Öğretmenlerin 2004 Yılı Yer Değiştirmelerine İlişkin Soru ve Cevaplar (2)

12-19 Nisan 2004 tarihleri arasında başvuruları alınan il içi yer değişikliğinin ardından 3 Mayıs 2004 tarihi itibariyle iller arası yer değişikliği başvuruları da başlamıştır. Başvurular, 16 Mayıs 2004 tarihine kadar yapılabilecektir. İller arası yer değiştirmelerine ilişkin olarak geçen hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca geniş bir açıklama yapılmış, gelen sorular üzerine bugün yeni bir açıklama daha yayımlanmıştır. Bakanlıkça yapılan açıklamayı görmek için tıklayın.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen hafta içerisinde yapılan açıklamayı görmek için tıklayın.

İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. (Bakınız Mevzuat/ Atama ve Yer Değiş. Kategorisi)
b) Öğretmenlerin 2004 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu.
c) Antalya Valiliğinin 04.05.2004 tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.01/7546 sayılı yazısı.

2004 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ilgi (a) Yönetmelik ile ilgi (b) Kılavuz ve eki takvim doğrultusunda; tereddüt edilen konular hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1. İl içi ve iller arasında, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin özür durumuna esas olan sağlık kurulu raporları görüş alınmak üzere valiliklerce Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına doğrudan gönderilecek, alınan görüş ve ilgi (b) Kılavuz doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belirtilen hastanın o il hastanelerinde tedavi edilemeyeceğinin belgelendirilmesi hâlinde yer değiştirme başvurusu alınacaktır.

2. Zorunlu hizmet yükümlüsü olup bulunduğu ilde 3 yılını doldurmuş ancak sağlık kurulu raporu ile özür durumunu bildirenlerin sağlık kurulu raporları görüş alınmak üzere valiliklerce Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına doğrudan gönderilecektir. Bu görüşün başvuru süresi içinde gelmesi mümkün olmayacağından; zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek için elektronik başvuru formu doldurulacaktır. Alınacak bu görüş ilgi (b) Kılavuz esasları çerçevesinde değerlendirildikten sonra uygun görülürse, 07-11 Haziran 2004 tarihleri arasında iptal teklifi yapılacaktır.

3. İlgi (a) Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre; ?Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlar (11.06.2000) ikinci hizmet bölgesi içindeki illerde en az dört yıl, üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerde en az üç yıl veya her iki bölgede iki yıldan az olmamak üzere toplam dört yıl çalışmakla yükümlüdürler? denilmektedir. Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışırken kurumlar arası nakil yoluyla ilk defa öğretmenliğe atananlar da bu madde kapsamında
değerlendirilecektir.

4. Birinci hizmet bölgesi kapsamında bulunan illerde görevli olan öğretmenler adaylıklarının kaldırılmış olmaları koşuluyla istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci veya üçüncü hizmet bölgesi kapsamındaki illere yer değişikliği isteyebileceklerdir. Bu kapsamda istekte bulunanlar önce tercih yaptığı illere, tercih yaptığı illere atanamaması durumunda ise bilgisayar kur'asıyla belirlenecek ile atanacaklardır.

5. İsteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvurusu 03-16 Mayıs 2004 tarihleri arasında, atamaların yapılması ve sonuçların internet ortamında ilân edilmesi de 17-20 Mayıs 2004 tarihleri arasında olduğundan iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup yer değiştirmesi yapılamayanlardan, özür durumu bulunanlar özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri için başvuru yapabileceklerdir.

6. Zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve eşi başvuru formunun alındığı tarih itibarıyla 6 ay sigortalı olan öğretmenin zorunlu yer değiştirme başvurusu alınacak; ancak işlemlerde 30.09.2004 tarihi esas alındığından ve bu tarih itibarıyla da sigorta prim gün sayısının 240 günü tamamlayacağı dikkate alınarak bu tarihe kadar 240 gün prim ödediğini belgelendirmesi koşuluyla, öğretmenin zorunlu yer değiştirme kararnamesi tebliğ edilmeyerek sonuç Bakanlığa e-posta yoluyla bildirilecektir.

7. Zorunlu hizmet yükümlüsü olan okul/kurum müdürleri dışındaki diğer yöneticilerin tamamının öğretmen olarak zorunlu hizmet yükümlüsü olduklarından elektronik başvuru formu dolduracaklardır.


8. Eşlerden biri zorunlu çalışma yükümlüsü değilse diğer eşin, farklı ilde görev yapması nedeniyle ve zorunlu hizmet yükümlüsü olması hâlinde özür durumunu belgelendirmesi kaydıyla zorunlu hizmetini tamamlamak üzere elektronik başvuru formu doldurmayacaktır. Ancak, 01 Haziran 2004 tarihinde başlayan özür durumuna bağlı başvurularda eş durumu özründen başvuru yapabilecektir.

9. Zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenin 14 ve 15/c maddelerde belirtilen hususlarla ilgili olarak istenilen belgeleri başvuru süresi içerisinde ibraz etmesi hâlinde elektronik başvuru formu doldurması istenmeyecektir. Ancak, çeşitli afetlere dayalı olarak yer değiştirmesi gerçekleştirilenler 3 yıl doldurmadan elektronik başvuru formu doldurmayacaklardır.


10. Yönetmeliğin 34. maddesine göre öğrenim durumu özrü bulunan öğretmenler zorunlu hizmet yükümlüsü ise, tez dönemi dahil öğrenim süresi kadar zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere elektronik başvuru formu doldurmayacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Bu Habere Tepkiniz