1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemenin görevde yükselme kararı Danıştay'dan döner

18 Ağustos 2013 11:20
Yazdır
Mahkemenin görevde yükselme kararı Danıştay'dan döner

Aşağıda Batman İdare Mahkemesinin bir kararı bulunmaktadır.

Hem kurumsal görevde yükselme yönetmeliğinde hem de Genel çerçeve yönetmelikte "en az 2 yıl atama yapılacak kurumda çalışmış olmak" şartı yer almaktadır. Ancak, mahkeme farklı bir yorumla 68/B'de geçen sürelerin değerlendirilmesinin yeterli olmuştur.

Karar her ne kadar memurun lehine olsa da, kurumun bu kararı temyiz etmesi halinde bu karar Danıştay'dan dönecektir. Zira yönetmelik hükümleri çok açıktır.

BATMAN

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2012/2167

KARAR NO : 2012/1799

DAVACI : ...

DAVALI : SİİRT VALİLİĞİ /SİİRT

DAVANIN ÖZETİ : Siirt Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünde kaloriferci olarak görev yapan davacının, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu için görevde yükselme eğitimi sınavına yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Siirt Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.08.2011 tarih ve 4824 sayılı işleminin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı olduğu, kamuda çalıştığı tüm hizmetinin gözönünde bulundurulması gerektiği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ ; Davalı idarece, davacının Siirt Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü emrinde kaloriferci olarak görev yaptığı, 6 yıl 9 ay Emniyet Müdürlüğü'nde, 3 ay 23 gün İçişleri Bakanlığı'nda olmak üzere toplam 7 yıl 1 ay 20 gün hizmetinin olduğu, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin (k) bendinin (2) fıkrasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde en az iki yıl çalışma şartı arandığı, davacının ise bu şartı taşımadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Batman İdare .Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava; Siirt Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kaloriferci olarak görev yapan davacının, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu için görevde yükselme eğitimi sınavına yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Siirt Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.08.2011 tarih ve 4824 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

08.06.2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinin k) bendinin 2) fıkrasında; Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için, son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak" kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, 15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Hizmet süresi" başlıklı 6. maddesinde, "Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı aranır. Ancak yeni kurulan kurum ve kuruluşlar ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çamışmış olmak şartı aranmaz" hükmü yer almıştır.

Yukarıdaki paragrafta atıf yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Derece yükselmesinin usul ve şartları" başlıklı 68. maddesinin 2. fıkrasında, "08.06.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilin çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır..." hükmüne ,217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde ise, "Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar, Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Siirt Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü'nde kaloriferci olarak görev yapan davacının, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için görevde yükselme eğitimi sınavına katılmak için davalı idareye yaptığı başvurusunun, dava konusu işlemle İçişleri Bakanlığı bünyesinde en az iki yıl çalışma şartını taşımadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda hükmü aktarılan yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemin İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte hizmet sürelerinin hesabında aynı kurumda yapılan görev süresinin esas alınacağı belirtilmiş ise de, anılan yönetmeliğin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte ise, kurumların atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirleyeceği öngörülmüştür.

Olayda, davacının Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanma amacıyla görevde yükselme eğitimi sınavına katılmak için yaptığı başvurunun kurum içinde en az iki yıl çalışma şartı taşınmadığından bahisle başvurusu reddedilmiş ise de, davacının hizmet belgesinin incelenmesinden, 21.06.2004 tarihinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak göreve başladığı 18.04.2011 tarihinden itibaren Siirt Valiliği'nde kaloriferci olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi kapsamındaki bir kurumda sekiz yıl fiilen hizmet süresi bulunan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. Maddesindeki derece yükselmesi için gerekli şartları taşıyan davacının, yukarıda hükmü aktarılan genel yönetmelik uyarınca Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdiği hizmetinin görevde yükselme eğitimi sınavına katılma başvurusunda bu sürelerin hesaba katılarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yönde tesis olunan işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 174,70 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 14/03/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan YASİN KARABABA 94896

Uye Uye MEHMET TOSUN^ HALİL İBRAHİM ÖZGÜN

Karar Harcı Y.D Harcı Y.D İtiraz Harcı Posta Gideri

YARGILAMA GİDERLERİ

Başvurma Harcı :

18,40-TL 18,40-TL 30,30 T L 50,00 T L 57,60 T L

TOPLAM

174,70 TL

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
02:47 - Kurtulmuş: Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar02:46 - Soylu, gençlere 'doğru istikamet' tavsiyesinde bulundu02:43 - Sayıştay Yönetim Birimlerinin Hakkında Yönetmelikte Değişiklik02:42 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik02:31 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik02:19 - Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı00:05 - 50-d araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri hakkında duyuru00:02 - 23 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:42 - Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama23:25 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar
22:46 - Erdoğan: İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir22:03 - Bursa'da 250 polisle 'huzur' uygulaması21:21 - Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 8 tutuklama20:59 - Bakan Kurum: Dipsiz Göl eski haline dönecek20:55 - Kağıthane'de esnafın dikkati faciayı önledi20:51 - MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme20:43 - Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor20:37 - Yargıtay'ın beraat kararını bozduğu darbe sanıkları tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam