1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekim 2019 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
03 Ekim 2019 12:00
Yazdır
Ekim 2019 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Norm kadroların güncellenmesi işlemleri; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönetmelik için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu hükümlerin kendisine verdiği yetkiye dayanarak norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde yapılması sürecini başlatmıştır.

DİKKAT NORMLAR; 7 EKİM - 31 EKİM ARASINDA BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 24.09.2019 tarih ve 17993472 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek, 7 Ekim 2019-31 Ekim 2019 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 24.09.2019 tarih ve 17993472 "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazı için tıklayınız.

Buna göre;

1- Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları,

2- Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birime ait olduğunun bilinmesi,

3- Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere Bakanlığa gönderilen taleplerden eksik belge veya çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüklerince sisteme işlenmesi,

4- Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26.maddesinin 2. fıkrasında; "Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir." şeklinde belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığa gönderilmemesi gerekmektedir.

5- Söz konusu güncelleme işlemleri için MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 07.10.2019 tarihinde illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.

6- Bakanlığa Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Hizmet içi Eğitim Enstitüleri, Olgunlaşma Enstitüleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin norm kadrolarında değişiklik yapılmayacak olması sebebiyle veri girişine açılmayacaktır.

Bu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2019-2020 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 7 Ekim 2019 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecektir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEB'in 24.09.2019 tarih ve 17993472 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazısındaki konulara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca yetkililere;

1- "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu için tıklayınız.

2- "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler" bilgi notu için tıklayınız.

başlıklı bilgi notları şeklinde açıklama da yayınlamıştır.

Hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin bu resmi yazıyı ve bilgi notlarını titizlikle okumaları gerekmektedir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu şeklindeki açıklamaya göre; MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

07/10/2019-09/10/2019

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

10/10/2019-11/10/2019

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

14/10/2019-18/10/2019

Bakanlığın Sistemi Kontrol ve Onaylama Tarihi

21/10/2019-31/10/2019 Mesai Bitimi

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren yukarıdaki yazının 1. maddesindeki; "Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları," açıklamalarına göre;

Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurunun öğretmenlerce bir fotokopisinin alınması ilerde çıkacak hukuki sorunlara ışık tutacaktır.

Ayrıca hatalı girilen ders yükleri vb durumları tespit eden öğretmenin; kendine taslak normun tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak okul yöneticisine itiraz ederek düzeltilmesini sağlaması gerekmektedir. Taslak norm öğretmenlere tebliğ edilmiyorsa neden tebliğ edilmediğini araştırması, okul öneticisi ile irtibata geçmesi ve sorması ve itiraz dilekçesi vermesi gerekmektedir.

İtiraz sonrası düzeltme işlemleri gerçekleşmiyorsa, yapılmıyorsa; Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin "İtiraz" başlıklı 9. maddesinde yer alan "Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir." hükmü gereği okulun bir üst makamı olan ilçe milli eğitim müdürlüğünden başlamak üzere silsile yolu ile 10 gün içinde itiraz edilebilecektir. Bu konuda Öğretmenlerin üye oldukları sendika şubesi ile irtibata geçmelerinde hayati önem bulunmaktadır.

İşte örnek tebligat yazısı;

"Örnek Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

"Boş Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR

Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Norm kadro Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlemeye yetkili birimler" başlıklı 24. maddesindeki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda 7 Ekim 2019 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurum müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda tek tek belirtilmiştir.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmelidir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yukarıda yer verdiğimiz haberimizdeki resmi yazıya göre okul yetkililerinin okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi gerekmektedir. Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre alanların (branşların) norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolayısıyla norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimizi güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Linklerde yer alan haberlerimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Ahmet KANDEMİR

NORM KADROLARIN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARLA İLGİLİ DİĞER HABERLERİMİZ

Okul müdürlerinin, aynı dersleri branşlar arasında kaydırma yetkisi daraltılmalı Seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi? Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi? Yüz yüze eğitim kapsamındaki dersler, norm kadro ders yüküne dahil edilir mi? Norm kadro fazlası öğretmenler okullarından il, ilçe emrine çekilebilir mi? İlkokullarda yabancı dil ve din kültürü ders yükü nasıl belirlenir? Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?

MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dedi

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Yargı; okullara norm fazlası olarak öğretmen atanamaz.

Norm kadroda ders yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

Norm kadroda bölge normu nasıl hesaplanır?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Rehberlik alan öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Özel eğitim öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Yeni açılan özel eğitim sınıfı normları nasıl belirlenir

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkındaki son durum nedir?

Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Mesleki Yabancı Dil Dersine hangi öğretmenler girer? Bir okulda kadrolu mu yoksa sözleşmeli öğretmen mi norm kadro fazlası olur?

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

Trafik ve İlk Yardım dersi, hangi dersin norm kadro ders yüküne dahil edilir?

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

Öğretmen ve yöneticilerden hangileri norm kadro fazlası olur?

İsteğe bağlı norm kadro fazlası olunabilir mi?

Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?

Hizmet puanı aynı olan öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olacaktır?

İlköğretimde sınıftaki öğrenci sayıları ne kadar olabilir?

Ara sınıflar birleştirilerek, norm fazlası öğretmen oluşturulabilir mi?

Ara sınıflar birleştirilerek öğretmenler norm fazlası yapılamaz

Norm yok iken okula atananlar ile yargı kararı ile okula dönen olursa kim norm fazlası olur?

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

Norm fazlası engelli öğretmen resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz

YÖNETİCİ NORM KADROLARI HABERLERİMİZ

Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü hangi okulda gösterilir?

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE NORM KADRO HABERLERİMİZ

Halk Eğitim Merkezleri norm güncelleme yazısı ve açıklaması

Halk Eğitim Merkezleri norm kadroları tekrar güncellenecek

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA NORM KADRO HABERLERİMİZ

Meslek liselerinde alanın ders yükü ve Makine Teknolojisi Alanı örneği üzerinden birleştirilen bölümlerin normları nasıl belirlenir? İmam hatip lislerinde, bazı derslere öncelikle olarak hangi alan öğretmenleri girer?

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

MEB'de devredilen okullarda norm kadro nasıl belirlenecektir?

Sağlık meslek liseleri için işletmelerde mesleki eğitimde işyeri sorununa çözüm

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları ve öğretmen görevlendirilmesi

Bölüm şefi egzersizi ders yüküne dahildir

Mesleki Gelişim dersi artık uygulamalı ders değil

Mesleki Gelişim dersi norm kadroya nasıl yansıtılır?

İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

Çıraklıkta işletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

MEB koordinatörlük ders yükünün nasıl belirleneceğini açıkladı

MEB açıkladı; Meslek lisesinde norm kadro nasıl belirlenir?

MEB, meslek liselerinde norm kadro ders yükü nasıl belirlenir açıkladı

Alanın Ders Yükü ile İşletmede Meslek Eğitimi Ders Yükünün nasıl hesaplanır? Meslek liselerinde işletmeye giden öğrenci sayısı ilave müdür yardımcılığı kadrosu için Norm İşlemleri Modülünde nereye yazılır?
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:59 - RTÜK Başkanından, 'Küçük Reis' iddiasına tepki00:29 - DKMP 5. bölge müdür vekili görevden alındı00:23 - İnfaz Koruma Memurunun yeni şiir kitabı çıktı00:05 - Şehir Üniversitesi'ne yapılanları tarih yazacak!00:02 - 5510'a tabi memur, emekli olurken son satüsü memurluk değilse, emekli ikramiyesi alamaz00:02 - 24 Ekim 2019'dan önemli gündem başlıkları23:53 - Anadolu Gençlik Derneği'nden o afişle ilgili açıklama23:47 - Zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı23:43 - Yağ aldırma ameliyatında bağırsağı delinen hasta öldü23:38 - Kamu binalarının etkin kullanımı için harekete geçildi
23:33 - Pakdemirli, makam aracından inip Başkentray'a bindi23:28 - Tunç Soyer'den Kıbrıs ile ilgili yeni açıklama23:23 - Erciyes Dağı'na mevsimin 4. kar yağışı oldu23:17 - Mobilyacı çırağıydı, dünya 4'üncüsü oldu23:12 - Eski SSK Hastanesi, 65 yıl sonra emekliye ayrılıyor23:07 - Boydak Holding'in ismi değiştiriliyor23:04 - Hem cerrah hem hukukçu hem dekan hem müdür23:00 - CHP'li eski vekil: CHP, FETÖ tarafından teslim alınmıştır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam