178 sayılı KHK'ya ilişkin test

Maliye Bakanlığında 2 Aralık'ta Gelir Uzmanlığı sınavı yapılacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda 8 konudan soru sorulacaktır. Bu konulardan birisi Maliye Bakanlığının teşkilat Kanunu olan 178 sayılı KHK'ya ilişkindir. Bu çerçevede, sınava girecek adaylara yardımcı olmak amacıyla 68 adet sorudan oluşan bir test yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2006 00:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sorular Atilla Mutlu Alkış tarafından hazırlanmıştır.

Gelir Uzmanlığı sınav konuları şu şekildedir

1 - 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.
2 - 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
3 - Vergi Mevzuatı,
4 - Gider Kanunları,
5 - Muhasebe,
6 - Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
7 - Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
8 - Vergi Daireleri İşlem Yönergesi,


AŞAĞIDA SADECE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK'YA DAİR SORULAR YER ALMAKTADIR

1 - Aşağıdakilerden hangisi 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname amaçlarından değildir ?
A Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak
B Maliye politikalarının uygulanmasının takibini yapmak
C Maliye politikalarının uygulanmasının denetimini yapmak
D Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek
E Maliye Bakanlığının Gelir Politikalarını hazırlamak

2 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir ?
A Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve Maliye politikalarını uygulamak
B Devletin Hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak
C Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek
D Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak
E Devlet gelirlerini tahsil etmek

3 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir ?
A Milletlerarası kuruluşların bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek
B Gelir politikalarını geliştirmek
C Devlete ait malları yönetmek
D Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak
E Maliye politikaları ile ilgili hazırlanan kanun tasarılarını yasalaştırmak

4 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden değildir ?
A Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım proğramlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık proğramlarına göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek
B Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri belirlemek.
C Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak
D Devlete ait kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak
E Vergi oranlarını indirmek veya arttırmak

5 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye bakanlığı teşkilat çeşitlerinden değildir
A Bakanlık Merkez teşkilatı
B Bakanlık Taşra Teşkilatı
C Bakanlık Yurtdışı teşkilatı
D Bağlı ve ilgili kuruluşlar
E Gelir idaresi teşkilatı

6 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birmlerinden değildir ?
A Başhukuk Mişavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
B Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
C Muhasebat Genel Müdürlüğü
D Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
E Gelirler Genel Müdürlüğü

7 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Ana Hizmet Birmlerinden değildir ?
A Milli Emlak Genel Müdürlüğü
B Mali Suçları Araştırma Kurul Başkanlığı
C Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
D Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
E Teftiş Kurulu Başkanlığı

8 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer almaz ?
A Teftiş Kurulu Başkanlığı
B Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
C Bakanlık Müşavirleri
D Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
E Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlığı

9 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Yardımcı Birimleri arasında yer almaz ?
A Personel Genel Müdürlüğü
B İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
C Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
D Savunma Sekreterliği
E İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

10 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarındandır ?
A Devlet Malzeme Ofisi
B Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü
C Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
D Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
E Gelir İdaresi Başkanlığı

11 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarındandır ?
A Devlet Malzeme Ofisi
B Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü
C Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
D Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
E Kefalet Sandığı

12 - Aşağıda belirtilen birmlerden hangisinde Maliye Başkanlığı kurulmaz ?
A Başbakanlık
B Milli Savunma Bakanlığı
C İçişleri Bakanlığı
D Maliye Bakanlığı
E Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

13 - Aşağıda belirtilen birmlerden hangisinde Maliye Başkanlığı kurulmaz ?
A Miili Eğitim Bakanlığı
B Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
C Sağlık Bakanlığı
D Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
E Kültür Bakanlığı

14 - Aşağıda belirtilen birmlerden hangisinde Maliye Başkanlığı kurulmaz ?
A Karayolları Genel Müdürlüğü
B Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D Başbakanlık E Diyanet İşleri Başkanlığı

15 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Devlet Hukuk danışmanlığı yapmak
B Başhuhuk müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Hazine Avukatları ve Hazine Avukatları ile genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşlarını her tür ve derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyle temsil etmek
C Muhakemat hizmetlerini yürütmek
D Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen hazine alacaklarını takip etmek
E Maliye Bakanlığı personelini Ağır Ceza Mahkemelerinde savunmak

16 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Genel Bütçeye dahil daireler ile katka bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmaları sırasında gözönünde bulunduracakları teknik ilkeleri tespit etmek
B Bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek
C Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planları ve yıllık proğramlara uygunluğunu sağlamak
D Kuruluşların bütçe tekliflerini konsolide ederek bütçe kanunu tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak
E Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,

17 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Bütçenin kalkınma planları ve yıllık proğramlarla belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini yapmak
B Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine dairelerince teklif edilecek ek ve olağanüstü ödenek taleplerini ve bütçe uygulanmasına dair diğer kanun tekliflerini inceleyerek bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek
C Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek
D Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ve fonların her mali yılın başında o yıl için hazine nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı harcama proğramlarını yapmak, gerekli görülen hallerde bu proğramları değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemek
E Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve özel bütçeli dairelerle bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili dairelerle birlikte belirlemek, bu konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak

18 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını düzenlemek
B Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi için standartlarıtespit etmek ve sınırlamalar koymak
C A ve B şıklarıyla ilgili hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak
D Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak
E Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında gerekli kanuni düzenlemeleri yasalaştırmak

19 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak
B Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul, yetimleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile yeşil kart sahiplerinin ayaklı tedavi esnasında kullanacakları ilaçların referans fiyatları üzerinden bedellerinin ödenmesini, bedeli ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesi ile ilgili kuralları ve ilaç bedellerinden % 20 katılım payı alınmasını sağlamak
C yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek ve ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek
D yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermek
E Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelikleri onaylamak ve uygulamak

20 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Kuruluşların gider taahhütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilşkin sözleşme tasarılarını vize etmek
B Bütçenin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak
C Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak
D Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek
E Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri Teftiş Kurulu vasıtasıyla incelemek ve denetlemek

21 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Kanun, KHK, BKK, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlardan gerekli görülenlerin gelirlerinin toplanmasına, giderlerinin yapılanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmek, bütçe ile ilişkilerini düzenlemek, bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek
B Fonların gelir ve giderleri ile gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin olarak esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi, bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak ve uygulamaya yönelik tedbirler almak
C Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak
D Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul, yetimleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile yeşil kart sahiplerinin tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığı görüşlerini de alarak tespit etmek
E Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul, yetimleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile yeşil kart sahiplerinin ayaklı tedavi esnasında kullanacakları ilaçları referans fiyatlarına göre katılım paylarını % 100 arttırmak

22 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için muhasebe sistemi kurmak, kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmek
B Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamalarını izlemek
C Devlet hesapların dönem sonuçlarını çıkarmak
D Devlet hesaplarını değerlendirmek ve yayımlamak
E Devlet hesaplarını Hesap Uzmanları vasıtasyla incelemek ve denetlemek

23 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve özel bütçeli dairelerle bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili dairelerle birlikte belirlemek, bu konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak
B Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde ve gerektiğinde bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere saymanlıklar kurmak ve kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak,sayman mutemetleri görevlendirmek veya görevlendirmeye izin vermek, bu işlemleri yetkisiz bir şekilde yapanlar veya yaptıralanlar hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak.
C Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin sermaye kaynaklarına,bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hasılatı üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarın tesbitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön vermek,
D Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere ilişkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek, tahsis edilecek sermayeyi belirlemek.
E Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak

24 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri gidermek,
B Genel bütçeye dahil daireler,katma bütçeli idareler,bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler ve fonların hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ etmek,bu ilamları ve diğer kişi borçlarını izlemek,tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde terkin işlemlerini yaptırmak,
C Devlet muhasebesinin geliştirilmesi,etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak
D Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde incelemek ve denetlemek,
E Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek

25 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğü görevlerinden değildir ?
A Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak,incelemek,Hazine genel hasabını çıkarmak,kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak
B Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin hesaplarını almak,incelemek,yıl sonlarında sermayelerine eklenecek tutarları belirlemek ve bunların muhasebe kayıtlarına geçirilmesini sağlamak,gerektiğinde fonların ve özel bütçeli kuruluşların hesaplarını almak
C Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde,demirbaş,araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek
D Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ilgili kanunlar uyarınca ödemeleri gereken (katılım payından muaf ilaçlar hariç) ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmak.
E Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen hazine alacaklarını takip etmek

26 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
B Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek
C Devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini Devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirmek
D Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek
E Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek

27 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.
B Mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak çalışmaları yapmak.
C Gelir bütçesini hazırlamak.
D Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak.
E Bakanlıkça belirlenen Devlet Gelirleri politikasını uygulamak

28 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araştırmalar yapmak
B Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
C Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
D Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve kararname taslaklarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek
E Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alanher türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek

29 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Maliye Bakanlığı İlgili Kuruluşlarındandır.
A Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
B Tasiş
C Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
D Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
E Devlet Malzeme ofisi

30 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Maliye Bakanlığı İlgili Kuruluşlarındandır.
A Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
B Başhukuk Mişavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
C Personel Genel Müdürlüğü
D Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
E Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

31 - Aşağıda sayılanlardan hangisi Maliye Bakanlığı İlişkili Kuruluşlarındandır.
A Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
B Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
C Bakanlık Müşavirleri
D Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
E Kamu İhale Kurumu

32 - Devlet gelir ve giderleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimini ilgilendiren hususlar hakkında hazırlanacak kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin olarak hazırlanacak tasarılar hakkında aşağıda yazılanlardan hangisinin görüşü alınmak zorunludur ?
A Milli Emlak Genel Müdürlüğü
B Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
C Muhasebat Genel Müdürlüğü
D Gelir İdaresi Başkanlığı
E Maliye Bakanlığı

33 - 178 Sayılı KHK ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A Bakan hariç, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
B Bakan ve Müsteşar hariç her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
C Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden tamamını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
D Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırır.
E Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

34 - Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il'e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir ?
A Vali
B Vergi Dairesi Başkanı
C Vergi Dairesi Müdürü
D Gelirler Bölge Müdürü
E Defterdar

35 - Maliye Bakanlığı Taşra teşkilatını oluşturan birim hangisidir ?
A Malmüdürlüğü
B Vergi Dairesi Müdürlüğü
C Vergi Dairesi Başkanlığı
D Gelirler Bölge Müdürlüğü
E Defterdarlıklar

36 - Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı Yardımcı Birimleri arasında yer almaz ?
A Personel Genel Müdürlüğü
B İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
C Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığ
D Özel Kalem Müdürlüğü
E Mali suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

37 - Bir danışma organı olarak Maliye Bakanlığına vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan kurula ne denir ?
A Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
B Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
C Bakanlık Müşavirliği
D APK
E Vergi Konseyi

38 - Aşağıda yazılanlardan hangisi İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
A Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
B İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
C Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
D Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
E Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

39 - Aşağıda yazılanlardan hangisi İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
A Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
B Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
C Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,
D Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın içi ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
E Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

40 - Aşağıda yazılanlardan hangisi İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
A Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
B Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
C Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
D Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
E Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

41 - Aşağıda yazılanlardan hangisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı görevleri arasında yer almaz ?
A Bakanlığın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
B Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,
C Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek,
D Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
E Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

42 - Aşağıda yazılanlardan hangisi Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz ?
A 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak,
B 20/1/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
C Gümrük denetimine tabi her türlü eşya için sundurmalar,antrepolar,ambarlar,açık sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek,
D Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak (30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında olanlar hariç),
E Devlete ait kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak

43 - Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,
B Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,
C Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,
D Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek,
E Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

44 - Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme,bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,
B Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,
C Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşlarınkamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,
D Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,
E Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek,

45 - Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak,
B Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet konaklarının yapımını programlamak,satınalma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,
C Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tesbit etmek,
D Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun,tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,
E Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

46 - Aşağıda yazılanlardan hangisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir ?
A Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,
B Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
C Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
D Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.
E İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

47 - Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç tane Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir ?
A 9 tane
B 7 tane
C 1 tane
D 3 tane
E 5 tane

48 - Emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir ?.
A Başbakan
B Başbakan Yardımcısı
C Devlet Bakanı
D Müsteşar
E Bakan

49 - Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürmekle görevli olan aşağıdakilerden hangisidir ?
A Gelir İdaresi Başkanı
B Bakan Danışmanı
C Özel Kalem Müdürü
D Bakanlık Müşaviri
E Müsteşar

50 - Müsteşarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Bakanın emrinde ve onun yardımcısıdır.
B Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.
C Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. D Müsteşar ukdesindeki hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

E Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu dahil olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

51 -Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen Maliye Bakanlığı memurları kim tarafından görevden uzaklaştırılır ?
A Vergi Denetmeni
B Kontrolör
C Hesap Uzmanı
D Personel Genel Müdürü
E Maliye Müfettişi

52 - Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen diğer bakanlıklara ait memurlar kim tarafından görevden uzaklaştırılır ?
A Maliye Müfettişi
B Müfettişin talebi üzerine ilgili kurum Bakanı
C Müfettişin talebi üzerine ilgili kurum müsteşarı
D Müfettişin talebi üzerine ilgili kurum müfettişleri
E Müfettişin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri

53 - iş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen Milli Savunma Bakanlığına mensup memurların görevlerinden uzaklaştırılmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
A Milli Savunma Bakanının yazılı izinlerinin alınması gerekir
B Genelkurmay Başkanının yazılı izinlerinin alınması gerekir
C Tugay komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir
D Tümen komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir
E Kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir

54 - Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir ?
A Yönetmelik
B İç Genelge
C Genelge
D Tebliğ
E Tüzük

55 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç tane Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir ?
A 9
B 15
C 20
D 25
E 30

56 - Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için,Bakanlık birimlerinde en kaç yıl çalışmış olmak zorunludur ?
A 4 yıl
B 5 yıl
C 1 yıl
D 2 yıl
E 3 yıl

57 - Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez veya taşra teşkilatında en kaç yıl görev yapmış olmak şarttır ?
A 4 yıl
B 5 yıl
C 1 yıl
D 2 yıl
E 3 yıl

58 - Aşağıada yazılanlardan hangisi müşteşar,müsteşar yardımcısı,genel müdür,defterdar, daire başkanı, genel müdür yardımcısı görevlerine atanacaklar için aranan şartlardan değildir ?
A Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans eğitim almış olmaları gerekir
B Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında lisans üstü öğretim görmüş olmaları gerekir.
C Maliye Meslek Yüksek Okulunu bitirmiş olması gerekir.
D Maliye Bakanlığında en az üç yıl fiilen çalışmış olmaları gerekir.
E Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında çalışıyor olması gerekir.

59 - Muhasebat Genel Müdürlüğünce,genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı işletme ve fonlardaki saymanlıklarda denetim yapmak üzere defterdarlıklara bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görevlendirilir ?
A Maliye Müfettişi
B Hesap Uzmanı
C Muhasebat Kontrolörü
D Vergi Denetmeni
E Muhasebe Denetmeni

60 - Milli Emlak Genel Müdürlüğünce,milli emlak ve Devlet mallarına ilişkin olarak inceleme ve araştırmalar;milli emlak birimlerinde denetim yapmak üzere, milli emlak dairesi başkanlıkları emrinde de çalıştırılabilecek,defterdarlıklara bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi çalıştırılır ?
A Milli Emlak Servis Şefi
B Milli Emlak Müdürü
C Milli Emlak Kontrolörü
D Vergi Denetmeni
E Milli Emlak Denetmenleri

61 - Denetmenlerle ilgili olarak aşağıda yazılan ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasında yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar
B En az üç yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar Bakanlıkça açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla ilgili bulundukları denetmen kadrolarına atanırlar
C Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir
D Denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
E Denetmenler Maliye Bakanına bağlı olarak çalışırlar

62 - Kadroların tesbiti,ihdası,kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar nasıl düzenlenir ?
A Yönetmelikle düzenlenir
B Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenir
C Kanunla düzenlenir
D Tüzükle düzenlenir
E Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

63 - Defterdar hakkında aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memurudur.
B Defterdar, il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir.
C İşlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ile görevli ve sorumludur.
D Atamaları il'e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.
E Vergi dairesi Müdür ve yardımcılarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

64 - Muhasebe Müdürleri ile ilgili olarak aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler.
B Görev alanları içindeki her tür saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve önerileri hazırlarlar.
C Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler.
D Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.
E Muhasebe Müdürleri, kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

65 - Malmüdürlükleri ile ilgili olarak aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur.
B İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.
C Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
D Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.
E Malmüdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler.

66 - Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkilerin devri konusunda aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Milli emlak dairesi başkanına devredilebilir
B Milli emlak müdürüne devredilebilir.
C Emlak müdürüne devredilebilir.
D Diğer memurlara devredilebilir.
E Hiç birisine devredilemez

67 - Milli Emlak Dairesi Başkanı ile ilgili aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla yükümlüdür.
B Milli emlak dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanır.
C Milli emlak dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da milli emlak dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
D Milli emlak dairesi başkanı doğrudan defterdara bağlı olup, milli emlak dairesi başkanlığının amiridir. Başkanın emrinde yeteri kadar emlak müdürü, bilgi işlem müdürü ve milli emlak denetmeni bulunur.
E Milli emlak dairesi başkanı doğrudan Milli Emlak Genel Müdürüne bağlı olup, milli emlak dairesi başkanlığının amiridir. Başkanın emrinde yeteri kadar emlak müdürü, bilgi işlem müdürü ve milli emlak denetmeni bulunur.

68 - İl muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, aşağıda yazılı olanlardan hangisi çalıştırılmaz ?
A müşavir hazine avukatları
B hazine avukatları
C şef ve memurlar
D raportör
E Bilirkişi


Testte yer alan (E) şıkkı doğru cevaptır.

Bu Habere Tepkiniz