Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 11 Mayıs 2022 10:00
Veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 14.02.2022 tarih ve 43485700 sayılı "Kronik Rahatsızlığı Olan Öğrenciler ile Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Devamsızlığı" konulu yazıları ekindeki bakanlık onayında ilköğretim ve ortaöğretime devam eden; kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı talebi dikkate alınarak devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmaktadırlar.

Bu verilen hakka istinaden özel eğitim öğrencilerin velileri genellikle öğlenden sonraki iki saatlik derse öğrencilerini göndermemektirler.

VELİ TALEBİ ÜZERİNE TÜM ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZ SAYILDIĞI DERSLERE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE EK DERS ÖDENİR Mİ?

Bu durumda tüm öğrencilerin veli talebi ile derse gelmemeleri halinde Özel Eğitim Öğretmenlerine ek ders ödenip ödenemeyeceği hususu gündeme gelmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 05.04.2022 tarih ve 47185386 sayılı yazılarıyla görüş bildirmiştir.

İşte; özel eğitim öğretmenlerinin, öğrencilerin devamsızlık, veli talebi gibi durumlara bağlı olarak okula gelmemeleri nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacakları hususunda MEB görüş yazısı.

İşte MEB'in görüş yazısı özeti;

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Toplu Sözleşmenin yukarıda yer alan hükümlerinde münhasıran belirlenmiş olup; bu haller arasında öğrencilerin devamsızlık, veli talebi gibi durumlara bağlı olarak okula gelmemeleri nedeniyle yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla öğretmenlerin, öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."

Fakat 6. dönem toplu sözleşmenin " İKİNCİ BÖLÜM Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmının "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde konu düzenlenmiştir.

İşteo madde;

"Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

Madde metninde; "öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle" ibaresinden de anlaşılacağı üzere sınıf bütünlüğünde çeşitli nedenlerle izinli sayılan öğrencilere dersi olan öğretmenlerin bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini dair ek dersleri ödenmektedir.

Dolayısıyla madde metninde yer alan "çeşitli nedenler" olarak sınıfın tamamının bakanlık onayına istinaden devamsızlık hakkını kullanması nedeniyle öğretmenlere, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak ek dersleri ödenmesini gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü Öğretmenin fiilen görevini yapmasına engel olan husus; öğretmenin inisiyatifi dışında bakanlık onayı ile verilen yetki uyarınca öğrencilerin devamsızlıktan muaf tutulmuş olmalarıdır. Bu konuda Öğretmenin keyfi bir hareketi ve inisiyatifi bulunmamaktadır.

KAPAT [X]

Dolayısıyla 1982 Anayasanın 125. maddesi son fıkrasındaki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca Bakanlığın emir ve talimatları nedeniyle öğretmenin alamadığı ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

"Öğrencilerin derse gelmemesi halinde öğretmene ödenmeyen ek ders sorunu toplu sözleşmede çözülebilir" haberimizde; "Öğrencilerin idari izin veya tatil dışında çeşitli nedenlerle tamamının derse gelmemesi yada uzaktan eğitimde canlı yayın platformlarına tamamının katılmaması nedeniyle, okulda yada canlı yayının başında bulunmalarına rağmen ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, söz konusu sürelere rastlayan ders görevini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin husus bu yıl yapılacak olan toplu sözleşmede sendikalarca teklif edilerek toplu sözleşme hükümlerine konulması sağlanmalıdır." tespitinde de bulunmuştuk.

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yer alan hükümlerde belirtilen ders görevinin yapılmış sayılacağı ve görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevlerine ek ders ücretinin ödeneceği istisnai halleri incelediğimiz "Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenir mi?" başlıklı haberimizde,

"Ders görevlerinin yapılmış sayılacağı haller güncellenmelidir" haberimizde bu konuyu detaylı bir şekilde araştırmıştık.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz