Öğretmen hizmet puanında değerlendirilecek süreler

Milli Eğitim Bakanlığında bir çok işlem hizmet puanına göre yürümektedir. Atama ve yer değiştirme işlemleri bunlardan en başta gelenidir. 2005 yılında bu konuya ilişkin ayrıntılı bir dosya yayımlamıştık. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının atama ve yer değiştirme yönetmeliği 2006 yılı içerisinde değiştiği için söz konusu bu dosyamızı güncellemek ihtiyacı doğmuştur. Hizmet puanına ilişkin bu özel dosyamız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2007 00:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Hizmet bölgeleri hangi kıstaslara göre belirlenir?

1.Öğretmen ihtiyacı

2.Coğrafi durum,

3.Ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi

4.Ulaşım şartları

5.Hizmet gereklerinin karşılanması

Türkiye kaç hizmet bölgesine ayrılmıştır?

Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Ek?1 deki çizelgede gösterilmiştir.

Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

Görev yeri nedir

Görevin yapıldığı eğitim kurumunu ifade eder.

Hizmet bölgesi nedir?

Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren ek?1 deki illeri ifade eder.

Yerleşim yeri nedir?

Bu Yönetmelikte belirlenen her hizmet bölgesinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu il, ilçe ve belde belediyesi içinde kalan mahaller ile köyleri ifade eder.

Hizmet sınıfları kaç sınıfa ayrılmıştır?

Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeler gruplandırılarak beş sınıfa ayrılmıştır.

Her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı ne kadardır?

Bu hizmet sınıflarına dâhil edilen il ve ilçeler ile bu il ve ilçelerde her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı; ek?2 deki İl, İlçe Sınıfları ve Puan Çizelgesinde gösterilmiştir.

Beldelerde geçirilen hizmet sürelerine ne kadar puan verilir?

1.İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin belde statüsündeki yerleşim yerlerinde geçirilen her yıla 2 puan ilâve edilir.

2.İl veya ilçelerin (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına belde statüsündeki yerler için 4 puan ilâve edilir.

Köylerde geçirilen hizmet sürelerine ne kadar puan verilir?

İl veya ilçelerin (A), (B) ve (C) hizmet sınıfları için öngörülen hizmet puanlarına bu il veya ilçelerin köy statüsündeki yerleşim yerlerinde bulunan yerlerde geçirilen her yıla 6 puan ilâve edilir.

İl veya ilçelerin (D) ve (E) kapsamındaki il veya ilçeler için öngörülen hizmet puanlarına köyleri için 8 puan ilâve edilir.

Hizmet puanı nasıl hesaplanır?

İl veya ilçelere veya buraların belde ve köylerinde için belirlenen puanla, öğretmenin o yerleşim yerinde geçirdiği çalışma süresinin çarpımı sonucu hizmet puanı elde edilir.

Sağlık durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?

İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına Sağlık durumu özrü için 14 puan ilave edilir.

Eş durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?

İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına eş durumu özrü için 12 puan ilave edilir.

Öğrenim durumu özründen yer değiştireceklerin hizmet puanlarına ne kadar puan ilave edilir?

İl içinde görevli oldukları eğitim kurumlarının bulunduğu yerleşim yeri dışındaki yerlere özre bağlı yer değiştireceklerin hizmet puanlarına Öğrenim durumu özründe de 10 puan ilave edilir.

Hizmet puanı hesabında yıldan artan sürelere ne kadar puan verilir?

Yerleşim yerlerinde geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır.

Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet sınıfı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler nasıl değerlendirilir?

Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

Hizmet puanı hesabında mehil müddetinde geçen sürelere nasıl puan verilir?

Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.

Hizmet puanının hesabında değerlendirilecek süreler nelerdir?

1. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler ile Bu kurumlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Ve bu görevlerde geçirilen süreler Hizmet puanının hesabında değerlendirilir.

2. Diğer Personel Kanunlarına tâbi olarak geçen süreler görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

3.Özel öğretim kurumlarında öğretmen/yönetici olarak geçen süreler görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

4.Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri görevin yapıldığı il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

5. Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri (A) ilçe hizmet sınıfı için öngörülen hizmet puanı ile değerlendirilir.

6.Yılda bir defada veya parça parça toplam doksan günden fazla bölge dışında yurt içinde ve yurt dışında geçen geçici görev süreleri, görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu sınıfta,

7.Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.

8.Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.

9.Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler görevin geçirildiği il veya ilçenin dâhil olduğu hizmet puanı ile değerlendirilir.

10.Eski yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılır. http://www.memurlar.net/documents/library/eskiliste_d_ve_c_illeri.htm Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hizmetleri karşılığında verilecek hizmet puanları, bu Yönetmelikle öngörülen il veya ilçe sınıf puanına göre hesaplanır ve önceki puanlarına eklenir.

Hizmet puanının hesabında değerlendirilmeyecek süreler nelerdir?

1.Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler (Askerlikte geçen süreler hariç) hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

2.Sözleşmeli personel (öğretmenlik hariç), Geçici personel ve işçi olarak çalışılan süreler hizmet puanından sayılmaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber