MEB, İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzunu Yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı il içi yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Buna göre, bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İl içi yer değiştirme başvuruları 12 - 25 Mart 2008 tarihleri arasında alınacaktır. İl içi yer değiştirme kılavuzunda alan değişikliğine de ilişkin bazı hususlara yer verilmiş olup, bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemlerinin Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak genelge hükümleri çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2008 21:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2008

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz; il içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

İl içi yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2

b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2

d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html

e) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı.
http://ttkb.meb.gov.tr Mevzuat-Kimler Öğretmen Olabilir?

2. İLKELER
İsteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde;
a) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,
b) Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması,
c) Hizmet puanı ile hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.2. Birinci Hizmet Bölgesindeki illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bu yükümlülüğü özür durumundan dolayı ertelenmiş olanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.3. Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
3.4. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, il içi sıraları iptal edilecektir.
3.5. Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı, hizmet puanı üstünlüğü ve tercihlerine göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak yapılır.
3.6. İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalar EK-1 takvimde gösterildiği şekilde değerlendirilecektir.
3.7. Valilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar (formatör öğretmen olarak görevlendirilenler dâhil) diğer şartları taşımaları kaydıyla il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.8. Bu kılavuzda belirtilen hükümler dışında olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilebilecektir.
3.9. Yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve ilgili yöneticiler sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

A. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Başvuru
? 31 Temmuz tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle görev yapan,
? Bulundukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olan,
? Kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan
öğretmenler başvuruda bulanacaklardır.

2. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Aylıksız izinli olarak ve askerlikte geçirilen süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle istekleri dışında, idarî tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken iki yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler ile isteği dışında farklı eğitim kurumuna alan değişikliği yapılmış olanların, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Öğretmenlerin hizmet süresi ve hizmet puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır.

3. Yer Değiştirme İşlemleri
İsteğe bağlı başvurular Mart ayı içinde belirlenen takvim süresi içinde alınacaktır. Alınan başvurular değerlendirilecek tercih edilen eğitim kurumları bakımından hizmet puanı üstünlüğüne göre sıra oluşturulacaktır.

Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince Nisan ayı içinde ilan edilecektir.

Eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların ilan edilmesinden sonra, hiçbir atama döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamayacak ve yeniden sırada oluşturulmayacaktır.

İsteğe bağlı yer değiştirme, sırada bulunan öğretmenlerin il içinde dengeli dağılımları da gözetilerek ve eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ile illerin bu alandaki öğretmen durumu dikkate alınarak, aynı eğitim kurumunu tercih edenlerden hizmet puanı üstünlüğü esasına göre EK-1 takvimde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.

Atama yetkisi Bakanlığımızda olan Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu liseleri öğretmenlerinden veya müdürlerinden bu kılavuzda belirtilen yer değiştirme istekleri değerlendirilen ve atanacağı eğitim kurumu belirlenenlerin kararnameleri Bakanlıkça düzenleneceğinden, il millî eğitim müdürlüklerince atama sürecinde Bakanlığımızdan mutlaka kararname düzenlenmesi istenecektir.

B. ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğrenimine uygun alanı dışında başka bir alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda öğrenim gören öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara, alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.

Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri; adaylıklarının kaldırılmış olması ve öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında, atanacağı alana uygun olması hâlinde değerlendirmeye alınır. Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin görevli oldukları ildeki hâlen yürüttükleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ile öğrenimlerine göre geçecekleri alanlardaki eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu dikkate alınır.

Alanlarında öğretmen ihtiyacı duyulan eğitim kurumlarına alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenlerin alan değişikliği işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü esasına dayalı olarak, tercihlerine göre gerçekleştirilecek, hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.

Alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenler, Bakanlıkça açık ilan edilen eğitim kurumları arasından en fazla on eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir (Öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve Anadolu türü liseler hariç).

İller arasında herhangi bir nedenle görev yeri değişikliği yapılan öğretmenler, bu yer değiştirme sürecinde alan değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır.

İl içinde sıraya alınan öğretmenlerin, alan değişikliği yapılması hâlinde il içi sıraları iptal edilecektir.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değişikliği sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacağı için isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen alan değişikliği işlemleri iptal edilmeyecektir.

Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak genelge hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

C. HİZMETİN GEREĞİ OLARAK YAPILACAK YER DEĞİŞTİRMELER
1. Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

2. Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebilir.

Görev yerleri değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumları da dâhil olmak üzere il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine (Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye sınırları dâhil), yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

D. YENİ AÇILAN KURUMLARA ATAMA
İl içi başvurular alındıktan sonra eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il içi atama tarihinden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı olarak yapılacak atamalarla karşılanacaktır. Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri Ağustos ayı içinde tamamlanacaktır. Öğretmenlerin hizmet süresi ve puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır. Sıradan ataması yapılanlar, yeni açılan eğitim kurumlarına başvuru yapamayacaklardır.

Söz konusu dönemde yeni açılan eğitim kurumlarına, bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık çalışma süresini dolduranlar, Yönetmeliğin 35'inci maddesi kapsamındakiler, norm kadro fazlası konumundaki ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarına verilmiş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.

Bu şekilde ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarında olup yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar ile norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlerden karşılanacaktır.

Bu eğitim kurumlarına normu kadar yapılacak atamanın dışında sıra oluşturulmayacaktır. Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak atamalarla ihtiyacı hâlâ karşılanamayan eğitim kurumları ile 31 Ağustos tarihinden sonra eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, 5442 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerin yanında, zamana bağlı kalmaksızın olağanüstü hâller ile sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarıyla karşılanacaktır.

E. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ
Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik başvuru formuna http://ilsis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

F. BAŞVURU FORMU
1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi
Elektronik başvuru formuna; kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb. bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2. Tercihler
İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde atanmak istediği eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla beş eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Bilgisayar Öğretmenleri aşağıda gösterilen mezuniyet durumlarına göre;

a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını,
b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;
-İlköğretim okullarını,
-Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri tercih edeceklerdir.

Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;

1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar seçme sınavı sonucu atandıklarından,
a) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları arasında,
b) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler; Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri (Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları hariç) ile Spor Liselerini (Beden Eğitimi alanı hariç), yazılı sınav sonucu atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını,
2. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanlarında görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını,
3. Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanında görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını,
4. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi alanlarında görevli olanlar yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan eğitim kurumlarını,
5. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı sınav sonucu atanan öğretmenler, bu tür eğitim kurumlarını (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih edemezler),
6. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı ve seçme sınavı sonucu atanan öğretmenler, istemeleri hâlinde Anadolu türü dışındaki diğer eğitim kurumlarını
tercih edebileceklerdir.

3. Onay Süreci ve Takibi
Elektronik başvuru formunu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formundaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen başvuruların son günü çalışma saati bitimine kadar gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.

4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
4.1. Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,
4.2. Gerekli şartları taşımadan,
4.3. Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan il içi ?Elektronik Başvuru Formu? dışında bir belgeyle,
4.4. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,
4.5. Posta yoluyla,
4.6. İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,
4.7. ?Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,
4.8. Vekâlet olmadan başkasının adına yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması
Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar il millî eğitim müdürlüklerince ilan edilir ve atamalar, EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilir.

G. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI
1. Sonuçların Duyurulması
İl içinde yapılan yer değiştirmeler il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.
2. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri
Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.
3. Yer Değiştirme İşleminin İptali
İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri eşzamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunması hâlinde durumları değerlendirilebilecektir.

H. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
1.1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği hususunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuru yapacaklardır.

1.2. Eğitim kurumlarının alanlara göre norm kadro açıkları belirlenecek ve il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.

1.3. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

1.4. İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

1.5. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edilecektir. Bu bilgide hata görülmesi hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlık Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre gruplandırılmış ilgili iletişim adresine (EK-2) e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra başvuru formu onaylanacaktır.

1.6. Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve mağdur olmaları önlenecektir.

1.7. Yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerden özür durumları uygun görülen öğretmenlerin; görev yerlerinden ayrılmamış ve yerlerine atama yapılmamış olması şartıyla iptal edileceğinden, bu istekleri en kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır.

1.8. İl içi yer değiştirmeleri yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü'nden yapılacaktır.

1.9. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

1.10. İlçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan elektronik başvuru formlarının başvuru süresi içinde uygun olanların onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere ait elektronik başvuru formu ve yer değiştirmeye esas olan belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

1.11. Atama yetkisi Bakanlığımızda olan Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu liseleri öğretmenlerinden veya müdürlerinden bu kılavuzda belirtilen yer değiştirme istekleri değerlendirilen ve atanacağı eğitim kurumu belirlenenlere ilişkin kararnamelerin düzenlenmesi Bakanlığımızdan mutlaka istenecektir.

1.12. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
2.1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulacaktır.

2.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülünden Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.

2.3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

2.4. Elektronik başvuru formu ile varsa ekleri kontrol edilerek bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin eksik belgelerinin başvuru süresi içinde tamamlanması sağlanacaktır.

2.5. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

2.6. Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle onaylanmayan başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

2.7. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesinde belirtilen alanda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

2.8. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin İLSİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

2.9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

2.10. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuru formları, başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler, aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

2.11. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

2.12. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:
3.1. Norm Kadro Modülündeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar bakımından kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve takvimi çerçevesinde güncellenmesi sağlanacaktır.

3.2. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

3.3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, elektronik başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır.

3.4. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi tamamlanarak öğretmenlerin mağdur olmaları önlenecektir.

3.5. Başvuru formları ile varsa ekleri (tüm belgelerin güncel olması) eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp onaylanarak, bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

3.6. İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

3.7. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır. Bunlardan atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları, ilişikleri kesilmeyerek en kısa sürede ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

3.8. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan özlük dosyası, en geç bir ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

EK-1
I. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

1. 2008 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruların Kabul Edilmesi 12 - 25 Mart 2008
Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci 12 - 25 Mart 2008
Sıra Listelerinin İlan Edilmesi 10 - 18 Nisan 2008
Sıradan Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 04 Ağustos 2008
Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması Ağustos ayı içinde

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber