1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik.
27 Haziran 2019 03:22
+Aa- Yazdır
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

27 Haziran 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30814

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum ve kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı personelinin seçilmesine ve bu personelin söz konusu programlar süresince tabi olacakları hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yurt dışı eğitime gönderilecek olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeli hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlan Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Strateji ve Bütçe Başkanım,

b) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

c) Dış burs programları: Yabancı ülkeler veya Başkanlığın dışındaki kuruluşlarca verilen burslar ile sağlanan eğitim programlannı,

ç) Dönem: Yurt dışı eğitime gidilen kurumlar tarafından belirlenmiş olan eğitim süresini,

d) Eğitim Kurulu: Başkanlık Yurt Dışı Eğitim Kurulunu,

e) Eğitim planı: Yurt dışı eğitime gidecek personelin başvuru esnasında Genel Müdürlüğe ilettiği ve ilgili eğitim programında yer alması öngörülen dersleri içeren dokümanı,

f) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) Kararname: 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Personel: Başkanlıkta görev yapan memurlan, ı) Uzman: Strateji ve bütçe uzmanını,

i) Uzman yardımcısı: Strateji ve bütçe uzman yardımcısını,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yurt dışı eğitim: Personelin mesleki alanda yetiştirilmesine, eğitilmesine, öğrenim görmesine, bilgi ve becerilerinin artırılmasına, staj veya ihtisas yapmasına yönelik yurt dışında alman eğitimi,

m) Yüksek lisans: Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı eğitim kurumlan arasından Eğitim Kurulunun belirleyeceği ve Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluklan ile ilgili konulardaki lisansüstü eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Yurt Dışı Eğitim

Yurt dışı eğitimin amacı

MADDE 5- (1) Yurt dışı eğitimin amacı; Başkanlık personelinin, Başkanlığa ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artmlmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptınlmak üzere yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlanna, hizmetle ilgili yabancı kurum ve kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilerek personelin yetkinliğinin ve Başkanlığın hizmet kalitesinin artırılmasıdır.

Yurt dışı eğitimin esasları

MADDE 6- (1) Yurt dışı eğitimi aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Yurt dışı eğitimi, Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluklarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara uygun olarak Eğitim Kurulunca belirlenecek eğitim politika ve prensipleri çerçevesinde düzenlenir.

b) Yurt dışı eğitime gönderilen personelin giderleri Başkanlık bütçesinden veya dış kaynaklı burslardan karşılanır. Şahsen özel burs temin eden personele talebi halinde ücretsiz izin verilebilir.

c) Personelin yurt dışı eğitim kurumlan ve üniversitelerde eğitim programına kabul edilecek seviyede ve ilgili mevzuatta öngörülen asgari düzeyde yabancı dil şartını taşıması gerekir.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde personel sadece YÖK tarafından seçilen ve ilan edilen ve başvuru tarihi itibanyla güncel yurt dışında lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversiteler listesinde yer alan eğitim kurumlanna gönderilir. Bu hüküm, şahsen özel burs temin edilerek gidilecek eğitim kurumlannın tespitinde de uygulanır.

d) Yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora programını tamamlamış olanlar, farklı konuda dahi olsa aynı düzeyde yurt dışı eğitim programlarına katılamazlar.

e) Yurt dışı eğitimine gönderilen personelin eğitim çalışmaları ve başarı düzeyi Genel Müdürlük tarafından izlenir.

f) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmez.

Eğitim Kurulu

MADDE 7- (1) Eğitim Kurulu, Başkanlığın yurt dışı eğitim politikalarının tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda kararlar almak ve tavsiyelerde bulunmak üzere Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı başkanlığında 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Üyeler genel müdürler ve daire başkanlan arasından Başkanın onayı ile belirlenir. Eğitim Kurulu Başkanı, gerektiğinde ilgili birim amirini, daire başkanım veya uzmanlan Eğitim Kurulu toplantısına çağırabilir.

(2) Eğitim Kurulu, Kurul Başkanı dahil en az üç üye ile toplanır. Kurul Başkanımn katılamadığı durumlarda, Kurul Başkanımn üyeler arasından vekalet etmesini uygun gördüğü kişi Kurula başkanlık eder.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanımn kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Eğitim Kurulu kararlan Başkanın onayı ile kesinleşir.

Eğitim Kurulunun görevleri

MADDE 8- (1) Eğitim Kurulu, her yıl Şubat, Haziran ve Ekim aylannda olağan veya gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Şubat ayı toplantısında, gelecek yılın yurt dışı eğitimine ilişkin süre, ülke, üniversite ve eğitim alanına göre bütçe kontenjan taleplerini ve bir önceki yılın uygulama sonuçlarını değerlendirir. Ayrıca uygulama yılına ilişkin yurt dışı eğitime bir önceki yılda başvuruda bulunmamış personelin talepleri de değerlendirilebilir.

b) Haziran ayı toplantısında, Başkanlığa tahsis edilen kontenjanlar için yurt dışı eğitime gönderilecek personeli ve yurt dışı eğitim sürelerini belirler.

c) Ekim ayı toplantısında, yurt dışında eğitimde bulunan personelin durumlarını, eğitim politikaları çerçevesinde değerlendirir. Uygulama yılına ait kontenjanın dolmaması durumunda yeni başvurulan değerlendirebilir.

ç) Uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda kalıp bu durumu belgelendiren personelin öğrenim süresinin uzatılmasına karar verebilir.

d) Yurt dışı eğitimine ilişkin gerekli gördüğü diğer konuları da gündemine alıp görüşür ve karara bağlar.

e) 29 uncu madde kapsamında geri çağınlma şartlannın oluştuğunu değerlendirdiği personeli Disiplin Kuruluna şevki için Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Eğitim Kurulu, gerektiğinde Kurul Başkanımn çağrısı üzerine gündemdeki konulan görüşmek üzere olağanüstü toplanır.

Genel Müdürlüğün görevleri

MADDE 9- (1) Genel Müdürlüğün, Başkanlık personelinin yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve çalışmalan koordine etmek.

b) Kontenjan belirleme safhasında, Eğitim Kurulu tarafından belirlenen eğitim politika ve prensiplerine göre, adaylar tarafından talep edilen yurt dışı eğitim programlarını süre, konu, ülke, bölüm, üniversite ve sıralamadaki yerleri detayında hazırlayarak Eğitim Kuruluna sunmak.

c) Yurt dışı eğitimde olan personel ve öğrenim gördükleri eğitim kumullarından eğitimin başlangıcı, devamı ve bitimi safhalarında periyodik bilgiler almak, değerlendirmek ve Eğitim Kuruluna raporlamak.

ç) Yurt dışı eğitim konusunda gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı ve Eğitim Ataşelik ve Müşavirlikleri ile iş birliğinde bulunmak.

d) Dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek.

f) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Eğitim İhtiyaçları, Kontenjanlarının Tespiti ve Yurt Dışına Gönderileceklerin Seçimi

Yurt dışı eğitim ihtiyaçlarının tespiti

MADDE 10- (1) Genel Müdürlük tarafından, bir sonraki yıl için yurt dışı eğitime gönderilecek personelle ilgili olarak her yıl Ocak ayının ikinci haftasında duyuru yapılır.

(2) Duyuruda, bir sonraki yıl için eğitim yapmak üzere yurt dışına gönderilecek ve 13 üncü maddedeki şartlan taşıyanlann, eğitim yapmayı düşündükleri eğitim konulan, ülkeleri ve süreleri içeren dokümanın bağlı bulunduklan birimler tarafından en geç Şubat ayının ikinci haftasına kadar Genel Müdürlüğe bildirilmesi istenir.

Kontenjan taleplerinin belirlenmesi

MADDE 11- (1) Genel Müdürlük, Başkanlık birimlerinden gelen yurt dışı eğitim taleplerini konulanna, süre ve seviyelerine göre sınıflandırarak Şubat ayının üçüncü haftasına kadar Eğitim Kuruluna bildirir.

Kontenjan taleplerinin kesinleşmesi

MADDE 12- (1) Eğitim Kurulu, yurt dışı eğitim taleplerinin intikalinin akabinde toplanarak bir sonraki yılın kontenjan taleplerinin konu, sayı ve süresini belirler ve toplantı sonunda Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Genel Müdürlük, Eğitim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan talebini Başkanın onayından sonra en geç Mart ayı sonuna kadar kontenjan taleplerini karara bağlayacak ilgili mercie gönderir.

Adaylarda aranan şartlar

MADDE 13- (1) Yurt dışına gönderilecek personelde genel olarak;

a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş

olmak,

b) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

ç) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak,

d) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

e) Yabancı dil yeterliliğinin tespiti açısından 21/1/1978 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlan Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ilgili hükümlerini sağlamış olmak,

f) Uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebepten dolayı yurt dışı eğitimine ara vermelerine Eğitim Kurulunca karar verilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak,

şartlan aranır.

(2) Aynca genel şartlara ilaveten yurt dışına yüksek lisans, öğrenim, ihtisas ve uluslararası kuruluşlarda staj dahil eğitime, bütçe imkanlanyla gönderilecek personelde;

a) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibanyla; Başkanlık kadrolarında, yüksek lisans, öğrenim ve ihtisas için adaylık dahil en az 3 yıl, uluslararası kuruluşlarda staj için adaylık dahil en az 4 yıl fiilen çalışmış olmak,

b) Uzman yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapanlar için yeterlik sürecini başanyla tamamlayarak uzmanlığa atanmış olmak,

c) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibanyla, 40 yaşını tamamlamamış olmak, ç) Mevzuatta öngörülen şartlara uymaksızın daha önce gönderildiği yurt dışı eğitimini

resen yanda bırakmamış olmak, şartlan aranır.

(3) Aynca genel şartlara ilaveten yurt dışına, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek üzere dış burs ve diğer çerçevede eğitime, bütçe imkanlanyla gönderilecek personelde;

a) Yurt dışı eğitimin resmen başlayacağı tarih itibanyla Başkanlık kadrolannda en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak,

b) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibanyla, 50 yaşını tamamlamamış olmak,

c) Yabancı dil yeterliliğinin tespiti açısından 21/1/1978 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen dil puanı açısından, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden YDS'den en az yetmiş (70) puan almak veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmak,

şartlan aranır.

(4) Dış burs programlan ile bütçe imkanlan kapsamında uluslararası kuruluşlarda staja gönderilecekler için yukandaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

Adayların belirlenmesi

MADDE 14- (1) Eğitim Kurulu, eğitime gönderilecek 13 üncü maddede öngörülen şartlan taşıyan personeli yanşma sınavı veya seçme usulü ile belirler. Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;

a) Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,

b) Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,

c) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,

ç) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,

d) Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yanşma sınavında başanlı sayılmak için Eğitim Kurulu üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanlann aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır. Başan puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve ilgili yılda tahsis edilen kontenjan sayısı aşılmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir.

(2) Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurlan; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.

(3) Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı, Eğitim Kurulunca kararlaştınlır. Ancak başvuru sayısı, ilgili yılda tahsis edilen kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.

Dış burs programları için aday tespiti

MADDE 15- (1) Başkanlığın muhtelif birimlerine gelen bütün dış burs programlama ilişkin veya çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim programlama ilişkin duyuru yazıları ilgili birimlerce, gecikmeye meydan verilmeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilen tüm programlar, Genel Müdürlük tarafından Başkanlık birimlerine süreli olarak duyurulur.

(2) Birimler yurt dışı adaylarını, adayın yurt dışı eğitime gönderilmesinin Başkanlığın görevleri itibarıyla önemini açıklayan ayrıntılı rapor ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Birimlerce dış burs programlan kapsamında teklif edilen adaylar, Genel Müdürlük tarafından Eğitim Kurulunca belirlenen eğitim, politika ve prensipler doğrultusunda, bu Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta aranılan genel şartlara uygunluk açısından incelenir.

(4) Adaylığı uygun görülen personel, Genel Müdürlükçe Başkanın onayına sunulur.

(5) 13 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan eğitim programları dışında çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitim programlarına bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili birimler tarafından bildirilen aday personel, Genel Müdürlükçe Başkanın onayına sunulur.

Uluslararası kuruluşlarda görev alma veya şahsen özel burs için aylıksız izin verilmesinin şartları

MADDE 16- (1) Uluslararası kuruluşlarda görev alma veya kendi imkanları ile bizzat sağlanan burslar kapsamında yüksek lisans, doktora veya başka bir eğitim programı için aylıksız izin talebinde bulunan personelin;

a) 21/1/1978 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlan Hakkında Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerinde öngörülen ilgili şartlan taşıyor olması,

b) Varsa mecburi hizmet yükümlülüğünü fiilen veya mali olarak ifa etmiş olması, şartlan aranır.

(2) Şahsen özel burs sağlayan personel için 21/1/1978 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlan Hakkında Yönetmeliğin 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri de uygulanır.

(3) Şahsen özel burs için aylıksız izin talebinde bulunan aday, katılmayı planladığı yurt dışı eğitim programının seviyesini, konusunu, süresini ve içeriğini belirten bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Bu dilekçeye çalıştığı birimin en üst yöneticisinin uygun görüşü ile bağlı olduğu Başkan Yardımcısının muvafakatini içeren yazıyı, yurt dışı eğitim kurumundan temin edilen kabul belgesini ve 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan yabancı dil belgelerinden birini ekler.

(4) Genel Müdürlük ilgilinin talebini Başkanın onayına sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Eğitime Gönderilenlere Yurt Dışında Yapılacak Ödemeler

Bütçe imkanları ile yurt dışı eğitime gönderilenlere yapılacak ödemeler

MADDE 17- (1) Yurt dışına Başkanlık imkanlarıyla gönderilen personel için eğitim kurumuna yapılan öğrenim ücreti ile diğer zorunlu eğitim harçları yanında aşağıdaki ödemeler yapılır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 uncu maddesine göre hesaplanan yurt dışı aylıkları.

b) Personelin gönderildiği yurt dışı eğitim kurumunca öngörülen zorunlu sağlık sigortası giderleri ve hizmet bedelleri.

c) Personele, sağlık sigortası imkanlarının sağlanamaması halindeki tedavi giderleri ile sağlık sigortasından yararlandırılmış olup da sigorta kapsamı dışındaki zorunlu tedavi giderleri için; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri, 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği ve Sağlık Uygulamaları Tebliği hükümlerine göre yapılacak ödemeler.

ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda, eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masrafları.

d) Gidiş-dönüş yol giderleri, yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı, yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler.

Dış burs programları çerçevesinde gönderilenlere yapılacak ödemeler

MADDE 18- (1) Başkanlıkça dış burs programlarına dayanılarak;

a) Kurumlar itibanyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktannın gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlanna ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

b) Kurumlar itibanyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutannın %60 T,

ödenir.

(2) Dış burs programlanndan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere, 17 nci maddede sayılan giderlerden bursu veren devlet veya kuramca karşılanmayanlar, Başkanlıkça ödenir.

(3) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Öğrenim Süresi, Süre Uzatımı ve Öğretim Dalı veya Kurumunun Değiştirilmesi

Yüksek lisans öğrenim süresi

MADDE 19- (1) Yüksek lisans öğrenim süresi azami iki yıldır.

(2) Yüksek lisansın yurt dışı eğitim kuramlarınca ilan edilmiş süre içerisinde bitirilmesi

esastır.

(3) Yüksek lisans için personelin eğitime başlangıç tarihi olarak; ilgili eğitim kurumunun resmi internet sitesinde ilan edilen akademik takvimde yer alan derslerin başlangıç tarihi esas alınır. Ayrıca ilgili eğitim kurumu oryantasyon programı uyguluyor ise personelin de talep etmesi halinde eğitime başlangıç tarihi, oryantasyon programının başlangıç tarihi olarak esas alınır. Eğitim bitiş tarihi olarak ise; ilgili eğitim kurumunun resmi internet sitesinde ilan edilen mezuniyet tarihi esas alınır.

Süre uzatımı

MADDE 20- (1) Yurt dışı eğitimini kesintiye uğratacak ve/veya engelleyecek ölçüde uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık, kaza veya mücbir sebep dolayısıyla öğrenimine ara vermek zorunda kalan personel, bu durumu mümkün olan en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkradaki şartların gerçekleşmesi halinde yurt dışı eğitiminin süresi Eğitim Kurulu kararı ile uzatılabilir ve bu durum yetkili mercie bildirilir.

(3) Ancak süre uzatımının en az bir yarıyıl kaybına neden olacağının anlaşılması halinde Başkanlık Disiplin Kurulu karan ile personel geri çağnlabilir.

Eğitim konusu ve eğitim kurumunu değiştirme

MADDE 21-(1) Başkanlık tarafından yurt dışına gönderilen personelin eğitim konusunu ve eğitim kurumunu değiştirmemesi esastır.

(2) Ancak kabul edilebilir bir gerekçesi olması halinde, ilgilinin eğitim planında öngörülen konusunu ve eğitim kurumunu ek süre ve maliyete neden olmayacak şekilde değiştirebilmesi, bağlı bulunduğu birimin olumlu görüşü ve Eğitim Kurulunun kararına bağlıdır.

(3) Kabul edilebilir bir gerekçesi olması halinde personel durumunu ve talebini en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Yurt Dışına Gönderilenlerin Yükümlülükleri

Taahhütname ve kefalet senedi

MADDE 22- (1) Başkanlık bütçesinden veya dış burs programlan çerçevesinde yurt dışına gönderilenler, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan taahhüt senedi ile onaylanmış müteselsil kefalet senedini, Eğitim

Kurulu kararını müteakip, Başkanlık makamına görevlendirme onayının sunulması öncesinde Genel Müdürlüğe teslim eder.

Adres bildirme

MADDE 23- (1) Yurt dışına bir aydan fazla süre ile eğitime giden personel, ikametgah adresi, telefon numarası, maaş ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası ve adresi ile eğitim görülecek kurumun iletişim bilgilerini (telefon, faks ve e-posta) eğitim mahalline varışının ilk haftasında ve adres değişikliklerini de bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Yurt dışına bir aydan fazla süre ile eğitime giden personel herhangi bir sebeple bulunduğu ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye gidecekse e-posta, faks ve benzeri yazılı iletişim araçlarıyla Genel Müdürlüğe bilgi verir.

Rapor verme

MADDE 24- (1) Yurt dışı eğitimine başlayan personel başlama raporunu, eğitimin devamında değerlendirme raporunu, eğitimin tamamlanmasından sonra da sonuç raporunu aşağıdaki esaslar dahilinde ve süresi içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir.

a) Başlama Raporu: Yurt dışına üç aydan fazla süre ile gönderilen personel tarafından eğitime başlanıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde gönderilmesi gereken rapordur. Bu rapor; eğitim programı, dönem süreleri, alınacak dersler ve krediler, sınav ve benzeri konulardaki bilgileri kapsamak üzere üniversiteden alman belge ile bildirilmesi gereken diğer görüşleri içerir.

b) Değerlendirme Raporu: Eğitim süresi bir yıl ya da daha fazla olan personelin dönemler itibarıyla ve yeni dönemin başlama tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe göndermesi gereken rapordur. Bu raporda önceki dönem boyunca alınan derslerin başarı durumu, yeni dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, dönem boyunca alınacak dersler ve krediler gibi hususlar yer alır. Ayrıca değerlendirme raporuna üniversiteye devam ettiğini gösterir belgenin ve varsa üniversitenin hazırlamış olduğu benzer raporların eklenmesi zorunludur. Herhangi bir dönem itibarıyla ve Başkanlığın izni olmaksızın eğitime başlamadığı anlaşılanların yurt dışı eğitim ile ilgili ödemeleri kesilir.

c) Sonuç Raporu: Yurt dışı eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen personelin görevine başladıktan sonra on beş gün içinde vermesi gereken rapordur. Bu raporda ilgilinin katıldığı yurt dışı eğitim faaliyetlerinin sonuçlan, alman belgeler, ihtisas yapılan konudaki genel bilgi ve görüşler ile yurt dışı eğitim programlan ile ilgili gözlemleri, görüş, düşünce ve değerlendirmeleri yer alır.

ç) Yurt dışına eğitime gönderilenlerden eğitim süresi üç aydan az olanlar sadece sonuç raporu hazırlar.

(2) Makul ve mücbir sebep olmaksızın raporlannı süresi içerisinde, yeterli ve eksiksiz bir şekilde Genel Müdürlüğe bildirmeyenler hakkında disiplin soruşturması başlatılabilir.

İzleme

MADDE 25- (1) Yurt dışına gönderilen personel, dönemler itibanyla genel başan durumunu belgelemek üzere derslerin not dökümünü Genel Müdürlüğe, tüm notların ilanından sonra en geç bir hafta içerisinde bildirir.

(2) Ders notlan ve personelin gönderdiği diğer raporlar gerekli görülen hallerde Genel Müdürlük tarafından Eğitim Kuruluna intikal ettirilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından intikal ettirilen konularda Eğitim Kurulu gerekli değerlendirmeyi yapar. İlgili personelin dönem ortalamasındaki başarı düzeyi üniversitenin kabul ettiği başan düzeyinden düşük olması halinde bu durum ilgiliye ve bağlı olduğu birime yazılı olarak bildirilir.

(4) Yurt dışı eğitim programına gönderilenler, eğitim gördükleri programdan mezun olduklarına dair belgeyi (diploma, sertifika ve benzeri belgeler) ibraz etmek zorundadırlar. Belge ibraz edilmediği takdirde ilgiliden yurt dışı eğitimi için yapılan tüm ödemeler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Buna ilişkin hususlar taahhüt senedinde yer alır.

Yıllık izin

MADDE 26- (1) Yurt dışı eğitimde bulunan personel, eğitimini tamamlamasını müteakip görevine başlamadan yıllık izin talebinde bulunamaz.

Göreve başlama

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yurt dışına gönderilen personelin mehil müddeti, üniversiteden ya da yurt dışı eğitim kurumundan alman ve daha önce bildirilmiş olan programın bitiş tarihini tevsik eden yazıdaki tarih esas alınarak hesaplanır. Personel bu tarihten itibaren yol süresi hariç on beş gün içinde Başkanlıktaki görevine başlar.

(2) Makul veya mücbir sebep olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan personel müstafi sayılır ve bunlar hakkında 29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Mecburi hizmet

MADDE 28- (1) Üç ay ve daha uzun süreli yurt dışına gönderilenler, yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar Başkanlığa karşı mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(2) Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden aynlanlar ile memuriyetten çıkartılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Geri Çağrılmayı Gerektirecek Haller ve Disiplin Cezası

Geri çağrılma ve disiplin cezası

MADDE 29- (1) Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerden;

a) Türk vatandaşlığının ve görevin, şeref ve haysiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunduğu resmi makamlarca tevsik olunanlar,

b) Yasal ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, eğitim planındaki yer, kurum, kuruluş veya çalışma konusunu izinsiz değiştirenler,

c) Eğitim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

ç) Devam ettikleri kurum veya kuruluşlarla olan ilişiklerinin kesilmesine kendi kusuruyla sebebiyet verenler,

d) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına ilişkin 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,

f) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremeyeceği tespit edilenler,

g) Eğitimleri ile ilgili konularda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler,

Başkanlık Disiplin Kurulu kararıyla geri çağırılırlar.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere geri çağırılanlara yapılmış olan bütün harcamalar kanuni faiziyle birlikte ilgiliden tahsil edilir. Buna ilişkin hususlar, ilgiliden alınacak taahhüt senedinde yer alır.

(3) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere söz konusu fıkradaki eylemleri yapanlar hakkında Başkanlık Disiplin Kurulu karan ile 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 21/1/1978 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlan Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31- (1) 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Strateji ve Bütçe Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı15:51 - Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı15:46 - Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor
15:44 - 'Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun'15:41 - Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor15:38 - Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir!15:36 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli15:35 - AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
15:26 - Yeşile bürünen Sivrice muhteşem doğasıyla cezbediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam