MEB Yönetici atama kılavuzu ile ilgili tespitlerimiz (1)

Eğitim Kurumları yöneticilerinin atanmalarına ilişkin kılavuz dün yayımlanmıştı. Yayımın ardından konuyu genel hattı ile ele almış ve "Atamaların illere göre keyfiyet içermemesi için yapılan bu uygulamanın yerindeliğini tekrar vurgularken başvuru ve atamalar sırasında yaşanacak sorunları zaman içerisinde ele alacağımızı belirtmek isteriz."cümleleri ile sürecin takipçisi olacağımızı belirtmiştik. Öncelikle belirtelim ki bu yazının yayımı sonunda yapılacak yorumlarda sorulacak soruların cevabını bir yazı olarak ayrıca yayımlayacağız. Devamı için başlığa tıklayınız.

MEB Yönetici atama kılavuzu ile ilgili tespitlerimiz (2)
MEB Yönetici atamada tüm kadrolar duyurulmalıdır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2010 22:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB tarafından yayımlanan yönetici atama kılavuzunda ilk etapta tespit ettiğimiz bazı hususları mercek altına alacak olursak;

Başvurular MEBBİS (eski İLSİS) başvuru modülünden alınacaktır.

- Çok önemli olmamakla beraber birlik sağlanması adına başvuru için hizmet süresi hesaplanırken başvurunun başladığı gün olarak hangi gün baz alınacaktır? Örneğin müdürlük için müdürlük için başvurunun başladığı 21/01/2010'mu yoksa sona erdiği 26/01/2010'mu baz alınacaktır?. Açıklanmalıdır.
- Kılavuzda ilgilinin başvurusunun ardından Okul(kurum), İlçe ve İl onayları yapılacaktır. Bu onaylar yapılırken ilgilinin kendine puan olarak kaydettiği örneğin ödül, yüksek lisans gibi hususları ilgili tarafından belgelendirecektir. (ilsis'te kayıtlı olması yeterli değildir)
- İlgilinin belgelerinin önce okul müdürlüğü tarafından sonra ilçe tarafından ve en son İl tarafından incelenmesi gerektiği kılavuzda yer almamıştır. Bu hususun yer alması gerekmektedir.
- İlgili başvuruyu yaptığı okula belgeleri sundu, okul inceledi ve örneğin Teşekkür Belgesinin geçersiz olduğuna karar verdi ise İlsis onayı'nda reddedecek ve ilgili kişiye bildirecektir. İlgili kişi de yeni duruma göre yeniden başvuruda bulunacaktır. Yeni yapılan başvuru okul tarafından onaylanacaktır. Okul onayı yaptıktan sonra tüm belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.
- Okulun onayladığı durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü belge üzerinde inceleyecek ve uygun görürse onaylayacaktır. Yanlışlık yapılmışsa sistemde reddedecek, okulu bilgilendirecek ve ilgiliye bilgi verildikten sonra tekrar düzenleme yapılıp onaylanacaktır. İl komisyonunun çalışma durumu da aynı şekilde olmalıdır.

Sistemin sağlıklı işlemesi için karne tatiline denk gelen Müdürlük başvuru sürecinde başvuru sahiplerinin görev yerlerinde bulunmaları ya da İl onayından sonra görev yerlerinden ayrılmaları en doğru yaklaşım olacaktır.

Ayrıca başvuru yapıldıktan ve ilgili birimce incelendikten hemen sonra evraklar üst birime gönderilmelidir. Tüm evraklar toplu olarak son gün üst birime gönderilirse yetiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Tekrar söylüyoruz ki; Başvuruların sonunda yani bittiği gün 17.00'de başvuranların sınav puanı, Ek-2 Puanı ve başvurdukları kurumları gösteren listeler internet sitelerinden yayımlanmalıdır. Aksi durum yine tartışmalar getirecektir.

Kaldı ki bakanlığın bu süreçlerde Sendika temsilcilerini komisyonlarda gözlemci olarak almaması da şeffaflık adına doğru değildir.

Bu noktada kılavuzda yer alan;

" Başvuru Ekranı İle ilgili Açıklamalar" başlıklı bölümünde birbiri ile çelişen durumlara bakalım;

Kılavuzda;

"9- Başvuruların atama yapılmak üzere değerlendirilebilmesi için kurum, ilçe ve il onayından geçmiş olması gerekmektedir.
10- Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerine başvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.
11- Başvuru ekranları, başvuru bitiş günü saat 24:00'a kadar açık kalacaktır."

Denilmektedir.

Yine kılavuzdaki takvime bakıldığında;

"Atama Yapılacak Eğitim Kurumu Müdürlüklerinin Duyurusu : 11 Ocak 2010
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci : 21-26 Ocak 2010
Atama Yapılması ve Elektronik Ortamda İlânı: 28 Ocak 2010"

şeklinde olduğu görülmektedir.

Başvuruların Saat 24.00'e kadar açık kalması doğru değildir. Çünkü son gün (26 Ocak 2010) gece başvuru yapılabilse bile yukarıdaki maddeler gereği o saatte yönetici bulunup onay işlemi yaptırılamayacağından başvuru anlamsız kalacaktır.

Bu durumda gece 24.00'e kadar başvuru hakkı tanımak kafaları karıştırmaktadır.

Bunun yerine son gün 12.00'ye kadar başvurular alınmalı 17:00'ye kadar da okul, ilçe ve il onayları gerçekleştirilmeli ve 17.00'da başvuranların sınav puanı, Ek-2 Puanı ve başvurdukları kurumları gösteren listeler internet sitelerinden yayımlanmalıdır.

Başka bir husus;

Yine kılavuzda yapılan bir açıklamada;

"12. Ataması yapılan yöneticiler bu isteklerinden vazgeçmeleri halinde tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır.
Örnek: Müdürlük için başvuruda bulunan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının 27 Ocak 2010 tarihinde müdürlüğe atanması durumunda bu isteğinden vazgeçtiğini 28 Ocak 2010 tarihine kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir."

denilmektedir. Bu yaklaşım doğrudur. Fakat bize gelen bazı sorularda konunun yanlış anlaşıldığı görülmektedir.

Burada anlatılmak istene şudur: Sayın M.D. siz A Okulunda Müdür başyardımcısı olarak çalışıyorsun. 27 Ocak 2010 da (bakanlığın örnekteki bu tarihi de doğru olmamış çünkü atamaların ilanı 28/01/2010) B okuluna Müdür oldunuz.

Müdürlükten vazgeçmek istiyorsanız 1 gün içinde başvurarak atamanızı iptal ettirin.
Nedeni ise daha sonra başlayacak olan müdür başyardımcılığı atamalarında senin görev yerin açık ilan edilmesin. Yani aynı kadroda sen varken ayrıca başkası atanmasın.
Ya da senin vazgeçtiğin B okulu ile ayrıldığın A okulu ilgili tedbirler idarece alınabilsin.

Bu açıklama bu maksatla yapılmıştır. Yoksa bu açıklamadan bize de geldiği gibi;

1- 28 Ocak 2010'da B okuluna yapılan müdürlük atamasının iptali için başvurulduğunda B okuluna yeni bir müdür atanacak anlamı çıkarılmamalıdır.

2- Bu durumdaki (yani vazgeçen) kişinin daha sonra müdür başyardımcılığına ya da sınava girmişse müdür yardımcılığındaki başvuruya katılamayacağı anlamı çıkarılmamalıdır.

Kaldı ki Müdürlük için başvuran ve müdür olarak atanan kişinin daha sonra yapılacak olan müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı müracaatlarında talepte bulunması mümkündür.

Yine kılavuzda;

"Soru 5: Eğitim kurumlarında yöneticilik yapmakta iken; Fen ve Anadolu Liseleri öğretmenlik sınavlarında başarılı olup, bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden tekrar yöneticiliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?
Cevap: Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe tekrar başvuruda bulunabilirler. "

Kılavuzun GENEL AÇIKLAMALAR kısmı 5.maddesinde de değinilen bu konu,

"5. Yöneticilik görevlerinden; eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürleri ya da alan değişikliği, norm kadro fazlası olması nedeniyle, il içi ve iller arası öğretmen olarak yer değiştirmeler hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanmak üzere başvuruda bulunamazlar. (Madde 28/3)

denilmektedir.

"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yöneticilik görevinden ayrılma
MADDE 28 - (1) Eğitim kurumu yöneticileri, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilirler.
(2) Yöneticilik görevlerinden kendi isteği ile ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında/alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.
(3) Yöneticilik görevlerinden;
a) Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle,
b) Alan değişikliği nedeniyle,
c) Norm kadro fazlası olması nedeniyle,
d) İl içi ve iller arası yer değiştirmeler nedeniyle
ayrılmış olanlar hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar. "

1 yıl şartı görmezden gelinmiş, açık yönetmelik ihlali söz konusu olmuştur. Bakanlığın konu ile ilgili yaklaşımı gerçekten bu yönde ise küçük bir yönetmelik değişikliği ile bu durum düzeltilebilir.

Konu, "Öğretmen Olarak Atanan Eski Yöneticiler Hakkında yanlış Görüş Yazısı" başlıklı dosyada ayrıntılı şekilde işlenmiştir.

Yine kılavuzda;

"10- Kayıt işleminden sonra başvurusunda değişiklik yapmak isteyen adaylar; onay birimlerine başvurarak müracaat süresi içerisinde başvurularını reddettirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir."

denilmektedir.

Burada da bazı oyunların olabileceği değerlendirilmektedir. En azından kaygıların giderilmesi adına bu durum kaldırılmalıdır. Şöyle ki; Müdürlük için bir kişi 10 tercihini yapmış olsun ve daha sonra yapacağı kişisel girişimlerle bu 10 okula da atanamayacağını öğrensin. Bu durumda tercih değişikliği yaparak atanabileceği bir okulu tercih edebilecektir.
Bu da eşit şartlarda yarışma ilkesine aykırılık oluşturur.
Bu konuda gelen en önemli eleştiriler ise bazı kişi ya da örgütlerin kişisel ilişkilerini kullanarak diğer kişilerin tercihlerini görebilmeleri, bu doğrultuda istedikleri kişilere tercih yaptırılmasının mümkün olacağı noktasındadır.
Bu nedenle tercih değişikliği sınırlandırılmalıdır. Kişi başvurusunu yapmış ve imza altına almışsa ya başvurudan tümden vazgeçmeli ya da tercih değişikliğine gidememelidir.
Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

Bakanlığa tekrar öneriyoruz;

1- Tercih değişikliği hakkı kaldırılsın.
2- Başvurunun saati 12:00'a çekilsin.(Çok zorunlu ise bir sonraki gün 12.00'da olabilir)
3- Başvuruların sonunda yani bittiği gün 17.00'da başvuranların sınav puanı, Ek-2 Puanı ve başvurdukları kurumları gösteren listeler internet sitelerinden yayımlansın.
4- Sendika temsilcilerine Okul, il ve ilçe değerlendirmelerinde gözlemci olarak katılma izni verilsin.
5- Atamalar yapıldıktan sonra sonuçlar bireysel olarak değil toplu liste olarak yayılmansın. Yani o ile ait tüm atamalar liste halinde görülsün. Tek tek öğrenme değil toplu liste İnternet sitelerine konulsun. Yani kişi nereye atandığını görürken bir okulun öğretmeni hatta öğrencisi de okuluna atanan müdürün ismini görsün.

Ahmet KANDEMİR-Maksut BALMUK

NOT: Bu yazının yayımı sonunda yapılacak yorumlarda sorulacak soruların cevabını bir yazı olarak ayrıca yayımlayacağımızı tekrar hatırlatalım.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber