2006-1 Öğretmen Atama Kılavuzu

20 bin öğretmenin atanacağı 2006-1 öğretmen atamalarına ilişkin başvurular 25 Ocak 2006 tarihinde başlayacaktır. Başvurulara ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yayımlanmış olup, .pdf formatındaki kılavuz sitemiz tarafından internet sayfasına uyumlu hale getirilmiştir. Kılavuzu görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ocak 2006 17:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

1- Kontenjan açılan bölümleri görmek için tıklayınız.
2- Kılavuzun .pdf formatındaki halini indirmek için tıklayınız.

1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
c) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
d) 2006 Malî Yılı Bütçe Kanunu,
e) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
f) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
g) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
h) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı.

2. GENEL BİLGİLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2.1. Bu Kılavuz, 2006-1 atama dönemi öğretmenlik için başvuru ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.2. Kılavuz, içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemleri ile tanımlar ve eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmış olup başvuru sırasında oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla italik yazıyla yazılmış uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

2.3. Adaylar, 25 Ocak - 06 Şubat 2006 tarihleri arasında, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde 2006-1 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu ile Elektronik Başvuru Formuna ulaşılabilirler. Formun doldurulmasına ilişkin gerekli açıklamalar Kılavuz'un ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

2.4. 2006-1 atama dönemine ait öğretmenlik başvurularının geçerlilik süresi bir sonraki atama döneminin duyuru tarihinde sona erecektir.

2.5. 2005-2 atama döneminde öğretmenlik için başvurmuş olup KPSS puanı ya da hizmet süresi yetersizliği nedeniyle atanamamış olanların başvurularının geçerlilik süresi, 31/12/2005 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Bu adaylardan istekli olanların gerekli şartları taşıması hâlinde yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir.

2.6. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kısmî zamanlı geçici öğretici olarak görev yapanlar, öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Bunlardan farklı eğitim kurumlarına atananların hakları 2005-2006 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar saklı tutulacaktır. Ders kesim tarihinden itibaren yeni görev yerlerinde göreve başlayabileceklerdir.

2.7. Başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve adayın gerçek durumuna uygun olarak doldurulmuş olması gereklidir. Başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Atanmış olsalar dahi atamaları iptal edilecek, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.8. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfı hariç ara sınıflarında öğrenci iken KPSS'ye giren adaylar, bu sınav sonuç belgesiyle öğretmenlik başvurusunda bulunamayacaklardır.

2.9. Yeniden (açıktan) öğretmenliğe atanmak isteyenlerden, öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir.

2.10. İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, eğitim ön lisans mezunu olup öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan, yeniden (açıktan) atama biçimiyle tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenlerin başvurusu kabul edilecektir.

2.11. Yeniden (açıktan) öğretmenliğe atanmak isteyenler, öğretmenlikten ayrıldığı alanda başvuru yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru bürolarında bunlardan (Sınıf Öğretmenliği hariç), başvuracağı alanın belirlenmesi için Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği istenecektir.

2.12. Yeniden (açıktan) öğretmenliğe atanacaklarda hizmet süresi esas alınacaktır. Bu sürenin hesabında fiilen çalışılmış süreler dikkate alınacağından aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak aylıksız izinli süreler kapsamında olmakla birlikte memuriyete başladıktan sonra askerlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılacaktır.

Özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinden sayılmayacaktır.

2.13. Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır.

2.14. Adaylardan, öğretim görevlisi, öğretim üyesi, okutman ve 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak üniversitelerde (özel ve vakıf üniversiteleri hariç) çalışmış olanların bu hizmet süreleri, öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır. Başvuru formu doldurulurken, bu duruma özellikle dikkat edilmesi adayların yararlarına olacaktır.

2.15. Eğitim ve öğretim sürecinin olumsuz etkilenmemesi açısından, hâlen kısmî zamanlı geçici öğretici olarak görev yapanlar, bulundukları ilin atanacakları alana açık olması şartıyla görevli oldukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu şekilde tercihte bulunanlardan, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre atanacakları alanın kontenjanına girenler, doğrudan bulundukları eğitim kurumlarına atanacaklardır.

2.16. Atama sonuçları, aynı gün internet ve AVEA GSM aracılığıyla duyurulacaktır.

3. TANIMLAR
Adayların; Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerin seçiminde ve ilgili alanların doldurulmasında aşağıda tanımı yapılan atama biçimi ve diğer ifadelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Yapılan yanlışlıklardan birinci derecede adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.1. İlk Atama;
a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak atanacakları,
b) Özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına asıl veya aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
e) Devlet memurluğunda adaylık sürecinde görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanları,
f) Adaylık döneminde görevine son verilenlerden (sağlık nedenleri hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 3 yıllık süreyi dolduranları,

3.2. Yeniden (Açıktan) Atama;
Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az 2 yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asıl öğretmen olarak atanacakları,

3.3. Yeniden (Açıktan) İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacakları,

ifade eder.

3.4. Öğretmenliğe Kaynak Program;
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09/02/2005 tarihli ve 7 sayılı, 30/05/2005 tarihli ve 183 sayılı kararları ile değişik 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Karar eki Çizelge'de alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen lisans düzeyinde yüksek öğretim programlarıdır.

Alanlar bazında mezun olunan yüksek öğretim programları; Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr ile http://ttkb.meb.gov.tr internet adreslerindeki ?Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge? bölümünde detaylı olarak verilmiştir.

3.5. Denklik Belgesi;
Yurtdışı yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylarda, atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yurtiçi yüksek öğretim programına denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak.

Denklik belgesinde, ?Öğretmen atamalarında geçersizdir? veya ?Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tabidir? şerhi bulunanların belgesi öğretmenliğe başvuruda geçerli değildir.

3.6. Pedagojik Formasyon Belgesi;
Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi (yurt dışı hariç) üniversitelerce düzenlenmiş aşağıdaki Pedagojik Formasyon Belgeleri geçerlidir.

a) 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenmiş 18 ve üstü kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi,
b) 21 kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi,
c) 31 kredilik İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
d) 33 kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası,
e) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Belgesi.

Bunlardan (c) bendinde belirtilen sertifika sadece İngilizce Öğretmenliği için geçerlidir.

Sınıf öğretmenliği dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olanlar (d) bendinde belirtilen formasyon belgesiyle sınıf öğretmenliği için başvuruda bulunamaz.

4. BAŞVURU
4.1. Başvuru Şartları
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz),

b) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmamış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94 üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97 nci 10 maddesinde belirtilen bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesine göre Devlet memurluğundan en fazla iki defa çekilmiş veya çekilmiş sayılmak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56 ve 57 nci maddelerine göre adaylık devresinde görevine son verilenlerde (sağlık nedenleri hariç) ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bu atama dönemine ait son başvuru tarihine kadar en az 3 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

f) Öğretmenliğe daha önce ilk defa veya yeniden (açıktan) atama biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, atandığı tarihten 2006-1 atama dönemine ait son başvuru tarihine kadar en az bir (1) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

i) Atanacağı alana kaynak olan lisans düzeyindeki yüksek öğretim programlarından mezun olmak,

j) Yurtdışı üniversitelerinden mezun olanlarda lisans öğrenimine esas denklik belgesine sahip olmak (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarında aranmaz),

k) Pedagojik Formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesine sahip olmak (Bu şart eğitim fakültesi mezunları, özel ve resmî okullarda öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde 2 yıldan fazla çalışmış olan okutman, öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinde aranmaz),

l) Pedagojik Formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesine sahip olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almak,

m) İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda, 2004 veya 2005 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birine girmiş ve KPSSP10 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak (KPSS sonuçları sınav tarihi itibarıyla 2 yıl süreyle geçerlidir),

n) Sağlık durumunu, resmî ya da özel tam teşekküllü hastanelerden başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içerisinde alacağı ?Öğretmen olur? kararı bulunan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek (Sağlık kurulu raporunda, ortopedik, işitme veya görme engelli oldukları belirtilenlerin atanmaları hâlinde göreve başlatılmalarına Bakanlığımızda oluşturulacak değerlendirme komisyonu karar verecektir),

o) Askerlik yükümlüsü olanlarda, askerliğini yapmış, atama tarihinden sonraki celp dönemine kadar erteletmiş ya da 31/12/ 2006 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak (Bakaya kalmak suçu nedeniyle Askeri Mahkemede yargılanmış adaylarda, haklarında ?Kovuşturmaya yer olmadığına dair? karar verilmiş olmak),

p) İlk defa ve yeniden (açıktan) ilk atama biçimiyle öğretmenliğe atanacaklarda 31/12/2006 tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (Daha önce öğretmenlik görevi yapmış ve yeniden (açıktan) atama biçimiyle başvuracaklarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmaz),

r) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

4.2. Kaynak Program Dışı Başvurular
Aşağıda belirtilen alanlara, bu alanlar altında belirtilen program/bölüm mezunları;

Pedagojik Formasyon veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesine,
İngilizce Öğretmenliğine başvuracaklar için sadece bu alanda geçerli olan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Belgesine sahip olmak şartıyla, atamada ikinci öncelikte değerlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Bunlardan (e) bendinde belirtilen program/bölüm mezunu olup Pedagojik Formasyon veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesine sahip olmayan ancak atanacağı alanın taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla KPSSP10 puan türünden 75 ve daha yukarı puan alan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Bunlar atamada üçüncü öncelikte değerlendirilecektir.

a) Bilgisayar Öğretmenliğine;
? Elektronik Öğretmenliği,
? Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
? Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlardan,
lisans öğrenimi süresince aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Bilgisayar alanına ait derslerden alanlar,

b) İngilizce Öğretmenliğine;
Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları şartıyla;
? Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45414 Kodlu ?* (Y.Dil) Yabancı Dille Öğretim Yapan Yüksek Öğretim Kurumlarının 119 Sayılı Karar Eki Çizelgede Yer Verilen Lisans Düzeyinde İngilizce Öğretim Yapan Bölüm Mezunları? program seçilecektir),

? TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45417 Kodlu ?* (Y.Dil) 119 Sayılı Karar Ek Çiz. Herhangi Bir Alan Öğretmenliğine Kaynak Gösterilen Programlarından Mezun Olup KPDS Sınavından (B) Ve Daha Yukarı Düzeyde Puan Alanlar? program seçilecektir),

c) İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi) Öğretmenliğine;
? Seramik Öğretmenliği,
? Nakış Öğretmenliği,
? Geleneksel Türk El sanatları Öğretmenliği,
? Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği,
? Dekoratif Ürünler Öğretmenliği,

d) İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) Öğretmenliğine;
? Ev Ekonomisi Yüksek Okulu,
? Ev Ekonomisi Bölümü,

e) İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliğine;
? İlâhiyat Fakültesi,
mezunları.

f) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine;
? Tüm dil, Edebiyat ve Mütercim-Tercümanlık programları mezunlarından Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2003-2004 öğretim yılı sonuna kadar tamamlamış olup, lisans eğitiminde almış olduğu toplam kredinin % 30'u kadar krediyi Türk Dili ve Edebiyatı alanında almış olduğunu belgelendirenler,

4.3. Başvuru Yerleri ve Süresi
Başvurular, 25 Ocak - 06 Şubat 2006 tarihleri arasında, 81 il millî eğitim müdürlüğü ile aşağıda belirtilen ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarında kabul edilecektir.

? Adana'nın Ceyhan, Kozan, Seyhan ve Yüreğir,
? Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle,
? Antalya'nın Finike ve Manavgat,
? Bursa'nın İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım,
? Çorum'un Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu,
? Diyarbakır'ın Ergani,
? Erzurum'un Hınıs, Horasan, İspir ve Oltu,
? Gaziantep'in Islahiye, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil,
? Hatay'ın İskenderun,
? İstanbul'un Bakırköy, Eminönü (Açıktan), Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece ve Şişli,
? İzmir'in Bornova, Buca, Karşıyaka ve Konak,
? Kastamonu'nun Cide, İnebolu, Taşköprü ve Tosya,
? Kocaeli'nin Gebze, Gölcük ve Kandıra,
? Konya'nın Akşehir, Beyşehir ve Ereğli,
? Manisa'nın Akhisar, Salihli ve Turgutlu,
? Muğla'nın Fethiye ve Milas,
? Sivas'ın Gürün, Hafik, Kangal, Şarkışla, Suşehri ve Yıldızeli,

4.4. Başvuru İşlemleri
Adaylar, 4.3. maddede belirtilen sürede, http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki fotoğraflı Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra başvurularını resmi hale getirmek için 4.3. maddede belirtilen il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarına onaylatmaları gerekmektedir.

Adayların onay işlemi için bu Kılavuz'un ?Adaylardan İstenen Belgeler? başlıklı 7 nci maddesinde belirtilen belgelerin [(j), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilenler hariç] asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.

4.4.1. Tercihler
Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumlarından, en fazla 10(on) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
Ayrıca;
a) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum?
b) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum?,
c) ?Öğretmenliğe atanamadığım takdirde Kısmî Zamanlı Geçici Öğretici olarak görevlendirilmek istiyorum?.
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur. Tercihte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayan adaylar, (b) seçeneğini tercih etmeleri hâlinde Bakanlıkça uygun görülecek diğer eğitim kurumları için değerlendirmeye alınacaktır.

(c) seçeneğini tercih eden adaylar, yukarıda açıklandığı şekilde (b) seçeneğini tercih eden adaylarla birlikte öncelikle öğretmenlik için değerlendirmeye alınacak olup öğretmenliğe atanamadıkları takdirde Kısmî Zamanlı Geçici Öğreticilik için değerlendirmeye alınacaklardır.

Kısmî zamanlı geçici öğretici olarak halen görevli olanların ekranında, ?Bulunduğum eğitim kurumuna atanmak istiyorum? seçeneği bulunacaktır. Bu seçenek, görevli olunan ilin atanılacak alana açık olması şartıyla tercih edilebilecektir. Bu şekilde tercihte bulunanlar diğer eğitim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

Türkçe alanında kısmî zamanlı geçici öğretici olarak görevlendirilmiş olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği/bölümü mezunları, Türkçe öğretmenliği için başvuruda bulunamayacaklarından bulundukları eğitim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir. Bu bağlamda kısmî zamanlı geçici öğretici olarak görevlendirildikleri alanın dışındaki bir alanda öğretmenliğe atanmak isteyenler de bulundukları eğitim kurumunu isteyemeyeceklerdir.

Aşağıda belirtilen yüksek öğretim programlarından mezun adayların tercihlerinde kurum türü sınırlaması bulunmaktadır.

Şöyle ki;
a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
b) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Ana Okulu Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
? Ana Okullarını
c) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği mezunları,
? Kız Meslek Liselerini,
? İlköğretim Okullarını,
d) Matematik Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
? Liseleri (Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları dışındaki),
tercih edebileceklerdir.

Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç) tercihlerde değişiklik yapılamayacağından, tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz