1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Personelden 'Beklentiler' Haberine Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde yaşanan görev değişimi sonrasında, bugüne değin bir çözüme kavuşturulmamış ve öğretmen ve öğretmen adayı arkadaşlarımız tarafından merak edilen sorunları "M.E.B. Personel Genel Müdürlüğünden Beklentilerimiz" başlıklı haberle gündeme taşımıştık. MEB Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin Yalçın sözkonusu haberde yer alan hususlara ilişkin 13 maddelik bir açıklama göndermiştir. Açıklamayı görmek için başlığa tıklayınız.

* MEB'den Şef İptaline İlişkin Açıklama
* MEB'in yönetici atamalarını durduran son genelgesini nasıl buluyorsunuz?/ Anket

20 Ağustos 2008 00:34
Yazdır

www.memurlar.net İNTERNET SİTESİ YÖNETİMİNE

Editörlerinizden Sayın Ahmet KANDEMİR ve Sayın Maksut BALMUK 'un Yorumlarıyla yer alan, "M.E.B. Personel Genel Müdürlüğünden Beklentilerimiz" başlıklı yazı incelenmiştir. Öncelikle Personel Genel Müdürlüğü görevine başlamış olmam nedeniyle iyi niyet ve nezaket İçeren temennileriniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Personel Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızı mevzuat çerçevesinde genel hukuk prensipleri içinde şeffaf, güvenilir, hesap verebilir bir nitelikte yürütebileceğimizden bütün kamuoyunun ve sizlerin emin olmasını isterim. Hiç şüphesiz ki ülkemizin en büyük teşkilatlardan birinin yöneticiliğini yapıyor olmanın idraki içinde ve bütün paydaşlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak, değerlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Görevimizi yürütürken bize katkı sağlayan destek veren olumlu ve yapıcı eleştirilerini bizimle paylaşan herkese minnettar olduğumuzu da burada belirtmekte yarar görüyorum. Özellikle memurların yoğun olarak izlemekte olduklarını bildiğim "memurlar.net" sitesinin görüşü ve önerilerini dikkate alacağımızı da vurgulamak istiyorum.

Bu yazıda dile getirilen konulara gelince; mevzuat kuralları çerçevesinde öğretmenlerimizin ve diğer personelimizin gerek özlük hakları gerekse maddi haklarındaki iyileştirme çabaları bundan önce olduğu gibi bundan sonrada aynı titizlikle devam ettirilecektir. Yukarıda belirttiğim üzere nitelik ve nicelik olarak çok büyük bir yapıya sahip olan Milli Eğitim Teşkilatının bütün sorunlarını hedefimizde olmasına rağmen sıfırlamak mümkün olmayacaktır. Ancak bize sorun olarak gelen her konu titizlikle, önemle değerlendirerek çözülebilecek olanlar zamana yayılmadan hemen, mevzuattan kaynaklanan problemler ise o konudaki düzenlemelerle çözüme kavuşturulacaktır. Bu çerçevede olmak üzere editörlerinizin kaleme aldıkları ve problem olarak tanımladıkları konulara özetle bilgi vermek gerekirse;

1-"2007?2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu"nun Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları başlıklı 7.3 maddesinde "Bu atama döneminden itibaren 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirileceklerden, göreve başlamayanlar ile belirli bir süre görev yapıp da ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır." denilmiştir.

Buna göre, 2007 yılında sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerden göreve başlamayanların veya göreve başladıktan sonra 1 yıllık görev süresini doldurmadan ayrılanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun uyarınca emsali kadrolu öğretmenliğe atananlarda olduğu gibi idari istikrarın temini bakımından görevlendirmeleri yapıldığı veya ayrıldıkları tarihten itibaren 1 yıl geçmeden kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenlik başvurularının kabul edilmemesi uygun bulunmuştur. Bu idari tasarruf tamamen istikrara yöneliktir. Ancak, yeni dönemde Bakanımızın da onayını alarak bu sorunun çözümü ile ilgili çalışmalarımız olacaktır.

2-Tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesi konusu Genel Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları arasında bulunmamaktadır. Her ne kadar Bakanlığımız bir bütün ise de söz konusu yazınızda da belirtildiği gibi, "Analitik Bütçe Sınıflandırması" uygulamasından kaynaklanan yollukların zamanında ödenmemesi sorununun çözümü, Bakanlığımızın bütçe işlemlerinin koordinesinden sorumlu birim olan Strateji Geliştirme Başkanlığının görev alanında bulunmaktadır. Bunun bilinmesinde yarar görmekteyiz.

3-Şef atamalarına yönelik sürece ilişkin olarak 18/08/2008 tarihli B.08.PGM.0.23.0.2.0.3/66248 sayılı yazıyla oldukça detaylı bir açıklama yapılarak valiliklere gönderilmiştir. Bu açıklama Bakanlığımızın internet sayfasında da yayınlanmıştır.

4-İl içi yer değiştirmelere ilişkin olarak getirilen öneriler not edilmiştir. Konunun mevzuatına ve yapılan planlamaları bozup bozmayacağı yönüyle incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Farklı bir gelişme olması halinde de kamuoyuna duyurulacaktır.

5-Şehit ve Gazi yakını öğretmenlerin zorunlu hizmetten muaf tutulmaları uygulaması ilk defa Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe eklenen Ek 2 nci maddeyle gündeme gelmiştir. Bu hükümde "Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir." denilmektedir.

Bu hükümde, terör eylemleri nedeniyle şehit veya malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerine aynı kurumun başka yerlerdeki hizmet birimlerine kadro imkânları da dikkate alınarak yer değiştirme hakkı sağlanmasının amaçlandığı görülmekte olup, bu durumdaki personelden zorunlu çalışma yükümlüsü olanların zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaları gibi ifade yer almadığı gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde de bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak konu Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği üzerinde yapılacak değişiklik çalışmalarında dikkate alınmak üzere not edilmiştir.

6- Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının yöneticiliklerine yapılacak atamalara ilişkin mevzuat zaman zaman idari yargı organlarınca verilen yürütmeyi durdurma kararlarına bağlı olarak kesintiye uğramıştır. En son 24/04/2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği ile ilgili olarak bazı eğitim sendikaları tarafından idari yargıya götürülmüş ve Danıştay'ın 21/07/2008 tarihli 2008/3799 ve esas no ve 4155 esas nolu kararlarıyla Yönetmeliğin Ek-2 formunun yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Karar Bakanlığımıza 12/08/2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna bağlı olarak aynı zamanda Bakanlığımızın internet sitesinde de yayınlanan 14/08/2008 tarihli ve 2008/55 Nolu Genelge yayınlanarak karar, gereğinin yapılması için valiliklere gönderilmiştir. Diğer taraftan Yönetmelikte yargı kararları, kamuoyu beklentileri ve günün ihtiyaçları dikkate alınarak yeni çalışmalar başlatılmış mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak ve uygulamalara başlanacaktır. Bunun bir problem alanı olmaktan çıkarılması bakımından gereken bütün tedbirler alınacaktır. Bu yönüyle kamuoyunun rahat olmasını ve bize güvenmesini arzu etmekteyiz.

Ayrıca 2005 ve 2006 yıllarında müdür yardımcılığı için seçme sınavına girerek başarılı olanların atama işlemlerine devam edilmektedir. Kazanılmış hakların korunması ve yönetimin sürekliliği bizim için anlamlı ve önemli bir özellik arz etmektedir. Uygulamalarımızda ve yönetim anlayışımızda bu temel prensibi her zaman koruyacağımızdan şüphe duyulmamalıdır.

7-Anadolu ve fen liseleri gibi kurumlara atanacak öğretmenlerin seçimi amacıyla yapılan sınavda başarılı olanların atamaları okulların eğitim-öğretime açılmasından önce yapılması planlanmaktadır.

8-Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun Başvurular başlıklı 2.4 maddesinde; Adaylığı 31 Ağustos 2008 tarihine kadar kaldırılacak olanların Ek?1 Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen tarihlerde başvurularının kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, 2008 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılacak yer değiştirmelerde öğretmenlerde adaylıklarının kaldırılmış olması koşulu aranmakla birlikte 2007 yılının Ağustos ayında öğretmenliğe atananlar bakımından adaylığı Ağustos ayının son günü itibarıyla kaldırılacak olanların başvuruları kabul edilerek yer değiştirmeleri gerçekleştirilecektir.

9-Bilindiği üzere; Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'ne dayanak teşkil eden 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unda değişiklik yapan 5204 sayılı Kanun 08/07/2004 tarihli ve 25516 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun dayanak alınarak hazırlanan. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ise, 13 Ağustos 2005 tarihli ve 25905 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirme sürecinde ÖSYM'ce gerçekleştirilen sınavdan 60 puan alanlar ile sınavdan muaf olarak yönelik olarak alan bazında yapılan değerlendirme sonucunda 110.276 adaydan 91.807'si uzman öğretmen. 325'i ise başöğretmenlik unvanı almaya hak kazanmıştır.

Bu unvanları kullanmaya hak kazananların sertifikaları 24 Kasım 2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenerek hak sahiplerine gönderilmiştir.

Diğer taraftan; Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğine dayanak teşkil eden 5204 sayılı Kanun'un bazı fıkraları Anayasa Mahkemesinin 21/05/2008 tarihli ve Esas No: 2004/83, Karar No:2008/I07 sayılı kararı iptal edilmiş olup, gerekçeli karar henüz Resmî Gazete'de yayınlanmamıştır. Bu durum. 5204 sayılı Kanun üzerinde bir değişiklik yapılmasını gerekli kılmakla birlikte gerekçeli kararın henüz yayınlanmamış olması nedeniyle bu gün itibarıyla yeni bir düzenleme yapılması mümkün olamamaktadır.

10-Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlerce giderilememesine bağlı olarak zorunlu nedenlerden dolayı başlanılmıştır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla öğretmen atamasında ve tutulmasında zorluk çekilen bölgelerde öğretmen ihtiyacı büyük oranda giderilmiştir. Bu aşamada bu uygulamadan vazgeçilmesi söz konusu değildir.

11-Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve hizmetlilerin çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar sürekli yapılmaktadır. Ancak söz konusu personel 657 sayılı Kanun kapsamında kamu personeli niteliğinde olduğundan maddi haklarının iyileştirilmesi konusu doğrudan Genel Müdürlüğümüzün iradesinde bulunmamaktadır.

12-Bu bölümde yer alan yorumda tam olarak ne anlatılmak istenildiği anlaşılamamakla birlikte Bakanlığımızca şube müdürleri ile ilgili olarak norm kadro çalışmaları devam ettirilmektedir.

13-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan ve yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden haftada 15 saat üzerinden yararlandırılan personelin haftalık ek ders saati sayılarının arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan değişiklik taslağı Maliye Bakan gönderilmiş olup. Halen söz konusu Bakanlıkta değerlendirme aşamasında bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla

Necmettin YALÇIN

MEB Personel Genel Müdürü

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
245 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
ABD tehditleri artıyor. Döviz de yükselebilir. Sizce Türkiye, Rusya'dan S-400 almalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam