1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
12 Haziran 2020 00:20
+Aa- Yazdır
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik

Doçentlik başvuru sayısı artırıldı

Yılda iki defa yapılan başvuru sayısı "Ocak, Mayıs ve Eylül" ayları olmak üzere yılda 3 defaya çıkarılmıştır.

Komisyon çalışmaları hızlandırıldı

Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı.

Tebligat sürecinde süre ve maddi tasarruf sağlandı.

Adaylara ve jüri üyelerine tebligatta elektronik ortama geçilerek tebligat süreci hızlandırılmış, azımsanamayacak bir yekün tutan tebligat harcamaları ortadan kaldırılmıştır.

Doçentlik işlemlerinde dijital imkanlardan faydalanılacak

Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılmıştır. Böylece jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır."

"a) Türkiye'de doktora yapmış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanı almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış ya da doktora, sanatta yeterlik ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlığın yurt dışından alındığı hallerde, bu unvanın denkliğine sahip olmak,"

"(3) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda belgeler ve bütün akademik çalışmalar yüklenmek suretiyle yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin ibrazının gerekli olduğu hallerde, adaylar bu belgeleri elden veya posta ile Üniversitelerarası Kurula gönderir. Adaylar, Üniversitelerarası Kurulun belirlediği doçentlik alanlarında, değerlendirmeye esas akademik çalışmalarını fiziki olarak jüri üyelerine gönderir."

"(4) Öğrenim belgesi, tez ve yabancı dil belgesinin eksik/hatalı olduğu tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca iptal edilir. Doçentlik başvurusu iptal edilen aday takip eden dönemlerde yeniden doçentlik başvurusunda bulunabilir.

(5) Denkliği kabul edilenler dahil olmak üzere daha önce bir bilim/sanat alanından doçentlik unvanı aldıktan sonra başka bir bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunan adaylar, aldığı doçentlik unvanına esas olan akademik çalışmaları yeni başvurularında puanlayamazlar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Doçentlik Komisyonu tarafından, süresi içinde başvurusunu tamamlayan adaylardan her biri için, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri kurulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde jüri, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulur. Jürinin üç kişi olarak teşekkül ettirilememesi halinde en yakın bilim/sanat alanından tamamlanmak suretiyle üç asıl ve bir yedek üyeden jüri oluşturulur."

"(4) Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Doçentlik değerlendirme jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerinin listesi mensubu bulundukları üniversite rektörlüğüne bildirilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Doçentlik değerlendirme jürisi, adayın başvuru dosyasını ilk olarak bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı yönünden değerlendirir. Jürinin bilimsel araştırma ve yayın etiğinin ihlal edildiği yönündeki değerlendirme raporları, ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından incelenir. Jürinin adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönündeki değerlendirme raporları ise Doçentlik Komisyonu tarafından incelenir. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Adaya, asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporları Doçentlik Komisyonu kararı ile birlikte bildirilir. Asgari başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla, sonraki dönemlerde yeniden başvuru yapılabilir.

(2) Doçentlik değerlendirme jürisi, hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali bulmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığını tespit ettiği adayın akademik çalışmalarının niteliği ve bilim/sanat alanına katkısını esas almak suretiyle "başarılı" veya "başarısız" bulduğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlar. Jüri üyesi raporunu süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemine yükler.

(3) Jüri üyelerine, değerlendirme raporunu hazırlamak üzere her aday için azami bir ay süre verilir. Doçentlik Komisyonu, gerekli hallerde bir aya kadar ek süre verebilir. Değerlendirme raporunu süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemine yüklemeyen jüri üyesinin görevi sonlandırılır ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(4) Jüri üyesi, rapor hazırlamasına engel olacak bir hal ortaya çıktığında görevden çekilme talebini görev yaptığı yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirir. Mazereti üniversite yönetim kurulunca kabul edilen jüri üyesi, kararın bir örneğini süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Bildirim üzerine, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği sonlandırılır ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(5) Görevini süresi içinde yapmayan veya mazeretinin uygun bulunduğuna ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı bulunmadan bu görevden kaçınan jüri üyesinin genel hükümlere göre idari ve cezai sorumluluğu saklıdır.

(6) Mazeret nedeniyle çekilme, öğretim üyeliğinden istifa veya emeklilik gibi nedenlerle jüri heyetinde eksilme olursa, Doçentlik Komisyonu tarafından doçentlik başvurusunun geldiği aşama göz önünde bulundurulmak suretiyle, eksilen üye yerine yeni bir görevlendirme yapılabilir.

(7) Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.

(8) Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Başarısız olan adayların yeni başvurularına ilişkin usul ve esaslar Doçentlik Komisyonunca belirlenir.

(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait değerlendirmeye esas raporlar, yeni başvuruda jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik değerlendirme jüri üyelerinin erişimine açılır.

(10) Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile ilgili bilim/sanat alanında "Doçentlik Unvanı" verilir ve "Doçentlik Belgesi" düzenlenir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Bu takdirde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılır." cümlesi, altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Yeniden doçentlik başvurusunda bulunan aday etik ihlal tespitine konu olan yayınlarını belirtmekle yükümlüdür. Aday yanlış beyan dışında etik ihlal tespitine esas olan yayınlarını beyannamede kullanamaz." cümleleri; sekizinci fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir." cümlesi ve aynı fıkranın sonuna "Bu takdirde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılır." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin,

a) 1 inci maddesinde yer alan "Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır." hükmü 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
06:57 - İstihdama destek paketi genişliyor: Her istihdama kredi06:50 - Meteorolojiden bölge bölge sağanak uyarısı06:44 - Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj06:34 - Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti06:25 - '7 devlete gidebilirim' diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü
04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar
00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam