Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Ekim 2020 13:15, Son Güncelleme : 01 Mart 2021 01:15
Ekim 2020 norm güncellemeleri başladı, öğretmenler bir fotokopi almalı!

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında; "(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Norm kadroların güncellenmesi işlemleri; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönetmelik için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu hükümlerin kendisine verdiği yetkiye dayanarak norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde yapılması sürecini başlatmıştır.

DİKKAT NORMLAR; 21 EKİM - 24 EKİM ARASINDA BELİRLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yayımlanan Norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 16.10.2020 tarih ve 15018953 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazıyı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere, eğitim kurumları tarafından, tüm alanlardaki (branş); ders yükü, norm kadro öğretmen sayısı ve norm fazlası öğretmen sayısının öğretmenlere tebliğ edilerek, 21 Ekim 2019-24 Ekim 2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesini istemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16.10.2020 tarih ve 15018953 "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazı için tıklayınız.

Buna göre;

1-21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında; 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına esas olmak üzere eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi için "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Norm Kadro Güncelleme Takvimi" doğrultusunda veri giriş işlemleri yapılacaktır.

2-Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurulacaktır.

3-Norm kadro güncellemesinde veri girişleri tam ve doğru olarak girilecektir.

4-Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden eksik belge veya çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanlar eğitim kurumu müdürlüklerince sisteme işlenecektir.

5-Söz konusu güncelleme işlemleri için MEBBİS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 21.10.2020 tarihinde illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.

Bu işlemlere göre öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadroları güncellenecektir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEB'in 16.10.2020 tarih ve 15018953 sayılı "Norm Kadro Güncelleme İşlemleri" konulu yazısındaki konulara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca yetkililere;

1- "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu için tıklayınız.

2- "Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Norm Kadro Güncellemesinde Yapması Gereken İş Ve İşlemler" bilgi notu için tıklayınız.

2-"20.10.2020 Tarihinde Bakanlık Tarafından Yapılan Tele Konferansta Norm Güncelleme İle İlgili Alınan Notlar" için tıklayınız.

başlıklı bilgi notları şeklinde açıklama da yayınlamıştır.

Hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin bu resmi yazıyı ve bilgi notlarını titizlikle okumaları gerekmektedir.

İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bilgi notu şeklindeki açıklamaya göre; MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

Veri Giriş İşlemleri

Tarih

Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Giriş İşlemleri

21/10/2020-24/10/2020

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol ve Veri Giriş İşlemleri

26/10/2020-27/10/2020

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Kontrol ve Veri Giriş İşlemleri

28/10/2020-04/11/2020

Bakanlığın Sistemi Kontrol ve Onaylama Tarihi

06/11/2020-16/11/2020 Mesai Bitimi

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren yukarıdaki yazının 1. maddesindeki; "Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları," açıklamalarına göre;

Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurunun öğretmenlerce bir fotokopisinin alınması ilerde çıkacak hukuki sorunlara ışık tutacaktır.

Ayrıca hatalı girilen ders yükleri vb durumları tespit eden öğretmenin; kendine taslak normun tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak okul yöneticisine itiraz ederek düzeltilmesini sağlaması gerekmektedir. Taslak norm öğretmenlere tebliğ edilmiyorsa neden tebliğ edilmediğini araştırması, okul yöneticisi ile irtibata geçmesi ve sorması ve itiraz dilekçesi vermesi gerekmektedir.

İtiraz sonrası düzeltme işlemleri gerçekleşmiyorsa, yapılmıyorsa; Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin "İtiraz" başlıklı 9. maddesinde yer alan "Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir." hükmü gereği okulun bir üst makamı olan ilçe milli eğitim müdürlüğünden başlamak üzere silsile yolu ile 10 gün içinde itiraz edilebilecektir. Bu konuda Öğretmenlerin üye oldukları sendika şubesi ile irtibata geçmelerinde hayati önem bulunmaktadır.

İşte örnek tebligat yazısı;

"Örnek Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

"Boş Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirme Tutanağı" için tıklayınız.

DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR

Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Norm kadro Yönetmeliğinin "Norm kadro belirlemeye yetkili birimler" başlıklı 24. maddesindeki; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurum müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

ÖĞRETMENLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda tek tek belirtilmiştir.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmelidir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.

Yukarıda yer verdiğimiz haberimizdeki resmi yazıya göre okul yetkililerinin okuldaki ders yükleri ve alanın norm kadro sayısını öğretmene tebliğ etmesi gerekmektedir. Okul yetkililerimizin eski mevzuat bilgileri ile değil de değişen yeni yönetmelik hükümlerine göre alanların (branşların) norm kadrolarını belirlemeleri ve haksız yere norm fazlası öğretmen meydana getirilmemesi için aşağıda yer verdiğimiz dosyaları titizlikle incelemesi gerekmektedir.

2014 yılında Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin değişmesi dolayısıyla norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimizi güncelleştirerek yeniden yayımlıyoruz. Linklerde yer alan haberlerimize yapılan eski tarihli yorumları dikkate almayınız.

Ahmet KANDEMİR

NORM KADROLARIN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARLA İLGİLİ DİĞER HABERLERİMİZ

Yargı; okullara norm fazlası olarak öğretmen atanamaz. Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenlerin norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde öncelik hakkı var mıdır? Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmasında hangi öğretmenden başlanılır? Yeni açılan okulların norm kadro sorunu hala devam ediyor Yeni açılan okulların norm kadro sorunu çözüldü Ücretsiz izinde olan norm kadro fazlası öğretmen resen atanır mı? Norm fazlası engelli öğretmen resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz Okul müdürlerinin, aynı dersleri branşlar arasında kaydırma yetkisi daraltılmalı Seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi? Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi? Norm kadro fazlası öğretmenler okullarından il, ilçe emrine çekilebilir mi? Görev yaptığınız okul iki ayrı okula ayrılırsa hangi okula, nasıl atanmalısınız?

MEB en sonunda norm fazlasının ilçe içinde önceliği vardır dedi

İstifa eden yada normu düşen yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

Yargı; okullara norm fazlası olarak öğretmen atanamaz.

Norm kadroda ders yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Proje okulundaki yönetici ve öğretmen, görevinden ayrılmak isterse nasıl işlem yapılır? Boş norm kadrosu olmayan okullara öğretmen atanabilir mi?

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

Norm kadroda bölge normu nasıl hesaplanır?

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkındaki son durum nedir?

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenler resen ilçe dışına atanamaz Bir okulda kadrolu mu yoksa sözleşmeli öğretmen mi norm kadro fazlası olur?

Öğretmen ve yöneticilerden hangileri norm kadro fazlası olur?

İsteğe bağlı norm kadro fazlası olunabilir mi?

Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?

İlkokul ve ortaokulda, bir sınıftaki öğrenci sayısı, alt ve üst sınırı ne kadardır? MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı

İlköğretimde sınıftaki öğrenci sayıları ne kadar olabilir?

Ara sınıflar birleştirilerek, norm fazlası öğretmen oluşturulabilir mi?

Ara sınıflar birleştirilerek öğretmenler norm fazlası yapılamaz

Norm yok iken okula atananlar ile yargı kararı ile okula dönen olursa kim norm fazlası olur?

Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler

Norm fazlası engelli öğretmen resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz

HİZMET PUANI NORM KADRO HABERLERİMİZ

Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı

Hizmet puanı aynı olan öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olacaktır?

Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanları ne demektir? Uzman öğreticilikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi? Özlük kaydı hatalı olan Öğretmenler hizmet puanlarını kontrol etmeli Ücretli öğretmenlikte geçen sürelere hizmet puanı verilir mi? Başka bir zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden öğretmenler artırımlı hizmet puanından faydalanabilirler mi? Aksaray İdare Mahkemesinden artırımlı hizmet puanı kararı Artırımlı hizmet puanı zorunlu hizmet alanında görev yapan tüm öğretmenlere verilmelidir DYK ek hizmet puanlarını Mebbis e-personel modülüne kim girer? Ayın tamamı tamamlanmadan destekleme ve yetiştirme kurslarına 0,5 puan eklenir mi? MEB'den DYK'da görev alanlara artırımlı hizmet puanları eklensin uyarısı DYK puanları zamanında girilmeyen öğretmenlerden norm fazlası olanlar ne olacak? Pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere de ek puan verilmedir Pansiyonlu okullarda puan adaletsizliği Pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere de ek puan verilmedir Okulun hizmet puanı sonradan değişirse hangi işlem yapılır?

BRANŞ BAZINDA NORM KADRO HABERLERİMİZ

Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir? İlkokullarda yabancı dil ve din kültürü ders yükü nasıl belirlenir?

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

Trafik ve İlk Yardım dersi, hangi dersin norm kadro ders yüküne dahil edilir?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

Rehberlik alan öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Rehber öğretmen, normu olmayan okula, görevlendirilebilir mi?

Özel eğitim öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Yeni açılan özel eğitim sınıfı normları nasıl belirlenir

Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?

Mesleki Yabancı Dil Dersine hangi öğretmenler girer?

YÖNETİCİ NORM KADROLARI HABERLERİMİZ

Birleştirilen eğitim kurumu yöneticileri ile norm kadro fazlası müdür yardımcıları hakkında hangi işlemler yapılır? İstifa eden okul yöneticisi, kendi okulunda boş norm varsa buraya öğretmen olarak atanmaya zorlanabilir mi?

Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir?

Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü hangi okulda gösterilir?

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE NORM KADRO HABERLERİMİZ

Halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yönetici ve öğretmen normları nasıl belirlenir? Usta öğreticilere de norm kadro getirilmelidir

Halk Eğitim Merkezleri norm güncelleme yazısı ve açıklaması

Halk Eğitim Merkezleri norm kadroları tekrar güncellenecek

Halk Eğitimi Merkezleri norm kadroları hakkında açıklama Halk Eğitimi Merkezlerindeki kadro normları yeniden tespit edildi Halk eğitim merkezleri norm kadroları belirleniyor

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA NORM KADRO HABERLERİMİZ

Yüz yüze eğitim kapsamındaki dersler, norm kadro ders yüküne dahil edilir mi? Meslek liselerinde alanın ders yükü ve Makine Teknolojisi Alanı örneği üzerinden birleştirilen bölümlerin normları nasıl belirlenir? İmam hatip lislerinde, bazı derslere öncelikle olarak hangi alan öğretmenleri girer?

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

MEB'de devredilen okullarda norm kadro nasıl belirlenecektir?

Sağlık meslek liseleri için işletmelerde mesleki eğitimde işyeri sorununa çözüm

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları ve öğretmen görevlendirilmesi

Bölüm şefi egzersizi ders yüküne dahildir

Kimya öğretmenleri hangi hallerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir? Kimya öğretmeni atölye ve labaratuar öğretmeni midir? Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenleri Genel Bilgi Ve Meslek Dersleri Öğretmenleri kapsamında değerlendirilecek Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenlerinin okutacakları haftalık ders saati sayıları Mesleki Gelişim Atölyesi dersi uygulamalı ders midir?

Mesleki Gelişim dersi artık uygulamalı ders değil

Mesleki Gelişim dersi norm kadroya nasıl yansıtılır?

İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

Çıraklıkta işletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

MEB koordinatörlük ders yükünün nasıl belirleneceğini açıkladı

MEB açıkladı; Meslek lisesinde norm kadro nasıl belirlenir?

MEB, meslek liselerinde norm kadro ders yükü nasıl belirlenir açıkladı

Alanın Ders Yükü ile İşletmede Meslek Eğitimi Ders Yükünün nasıl hesaplanır? Meslek liselerinde işletmeye giden öğrenci sayısı ilave müdür yardımcılığı kadrosu için Norm İşlemleri Modülünde nereye yazılır?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber