MEB Teşkilat Yasası değişiklikleri (2): Rotasyon

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasasında, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikleri bölümler halinde ele alacağımızı, ilk konumuz olan MEB Teşkilat Yasası değişiklikleri (1): Yer değiştirmeler yazımızda ele almıştık. İkinci konuyu ise yönetici atama ve özellikle rotasyona ayırmak istiyoruz. Öncelikle belirtelim ki yönetici atamada Rotasyon kelimesi ilk kez mevzuata girmiştir. Daha önce Zorunlu Yer Değiştirme olarak adlandırılan bu husus artık Rotasyon adını almıştır. devamı için basşlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Eylül 2011 11:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

3797 sayılı Yasada Yönetici atama ile ilgili;

Madde 56- (Değişik: 30/4/2003-4855/ 1 md.)
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtının her kademesindeki yöneticiler, görevlerini mevzuata, plân, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.
Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.
Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Hükmü yer almaktaydı.

Yeni düzenlemede (652 sayılı KHK) ise;

(7) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Buradan hareketle yapılan değişikliği yorumlayacak olursak;

1- Eğitim Kurumlarına Atamaların valilikçe yapılması kanuna girmiştir. Daha önce bakanın yetki devri doğrultusunda yapılan uygulama tamamen valiliklere devredilmiştir. Artık bakanın atama yapması (76.madde kapsamı dahil) mümkün değildir.

2- Maddelerden de anlaşılacağı üzere 3797'de yönetim kademelerinden bahsedilmekte iken KHK'da İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdüründen bahsedilmektedir.

Bu durumda müdür başyardımcısı ve yardımcılarına rotasyonun uygulanmaması mümkündür.

3- KHK'da Müdür başaydımcılığı ve Müdür yardımcılığı ile ilgili hüküm bulunmaması manidardır. KHK'da bu hükümler yer almasa da 657 sayılı kanunun 88.maddesinde yer alan; d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir. hükmü gereği atamaya devam edilebilecektir. Bu konuda MEB'in bir planı vardır diye düşünüyoruz. Okul Müdürlüğünden ayrı tutulması ise müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılarının kurum müdürü tarafından mı tespit edileceği, yada başka kıstaslara mı bakılacağı sorusunu akla getirmektedir. Sınavın yaklaştığı bu dönemde objektif olmayan bir şekilde yapılacak böyle bir yaklaşımın doğru olmayacağı söylenebilir.

4- Düzenleme ile Rotasyon kanuna girdiğinden kaçınılmaz hal almıştır. Burada dikkat çekici olan bir başka husus Şube müdürlerinden bahsedilmemesidir.

5- Düzenlemeye göre okul ve kurum müdürü olarak atanacaklara sadece yazılı, sadece sözlü yada her ikisi birden uygulanabilecek. Bu sınavlarda başarılı olmanın yanı sıra hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atama yapılacak..

6- Hüseyin Çelik döneminde uygulanmaya çalışılan mülakat ve sözlü sınav uygulaması Danıştay tarafından iptal edilmiş ve uygulanamamıştı. KHK ile hüküm kanun maddesine dönüştürülerek hukuk dolanılmış ve iptal zorlaştırılmıştır. Böylece bu uygulama gelebilecektir.

Sayın ÇELİK dönemi uygulamalarında Mülakat/Sözlü sınav uygulamalarının adam kayırmacılığa yönelik uygulandığı, objektif olmadığı görüldüğünden karşı çıkışımız olmuş ve bunu Danıştay kararları da teyit etmiştir. Tabii ki bir kurumun yöneticisinin seçimi, kişinin, bilgi birikimi, donanımı, diksiyonu, yöneticilik yeteneği, karar alma yeteneği önemlidir fakat bu seçim objektif olduğu taktirde anlam kazanır. Aksi halde eğitime zarar verir. Bunun nasıl sağlanacağını uygulamada göreceğiz.

Bu maddelerin yanı sıra;

MEB'in ivedilikle yönetmelik düzenlemesi yapması, yürüyen süreçle ilgili bir açıklama yapması gerekir. KHK yürürlüğe girdiğine göre daha önce Kariyer ve Liyakatın esas alınmasına dair hükümler mülga olduğuna ve Rotasyon'da hizmet süreleri, performans ve yeterlilikleri göz önüne alınması getirildiğine göre bu doğrultuda düzenleme yapılması kaçınılmazdır.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber