1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.
09 Şubat 2019 02:53
+Aa- Yazdır
Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını ya da görev grupları içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Başkanlık: Danıştay Başkanlığını,

c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ç) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

e) Personel: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı müdürlükler ve büro ile kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

f) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni,

3) Zabıt Katibi,

4) Şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Mübaşir, Garson, Teknisyen Yardımcısı, Bahçıvan.

(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Mühendis, Mütercim, İstatistikçi, Fizyoterapist, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Yazı İşleri Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumu veya Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirmiş olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl, ayniyat saymanı kadrosunda en az 5 yıl ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

b) Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, İdari İşler Müdürü ve Arşiv Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl, ayniyat saymanı kadrosunda en az 5 yıl ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

c) Kütüphane Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak veya yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl, ayniyat saymanı kadrosunda en az 5 yıl ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

ç) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl veya çözümleyici, programcı ve mühendis kadrolarının herhangi birinde toplamda en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

2) Ayniyat saymanı kadrosunda en az 3 yıl veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve zabıt katibi kadrolarından herhangi birinde olmak üzere toplamda en az 5 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden ya da yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, tekniker, programcı, istatistikçi ve teknisyen kadrolarından herhangi birinde toplamda en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve zabıt katibi kadrolarından herhangi birinde olmak üzere toplamda en az 5 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) Zabıt katibi veya memur(ş) kadrolarında en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

ğ) Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplamda en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavının yazılı aşamasından önce 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplamda en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Mühendis, İstatistikçi ve Fizyoterapist kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim kadrosuna atabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az B düzeyinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış olduğunu belgelemek,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların en az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmiş olmak veya en az dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olup, tekniker unvanını almış olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerini bitirmiş olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

g) Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme amacıyla başvuranların 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı bulunmaları gerekir.

(2) Görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlıkça belirlenerek yazılı sınav tarihinden en az yirmi gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Ancak, aday memurlar ile diğer kurum personeli sınava katılamaz.

(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlardan başvurusu kabul edilenler Başkanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 - (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 - (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olanların da tamamı sözlü sınava alınır. Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan sözlü sınava alınabilecek aday sayısı, ilan edilen kadro sayısının beş katını bulmazsa, yalnızca başarılı olanlar sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar Ek 1'de yer alan değerlendirme formuna işlenerek imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar Ek 2'de yer alan birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 - (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Ek 3'te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenerek yazılı sınav puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi intranet sitesinde sınavların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir. Başarı notunun aynı olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 15 - (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı listesinin kesinleşmesini müteakip sınavdaki başarı sıralamasına göre en geç bir ay içerisinde, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları sonundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle edinilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, bu sınavlara katılacakların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işlerin yürütülmesi amacıyla, Danıştay Başkanı tarafından Danıştay Genel Sekreterinin başkanlığında, Personel ve Eğitim Müdürlüğünden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve üç tetkik hakimi veya Danıştay savcısının katılacağı bir sınav kurulu oluşturulur.

(2) Görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavına sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılması halinde, bu üye veya üyelerin yerine dahil oldukları gruptan yenileri görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 - (1) Sınava katılanlar sonuçların intranette ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmeliğin hizmet gruplarını belirleyen 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 - (1) Danıştay Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 22 - (1) Danıştay Başkanlığı, aynı unvana veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 - (1) 6/12/2014 tarihli ve 29197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevli personel hakkında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d), (g), (ğ) ve (h) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam