içinde http://ilsis.meb.gov.tr, iller arasında http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan ?Elektronik Başvuru Formu? dışında bir belgeyle,
c) Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
d) Posta yoluyla,
e) İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
f) ?Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,
g) Başkasının adına, vekâlet olmadan (zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların okul/kurum müdürlüklerince doldurulacak formları hariç) yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Elektronik Başvuru Formuna bilgilerin gerçeğe uygun olarak girilmesi ve işaretlenmesinden öğretmenler sorumludur. Öğretmenlerin kendilerine ait bölümlerle ilgili girdiği ve işaretlediği bilgilerindeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.

3. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMALARDA İSTENECEK BELGELER
Yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularında istenecek belgeler; ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nde belirtilmiştir.

İstenen belgeler okul/kurum müdürlüklerince incelenecek, onaylanacak ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. İlçe millî eğitim müdürlüklerince incelenen bu belgeler il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Sağlık durumu özürüne bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin; özür durumuna esas olan sağlık raporları görüş alınmak üzere millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına doğrudan gönderilecektir. Belirtilen görüş doğrultusunda, öğretmenin görev yaptığı ilde hastalığın tedavisine olanak bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde başvurusu internet ortamında alınacaktır.

İl millî eğitim müdürünün başkanlığı ve sorumluluğunda; ilgili bölümden bir millî eğitim müdür yardımcısı, bir şube müdürü ile bir şeften Belge İnceleme Komisyonu oluşturulacaktır. Komisyon yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlere ait belgeleri inceleyerek mevzuata göre geçerli olanları onaylayacaklardır. Bu belgeler yer değiştirme suretiyle atanan öğretmenlerin yeni görev yerlerine de gönderilecektir. Öğretmenlerin belgelerindeki yanlışlık ve hatalı işlemlerden bu komisyon sorumlu olacak, yanlış uygulamalarda haklarında yasal işlem yapılabilecektir.

4. TERCİHLER
Öğretmenler, il içi veya iller arası yer değişikliğinden yalnız birisini tercih edeceklerdir.
a) Yer değiştirme suretiyle atanmak için başvuru yapacak öğretmenler; il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan okul/kurumları gösteren listeyi http://ilsis.meb.gov.tr, illerin alanlara göre norm kadro açığını gösteren listeyi ise http://personel.meb.gov.tr adreslerinden görebileceklerdir.

b) Yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunacak öğretmenler;
? İl içinde http://ilsis.meb.gov.tr adresinde belirtilen (alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler dahil); görevli oldukları hizmet alanı içinde en fazla 4 (dört) okul/kurumu veya hizmet alanı dışında 2 (iki) hizmet alanını,
? İller arasında; http://personel.meb.gov.tr adresinde belirtilen alanında norm kadro açığı olan en fazla 5 (beş) il,
? Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler de en fazla 5 (beş) il,
tercih edebileceklerdir.

c) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden;
? Aynı ile atanmak isteyen eşler, yer değiştirme koşullarını taşımaları kaydıyla tercihlerini alanlarında norm kadro açığı bulunan ve ilân edilen aynı iller olacak şekilde yapabileceklerdir.
? Eşlerden birisi yer değiştirme koşullarını taşıyor ise atanmak istediği ilde eşinin alanında norm kadro açığı bulunup bulunmaması veya eşinin yer değiştirme koşullarını taşımaması durumunda da yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

Ancak, yer değiştirme isteği gerçekleştirilemeyen diğer eşin Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıması ve başvurması hâlinde eş durumu özürü nedeniyle isteği norm kadro açığı oluştuğunda dikkate alınacaktır.

5. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
a) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atama sonuçları il içinde http://ilsis.meb.gov.tr, iller arasında ise http://personel.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.
b) Atama kararnameleri takvimde belirtilen süre içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
c) Atanan öğretmenlerin, takvimde belirtilen süre içinde görevlerinden ayrılma ve başlama işlemleri tamamlanacaktır.

6. YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİNİN İPTALİ
Bu Kılavuz kapsamında yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen öğretmenlerden;
? Gerek isteğe bağlı gerekse zorunlu çalışma yükümlülüğü nedeniyle yer değiştirmeleri yapılıp başvuru tarihinden sonra ortaya çıkan özür durumlarını belgelendirenler,
? Özür durumuna göre yapılan yer değiştirmelerde ise, özür durumlarının ortadan kalktığını belgelendirenler,
yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde başvurmaları hâlinde iptal istekleri değerlendirilecektir.

UYARI: Yer değiştirmelerde illerin norm kadro durumu ve öğretmenlerin tercihleri eş zamanlı olarak değerlendirildiğinden, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı özürü bulunmaması hâlinde iptal istekleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

7. ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMESİ YAPILAMAYANLAR
Yer değiştirme suretiyle atama dönemlerinde özürlerinin gerektirdiği iller emrine yer değiştirmeleri gerçekleştirilemeyenlere, yazılı olarak istemeleri durumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 72 ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un değişik 61'inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilebilecektir. Buna ilişkin işlemler Millî Eğitim Bakanlığının 13.10.2000 tarih ve 2000/98 sayılı Genelgesi çerçevesinde yürütülecektir.

D- OKUL/KURUM, İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Tüm okul/kurum, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri Öğretmenlerin 2004 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzunun çıktısını alarak, herkesin görebileceği uygun bir yerde başvuru süresince asılı bulunduracaklardır. Okul/kurum müdürlükleri öğretmenlere zamanında duyuru yaparak, başvurularla ilgili bilgi isteklerinin zamanında ve doğru olarak karşılanması yönünde gerekli önlemleri alacaklardır. Bu hizmetler için ücret alınmayacaktır.

Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün Ek-4'te belirtilen ilgili birimleriyle e-posta, telefon, faks ile iletişim kurulacaktır.

Okul/kurum, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, başvuru tarihi öncesinde;
- İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün sorumluluğunda,
- İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürü veya şube müdürünün sorumluluğunda,
- Okul/kurum müdürlüklerinde; okul/kurum müdürünün sorumluluğunda,
yeteri kadar personel görevlendirilecek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır. Hatalı ve gerçek dışı başvurulardan ilgili öğretmenle birlikte, görevlendirilen personel de sorumlu olacaktır.

1. OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
a) Kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan; elektronik başvuru formunun eksiksiz, doğru olarak doldurulup doldurulmadığından birinci derecede öğretmen ve okul/kurum müdürü sorumlu olacaktır. İstenen belgelerin gerçeğe uygun olup olmadığı kontrol edilecek, varsa yanlışlar düzeltilerek, eksikler giderilecektir.

b) Öğretmenlerin, İLSİS veri tabanındaki bilgilerinin sürekli güncel tutulması sağlanacaktır.
c) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacaktır.
d) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlere duyuru yapılarak başvuru yapmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda olup, başvuru yapmayanların elektronik başvuru formları okul/kurum müdürlüklerince doldurulacak, bu durum ilgili öğretmenlere yazılı olarak bildirilecektir.
e) Kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulan elektronik başvuru formunun öğretmen tarafından imzalanması sağlanacaktır.
f) Öğretmenin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesindeki alanı geçerlidir.

Valiliklerce bu alan dışında yapılan görevlendirmeler geçerli olmadığından; öğretmenlerin İLSİS veri tabanındaki bu bilgileri kontrol edildikten sonra elektronik başvuru formları imzalanacaktır.
g) Elektronik başvuru formları ile varsa ekleri (tüm belgelerin güncel olması) okul/kurum müdürlüklerince de imzalanıp, onaylandıktan sonra; ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.
h) İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları mevzuat hükümlerine göre kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.
i) Yeni görev yeri belirlenen öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri eğitim öğretim bütünlüğü dikkate alınarak takvimde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
j) Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atanmaya esas belgeleri ile özlük dosyaları 1 (bir) ay içinde atandığı okul/kurum müdürlüklerine gönderilecektir.
k) Zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden, özür durumlarının devam ettiğini gösterir belgeler incelenerek, uygun olanların bilgileri İLSİS veri tabanındaki ilgili bölüme işlenecektir.

2. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
a) Elektronik başvuru formu ile varsa ekleri ilçe millî eğitim müdürlüklerince kontrol edilecektir. Bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin belgeleri tamamlanmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.
Başvuruları uygun olanların listeleri internet ortamında düzenlenip, çıktısı alınarak onaylanacak, okul/kurum müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.
b) İlçeye bağlı bağımsız müdürü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile okul/kurum müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunacakların başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacaktır.
c) İl içi ve iller arası yer değiştirmeleri yapılanlardan yeni görev yerleri belirlenen öğretmenlerin bilgileri İLSİS veri tabanına işlenecektir. Ancak, eğitim öğretim bütünlüğü de dikkate alınarak görevden ayrılma ve başlama işlemleri takvimde belirtilen sürede sonuçlandırılacaktır.
d) Yer değiştirme başvurusu kabul edilmeyen veya hizmet puanında yanlışlık olan öğretmenlerin itirazları değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.
e) Okul/kurum müdürlülerinden gelen elektronik başvuru formu ve ekleri (tüm belgelerin güncel olması) 2 (iki) yıl süreyle saklanacak, herhangi bir nedenle istenildiğinde gösterilmek üzere hazır hâlde bulundurulacaktır.
f) Okul/kurum müdürlüklerince gönderilen başvuru formlarının ekindeki belgelerin birer örneği il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

3. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
a) Okul/kurumların alanlara göre norm kadro açıkları belirlenecek ve http://ilsis.meb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
b) Merkez ilçeye bağlı bağımsız müdürü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile okul/kurum müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacaktır.
c) Öğretmenlere yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgelendirmeleri ve görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla, takvimde belirtilen süre içinde başvuranların atama iptal istekleri değerlendirilip, Bakanlığa bildirilecektir.
d) Yer değiştirme başvurusu kabul edilmeyen veya hizmet puanında yanlışlık olan öğretmenlerin itirazları değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.
e) İl içi ve iller arası yer değiştirmeleri yapılanlardan yeni görev yerleri belirlenen öğretmenlerin bilgileri İLSİS veri tabanına işlenecektir. Ancak, eğitim öğretim bütünlüğü de dikkate alınarak görevden ayrılma ve başlama işlemleri takvimde belirtilen süre içinde sonuçlandırılacaktır.
f) İllerine atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanların özür durumlarının devam edip etmediği izlenerek bilgileri İLSİS veri tabanına işlenecektir.
g) İlçe millî eğitim müdürlüklerince gönderilen başvurularda istenen belgeler (tüm belgelerin güncel olması), il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda kayda alınacaktır.

E- ATAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
a) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak için, başvurulardan önce http://ilsis.meb.gov.tr adresinden bilgilerini kontrol edeceklerdir. Bilgilerinde eksik ve hata bulunanlar görevli oldukları okul/kurum müdürlüklerinden eksiklerini giderecek, hatalı bilgilerini düzelttireceklerdir.
b) İLSİS veri tabanındaki kayıtlı bilgilerin güncellenmesinde; öncelikle öğretmenin kendisi, görev yaptığı okul/kurum, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.
c) Soruşturma sonucunda hizmetin gereği olarak görev yeri değiştirilenler 3 yıllık süre dolmadan eski görev yerlerine yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. 3
yılını tamamlayanların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri ilin valiliği tarafından uygun görülmesi kaydıyla değerlendirilecektir.
d) Atama işlemlerine esas olan hizmet belgesi, hizmet puanı, görev bilgileri gibi elektronik başvuru formunda yer alan veya almayan diğer bilgiler İLSİS veri tabanından karşılanacaktır.

EK-1
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İL İÇİ YER
DEĞİŞTİRMELER
-ALANLARA GÖRE NORM KADRO AÇIĞININ İNTERNET ORTAMINDA YAYINLANMASI
-BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ (*)
12-19 Nisan 2004
? SIRA LİSTELERİNİN İLGİLİLERE İNTERNET ORTAMINDA DUYURULMASI, ATAMALARIN YAPILMASI VE SONUÇLARININ İLÂN EDİLMESİ 20-28 Nisan 2004
? TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 21 Haziran - 2 Temmuz 2004

(*) iller arası yer değiştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra; hizmet puanı üstünlüğüne göre varsa sıradan yoksa yeni başvuranlardan yeni bir sıra listesi oluşturularak, il içi yer değiştirme işlemlerine takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar devam edilecektir.


İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRMELER
? ALANLARA GÖRE NORM KADRO AÇIĞI OLAN İLLERİN İNTERNET ORTAMINDA YAYINLANMASI
? BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ
03-16 Mayıs 2004
? ATAMALARIN YAPILMASI VE SONUÇLARIN İNTERNET ORTAMINDA İLÂN EDİLMESİ 17-20 Mayıs 2004
? İLLERİN ATANAN ÖĞRETMENLERİN GÖREV YERLERİNİ BELİRLEMESİ 21 Mayıs-04 Haziran 2004
? İPTAL İŞLEMLERİ 07-11 Haziran
? TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA ve BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 21 Haziran - 2 Temmuz 2004


ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
(Yarıyıl ve Yaz Tatilinde Yapılacaktır)
YAZ TATİLİ ? BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ (*) - 01 Haziran- 27Ağustos 2004
? 01-16 TEMMUZ TARİHİNE KADAR BAŞVURUDA BULUNANLAR 1. GRUP 01-16 Temmuz 2004

? Atamaların Yapılması, Atama Sonuçlarının İlân Edilmesi
30 Temmuz 2004
? 16-26 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR BAŞVURUDA BULUNANLAR 2. GRUP 16-26 Ağustos 2004
? Atamaların Yapılması, Atama Sonuçlarının İlân Edilmesi 27 Ağustos 2004
? TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI 10 Eylül 2004
YARIYIL TATİLİ ? 01 KASIM 2004'DEN YARIYIL TATİLİNİN BAŞLADIĞI TARİHE KADAR BAŞVURUDA BULUNANLAR
? Atamaların Yapılması, Atama Sonuçlarının İlân Edilmesi
3. GRUP Yarıyıl Tatili
? TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE BAŞLAMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI Yarıyıl Tatili Bitimine Kadar

(*) Yönetmelik değişikliğine göre özür durumuna bağlı yer değiştirmeler öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatilinde yapılacağından, Temmuz-Ağustos ayları içinde başvurular devam edecektir.

ALAN (BRANŞ) DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ 01-30 Eylül 2004
İŞLEMLERİN SONUÇLANDIRILMASI 08 Ekim 2004

EK-2
HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ (*) ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ (*)
Adana
Afyon
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Denizli
Edirne
Eskişehir
Hatay
Isparta
Mersin
İzmir
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Manisa
Muğla
Sakarya
Tekirdağ
Uşak
Yalova
Düzce
Adıyaman
Aksaray
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada)
Çankırı
Çorum
Elazığ
Erzincan
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
İstanbul
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kilis
Malatya
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Samsun
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Yozgat
Zonguldak
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şırnak
Tunceli
Van

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber