'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı
 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri
 
Davutoğlu'nun kurduğu partinin 154 kişilik kurucu listesi
 
Trabzon'da doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı
 
Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama
 
Della Miles, Mevlana etkinliğinde ilahi söyledi Video
 
Gömüldükten sonra mezarlarından uyanan insanlar Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmet puanı düşüklüğü nedeniyle eş durumu nakil talebi karşılanmayan öğretmen, dava açarsa ne olur?

Danıştay, hizmet puanı düşük olduğu gerekçesiyle, istediği yere nakli olmayan öğretmenin açtığı davada, Milli Eğitim Bakanlığını haklı buldu
07 Temmuz 2017 00:05
Yazdır
Hizmet puanı düşüklüğü nedeniyle eş durumu nakil talebi karşılanmayan öğretmen, dava açarsa ne olur?

Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan bir olayda, bir öğretmen, 2013 yılı özür atamalarında eşinin görev yaptığı yere nakil istemiş ancak hizmet puanı düşük olduğu için, eş durumu talebi karşılanamamıştır.

Öğretmenin açtığı davada, idare mahkemesi, öğretmen lehine karar vermiş ve öğretmenin naklinin yapılmaması yönündeki işlemi iptal etmiştir.

MEB'in temyizi üzerine dosyayı görüşen Danıştay 2. Dairesi, çerçeve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan hükme atıfta bulunmuştur. Çerçeve yer değiştirme yönetmeliğinde, eşi sayılan 5 hizmet sınıfında çalışan memurların, eş durumu tayin taleplerinin norm kadro dikkate alınmadan karşılanması gerektiği belirtilmektedir. (5 hizmet sınıfı: Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle)

Açılan bu davada, öğretmenin eşi, Sanayi odasında çalışmaktadır. Danıştay, eşin sayılan 5 hizmet sınıfında çalışmaması nedeniyle, talebin reddi işleminde hukuka aykırılık bulmamıştır.

Danıştay'ın aşağıdaki kararında atıfta bulunulan çerçeve yer değiştirme yönetmeliğinin 9. maddesi ve çerçeve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan "aynı kurumda çalışan eşlerin, hizmet ihtiyacının bulunduğu yerde birleştirilmesi" yönündeki kural gereğince, eğer eş de öğretmen olarak çalışıyorsa, gerekçeleri uygun bir şekilde yazılacak dava dilekçesiyle, açılacak davanın kazanılması mümkündür.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/7176
Karar No : 2017/1341

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

İsteğin Özeti : .. 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/02/2014 günlü, E:2013/600, K:2014/564 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; ... ili, Siverek ilçesi .. İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2013 Şubat Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği döneminde eşinin bulunduğu .. ili, Tarsus .. atamasının yapılması yönünde yaptığı başvurunun puanının yetersiz olduğundan bahisle reddedilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

... 1. İdare Mahkemesi'nin 28/02/2014 günlü, E:2013/600, K:2014/564 sayılı kararıyla; .. ili .. Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde ...Memuru olarak görev yapan ve buradaki görevinden başka bir kuruma atanma imkanı bulunmayan davacı eşinin durumu gerekçe gösterilerek eş durumu mazereti gerekçesiyle yapılan iller arası eş özrüne dayalı atanma talebinin, mer'i mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken, yasal süresi içerisinde yapılan başvurunun "hizmet puanının yetersiz olduğu" gerekçe gösterilerek reddine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde eşitlik, hakkaniyet ve yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesinde, "kurumlarda yer değiştirme suretiyle atamaların adil ve dengeli bir sistem içinde yapılacağı" hükmüne yer verilmek suretiyle kamu personeli yönünden atıl kapasite yaratılmaması ve verimli etkin bir yönetim amaçlanmıştır.

25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesi, son fıkrasında; "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, dava tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, "Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 35. maddesi, 1. fıkrasında; "Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir". İkinci fıkrasında da; "İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır." kuralı öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, .. ili, .. ilçesi .. İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, .. ili, .. Ticaret ve Sanayi Odası'nda ...Memuru olarak görev yapan eşinden dolayı eş durumu özrü nedeniyle ... iline atanma istemiyle başvurulduğu, ancak tercihte bulunduğu okullara hizmet puanı yetersizliğinden atanamaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, toplam hizmet puanı 46 olan ve eşinin görev yaptığı il merkezindeki okulları tercih etmek suretiyle, tercih ettiği okullardan birisine yerleştirilme talebinde bulunan davacının, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca tercih ettiği okullara atanabilmek için gerekli ve yeterli minimum hizmet puanına sahip olmaması nedeniyle, talebinin reddine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından, anılan işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde sayılan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi meslek gruplarının, yerine getirdikleri hizmetin niteliği, görev yerleri ve yer değiştirmelerine ilişkin esasların farklı olması nedeniyle Anayasa'da ve 657 sayılı Yasa'da öngörülen yer değiştirmelerde aile birliğinin sağlanabilmesi açısından eşlerinin atanmalarında engel olabilecek olan norm kadro uygulamasında, norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerinin uygulanmaması suretiyle norm kadro dışı tutulmaları düzenlenmiş olup, davacının eşinin zorunlu yer değiştirmeye tabi meslek gruplarında görev yapmadığı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile ... 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/02/2014 günlü, E:2013/600, K:2014/564 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 11 5
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:54 - TBMM'den ABD Senatosunun karına tepki00:52 - Dışişleri Bakanlığı: ABD Senatosunun kararı haksız ve izansız00:14 - '68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı00:05 - KDK: Okul yöneticiliği sürekli geçici görevlendirmeyle yürütülemez00:03 - 13 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki00:00 - Sepette süpriz indirimler23:55 - Fahrettin Altun'dan ABD Senatosunun kararına tepki23:51 - Prof.Dr. Alkin: MB faizi 2020'de tek haneye indirebilir23:46 - Kas ağrısı deyip geçmeyin
23:41 - Sınavı geçemeyen Ak Parti'li vekil: 10 soru kaçırmak normaldir23:36 - Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı23:30 - Okul bahçeleri geleneksel oyun alanlarıyla donatılıyor23:24 - Davutoğlu'nun kurduğu partinin 154 kişilik kurucu listesi23:22 - İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama23:20 - Özlem Zengin: ABD'nin kararı bizim için yok hükmündedir23:14 - İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak23:11 - Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam