Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Ekim 2021 11:04
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışırken feragat ederek memur ya da tekniker kadrosuyla önceki görev yerime döneceğim. Birinci sorum bir alt unvanla dönebilir miyim yani tekniker olarak yoksa mühendis kadrosunu almadan önceki unvanım olan memur olarak mı dönebilirim? İkincisi sorum ise feragat ederek aynı kurumda alt unvana veya bir önceki unvanıma döndüğümde mühendis olarak görev yaptığım süreler kazanılmış hak bakımından değerlendirildiğinde farklı bir kuruma unvan değişikliği sınavına tabi olmadan naklen mühendis olarak atanabilir miyim? Son olarak da mühendis olarak görev yaparken feragat ettiğimde kazanılmış hak kavramı naklen alt unvanla gittiğim kurumda da geçerli midir?

Mühendis ve tekniker unvanı öğrenim durumuyla kazanılan unvanlar olup bu unvanları elde edebilmek için gerekli öğrenim koşulu kanunla düzenlenmiştir.

3795 sayılı Kanunun 3. maddesinde, "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen",
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",
e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında "mühendis",
Unvanı verilir.
Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." denilmektedir.

Ayrıca 3458 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunda mühendis unvanını kimlerin kullanacağı belirtilmiş bulunmaktadır. 3795 sayılı Kanun ve 3418 sayılı Kanun dikkate alındığında tekniker ile mühendis unvanı farklı unvanlar olup aralarında alt unvan üst unvan ilişkisi bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle mühendislik fakültesi mezunlarının tekniker unvanını kullanması ve unvan değişikliği yoluyla tekniker kadrosuna atanması mümkün değildir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 71. maddesinde farklı hizmet sınıfları kapsamındaki kadrolara atamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anılan madde hükmünde, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir. Bu şekilde bir atama yapılması halinde mali haklarda nasıl bir değişiklik olacağını başka bir soruya verdiğimiz cevabımızda açıkladık.

Mühendis kadrosundan memur kadrosuna atama yapılmasını müteakip, kurumda boş kadro bulunması halinde ilgilinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3. maddesi uyarınca unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın yeniden mühendis kadrosuna atanması idarenin takdirinde bulunmaktadır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz