Kamu personel reform taslağı memurlar.net'te... (Birinci Bölüm)

Haber Giriş : 06 Ağustos 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar.NET Özel

KAMU PERSONELİ KANUNU TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler

Amaç
Madde 1-
Bu Kanunun amacı, memurların ve sözleşmeli personelin hizmet şartlarını, hizmete alınmalarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylık ve ücretlerini, diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve diğer özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2
- Bu Kanun, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birliklerde, sosyal güvenlik kuruluşlarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlar ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Temel ilkeler
Madde 3-
Bu Kanunun temel ilkeleri şunlardır:

a) Eşitlik ve tarafsızlık: Kamu hizmetlerine alınmada hizmetin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayırım yapılamaz; mevzuat tüm kamu görevlilerine saydamlık, doğruluk ve adalet ilkeleri doğrultusunda uygulanır.

b) Kariyer: Memurlara, yaptıkları hizmetler için gerekli eğitim, bilgi, yeterlilik, tecrübe ve yetişme şartlarına uygun şekilde ilerleme ve yükselme imkanı sağlanır.

c) Yeterlilik: Memurların ve sözleşmeli personelin kamu hizmetlerine girmeleri, ilerlemeleri, yükselmeleri ve görevlerine son verilmesi önceden belirlenmiş nesnel niteliklere, sosyal ve etik normlara ve başarı durumlarına dayanır.

d) Başarı değerlendirmesi: Görevin etkili ve verimli yürütülmesi, yaratıcılık, girişimcilik, çalışma disiplini, görevin yürütülmesinde gösterilen gayret ve başarı sicil ile değerlendirilir ve bu değerlendirmeler yeterliğin tespitinde, ilerleme ve yükselmelerde, hizmetle ilişiğin kesilmesinde başlıca dayanaktır.

e) Hesap verilebilirlik: Kamu hizmetleri saydamlık içerisinde yürütülür, memurlar ve sözleşmeli personel, yaptıkları her türlü eylem ve işlemin sonuçlarından sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam Şekilleri, Kadro ve Pozisyonlar

İstihdam şekilleri
Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetleri, memurlar, diğer kamu görevlileri, tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel ile geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. Hangi kamu hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülebileceği kanunla düzenlenir.

a) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri kamu erkini kullanarak yerine getirenler veya bu kuruluşlarda strateji ve genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim işlerinde görevli ve yetkili olanlar, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılırlar. Memur kadrolarının standart unvanları, ekli I sayılı listede gösterilmiştir.

b) Sözleşmeli personel: Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları ve memurlarca yerine getirilmesi gerekmeyen kamu hizmetlerinin ifası amacıyla, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşme ile tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan personeldir. Sözleşmeli personel pozisyonlarının standart unvanları bu Kanuna ekli II sayılı listede gösterilmiştir.

c) Geçici personel: İhtiyaç duyulan geçici ve süreli hizmetlerde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen süre, ücret ve sayılar ile diğer esas ve usuller çerçevesinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan personeldir. Bu şekilde çalıştırılabilecek personelin sayısı ile bunlara verilecek ücretin üst sınırı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenir.

d) Diğer kamu görevlileri: Hakimler ve savcılar ile kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretim elemanları, subay ve astsubaylar, uzman erbaş ve uzman jandarmalardır.

e) İşçiler: İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personeldir.

Bu Kanuna tabi kurumlar, yukarıda yazılı istihdam şekilleri dışında personel çalıştıramazlar.

Kadro ve pozisyon
Madde 5-
Kadro; kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere memurun atandığı belirli ödev, hak, yetki ve sorumlulukla donatılmış görev mevkiidir.

Pozisyon; hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmetini ifa etmesini sağlamak amacıyla ödev, hak, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş görev mevkiidir.

Her kadro ve pozisyonun görev, yetki ve sorumluluğu ile bu kadro ve pozisyonlara atanacaklarda aranacak nitelikler, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilen esas ve usuller çerçevesinde her kurum için ayrı ayrı yapılacak norm kadro ve norm pozisyon çalışmalarına dayalı olarak belirlenir.

Kadro ve pozisyonların tespiti
Madde 6-
Kadrosuz memur, pozisyonsuz sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların hizmet gereklerine uygun olarak hizmet birimi bazında memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonlarının ihdası, iptali, değişikliği ve aktarılması, norm kadro ve pozisyon çalışmalarının sonuçları da dikkate alınarak özel kanun hükümlerine göre yapılır. Kadro ve pozisyon cetvellerinde, her kurum için gerekli kadro ve pozisyonların unvan ve sayıları gösterilir. Norm kadro ve pozisyon sayısının değişmesi dışında kadro ve pozisyonların birimler itibariyle dağılımı değiştirilemez.

Sözleşmeli personel pozisyonları, bu pozisyonlarda çalışan kişiler açısından iş sürekliliği sağlamaz.

Sözleşmeli personel, deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışması hariç, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici veya sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz.

Bu Habere Tepkiniz