1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği

15 Ağustos 2007 10:02
+Aa- Yazdır

15 Ağustos 2007 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 26614

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)'ndan:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI

KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan her rütbedeki personelin kıyafet şekilleri, branş ve rütbe işaretleri, teçhizat çeşitleri ile 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Emniyet Teşkilatı için hizmetin özelliği itibarıyla verilmesi öngörülen giyecek eşyası ve teçhizatın şekil, renk, cins ve kullanma zamanı ile tarzına ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci maddesi ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Emniyet Amiri: Emniyet amiri rütbesindeki personeli,

c) Emniyet Müdürü: 1, 2, 3 ve 4. sınıf ve sınıf üstü emniyet müdürlerini,

ç) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

d) İdare: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

e) İşleme: Alt tarafı tela veya plastik ile sertleştirilmiş koyu lacivert kumaş üzerine sırma, kaliteli floş iplik ve plastik döküm işlemeyi,

f) Komiser Sınıfı: Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbesindeki personeli,

g) Polis Memuru: Polis adayı ve Polis Memurunu,

ğ) Polis Yıldızı: Ortasında ay yıldız bulunan, ay yıldızı yukarı bakan sekiz köşeli yıldızı,

h) Teşkilat: Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimlerini

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 ? (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır;

a) Resmi elbise, hizmet branşı ve rütbe işaretleri ile teçhizat, şapka, ayakkabı ve bot bu Yönetmelikte belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

b) Ceket düğmeleri daima ilikli, montgomer ve parkanın fermuarı daima kapalı bulunur.

c) Resmi görevlilerin, bina dışında görevin özelliğine göre şapka, kep, bere veya örgü başlık giymesi zorunludur.

ç) Hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli soğuk ve yağışlı havalarda, birim amirlerinin uygun gördüğü dönemlerde, kep yerine örgü başlık kullanabilirler.

d) Şapka ve kep, vizörünün ön kenar ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

e) Bere ve örgü başlığın ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir, ancak; örgü başlık kulakları kapatacak şekilde giyilir.

f) Büro hizmetlerinde çalışan personelin daha rahat çalışabilmesi amacıyla, mevsimin özelliğine ve iklim şartlarına göre, yetkili amir tarafından izin verilmesi halinde, kışlık gömlekle kravatlı olarak ve sadece rütbe işareti takmak suretiyle görev yapılabilir. Büro dışında çalışanların bu durumda tüm işaretleri takması ve tüm personelin aynı kıyafetle görev yapması zorunludur.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen, tip ve model dışında ayakkabı, bot veya çizme giyilemez.

ğ) Çizme, bot veya ayakkabılar daima temiz ve boyalı bulundurulur. Resmi üniforma ile büro hizmeti yapan personel, görev anında kışlık elbise ile bot yerine bu Yönetmelikte şekil ve özellikleri belirtilen ayakkabıyı giyebilirler.

h) Her türlü sakal ve bıyık bırakılamaz. Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ancak görevin özelliğine göre ve en üst birim amirinin izni ile bu hususlar serbest bırakılabilir.

ı) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerleri takılamaz.

i) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir.

j) Resmi kıyafetler eskimiş dahi olsa emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki kişiler tarafından giyilemez ve bu kişilere verilemez.

k) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi kıyafetler sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz, resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilemez, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardesü ve benzerleri giyilemez.

l) Düşük kemerli pantolon yaptırılmaz ve giyilemez.

m) Sivil elbise ile çalışanlar, mülki idare amiri tarafından mevsim veya görev gereği başka türlü giyime izin verilen haller dışında, elbise ve gömlek giymiş ve kravat takmış olarak görevde bulunmak zorundadırlar. Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar ise kapalı, temiz ve boyalı olmalıdır.

n) Bayan amir ve memurlar tırnak uzatamaz, makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz, ziynet eşyası ve benzeri takılar takamazlar. Uzun saç bırakan bayanlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan bayanların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz. Bayan personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık, dikkat çekecek ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz.

o) Sivil olarak görev yapan bayan amir ve memurlar, görev sırasında kolsuz ve çok açık yakalı gömlek bluz veya elbise, vücuda yapışan (strech) kot ve benzeri pantolonlar ile terlik ve sandalet tipi ayakkabı giyemezler. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz.

ö) Büro hizmetlerinde çalışan personelin kışlık kazakla görev yapmaları halinde, göğüs arması ve rütbe işareti takılması, kazak eteğinin pantolonun üzerinde silah kılıfını örtmeyecek şekilde olması zorunludur.

p) Büro hizmetlerinde çalışan personelin teçhizatı, teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfından ibaret olup, herhangi bir nedenle büro dışında görev yapmaları halinde, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen teçhizatın diğer unsurlarını da taşımaları zorunludur.

r) Üniformalı olarak görev yapan bayan amir ve memurlar, hamileliğini belgelediği taktirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafet ile görev yapabilirler.

s) Hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli yazlık gömlek yerine tişört giyebilirler. Bu yerlerde giyilen pantolon, kep ve ayakkabının renk ve şekilleri standart olmakla beraber, diğer özellikleri iklim şartları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe yeniden belirlenebilir.

Resmi üniforma giyecek görevliler

MADDE 6 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin görev sırasında üniforma giymesi zorunludur. Ancak; Emniyet Müdürü rütbesindeki personel tören kıyafetini görev kıyafeti olarak da kullanabilir, bu durumda açık mavi renk gömlek giyilebilir.

(2) Hangi görev türlerinde hangi makam ve görevde bulunanların sivil elbise giyeceği, Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Makamınca tespit edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Verilecek Giyim Eşyası, Verilme Zamanı ve Kullanma Süresi

Verilecek giyim eşyaları

MADDE 7 ? (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki kullanma süreleri dikkate alınarak;

a) Emniyet hizmetleri sınıfında olup resmi kıyafet taşıyanlara, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı cetvele göre pantolon veya etek, gömlek, ayakkabı, bot veya çizme, montgomer, kazak, eldiven, kravat, parka, kep veya bere, yağmurluk, bel kemeri ve teçhizat takımı verilir.

b) Emniyet hizmetleri sınıfı personelin tamamına ise aynı Yönetmeliğin Dip Not (A) bölümünün (1) numaralı sırasına göre tören veya özel günlerde giyilmek üzere takım elbise, şapka ve palto veya pardesü verilir. Ayrıca; Dip Not (A) bölümünün (4) numaralı sırasında belirtilen personel veya birimlere ise tişört, örgü başlık, reflektif uygulama yeleği ve operasyon yeleği verilir.

(2) Giyecek yardımı Genel Müdürlükçe temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında kullanılmak üzere ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, ayrıca nakden bir ödemede bulunulmaz. Ancak, emniyet hizmetleri sınıfında olup, sivil görev yapan personele giyecek yardımı bedeli ile resmi kıyafet taşıyanlara dikiş bedeli, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktarlar üzerinden nakden ödenir.

Üniformalı göreve atananlar ve ihtiyaçların bildirilmesi

MADDE 8 ? (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında ve illerde sivil çalıştırılması Bakanlık Makamınca uygun görülen personelden üniformalı göreve atananlara, atandıkları tarihte sivil elbise istihkakı almış olsalar bile, o yıl içinde ayrıca resmi kıyafet ile teçhizatı verilir.

(2) Merkez ve taşra teşkilatında görevli resmi ve sivil personel mevcudu ile yıllık giyim kuşam ihtiyaçları, taşra teşkilatı ile merkez birimlerince, yıl içerisinde Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Daire Başkanlığına bildirilir.

Kullanma süresi ve miktarı

MADDE 9 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarına bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri gereğince verilecek giyecek eşyalarının miktar ve kullanma süreleri Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtildiği gibidir.

a) Emniyet hizmetleri sınıfındaki bando, boru ve trompet takımı gösteri birliği mensuplarına normal giyim eşyası dışında üç yılda bir kışlık ve yazlık tören üniforması verilir.

b) Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımında görev alan personele, karşılama ve merasimlerde kullanılmak üzere, demirbaş malzeme olarak bir takım tören üniforması ile teçhizatı verilir.

c) İl Emniyet Müdürlükleri karşılama uğurlama ve cenaze birliklerinde görev alacak personele, tören kıyafetleri ile birlikte kullanılmak üzere gerekli teçhizat demirbaş malzeme olarak verilir.

ç) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerce ihtiram nöbetlerinde görev alacak personele, mevsimlik görev üniformaları ile birlikte kullanılmak üzere gerekli teçhizat demirbaş malzeme olarak verilir.

(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekât, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler İçişleri Bakanının onayı ile belirlenir. Bu hizmet birimlerinde görev yapan personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanının onayı ile tespit edilerek hak sahiplerine verilir.

Verilme zamanı

MADDE 10 ? (1) Giyim ve kullanma süresi bakımından yeknesaklığı sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs,

c) Mevsim ile ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs

aylarında personele verilir.

Göreve ilk başlamada

MADDE 11 ? (1) Göreve ilk başlayışta 10 uncu maddede belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin dörtte birinden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

(2) Herhangi bir nedenle, bir dönem için verilmeyen giyim eşyası, sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte verilemez.

Görev gereği yıpranan kıyafet

MADDE 12 ? (1) Giyim eşyalarının kullanma süreleri Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde gösterilmiş olup bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez.

(2) Ancak; giyim eşyası ve teçhizatı görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanak ile tespit edilir ise genel veriliş zamanı beklenmeksizin, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle yenisi verilebilir. Bu takdirde 11 inci maddeye göre işlem yapılır.

Emeklilik ve görev bitimi kıyafetlerin durumu

MADDE 13 ? (1) Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli ile memuriyetten ihraç gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar ile bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

(2) Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

Arma ve kokartların temini

MADDE 14 ? (1) Üniformada bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretleriyle, düğme ve diğer aksesuarlar personel tarafından kendi imkanlarıyla temin edilir.

Kıyafet verilmeyecek haller

MADDE 15 ? (1) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözlem altına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkûm olup ta, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası ve dikiş bedeli verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır.

(2) Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası ve dikiş bedeli verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Kıyafet Şekilleri

Kullanılacak malzeme cinsi

MADDE 16 ? (1) Alınacak giyim kuşam malzemelerinde kullanılacak malzeme ve bunların teknik özellikleri, satın almaya esas teşkil edecek teknik şartnamenin hazırlık safhasında, şartnameyi hazırlayacak birimlerce günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak, görev şartlarına uygun olarak belirlenir. Ancak, renk ve şekil olarak bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin dışına çıkılamaz.

Kıyafet şekil ve renkleri

MADDE 17 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından resmi kıyafetle görev yapanlarca kullanılan; parka, montgomer, yağmurluk, kazak, pantolon, etek, şapka, kep, bere, örgü başlık, kravat ve tören elbisesi, pardesü ile palto koyu lacivert renktedir. Eldiven, teçhizat takımı, bel kemeri, ayakkabı, bot ve çizme siyah renkte olup tişört, yazlık ve kışlık gömlekler ise açık mavi renktedir. Ancak, trafik hizmetlerinde görevli resmi personelce kullanılan teçhizat takımı, bel kemeri, şapka, kep ve örgü başlık beyaz renklidir.

(2) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından resmi elbise ile görev yapan personelin kışlık görev kıyafeti, yazlık görev kıyafeti ve tören kıyafeti olmak üzere üç ayrı kıyafet şekli vardır.

a) Kışlık görev kıyafeti: Parka, montgomer, yağmurluk, eldiven, kazak, pantolon veya etek, kep veya bere veya örgü başlık, bot veya çizme, kravat ve gömlekten oluşur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1'inde gösterilmiştir.

1) Parka: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/A'sında gösterilmiştir.

2) Montgomer: Koyu lacivert renk kumaştan imal edilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/B'sinde gösterilmiştir.

3) Kazak: Koyu lacivert renk malzemeden örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/C'sinde gösterilmiştir.

4) Pantolon: Koyu lacivert renk kumaştandır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D'sinde gösterilmiştir.

5) Etek: Kışlık pantolon kumaşından dikilir. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu diz kapağından on santimetre aşağıdadır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D'sinde gösterilmiştir.

6) Kep: Koyu lacivert renk kumaştan yapılır. Trafik hizmetleri sınıfındaki personelin kepleri beyaz renk kumaştan olup siperliği lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/E'sinde gösterilmiştir.

7) Bere: Koyu lacivert renk malzemeden örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/F'sinde gösterilmiştir.

8) Örgü başlık: Koyu lacivert renk malzemeden örülür. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/F'sinde gösterilmiştir.

9) Kışlık gömlek: Açık mavi renk kumaştan yapılır. Yazlık gömlekte olduğu gibi cepli ve apoletlidir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek- 1/G'sinde gösterilmiştir.

10) Kravat: Kumaşı koyu lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H'sinde gösterilmiştir.

11) Bot: Siyah renk deriden yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/I'sında gösterilmiştir.

12) Çizme: Siyah renk deriden yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek- 1/I'sında gösterilmiştir.

13) Eldiven: Siyah renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/İ'sinde gösterilmiştir.

14) Bel kemeri: Siyah renk deriden, dört buçuk veya beş santimetre eninde olup, bu Yönetmeliğin Ek-21'inde gösterilmiştir.

15) Yağmurluk: Koyu lacivert renkte, arka ve ön kısmında reflektifli POLİS yazısı bulunan yağmurluk ile panço yağmurluğun özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/İ'sinde gösterilmiştir.

b) Yazlık görev kıyafeti: Gömlek veya tişört, pantolon veya etek, kep ve ayakkabıdan oluşur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde gösterilmiştir.

1) Yazlık gömlek: Açık mavi renk kumaştan dikilir. Apoletler ile cep kapakları aynı cins koyu lacivert kumaştan olur. Düğmeleri ise, emniyet amiri rütbesindeki personel dahil gümüş renk, emniyet müdürlerinde ise altın sarısı renk polis yıldızlı metaldendir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/A'sında gösterilmiştir.

2) Tişört: Yazlık gömlek renginde, kısa kollu, polo yakalı, omuz kısmında koyu lacivert renk apoletli, yazlık gömlekte belirtilen arma ve işaretler aynen yer alır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-10'unda gösterilmiştir.

3) Pantolon: Koyu lacivert renk yazlık kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D'sinde gösterilmiştir.

4) Kep: Koyu lacivert renk kumaştan yapılır. Trafik hizmetleri sınıfındaki personelin kepleri beyaz renk kumaştan olup, siperliği lacivert renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/E'sinde gösterilmiştir.

5) Etek: Koyu lacivert renk yazlık pantolon kumaştan dikilir. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu diz kapağından on santimetre aşağıdadır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/D'sinde gösterilmiştir.

6) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Bayan personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B'sinde gösterilmiştir.

c) Tören kıyafeti; Ceket, pantolon veya etek, şapka, gömlek, kravat, ayakkabı ve pardesüden ibarettir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde gösterilmiştir.

1) Ceket: Koyu lacivert renk kışlık kumaştandır. Önünde üç veya üç buçuk santimetre aralıklı, göğüs altında iki koltuk altında bir sason bulunur. Üzerine bindirme dikişlidir. Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Cekete eşit aralıklı dört adet metal düğme dikilir. Cekette yer alan düğmelerin üzerinde kabartma polis yıldızı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/A'sında gösterilmiştir.

2) Pantolon: Düz biçimdir. Ceket kumaşından yapılır. Yanlarında zıh bulunur. Yanlarda bulunan zıh müdür rütbesindeki personel için sarı, emniyet amiri ile komiser sınıfı rütbelerindeki personel için beyaz, memurlarda ise gömlekte kullanılan açık mavi kumaştan dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B'sinde gösterilmiştir.

3) Etek: Ceket kumaşından yapılır. Ön ortasında derince bir pili kaşe bulunur. Boyu diz kapağından on santimetre aşağıda, yanlarında zıh bulunmaz. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B'sinde gösterilmiştir.

4) Şapka: Bütün rütbeler için kışlık elbiselik kumaştandır. Üst kısmı kasnaklıdır. Yanlarında iki hava deliği bulunur. Şapka siperliği siyah renktir. Ortasında madeni (metal) döküm polis yıldızı bulunur. Müdür rütbesindeki personelin polis yıldızı sarı, diğer personelin polis yıldızı ise gümüş rengindedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/C'sinde gösterilmiştir. Trafik hizmetleri sınıfındaki personelin şapkalarının üst kısmı kasnaklı ve beyaz renk vinleksten olup güneşliği siyah renktedir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11'inde gösterilmiştir.

5) Gömlek: Beyaz renk kumaştan imal edilir. Standart gömlek şeklindedir.

6) Kravat: Koyu lacivert renk kumaştandır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H'sinde gösterilmiştir.

7) Ayakkabı: Erkek personel için siyah renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Bayan personel için siyah renk deriden ve kalın topukludur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B'sinde gösterilmiştir.

8) Pardesü: Koyu lacivert renk pardesülük kumaştan dikilir. Apoletleri takma apolet biçimindedir; Kruvaze ve iki sıra üzerine dikilmiş üzerinde kumaş iliğinde iki sıra üzerine dikilmiş üçer metal polis yıldızından düğme bulunur. Yakası tek parçalı ve açık olup gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka uçları sivri olmayıp yuvarlaktır. Pardesünün boyu diz kapaklarından beş santimetre aşağıda cepleri içten, cep kapakları yandan ve pardesüye dikili olur. Arkası tek yırtmaçlıdır. Dış kenar dikişleri ile yaka, cep ve kol kapakları çift dikişlidir. Cep kapaklarının altına içten ve dikiş hizasından kapak boyunca ilik yapılıp, belinden aynı kumaştan yapılmış kemer bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/D'sinde gösterilmiştir.

9) Ceket düğmesi: Ceket düğmeleri emniyet müdürlerinde sarı metalden iki buçuk santimetre çapında, alt rütbedeki personel için ise gümüş renkli metaldendir. Apolet ve ceket cepleri üzerine bir buçuk santimetre çapında küçük metal düğmeler dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H'sinde gösterilmiştir.

Gece ve tören birlikleri kıyafeti

MADDE 18 ? (1) Gece kıyafeti: 10 Nisan balosu ile diğer milli bayram ve resmi kabullerde Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Müdürü ile Emniyet Amiri rütbesinde bulunanlar tarafından giyilir ve bedeli kullanıcı personel tarafından karşılanır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde gösterilmiştir.

a) Erkek gece kıyafeti:

1) Gece pantolonu: Kışlık elbiselik kumaştan olup koyu lacivert renkte, ortasındaki dikişin üzerinde bir santimetre eninde sarı kumaştan zıh bulunur. Emniyet Amiri rütbesindeki personelin pantolonunda bulunan zıh beyaz renkte olur.

2) Ceket: Kışlık elbiselik kumaştan olup koyu lacivert renktedir.

3) Gömlek: Beyaz renkli, normal yakalı, gizli düğmeli gömlek şeklindedir.

4) Kuşak: Kışlık elbiselik kumaştan olup koyu lacivert renktedir.

5) Şapka: Tören kıyafetinde kullanılan standart şapkadır.

6) Apolet: Diğer resmi giysilerinde taşımış oldukları apoletlerin aynısıdır.

7) Papyon: Kışlık kumaştan koyu lacivert renktedir.

8) Ayakkabı: Yazlık kıyafetle verilen standart ayakkabı giyilir.

9) Çorap: Standart siyah çorap giyilir.

b) Bayan gece kıyafeti:

1) Etek: Kışlık elbiselik kumaştan olup koyu lacivert renktedir.

2) Ceket: Kışlık elbiselik kumaştan olup koyu lacivert renktedir.

3) Gömlek: Beyaz renkli, normal yakalı, gizli düğmeli gömlek şeklindedir.

4) Şapka: Tören kıyafetinde kullanılan standart şapkadır.

5) Fular: Kışlık kumaştan koyu lacivert renktedir.

6) Ayakkabı: Yazlık kıyafetle verilen standart ayakkabı giyilir.

7) Çorap: Standart ten rengi şeffaf olmayan çorap giyilir.

(2) Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı: Emniyet Genel Müdürlüğü tören takımı için, özel günler, karşılama ve uğurlama törenlerinde giyilen tören üniforması ve teçhizatının, özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5 ve 5/A'sında gösterilmiştir.

a) Pardesü: Koyu lacivert renkte pardesülük kumaştan dikilir. Diğer özellikleri bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin sekiz numaralı alt bendinde tarif edilen pardesünün aynısıdır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/D'sinde gösterilmiştir.

b) Ceket: Şekil olarak bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendinde belirtilen ceketin aynısı olup beyaz renklidir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/A'sında gösterilmiştir.

c) Pantolon: Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin iki numaralı alt bendinde belirtilen pantolonun aynısı olup yanda bulunan zıh bir buçuk santimetre kalınlığındadır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-3/B'sinde gösterilmiştir.

ç) Ayakkabı: Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin altı numaralı alt bendinde belirtilen ayakkabının aynısı olup, siyah parlak renk deriden ve bağcıklıdır. Ön kısmı bombeli ve maskaratsızdır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-2/B'sinde gösterilmiştir.

d) Fular: Beyaz renkli parlak kumaştan yapılır. Ön orta kısmında yuvarlak beyaz zemin ortasında büyük polis yıldızı ile çevresinde onaltı adet küçük kırmızı yıldız olan bir amblem bulunur.

e) Kemer: Dört buçuk veya beş santimetre eninde beyaz deriden yapılır. Ortasında polis yıldızı bulunan gümüşi madeni toka ile bağlanır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5 ve 5/A'sında gösterilmiştir.

f) Manevra kayışı: Üç santimetre eninde beyaz deriden yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/A'sında gösterilmiştir.

g) Tabanca kılıfı: Beyaz deriden yapılır. Tabanca dışarıdan görülmeyecek şekilde kapaklı kılıftır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/A'sında gösterilmiştir.

ğ) Eldiven: Beyaz kumaştan imal edilen standart eldivendir.

h) Ceket ve pardesü düğmesi: Ceket ve pardesü düğmesi beyaz gümüş renkli metalden iki buçuk santimetre çapındadır. Apolet ve cepler üzerine bir buçuk santimetre çapında küçük metal düğmeler dikilir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-1/H'sinde gösterilmiştir.

(3) Karşılama, uğurlama ve cenaze birlikleri: İl Emniyet Müdürlüklerinde, karşılama ve cenaze törenlerinde görev alan cenaze ve karşılama birliklerinde görevli personel, standart tören kıyafeti ile birlikte verilen teçhizatın Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-6'sında gösterilmiştir.

a) Miğfer: Standart beyaz miğfer olup miğferde kullanılan polis yıldızı gümüş renkli metaldendir.

b) Tozluk: Beyaz renkli standart tozluktur.

c) Fular: Beyaz renkli parlak kumaştan yapılır. Ön orta kısmında yuvarlak beyaz zeminin orta kısmında işleme göğüs arması bulunur.

ç) Kemer: Dört buçuk veya beş santimetre eninde beyaz deriden yapılır. Ortasında polis yıldızı bulunan gümüş renkli madeni toka ile bağlanır.

d) Manevra kayışı: Üç santimetre eninde beyaz deriden yapılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/A'sında gösterilmiştir.

e) Tabanca kılıfı: Beyaz deriden yapılır. Tabanca dışarıdan görülmeyecek şekilde kapaklı kılıftır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/A'sında gösterilmiştir.

f) Eldiven: Beyaz kumaştan imal edilen standart eldivendir.

(4) İhtiram nöbetçileri: Genel Müdürlük ve bağlı birimlerdeki ihtiram nöbetçileri, mevsimlik görev üniformaları ile birlikte verilen teçhizatın özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-7'sinde gösterilmiştir.

a) Miğfer: Standart beyaz miğfer olup miğferde kullanılan polis yıldızı gümüş renkli metaldendir.

b) Tozluk: Beyaz renkli standart tozluktur

c) Fular: Beyaz renkli parlak kumaştan yapılır. Ön orta kısmında yuvarlak beyaz zeminin orta kısmında işleme göğüs arması bulunur.

ç) Kemer: Dört buçuk veya beş santimetre eninde beyaz deriden yapılır. Ortasında polis yıldızı bulunan gümüş renkli madeni toka ile bağlanır.

d) Tabanca kılıfı: Beyaz deriden yapılır. Tabanca dışarıdan görülmeyecek şekilde kapaklı kılıftır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-5/A'sında gösterilmiştir.

e) Eldiven: Beyaz kumaştan imal edilen standart eldivendir.

(5) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapanlara verilecek reflektif uygulama yeleği ile sivil olarak görev yapanlara verilecek operasyon yeleği:

a) Sivil görev yapan ve operasyonlara katılan personelin tanınması amacıyla kullanılan koyu lacivert renkte operasyon yeleğinin, özellikleri bu Yönetmeliğin Ek-8'inde gösterilmiştir.

b) Gece uygulamalarında araç sürücüleri tarafından personelin rahatça görülebilmesi amacıyla kullanılan reflektif yeleğin, özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-8/A'sında gösterilmiştir.

Bando takımı kıyafeti

MADDE 19 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfında; bando, boru ve trompet takımı gösteri birliğinde görevli personele normal giyim eşyası dışında verilen yazlık, kışlık ile sahne ve mevsimlik tören üniformaları aşağıda tarif edilmiş olup özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-9, 9/A, 9/B ve 9/C'sinde gösterilmiştir.

a) Kışlık tören üniforması:

1) Ceket: Parlement mavisi renk kumaştan yapılır. Apoletin kenarları dokuz milimetre eninde san sırma şerit ile çevrilmiştir. Üstünde iki buçuk santimetre sim işleme olur ve bağlantısı, üzerinde bir buçuk santimetre çapında polis yıldızı bulunan düğme ile yapılır. Sol omuz başında apolet altından geçen iki sıra saç örgülü san sim kordon bulunur. Ceketin ön tarafı dört düğme ile iliklenir. Yaka tören kıyafetindeki gibidir. Düğme hizalarında sağ ve sol taraflarda olmak üzere sekiz adet ondört santimetre boyunda, beş milimetre eninde sim kordon bulunur. Sol göğse sarı metal göğüs arması ve sağ kola bando branş işareti, sol kola Emniyet Genel Müdürlüğü işareti takılır. Düğme ilikleri ibrişim ile örülür. Sağlı sollu iki tane iç cep yapılır.

2) Pantolon: Siyah renk kumaştan yapılır. Yan dikişler üzerinde kemer altında başlayıp paçaya kadar inen dört santimetre eninde san kurdele veya simden zıh bulunur. Kemer köprüleri beş santimetredir. İki yan cep ve iki kapaklı arka cep bulunur.

3) Gömlek: Kravat yakalı ve beyaz renk kumaştandır.

4) Kravat: Siyah renk kumaştandır.

5) Şapka: Pantolon kumaşından yapılır. Ölçüleri ve şekli tören kıyafetiyle giyilen şapkanın aynıdır. Ancak, şapka kasnağının kenarında ortası mavi şeritli sarı renkli biye bulunur.

6) Kemer: Beş santimetre eninde siyah deriden yapılır. Ortasında polis yıldızı bulunan? sarı madeni toka ile bağlanır.

7) Pelerin: Siyah renk ve su geçirmez kumaştan yapılır. İçi tören ceketine uygun renkte parlak kumaştan astarlıdır.

8) Ayakkabı: Emniyet hizmetleri mensuplarına verilen ayakkabının şekli esas alınır, siyah parlak renk deriden yapılır. İçi ve iç tabanı deri astarlıdır.

b) Sahne ve mevsimlik tören üniforması:

1) Ceket: Beyaz renk kumaştan yarım astarlı yapılır. Kışlık tören üniformasındaki özellikleri havidir. Kışlık tören üniformasındaki simge, işaret ve kokartlar aynen kullanılır. Düğme ilikleri ibrişim ile örülür. Sağlı sollu iki tane iç cep yapılır.

2) Fular: Beyaz renk kumaştan yapılır. Ön orta kısmında polis bando ve armoni mızıkası amblemi yer alır.

3) Pantolon: Kışlık tören üniformasındaki pantolon ile aynı olmakla beraber yazlık lacivert polis kumaşından dikilir. Yan dikişler üzerine kemer altından başlayıp paçaya kadar inen dört santimetre eninde san kurdele veya simden zıh bulunur. Kemer köprüleri beş santimetredir. İki yan cep ve iki kapaklı arka cep bulunur.

c) Yazlık tören üniforması:

1) Gömlek: Beyaz renk kumaştan dikilir. Her iki omuzda kışlık tören üniformasında bulunan apoletler mevcuttur. Sol kol omuz başında apolet ve koltuk altından geçen iki sıra saç örgülü san sim kordon bulunur. Gömleğin ön kısmı yedi adet üzerinde polis yıldızı bulunan sarı düğme ile iliklenir. Her iki yanında bulunan cep kapakları pantolon renginde gömleklik kumaştan yapılır. Kışlık tören üniformasındaki işaretler mevcuttur. Sağ ve sol göğse iki tane cep yapılır.

2) Pantolon: Polis yazlık lacivert pantolonluk kumaşından dikilir. Yan dikişler üzerine kemer altından başlayıp paçaya kadar inen dört santimetre eninde sarı kurdele veya simden zıh bulunur. Kemer köprüleri beş santimetredir. İki yan cep ve iki kapaklı arka cep bulunur.

3) Şapka: Ceket kumaşından yapılır. Ölçü ve şekilleri tören kıyafeti ile giyilen şapkanın aynıdır. Ancak, şapka kasnağının kenarında ortası siyah şeritli sarı renkli sim biye bulunur.

4) Ayakkabı: Emniyet hizmetleri mensuplarına verilen ayakkabının şekli esas alınır, siyah parlak renk deriden yapılır. İçi ve iç tabanı deri astarlıdır.

5) Kemer: Beş santimetre eninde deri kemer üzerine sarı renkli sim kullanılarak yapılır. Kemer tokasında kabartma iki defne dalı ortasında polis yıldızı bulunur.

Özel birimlerin kıyafet şekilleri

MADDE 20 ? (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekât, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, sualtı grup amirliğinde görevli balık adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilerin kıyafet ve teçhizatının şekil, renk, cins ve esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol ve kokartlar ile bu kıyafetlerin kullanma süresi ve şekilleri, yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Başkanlıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Emniyet Teşkilatı İşareti, Hizmet Branşı, Görev Yeri İşaretleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Emniyet Teşkilatı İşaretleri

İşaretlerin yerleri

MADDE 21 ? (1) Üniforma ile görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin göğüs arması, branş işareti, şapka, kep, bere ve örgü başlık kokartı, görev yeri kol arması, polis memuru kıdem işareti ile rütbe işaretlerinin resmi kıyafet üzerindeki yerleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Kep kullanan kişilerin görev ve rütbesine göre kepin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Polis Memurlarında: Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında beyaz renkli işleme polis yıldızı, yıldızın altında ortaya gelecek şekilde yedi santimetre uzunluk ve iki santimetre genişliğinde büyük harflerle beyaz renkli işleme polis yazısı, aynı boyut, renk ve şekilde polis yazısı kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13'ünde gösterilmiştir.

2) Komiser Sınıfı ve Emniyet Amirinde: Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında gümüş rengi simden işleme defne dalı ile çevrelenmiş dört buçuk santimetre çaplı gümüş rengi simden işleme polis yıldızı, defne dalının altında ortaya gelecek şekilde yedi santimetre uzunluk ve iki santimetre genişliğinde büyük harflerle gümüş rengi simden işleme polis yazısı, aynı boyut, renk ve şekilde polis yazısı kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13'ünde gösterilmiştir.

3) Emniyet Müdürü Rütbesinde: Kepin ön orta kısmında ortaya gelecek şekilde altı buçuk santimetre çapında altın sarısı simden işleme defne dalı ile çevrelenmiş dört buçuk santimetre çaplı altın sarısı simden işleme polis yıldızı, defne dalının altında ortaya gelecek şekilde yedi santimetre uzunluk ve iki santimetre genişliğinde büyük harflerle altın sarısı simden işleme polis yazısı, aynı boyut, renk ve şekilde polis yazısı kepin arka kısmında ortaya gelecek şekilde bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13'ünde gösterilmiştir. Ayrıca, 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin kullandığı kep, müdür rütbesindeki personelin kullandığı kep ile aynı olup ilave olarak siperliklerinin üzerinde karşılıklı yedi tane altın sarısı simden işleme defne dalı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13'ünde gösterilmiştir.

4) Emniyet Genel Müdürünün Kullandığı kep, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin kullandığı kep ile aynı olup, ilave olarak siperliklerinin üzerinde iki adet karşılıklı yedi tane altın sarısı simden işleme defne dalı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13'ünde gösterilmiştir.

b) Bere veya örgü başlık: Bere ve örgü başlık için tüm rütbelerde kepte bulunması gerekli işaret ve kokartlar aynı şekilde bulunur. Ancak, müdür rütbesindeki personel kepinin siperliğinde bulunan defne dalları bulunmaz. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11/A ve 13'ünde gösterilmiştir.

c) Şapka kullanan kişilerin görev ve rütbesine göre şapkanın özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Polis Memurlarında: Gümüş rengi metalden beş santimetre çapında, sekiz köşeli polis yıldızından oluşan şapka kokartı ile bir buçuk santimetre eninde ve otuz üç veya otuz dört santimetre uzunluğunda parlak deniz mavisi malzemeden sakındırak bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14'ünde gösterilmiştir.

2) Komiser Sınıfı ve Emniyet Amirinde: Gümüş rengi metalden defne dalı ile çevrelenmiş, defne dalına dört köşesinden sabitlenmiş dört santimetre çapında sekiz köşeli polis yıldızı ile bir buçuk santimetre eninde ve otuz üç veya otuz dört santimetre uzunluğunda gümüş rengi simden işleme sakındırak bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14'ünde gösterilmiştir.

3) Emniyet Müdürü Rütbesinde: Altın sarısı renk metalden defne dalı ile çevrelenmiş, defne dalına dört köşesinden sabitlenmiş dört santimetre çapında sekiz köşeli polis yıldızı ile bir buçuk santimetre eninde ve otuz üç veya otuz dört santimetre uzunluğunda altın sarısı simden işleme sakındırak bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14'ünde gösterilmiştir. 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin kullandığı şapka müdür rütbesindeki personelin kullandığı şapka ile aynı olup, ilave olarak siperliklerinin üzerinde karşılıklı yedi tane altın sarısı simden işleme defne dalı bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14'ünde gösterilmiştir. Emniyet Genel Müdürünün şapkası 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin kullandığı şapka ile aynı olup, ilave olarak siperliklerinin üzerinde bulunan defne dallarını çevreleyen bir santimetre eninde altın sarısı simden sırma bant bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-11, 12 ve 14'ünde gösterilmiştir.

ç) Parka kullanan kişilerin görev ve rütbesine göre parkanın özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Polis Memurlarında: Omuzda rütbe işareti bulunmaz, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sağ kolda omuz dikişinden yedi santimetre aşağıda branş işareti, yine sol kolda personelin görev yaptığı kadro ve sicil numarasını gösterir kol arması ile bunun bir santimetre altına gelecek şekilde kıdem işareti bulunur.

2) Komiser Sınıfı ve Emniyet Amirinde: Parkadaki omuz apoletleri üzerine rütbe işareti, sol göğüs üstünde işleme göğüs arması, sağ kolda branş işareti, sol kolda görev yeri kol arması ve sicil numarası bulunur. Emniyet Amiri rütbesindeki personelde sicil numarası bulunmaz.

3) Emniyet Müdürü Rütbesinde: Parkadaki omuz apoletleri üzerine rütbe işareti ile altın sarısı işleme göğüs arması bulunur. Müdür rütbesindeki personel kol kokartı takmazlar.

d) Montgomer: Parkada bulunan işaretler aynen montgomerde de yer alır.

e) Kazak: Kazakta, tüm rütbeli personel de işleme göğüs arması ve rütbe işareti, memurlarda sadece işleme göğüs arması bulunur. Kol kokartları takılmaz.

f) Yazlık Gömlek: Yazlık gömlekte, her rütbe için bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, parka için belirlenen işaretler aynen yer alır.

g) Kışlık Gömlek: Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen haller dışında, kazağın veya montgomerin altına giyilir ve sadece kravat takılır.

ğ) Tören Kıyafeti: Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, parka için belirtilen işaretler aynen tören kıyafetinde kullanılır. Ancak, göğüste metal göğüs arması kullanılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Göğüs Arması, Rütbe İşareti, Branş İşareti,

Görev Yeri Kol Arması, Kıdem İşareti ve Kokartlar

Kıyafette bulunması gerekli işaretler

MADDE 22 ? (1) Üniforma ile görev yapan personelin kıyafetinde bulunması gereken işaretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bunların dışında Genel Müdürlükçe gerekli görülecek bröve, nişan ve benzeri diğer arma ve işaretlerin de bulunması zorunludur.

a) Metal Göğüs Arması: Polis Memuru, Komiser Sınıfı ve Emniyet Amiri rütbesinde, sekiz santimetre boyunda altı santimetre eninde gümüş renginde bir gövde ve gövde üzerinde dört santimetre çapında polis yıldızından oluşur. Emniyet Müdürü rütbesinde ise, aynı şekil ve ölçüde altın sarısı metalden olur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-15'inde gösterilmiştir.

b) İşleme Göğüs Arması: Polis Memuru, Komiser Sınıfı ve Emniyet Amiri rütbesinde; kumaş üzerine sekiz santimetre boyunda altı santimetre eninde sim işlemeden kumaş veya plastik dökümden olur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-16'sında gösterilmiştir. Emniyet Müdürlerinde ise, aynı ölçü ve ebatta sarı sim işlemedir.

c) Görev Kıyafeti Rütbe İşareti taşıyan kişilerin görev kıyafeti rütbe işaretinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Polis Memuru: Omuzda rütbe işareti bulunmayıp, sol kolda omuz dikişinden yedi santimetre aşağıda personelin görev yaptığı kadro ve sicil numarasını gösterir kol armasının bir santimetre altına gelecek şekilde kıdem işareti bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19'unda gösterilmiştir.

2) Komiser Yardımcısı: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden bir buçuk santimetre çapında sekiz köşeli bir adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A'sında gösterilmiştir.

3) Komiser: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden bir buçuk santimetre çapında sekiz köşeli iki adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A'sında gösterilmiştir.

4) Başkomiser: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine beyaz floş iplik işlemeden bir buçuk santimetre çapında sekiz köşeli üç adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A'sında gösterilmiştir.

5) Emniyet Amiri: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine gümüş rengi sim işlemeden bir adet defne dalı ile sekiz köşeli bir buçuk santimetre çapında bir adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/A'sında gösterilmiştir.

6) 4. Sınıf Emniyet Müdürü: Rütbe işareti lacivert zemin üzerine altın sarısı sim işlemeden bir adet defne dalı ile sekiz köşeli bir buçuk santimetre çapında bir adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/B'sinde gösterilmiştir.

7) 3. Sınıf Emniyet Müdürü: Rütbe işareti lacivert zemin üzerine altın sarısı sim işlemeden bir adet defne dalı ile sekiz köşeli bir buçuk santimetre çapında iki adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/B'sinde gösterilmiştir.

8) 2. Sınıf Emniyet Müdürü: Rütbe işareti lacivert zemin üzerine altın sarısı sim işlemeden bir adet defne dalı ile sekiz köşeli bir buçuk santimetre çapında üç adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/B'sinde gösterilmiştir.

9) l. Sınıf Emniyet Müdürü: Rütbe işareti lacivert zemin üzerine altın sarısı sim işlemeden bir adet defne dalı ile sekiz köşeli bir buçuk santimetre çapında dört adet yıldız bulunur. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/B'sinde gösterilmiştir.

10) Emniyet Genel Müdürü: Rütbe işareti olarak lacivert zemin üzerine altın sarısı sim işlemeden bir adet defne dalı, bir adet üç buçuk santimetre çapında ay yıldızlı polis yıldızı ile dört adet 1.6 santimetre çapında sekiz köşeli ay yıldızlı polis yıldızından meydana gelir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-17 ve 17/B'sinde gösterilmiştir.

ç) Tören Kıyafeti Rütbe İşareti taşıyan kişilerin tören kıyafeti rütbe işaretinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Polis Memurlarında: Omuzda rütbe işareti bulunmaz, personelin tören kıyafeti rütbe işaretleri görev kıyafeti rütbe işaretlerinin aynısı olup sadece sol göğüste gümüş renkli metal göğüs arması kullanılır.

2) Emniyet Amiri ve Komiser Sınıfı: Tören kıyafeti rütbe işaretleri görev kıyafeti rütbe işaretlerinin aynısı olup, sol göğüste gümüş renkli metal göğüs arması kullanılır, ancak omuzda bulunan rütbe işaretlerinin yıldızları ile Emniyet Amirlerinde bulunan defne dalı ve yıldızlar metaldendir. Ceket, palto ve pardesü apoletine direkt olarak takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-18 ve 18/A'sında gösterilmiştir.

3) Emniyet Müdürü: Tören kıyafeti rütbe işaretleri görev kıyafeti rütbe işaretlerinin aynısı olup, sol göğüste müdürlere ait sarı renk metal göğüs arması kullanılır, omuzda bulunan rütbe işaretlerinin yıldızları ile defne dalları sarı renk metaldendir. Ceket, palto ve pardesü apoletine direkt olarak takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-18 ve 18/B'sinde gösterilmiştir.

d) Görev Yeri Kol Arması taşıyan kişilerin görev yeri kol armasının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

1) Polis Memurlarında: Dokuz santimetre eninde ve altı santimetre boyunda kenarları üç milimetre mavi biyeli olup, içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten beyaz yazı ile bunu çevreleyen iki milimetre eninde beyaz biyeden kurdele bulunur. Görev yeri kol armasının alt ucundan bir santimetre yukarıya gelecek şekilde dört santimetre eninde ve bir santimetre boyunda personelin sicil numarasını gösterir siyah zemin üzerine beyaz rakam bulunan plaka tam ortalanarak takılır. Görev yeri kol armasının bir santimetre altına, kenarları üç milimetre mavi biyeli ortası beyaz kıdem işareti takılır. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19'unda gösterilmiştir.

2) Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser ve Komiser Yardımcısında: Dokuz santimetre eninde ve yedi santimetre boyunda kenarları üç milimetre beyaz biyeli olup içerisinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten beyaz yazı ile bunu çevreleyen iki milimetre eninde beyaz biyeden kurdele ve alt kısmında yedi buçuk santimetre uzunluğunda beyaz defne dalı bulunur. Defne dalının bir santimetre üstünde dört santimetre eninde ve bir santimetre boyunda personelin sicil numarasını gösterir siyah zemin üzerine beyaz rakam bulunan plaka tam ortalanarak takılır. Emniyet Amiri rütbesinde sicil numarası plakası takılmaz. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-19/A'sında gösterilmiştir.

3) Emniyet Müdürlerinde: Görev yeri kol arması ve branş işareti bulunmaz.

Branş işaretleri

MADDE 23 ? (1) Üniforma ile görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin branşlarını gösterir işaretler aşağıdaki şekilde tespit edilmiş olup işaretler altı santimetre eninde ve sekiz santimetre boyundadır. Renkleri; ana zemin lacivert, ana çerçeve beyaz, yazıların bulunduğu kurdela içi zemin mavi, çerçevesi beyaz, yazılar arial karakterinde büyük harflerle beyaz, defne yaprakları sarı renktedir. Branşı simgeleyen içerideki dairesel kısımın renk ve şekilleri ilgili birimlerce belirlenir.

a) Genel Hizmet branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20'sinde gösterilmiştir.

b) Trafik branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20'sinde gösterilmiştir.

c) Bando branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20'sinde gösterilmiştir.

ç) Kriminal Laboratuar branş işareti: bu Yönetmeliğin Ek-20'sinde gösterilmiştir.

d) Bilgi İşlem branş işareti: bu Yönetmeliğin Ek-20'sinde gösterilmiştir.

e) Koruma branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20'sinde gösterilmiştir.

f) Bomba Uzmanı branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A'sında gösterilmiştir.

g) Çevik Kuvvet branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A'sında gösterilmiştir.

ğ) Telsiz Muhabere branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A'sında gösterilmiştir.

h) Havacılık branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A'sında gösterilmiştir.

ı) Özel Harekat branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A'sında gösterilmiştir.

(2) Ancak, birinci fıkrada belirtilen branşlara ilave olarak Genel Müdürlükçe Türk Patent Enstitüsünden patenti alınan branş kokartlarından uygun görülenler de kullanılabilir.

Özel kalem branş işaretleri

MADDE 24 ? (1) Emniyet Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü kol armasının, özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-20/A'sında gösterilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teçhizat

Teçhizat takımı

MADDE 25 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfında resmi kıyafetli olarak görev yapan personelin teçhizatı; teçhizat kemeri, tabanca ve tabanca kılıfı, kelepçe ve kelepçe kılıfı, yedek şarjör ve yedek şarjör kılıfı, cop ve cop kılıfı, el feneri ve el feneri kılıfı ile düdükten ibarettir. Özellikleri, bu Yönetmeliğin Ek-21'inde gösterilmiştir.

(2) Teçhizat kemeri kaliteli malzemeden, dört buçuk veya beş santimetre eninde siyah renklidir. Pantolon (Bel) kemerinin üzerine haricen takılır ve teçhizat kemeri üzerindeki köprüler vasıtasıyla pantolon kemerine sabitleştirilir. Sol elini kullanan personel teçhizat takımını silah sola gelecek şekilde de kullanabilirler. Trafik hizmetlerinde görevli resmi personele verilen bel kemeri ve teçhizat takımı beyaz renktedir

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanı

MADDE 26 ? (1) Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak Ankara ilinde Personel Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Emniyet Genel Müdürünce, diğer illerde ise İl Emniyet Müdürlüğünün teklifi üzerine, Valilerce belirlenir.

(2) Taşradaki merkeze bağlı birimler herhangi bir prosedüre gerek duymadan il teşkilatı ile birlikte hareket eder.

Dikilmiş olarak verilecek kıyafetler

MADDE 27 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden resmi kıyafetle görev yapacaklara bu Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20 ve 25 inci, maddelerinde belirtilen kıyafet ve teçhizatlardan, dikilmiş ve hazır olarak verilecekler, Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Öğrenci kıyafetleri

MADDE 28 ? (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerince, Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı Polis Meslek Yüksek Okulları ile Polis Koleji Müdürlüğü bünyesinde öğrenim gören öğrenciler ile stajyer polis memurlarına, 17/10/1994 tarihli ve 22084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Koleji Öğrencileri Kıyafet ve İstihkak Yönetmeliği ile Polis Akademisi Başkanlığı Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen malzemelerden verilir. Öğrenimleri süresince adı geçen yönetmeliklerde belirtilen işaret ve aksesuar kullanılır.

Benzer kıyafetlerin giyilmesi

MADDE 29 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları için bu Yönetmelikte şekli gösterilen aynı renk resmi kıyafet ile işaretler ve teçhizat diğer resmi veya özel kurum, kuruluşlarca ya da kişilerce kullanılamaz ve giyilemez.

Akademik kıyafetler

MADDE 30 ? (1) Polis Akademisi Başkanı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürleri ile Polis Akademisi bünyesinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup öğretim üyesi personelin, akademik tören ve toplantılarda giyecekleri kıyafetler Genel Müdürlükçe belirlenir.

Temin ve tedarik

MADDE 31 ? (1) Emniyet hizmetleri sınıfında görevli personelin giyim ve kuşam ihtiyaçlarının planlama, satın alınma ve tahsis işlemleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır. Polis Akademisi ve bağlı Polis Meslek Yüksek Okulları ile Polis Kolejleri bünyesinde öğrenim gören öğrenciler için Genel Müdürlükçe alınacak malzemelerin satın alınma ve tahsis işlemleri eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır.

(2) Ancak, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen malzemelerin alımına esas planlama ilgili birimlerce yapılıp, satın alma ve tahsis işlemleri ise birimlerinin talepleri doğrultusunda Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Daire Başkanlığınca yapılır.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 32 ? (1) Bu Yönetmeliğin 20, 22 ve 30 uncu maddelerinde öngörülen görev ve hizmetin özelliğine göre; verilecek işaret, sembol, kokart ve kıyafetlere ilişkin hususlar, ilgili Başkanlıklarca çıkarılacak yönergelerle belirlenir. Ancak; yönergelerde daha sonra yapılacak işaret ve kıyafetlere ilişkin renk ve şekil değişiklikleri Genel Müdürlük İkmal ve Bakım Daire Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 ? (1) 7/3/1994 tarihli ve 21870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Alt düzenleyici işlemlerin süresi

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre çıkarılacak yönergeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde çıkarılır.

Yürürlük

MADDE 35 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı
22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'22:32 - Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı22:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
22:21 - Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam